Gå til hovedindhold

Databeskyttelse (GDPR)

Den 25. maj 2018 trådte en lovgivning om databeskyttelse i kraft – Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven giver dig som borger ret til, selv at bestemme, hvordan dine personoplysninger bliver brugt, og hvem, der må få adgang til dem.

Indhold

  Personoplysninger er alt fra navn, adresse, cpr-nummer, mail, telefonnummer, helbredsmæssige oplysninger, oplysninger om politisk overbevisning til oplysninger om strafbare forhold, race og etnisk oprindelse.

  Klik her for at læse mere om personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside (nyt vindue)

  Vi har en oplysningspligt over for dig som borger. Så snart vi begynder at indsamle personoplysninger om dig, har vi således pligt til, at:

  • tydeliggøre vores identitet som myndighed (dataansvarlig, for eksempel via kommunelogo i breve, afgørelser m.v.)
  • give dig kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)
  • oplyse dig om formålet med at indsamle dine personoplysninger
  • oplyse dig om retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger
  • oplyse dig om andet, der er nødvendigt for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling af dine personoplysninger (eksempelvis hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvordan vi videregiver dem).

  Dine rettigheder er blevet styrket, med den nye lovgivning om databeskyttelse. Som borger har du således blandt andet ret til, at:

  • se de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
  • få urigtige (forkerte) personoplysninger om dig selv rettet (retten til berigtigelse)
  • få dine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)
  • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger (retten til begrænsning af behandling)
  • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger (indsigelsesretten)
  • klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger bliver behandlet på.

  Hvis du beder om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, skal du hurtigst muligt – og senest efter 1 måned – have besked om, hvad der vil blive gjort, som følge af din henvendelse.

  Har du spørgsmål om dine rettigheder efter den nye lovgivning om databeskyttelse, eller ønsker du at benytte dig heraf, kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

  Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
  CVR: 38538071
  Gdanskgade 18
  2150 Nordhavn
  Telefon: 72 27 30 02

  Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/guldborgsund 

  Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger.

  1. Vi er dataansvarlige – sådan kontakter du os:

  Guldborgsund Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vi er altså dataansvarlige og skal altid kunne kontaktes. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

  Guldborgsund Kommune
  Rådhuset
  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F
  Telefon: 54 73 10 00
  Mail: kommunen@guldborgsund.dk

  2. Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)

  Ifølge Persondataforordningen skal vi have en databeskyttelsesrådgiver. Vores databeskyttelsesrådgiver er uafhængig og har til opgave at sikre, at vi overholder reglerne i Persondataforordningen. Du finder vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger nedenfor:

  Bech-Bruun Advokatpartnerskab
  CVR: 38538071
  Gdanskgade 18
  2150 Nordhavn
  Telefon: 72 27 30 02
  Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/guldborgsund

  3. Hvilke oplysninger behandler vi?

  Det er typen af din henvendelse, der afgør, hvilke slags personoplysninger, vi behandler. Det kan være almindelige personoplysninger (navn, adresse, familieforhold, telefonnummer mv.), følsomme personoplysninger (blandt andet helbredsoplysninger) samt oplysninger om strafbare forhold og personnummer.

  4. Formålene med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

  Vi behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores opgaver som kommune. Vi er eksempelvis nødt til at behandle dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle din sag.

  Vi behandler dine personoplysninger for at opnå en effektiv og rationel sagshåndtering, så vi kan holde styr på, hvilke henvendelser og sager vi er i gang med at behandle, har behandlet eller skal finde frem igen. Når vi behandler dine personoplysninger kan vi bedre og hurtigere finde frem til de rette henvendelser og sager, hvis det skulle blive nødvendigt.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger afhænger af, hvilke slags personoplysninger, der er tale om, og din henvendelses karakter.

  • Retsgrundlaget for behandling af dine almindelige personoplysninger vil almindeligvis være baseret på dit samtykke, opfyldelse af en kontrakt, vores retlige forpligtelser som dataansvarlig eller vores titel som offentlig myndighedsudøver jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c eller e.
  • Retsgrundlaget for behandling af dine følsomme personoplysninger vil almindeligvis være baseret på dit udtrykkelige samtykke, vores arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser eller fastlæggelse af et retskrav jf. Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b eller f.
  • Retsgrundlaget for behandling af oplysninger om strafbare forhold vil almindeligvis være baseret på vores titel som offentlig myndighedsudøver jf. Databeskyttelsesloven (L nr. 502 af 23. maj 2018) § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.
  • Retsgrundlaget for behandlingen af dit personnummer vil være baseret på en entydig identifikation af dig eller jf. Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

  5. Indsamling af dine personoplysninger

  Dine oplysninger bliver typisk indsamlet hos dig selv i forbindelse med din henvendelse til os.

  Dine personoplysninger vil imidlertid også blive indsamlet af andre end dig selv, nemlig fra andre offentlige myndigheder, offentlige registre og private samarbejdspartnere, når det er relevant for sagsbehandlingen af din henvendelse, og når vi har juridisk grundlag for det.

  6. Modtagere af dine personoplysninger

  Vi videregiver dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder og private samarbejdspartnere, når vi har juridisk grundlag for det i forhold til lovgivningen, eller når du har givet dit samtykke til det.

  7. Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi opbevarer dine personoplysninger indtil formålet med din henvendelse er opnået eller så længe lovgivningen foreskriver det.

  8. Dine rettigheder

  Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge Persondataforordningen en række forskellige rettigheder. Hvis du vil vide mere om dine rettigheder eller gøre brug af dem, skal du kontakte os. Se vores kontaktoplysninger ovenfor i punkt 1 og 2.

  Nedenfor kommer en kort beskrivelse af dine forskellige rettigheder:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger (indsigtsretten)
   Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer og behandler, og i en række andre oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelser)
   Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet eller få tilføjet flere personoplysninger, så de bliver mere fyldestgørende og opdaterede.
  • Ret til at blive glemt (slettet)
   Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige sletning foregår.
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
   Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må vi fremover kun behandle dem – med undtagelse af opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
   Arkivformål betragtes som vigtige samfundsinteresse i denne sammenhæng.
  • Ret til indsigelse
   Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

  Klik her for at læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside (nyt vindue)

  9. Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dem på.  Klik her for at læse mere om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk (nyt vindue) 

  Vores hjemmeside kan indeholde sociale mediefunktioner som for eksempel Facebook, LinkedIn, Twitter, som har deres egne privatlivspolitikker.

  Vi opfordrer dig derfor til at læse disses betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, inden du afgiver personoplysninger.

  Klik her for at se yderligere oplysninger om databeskyttelse for besøgende på kommunens Facebook-side. (Nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Telefon: 54 73 10 00