Gå til hovedindhold

Ejendomsavancebeskatning/udstykningserklæring ved salg af ejendom

Vær opmærksom på ejendomsavancebeskatning i forbindelse med salg af en ejendom.

Indhold

  Indhentning af en udstykningserklæring i forbindelse med salg

  Hvis din grund kan udstykkes til en ny selvstændig bebyggelse, kan det medføre, at du skal betale skat af et eventuelt provenu ved salg. Denne skat kaldes ejendomsavancebeskatning. 

  I forbindelse med salg af din ejendom kan din ejendomsmægler eller du (hvis det er en ren privat handel) bede kommunen udtale sig om, hvorvidt der kan foretages udstykning eller ej. 

  Kommunen kan kun udtale sig om udstykningsmulighed efter arealkravene i kommuneplanen, en eventuel lokalplan, byggelov/bygningsreglement og servitutter, hvor kommunen er påtaleberettiget.

  Hvorvidt udstykning er mulig eller forhindret efter anden lovgivning, kan kun afgøres på baggrund af en konkret ansøgning om udstykning. 

  Generelle regler for udstykning

  De generelle regler er følgende:

  • Ejendomme i byzone
   Grunde på mindre end 1.400 m2 kan ikke udstykkes.

  • Ejendomme i sommerhusområde
   Grunde på mindre end 2.400 m2 kan ikke udstykkes.

  • Ejendomme i landzone
   Ejendomme i landzone behandles efter særlige regler i planloven. 

  Tinglyste servitutter, lokalplaner m.v.

  Ejendommen kan være omfattet af en lokalplan eller servitut, der fastsætter andre konkrete krav til grundstørrelsen, eller som måske helt hindrer en udstykning. I så fald vil udtalelsen ske på baggrund af lokalplan eller servitut.  

  Sagsbehandlingstid

  Kommunen vil besvare henvendelser om udstykningserklæring i løbet af maksimalt 10 arbejdsdage.

  Er du ikke ejer, skal du vedlægge en fuldmagt fra ejer. Er du ejendomsmægler, accepterer vi en underskrevet formidlingsaftale.