Gå til hovedindhold

Nyt studie skal styrke rehabiliteringen af ældre

For at skabe det bedst mulige hverdagsliv for ældre, hvor funktionsevnen bevares længst muligt og antallet af genindlæggelser mindskes, er rehabilitering altafgørende. Samtidig er skævvridningen i demografien kun lige startet, og antallet af ældre vil over de kommende år stige endnu mere. Derfor er der et stort behov for at styrke rehabiliteringen, og det vil et nyt ph.d.-studie nu rette fokus mod.

27. apr 2021

Indhold

  Når ældre udskrives fra sygehuset, vil det af og til være til en af de midlertidige døgnopholdspladser, hvorfra den ældres videre forløb tilrettelægges. Rehabiliteringsforløb rummer ofte mange skift for både den ældre borger og for dennes pårørende, og samtidig indgår mange forskellige sundhedsfaglige personer i processen. Et nyt ph.d.-studie skal bidrage med ny viden om rehabiliteringsindsatser, og hvordan de kan udvikles, og selve undersøgelsen finder blandt andet sted på Guldborgsund Kommunes midlertidige døgnopholdspladser.

  ”Rehabilitering er en stor og vigtig opgave i kommunerne, og spiller en stor rolle for de berørte borgere og det er vigtigt, at vores sundhedsvæsen fokuserer på det gode hverdagsliv for den ældre. Med dette ph.d.-studie får vi muligheden for at lære meget mere om, hvordan vi kan blive bedre til at samarbejde med den ældre om rehabilitering og styrke den ældres livskvalitet. Det er et godt eksempel på, hvordan kommunen og forskning samarbejder om at udvikle sundhedsopgaver med fokus på borgeren, og jeg glæder mig meget til at se resultaterne” siger Ida Byrge Sørensen er centerchef for Sundhed & Omsorg i Guldborgsund Kommune.

  Rehabilitering handler om, at ældre, som har en risiko for betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Netop undersøgelse af hvordan ældre kan have selvstændige og meningsfulde liv i behandlingsforløbet er kernen i de studier, der nu går i gang.

  ”Jeg vil både undersøge samarbejdet mellem de sundhedsprofessionelle og mellem sundhedsprofessionelle, borgerne og pårørende i et omsorgsetisk perspektiv. Med fokus på samarbejdet og alle de forhandlinger der sker omkring den ældres forløb, er det min forhåbning at bidrage med viden, der kan udvikle og forbedre indsatserne og ikke mindst, at resultaterne kan bidrage til forbedring af den enkelte borgers hverdagsliv og livskvalitet. Jeg glæder mig over samarbejdet med Guldborgsund Kommune, som gør det muligt løbende at spille forskningsresultaterne op imod gældende praksis” siger Michelle Vestbo-Nielsen, der i sin ansættelse på Professionshøjskolen Absalon selv har været med i udviklingen og beskrivelsen af studiet.

  Guldborgsund Kommune står over for en massiv stigning i den ældre del af befolkningen. Andelen af ældre over 80 år vil frem til år 2030 stige med 50%, og samtidig falder andelen af de 17-67 årige. Denne kombination vil udfordre sundhedsvæsenet, da udfordringen omkring at finde ansatte øges samtidig med at andelen af plejekrævende ældre stiger. 

  ”Det er et meget stort opmærksomhedspunkt både administrativt og politisk, og derfor ser jeg frem til at få udviklet nye metoder til samarbejdet mellem de berørte, som skal være med til at styrke det gode hverdagsliv for vores ældre og sikre at kontakten til sygehusvæsenet bliver så god og kort som muligt” afslutter centerchefen.

  Ph.d. studiet startes op med en pilotundersøgelse, som forventes at løbe frem til sommer og selve Ph.d.-afhandlingen forventes at være færdig i foråret 2024.

  Ph.d.-studiet er etableret og udviklet, som del af Videnplatform Guldborgsund og gennemføres i samarbejde mellem Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Absalon og Guldborgsund Kommune.

  Fakta:

  Den 1. januar 2015 blev det lovpligtigt for de danske kommuner at tilbyde rehabiliteringsforløb til de borgere, der vurderes at kunne forbedre funktionsevnen og dermed nedsætte behovet for hjælp. Ifølge Sundhedsstyrelsen er formålet med rehabilitering af ældre, at støtte den svækkede ældre til så vidt muligt selv at løse hverdagsopgaver og dermed bevare livskvaliteten.