Skip to main content

Hurtigere hjælp til en bedre chance i livet!

Når udsatte børn og unge har brug hjælp, kan det lade sig gøre at forkorte tiden fra bekymring til handling.

09. okt 2019

Indhold

  Det kræver et frikommuneforsøg, vedholdenhed, nye kompetencer og faglig ledelse at skabe de forandringer, der er brug for. Men med de ingredienser kan det lykkes at:

  • … reducere rådgivernes tidsforbrug på dokumentation og registrering
  • … få en hyppigere og tættere dialog med familierne
  • … forkorte antallet af dage fra underretning til indsats
  • … øge involvering af både børn og forældre
  • … skabe bedre match mellem barnets og familiens udfordringer og løsningerne

  I frikommuneforsøget er det via fritagelser fra udvalgte proces- og dokumentationskrav i Serviceloven lykkes at etablere en ny socialfaglig praksis – nye sagsforløb – der giver mulighed for hurtigere at undersøge, vurdere og sætte mål sammen med barnet, den unge, familien og netværket – og sætte den rette indsats i gang.

  VIVE har udarbejdet midtvejsevaluering af frikommuneforsøget ’Relation frem for dokumentation – samtaler, inddragelse og opfølgning’ som gennemføres i de tre kommuner Gladsaxe, Ikast-Brande og Guldborgsund (https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-som-vores-vigtigste-ressource-14345/).

  På vegne af frikommunenetværket udtaler Tine Vesterby Sørensen, Familie- og Rådgivningschef i Gladsaxe Kommune:

  ”Evalueringen viser, at det her virker. Vores socialrådgivere kan arbejde med en praksis der bygger på dialog og tillid frem for proceskrav og slavisk gennemgang af dokumentationskrav. På den måde lykkes det os hurtigere at finde den rette indsats for barnet og familien, når en myndighedssag starter op med en underretning. Dette er netop afgørende for hjælpen til en bedre chance i livet for et barn eller en ung, som har brug for hjælp.

  Den gældende lovgivning er udformet således, at alle sager skal behandles ens – dvs. uanset om en underretning for et barn er en bekymring ift. skolefravær eller det er en underretning vedr. vold og overgreb. Der skal være mulighed for at behandle sager forskelligt afhængig af omfanget og karakteren af den problematik, der er for barnet, den unge og familien. Det er det vi arbejder intensivt for at vise kan lade sig gøre, og midtvejsevalueringen af forsøget viser med al tydelighed, at det er vejen at gå.

  Regelforenkling og afbureaukratisering handler ikke nødvendigvis om at fjerne paragraffer – det handler om at gøre det enkelt for de medarbejdere, der skal løse myndighedsopgaverne.

  Det lykkes naturligvis ikke i alle sager at opnå de gode resultater: Vi arbejder med mennesker og med familier, der nogle gange har andre problemstillinger også. Vi er ikke helt i mål endnu med de nye sagsforløb – men det er tæt på, så det kommer vi.”

   

  Fakta om at være frikommune:

  Formålet med et frikommuneforsøg er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning gennem kvalitetsudvikling, effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner. Frikommuneforsøget er organiseret i netværk af frikommuner, der samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Denne organisering har til formål at understøtte en fokuseret og sammenhængende forsøgsindsats for at løse en fælles samfundsmæssig problemstilling.

  Gladsaxe, Ikast-Brande og Guldborgsund kommuner udgør frikommunenetværket ’Børn som vores vigtigste ressource’, der blev godkendt af regeringen i oktober 2016. Slutevalueringerne skal afrapporteres til regeringen ultimo 2020. Der er i løbet af perioden udviklet og ansøgt om flere og meget forskellige konkrete forsøg under netværkets tema, hvor det har været muligt at blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag. Det er ikke alle forsøg, der er blevet imødekommet.

  Frikommuneforsøg hører under Social- og Indenrigsministeriet og øvrige relevante ressortministerier indgår også løbende i dialog med frikommunenetværkene i forhold til vidensdeling og sparring om forsøgene. Som led heri stiller ministerierne eksisterende national og international viden til rådighed for netværkene.

  Portrætbillede: Familie- og rådgivningschef og styregruppeformand for frikommunenetværket Tine Vesterby Sørensen 

  Kontaktoplysninger:

  Gladsaxe Kommune: Familie- og rådgivningschef og styregruppeformand for frikommunenetværket Tine Vesterby Sørensen – direkte tlf. 3053 7241/ softvs@gladsaxe.dk

   

  Ikast-Brande Kommune: Børne- og Familiechef Anton Rasmussen, direkte tlf. 9960 5501/  anras@ikast-brande.dk

   

  Guldborgsund Kommune: Centerchef Familie & Forebyggelse Lis Hamburger, direkte tlf. 2518 0888/ lham@guldborgsund.dk