Nyt stort naturområde på vej til Falster

Det populære sommerhusområde Marielyst på Falster får ny nabo

14. sep 2020

Lokale landmænd og jordejere har solgt 130 hektar tidligere dyrket jord til Den Danske Naturfond. Området skal nu omdannes til natur med vilde heste og nye levesteder for masser af fugle, dyr og planter.

Fem landmænd og jordejere på Falster har lavet aftalen med Den Danske Naturfond, som køber deres jord og genopretter naturen i samarbejde med Guldborgsund Kommune. Projektet skal hjælpe vilde fugle, insekter, padder og planter og har et budget på 10 mio. kr.

Området bliver en del af et større sammenhængende naturområde på næsten 400 ha, som også rummer statens Bøtø Nor Fuglereservat og Naturfondens eget naturområde, Bøtøskoven.

Det nye naturområde kommer til at rumme en fantastisk variation af forskellig slags natur med våde enge, lavvandede søer, overdrev og lysåben skov.

Det betyder gode levesteder til mange forskellige arter af både sjældne og almindelige dyr og planter.

- Det er en god nyhed for vores trængte natur, som nu får mere plads. Samtidig bidrager det nye projekt til at udvikle et større, sammenhængende naturområde på knap 400 ha. Det er det Naturfonden arbejder for, siger Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond.

Placeringen i det sydlige Danmark gør området til en vigtig rasteplads for trækfugle og for sjældne insekter, som indvandrer sydfra.

Store naturoplevelser venter alle

Det er ikke alene folk på Falster, som får glæde af det nye naturområde. De mange dyr og planter flytter ind som nærmeste naboer til et af Danmarks største sommerhusområder ved Marielyst på det sydlige Falster med omkring 7.000 sommerhuse.

De mange sommerhusgæster får derfor flere muligheder for at kombinere solbadning og en tur på den smukke strand med oplevelser i den vilde natur.

Guldborgsund Kommune skal stå for den daglige drift og udvikle områdets muligheder.

- Vi er meget glade for, at vores mange borgere og turister nu kan få endnu flere gode naturoplevelser i Guldborgsund Kommune. Det nye område bliver en naturoplevelse i topklasse for hele familien. Man kommer til at kunne se naturen trives, mens man går en tur eller drikker sin medbragte kaffe. Vi åbner derfor nu Sporet, som er en helt ny natursti på ca. 15 km., så man allerede nu kan nyde arealerne, siger John Brædder, som er borgmester i Guldborgsund Kommune.

Naturfonden og Guldborgsund Kommune skal nu lave en naturplan for det nye område.

Fakta

FAKTA

 • Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune starter et nyt, stort naturgenopretningsprojekt på Sydfalster.
 • Naturfonden har købt 130 hektar, som bliver en del af et samlet naturområde på næsten 400 ha.
 • Der skal nu udarbejdes en naturplan for genopretning og pleje af naturen.
 • Guldborgsund Kommune står for den daglige drift og pleje af området, og også formidling og publikumsfaciliteter.

DET GØR VI FOR NATUREN

 • Knap en tredjedel er dyrket landbrugsjord, som skal omdannes til natur. Resten har tidligere været dyrket, men skal nu indgå i en plan for naturgenopretning af det samlede område.
 • Der etableres nye vådområder, drænrør fjernes og afvandingsgrøfter lukkes.
 • Området skal naturplejes med vilde heste året rundt til gavn for sommerfugle, planter og insekter.

SÅDAN BLIVER NATUREN

 • Vi skaber et stort naturområde med vådområder, fersk eng og tørre overdrev, alle naturtyper, som vi mangler i Danmark. Forskellige typer af natur giver flere levesteder til mange flere arter.
 • Området forventes også at blive til et eldorado for bramgæs, ænder og vadefugle på træk. Hele området ligger centralt på fuglenes trækrute mellem Mellemeuropa og Skandinavien.
 • Området er udpeget af EU som særligt vigtigt beskyttelsesområde, Natura 2000, på grund af sine enestående forekomster af vandfugle, primært gæs, svaner og ænder.
 • Mange andre arter får flere steder at yngle og søge føde.
 • Den truede strandtudse får særlig hjælp, når vi etablerer flere vandhuller. Den truede padde har sit eneste kendte levested på Falster i netop dette område.
 • Området vil også hjælpe ynglefugle som den truede plettet rørvagtel, den sjældne engsnarre samt rørhøg og trane.
 • Der kommer nye tørre overdrevsarealer med vilde planter, som sjældne sommerfugle kan bruge som foder- og nektarplanter.
 • På Sydfalster lever en række arter sommerfugle, der er sjældne i resten af Danmark. Det drejer sig bl.a. om sort ildfugl og spejlbredpande, som har et af sine få ynglesteder i Danmark i Bøtøskoven, som ligger i nærheden og er ejet af Den Danske Naturfond.

DEN DANSKE NATURFOND SIKRER MERE VILD NATUR

 • Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond.
 • Den Danske Naturfond vil skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen bliver genoprettet, plejet og sikret for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)