Gå til hovedindhold

Kystbeskyttelse

Du skal have tilladelse fra kommunen, før du må etablere eller genoprette kystbeskyttelse.

Indhold

  Kystbeskyttelse er typisk:

  • Bølgebrydere
  • Diger
  • Høfder
  • Højvandsmure
  • Sandfodring
  • Skråningsbeskyttelser

  Vær opmærksom på at det er Kystdirektoratet, der skal give tilladelse til terrænændringer på kysten, som kan påvirke den naturlige kystudvikling.

  Terrænændringer på kysten er for eksempel:

  • Etablering af en strandpark
  • Opfyldning eller udgravning på kysten; f.eks. som del af et haveanlæg
  • Ændringer i terræn i forbindelse med byggeri
  • Anlæg på søterritoriet er for eksempel: Stenrev, fortøjningspæle, bøjer, lystbådehavn.
  • Hvis du vil etablere helt ny kystbeskyttelse, eller hvis du ønsker at udvide det eksisterende.
  • Du skal også ansøge om en tilladelse, før du genopretter eksisterende kystbeskyttelse. Du genopretter, hvis den nuværende kystbeskyttelse ikke længere har en kystbeskyttende funktion.
  • Ved renovering af eksisterende kystbeskyttelse. Ved renovering forstås, at anlægget ændres enten i forhold til opbygning, materialevalg eller at du ændrer dimensionerne.
  • Ved vedligeholdelse af kystbeskyttelse, der er lavet før år 1988, hvor der ikke foreligger tilladelse til anlægget.

  Du skal ikke søge tilladelse for at udføre helt almindelig vedligehold af lovligt opført kystbeskyttelse.

  Vil du lave kystbeskyttelse, kan du følge tre spor:

  • Én part, hvis du som grundejer ønsker at etablere kystbeskyttelse.
  • Flere enige parter, ved fælles ansøgning er det en forudsætning, at I har fuld enighed om projektet. Blandt andet hvad I vil etablere, og hvordan I fordeler udgifterne.
  • Flere parter, der ikke er enige. Er I uenige, kan kommunen stå for projektet. Så kaldes det et kommunalt fællesprojekt. Så bliver kommunen drivkraft, mens Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer vejledning under processen. Kommunen kan også selv tage initiativ til et kommunalt fællesprojekt.

  Du skal udfylde et ansøgningsskema, MEN før du sender en ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan drøfte din sag. Der er nemlig mange detaljer, der skal være på plads, før vi kan godkende en ansøgning og foretage den nødvendige sagsbehandling.

  Du ansøger om kystbeskyttelse her:

  Ansøgning om kystbeskyttelse (nyt vindue)

  Er I flere ansøgere, skal I også udfylde en samtykkeerklæring. Du finder den her:

  Samtykkeerklæring (nyt vindue)

  Aktuelle kommunale fællesprojekter (de store kystbeskyttelsessager) under behandling

  I henhold til kystbeskyttelsesloven skal kommunen på sin hjemmeside informere om de store verserende kystbeskyttelsessager. De mindre kystbeskyttelsessager, som kommunen har en række af løbende, er derfor ikke nævnt herunder.

  Stormen ”Bodil” skabte i december 2013 oversvømmelser og stormflodsskader overalt i landet, og det var også tilfældet i Sakskøbing By. Dette gav anledning til, at en borgergruppe i Sakskøbing (Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn) ansøgte om etablering af en beskyttelse af Sakskøbing By, der skal forhindre ekstreme oversvømmelser ved højvande forårsaget af stormflodshændelser.

  Fællesrådets ansøgning indeholder et projekt med etablering af en sluseløsning placeret ved Maltrup Vænge i sammenhæng med tilslutningsdiger på begge sider af slusens landfæste. Guldborgsund Kommune støtter fuldt op om borgergruppens initiativ og Fællesrådets ansøgning om højvandssikring af Sakskøbing by. Guldborgsund Kommune har anmodet Kystdirektoratet om en udtalelse vedr. projektet. jf. kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet erklærer sig enige i, at der er behov for beskyttelse og forholder sig i udtalelsen positivt til en højvandssikring af Sakskøbing by, som foreslået.

