Gå til hovedindhold

Brugerrådet - På og omkring farvandet Guldborgsund

Brugerrådet er et samarbejdsforum, som arbejder for at skabe nye muligheder inden for blandt andet turisme og friluftsliv.

Guldborgsund luftfoto

Indhold

  Byrådet ønsker at sætte fokus på farvandet Guldborgsund og det omkringliggende naturområde.

  På denne baggrund er nedsat et Brugerråd, der skal fungere som et samarbejdsforum for lodsejere, foreninger, organisationer, private virksomheder og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, erhverv, friluftsliv, kulturhistorie på og omkring farvandet Guldborgsund.

  Samarbejdet skal skabe nye muligheder inden for natur, turisme, erhverv og friluftsliv under hensyntagen til særskilte interesser blandt andet naturbeskyttelse, kulturhistorie og lodsejere.

  Brugerrådets medlemmer

  Navn

  Repræsentant for

  Carl Erik Juel Hansen Sejlforeningen Vikingen
  Henrik Søby Nysted Strand Camping
  Dorte Olsen-Kludt Guldbosund - Friplejehjem og Rehabilitering
  Hans Erik Pedersen Danmarks Sportsfiskerforbund
  Åse Irminger Nykøbing F. Roklub
  Birgitt Bjerre Naturområde Guldborgsund/cykelturisme
  Mogens Raae Danmarks Jægerforbund
  Michael Zub Danmarks Naturfredningsforening
  Lene Groth  Døllefjelde-Musse Naturpark
  Erik Kjørup Andersen  Vinterbadernetværket
    Gedser Bylaug
  Tom Nielsen  Friluftsrådet
  Bjarne Boesen  GSIR
  Axel Castenschiold  Pandebjerg Gods
  Arne Høegh  Lodsejer
  Knud Heller  Naturområde Guldborgsund/Natur
  Sven Thorsen  Natur
  Lars Reimers  Naturfotograf
  Benny Steinmejer  Dansk Ornitologisk Forening
  Merethe Kepp  Ferierytter
  Henrik Gottfredsen  Sydfalster Turist- & Erhvervsforening
  Morten Hansen  Dansk Landbrug Sydhavsøerne
  Johan Landgren  Fuglsang Kunstmuseums Venner
  Frederik Cordes  Center for Teknik & Miljø - Leder af Natur
  Johnny Madsen  Center for Teknik & Miljø - Naturvejledningen
  Maya-Maria Madslund  Center for Teknik & Miljø - Natur

   

  Kommissorium for Brugerrådet

  § 1 Formål

  Brugerrådet er et samarbejdsforum for lodsejere, foreninger, organisationer, private virksomheder og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, erhverv, friluftsliv, kulturhistorie på og omkring farvandet Guldborgsund.

  Målet er at skabe øget opmærksomhed om farvandet Guldborgsund med omkringliggende områder, som det natur- og kulturområde, der binder kommunen sammen. Og samtidig gennem et samarbejde at skabe nye muligheder, fx inden for natur, turisme, erhverv og friluftsliv mv. under hensyntagen til særskilte interesser bl.a. naturbeskyttelse, kulturhistorie og lodsejere.

  § 2 Brugerråd

  Stk. 1. Brugerrådet arbejder i henhold til det til enhver tid gældende kommissorium vedtaget af Teknik og Miljøudvalget. Ændringer i kommissoriet sker efter høring af Brugerrådet.

  Stk. 2. Brugerrådet består af de medlemmer, der er anført på medlemslisten. Brugerrådets sammensætning afspejler Guldborgsund Kommunes ønske, om:

  • At fremme medejerskab blandt borgere og brugere til sammen at beskytte og benytte farvandet Guldborgsund og den omkringliggende natur.

  Stk. 3. Brugerrådet kan på sine møder optage nye medlemmer, hvis det fremgår af dagsordenen som forslag.

  Stk. 4. Brugerrådet kan til enhver tid nedsætte relevante arbejdsgrupper, hvor også eksterne relevante interesserede kan deltage.

  § 3 Sekretariat

  Brugerrådet har sekretariat i Guldborgsund Kommune. Eventuelle henvendelser til øvrige afdelinger i kommunen om emner, der behandles i Brugerrådet, bør sendes til sekretariatet og formanden til orientering.

  § 4 Udtalelser fra Brugerrådet

  Udtalelser fra Brugerrådet og henvendelser til offentlige myndigheder eller pressen mv. besluttes under møder og fremsættes normalt af formanden eller dennes repræsentant.

  § 5 Årsrapport

  Brugerrådet udarbejder ved slutningen af hvert kalenderår en årsrapport, der redegør for årets arbejde og resultater og indeholder mål og planer for det kommende års arbejde.

  Vedtaget på Brugerrådets møde den 19. februar 2015.
  Frederik Cordes Formand for Brugerrådet

  Forretningsorden - Brugerrådet - på og omkring farvandet Guldborgsund

  1. Formanden for Brugerrådet udpeges af Guldborgsund Kommune.
  2. Formanden indkalder Brugerrådet til møder efter behov, ca. 3-4 gange årligt, dog mindst 2 gange årligt. Møder indvarsles ved mail så vidt muligt 1 måned før mødets afholdelse. Dagsorden med relevante bilag udsendes til Brugerrådets medlemmer 14 dage før mødets afholdelse.
  3. Alle medlemmer af Brugerrådet kan rejse sager til behandling i Brugerrådet. Sagen skal fremsendes skriftligt til formanden senest 4 uger inden en mødedato.
  4. Når det skønnes hensigtsmæssigt, kan formanden indkalde personer med speciel viden om konkrete emner, der er til behandling.
  5. Efter hvert møde udsender formanden et beslutningsreferat indeholdende Brugerrådets eventuelle udtalelser om de behandlede emner.
  6. Referatet udsendes så vidt muligt senest 14 dage efter mødets afholdelse.
  7. Har Brugerrådets medlemmer kommentarer/bemærkninger til referatet, skal disse indgives skriftligt til Brugerrådets sekretariat senest 14 dage efter referatets udsendelse.
  8. Brugerrådets beslutninger/anbefalinger træffes ved simpelt stemmeflertal.
  9. Kommunen afholder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse.
  10. Ændring i forretningsordenen kan kun ske ved beslutning i Brugerrådet.
  11. Forretningsordenen træder i kraft ved Brugerrådets 1. møde.
  12. Brugerrådet gennemfører hvert år en evaluering af arbejdet i Brugerrådet.


  Sag nr. 13/47561
  Dok. nr. 237134-14

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Natur

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post (kræver MitID)