Genveje

Guldborgsund Kommune

Høring om etablering af højvandssikring ved Maltrup Vænge i Sakskøbing

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn har taget initiativ til at søge om at etablere højvandssikring af Sakskøbing By – en slusekonstruktion og to jorddiger ved Maltrup Vænge. Guldborgsund Kommune har på den baggrund bl.a. fået udarbejdet et skitseprojekt ”Højvandssikring af Sakskøbing By” og en bidragsfordeling.

DU kan læse hele høringsmaterialet nedenfor

Der kan være problemer med at se alle bilag, hvis man benytter Internet explore som browser. Du kan i stedet for bruge Chrome eller Firefox.

Høringsmaterialet består af:

Link til høringsbrev med bilag 1-4 Stilet til ejere af ejendomme i Sakskøbing, der ligger inden for +2,2 meter over normal vandstand.

Link til bilag 5 Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn: Ansøgning - Kystsikring og Højvandssikring for Sakskøbing Byområde, 2014.

Link til bilag 6 RAMBØLL: Skitseprojekt ”Højvandssikring af Sakskøbing By” og 7 kortbilag samt Bilag A: Sakskøbing Fjord, Geoteknisk og Geofysisk undersøgelse og Bilag B: VVM-screening.

Link til Bilag 7 ORBICON: Revidering af skitseprojekt og 5 kortbilag

Link til Bilag 8 Kystdirektoratets udtalelse fra 24. marts 2015.

På denne digitale kortløsning kan du finde din ejendoms bidrag ved at ”klikke” på din ejendom: http://guldborgsund.dk/sakskobingsluse

Vejledningsvideo til kortløsninger kan du se her

Guldborgsund Kommune behandler sagen efter § 1a i kystbeskyttelsesloven[1]. I henhold til kystbeskyttelseslovens § 5 skal kommunen foretage en høring.  

Vi skal også vurdere, om der skal udarbejdes konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter[2]. Derudover skal vi afgøre om projektet kræver en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven[3]

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted 2,6 km fra Natura 2000-område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand samt 1,3 km fra Natura 2000-område N174 Maltrup Skov. 

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal fremsendes, så vi har det i hænde, senest 15. december 2019.

Bemærkningerne skal sendes til mailadressen sakssluse@guldborgsund.dk eller til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F med mærket ”sakssluse”.

Der vil være klageadgang efter meddelelse af den endelige afgørelse.

Har DU spørgsmål kan de rettes til

Formand for Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn, Henning M. Tønning, e-mail hmt@guldborgsund.dk, tlf. 2518 0918,

Leder af Natur, Landinspektør, Frederik Cordes, e-mail fc@guldborgsund.dk, tlf. 5473 2007,

Miljøplanlægger Maya-Maria Madslund, e-mail mama@guldborgsund.dk, tlf. 5473 1979.[1] Lovbekendtgørelse nr. 57 af 21. januar 2019

[2] Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, nr. 1062 af 21. august 2018, § 4.

[3] Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 35, stk. 1, nr. 1.

 

 

Senest opdateret:  14. November 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.