  Højvandssikring af Sakskøbing

  RAMBØLL har, for Guldborgsund Kommune, udarbejdet et skitseprojekt, der var færdigt i 2017. I foråret 2018 udarbejdede ORBICON, for Guldborgsund Kommune, en revidering af skitseprojektet, så der nu projekteres med en sluse-åbning på 7,5 meter mod før 10 meter. 

  Projektet går ud på, at der umiddelbart syd for Sakskøbing Lystbådehavn, på det smalleste sted på Sakskøbing Fjord, bliver etableret en sluse, der lukkes, når vandstanden stiger til en meter over normal vandstand. Slusen åbnes igen, når vandstanden i fjorden falder til under en meter. Højden på sluse og diger er bestemt til at være +2,2 meter over normal vandstand. Der etableres i alt ca. 330 meter jorddiger, der sluttes til slusens landfæste på begge sider af fjorden. Den eksisterende gangsti langs fjorden, Fjordstien, føres via ramper henover diget med en dobbeltrettet gang- og cykelsti. Ramperne på Fjordstien gøres handicapvenlige.

  I henhold til kystbeskyttelsesloven, skal ejendomssejere, der beskyttes af anlægget, finansiere anlægget, herunder også Guldborgsund Kommune. Målet er en finansieringsmodel, der gør det så billigt som muligt for de enkelte ejendomsejere. Det er endvidere kommunens intention, at de årlige betalinger skal ske over ejendomsskatten. I den forbindelse vil det være nødvendigt, at der dannes et kystbeskyttelseslag, der bl.a. kan varetage ejendomsejernes interesser mv. Guldborgsund Kommune indgår som nævnt i projektet som ejendomsejer på lige fod med øvrige ejendomsejere og skal derfor også bidrage økonomisk til projektet.

  Byrådet godkendte på sit møde den 18. januar 2018 en bidragsfordelingsnøgle for ejendomme, der ligger under +2,2 meter over normal vandstand. Alle ejendomsejere, der ligger under dette niveau vil – hvis projektet bliver gennemført - skulle betale et administrationsbidrag og vil på denne måde bidrage solidarisk til den fælles højvandssikring af Sakskøbing. Derudover vil vejareal, bolig, kælder og erhvervsareal udløse bidrag (se tabel 1).

  Tabel 1. Oversigt over princip for bidragsfordeling

  Bidrag

  Beskrivelse

  Antal bidrag

  Administrationsbidrag

  Pr. ejendom

   

  1 bidrag

  Vejbidrag

  Offentlige vejarealer, pr. påbegyndt 2000 m2

   

  1 bidrag

  Boligbidrag

  Uanset antal boligkvadratmeter på ejendommene afholdes bidrag per boligenhed

   

  1 bidrag

  Kælderbidrag

  Uanset antal m2

  0,5 bidrag

   

  Erhvervsbidrag - privat/offentlig

  For de første 800 m2 bygning afholdes

  3 bidrag

  Erhvervsbidrag - ekstra størrelsestillæg

  Derudover pr. påbegyndt 800 mbygning udover de første 800 m2 bygning

  1 bidrag

   

   

  Etaper i sagsbehandlingen

   

     

  Opstart

  Ansøgning fra Fællesrådet i Sakskøbing og Omegn til etablering af sluse og diger modtaget i Guldborgsund Kommune

  Udtalelse og afgørelse om kystbeskyttelsesprojekt

  Lovpligtig udtalelse fra Kystdirektoratet.

  Guldborgsund Kommune afgør at fremme projektet (at arbejde videre med det).

  Projektudarbejdelse samt diverse tilretninger

  Skitseprojekt ”Højvandssikring af Sakskøbing By” samt tillæg til skitseprojekt tilendebragt

  Høring af det konkrete projekt herunder bidragsfordeling og VVM-screening

  Høring af ejendomsejere, naboer samt andre myndigheder i efteråret 2019

  Afgørelse om det konkrete projekt

  Forventet afgørelse fra Guldborgsund Kommune i 2020

  Kystbeskyttelses projektets gennemførelse

  Udbud mm. herefter gennemførelse

  2021-2022