Gå til hovedindhold
Uddannelse

PA-elever

"Pædagogisk Assistent-Uddannelse" bliver ofte forkortet til PAU. Og eleverne på uddannelsen kaldes ofte for PAU- eller PA-elever.

Indhold

  Er du PA-elev med ansættelse ved Guldborgsund Kommune, kan du finde nyttige informationer her på siden.

  Som pædagogisk assistent-elev i Guldborgsund Kommune er du gennem din elevtid, uanset om du er i en skoleperiode eller i praktik, ansat i kommunen. Det medfører, at du modtager elevløn gennem hele uddannelsen.

  Du skal ikke selv søge praktikplads. Guldborgsund Kommune stiller det nødvendige antal praktikpladser til rådighed. Praktikpladsen til den enkelte elev fordeles på skolen.

  Pædagogisk Assistent Uddannelse er en ungdomsuddannelse og giver adgang til at søge ind på pædagoguddannelsen, der er en videregående uddannelse.

  Uddannelseslængden

  Uddannelsen er et fuldtidsstudium, som tager 2 år og 1½ måned. Der er 47 ugers undervisning og 52 ugers praktik fordelt på flere praktikperioder.

  Hvilke adgangskrav er der til uddannelsen, hvis man er under 25 år?

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have det nye grundforløb fra en SOSU-skole. På grundforløbet er du ikke ansat i Guldborgsund Kommune, men kan søge SU.

  Hvad er Pædagogisk Assistentuddannelse som EUV?

  Ansøgere som er over 25 år gamle, kan ansøge om optagelse på den uddannelsen til pædagogisk assistent som EUV-elev.
  Du vil herefter blive indkaldt til en individuel kompetencevurdering og på baggrund af tidligere uddannelse og erhvervserfaring, vil du få lagt en personlig uddannelsesplan.

  Kan du dokumentere mindst 2 års pædagogisk erhvervserfaring ved minimum 24 timers ansættelse ugentligt indenfor de seneste 4 år, og har du bestået et 9. klasse niveau i dansk, vil du som EUV-elev få merit for den ordinære uddannelses praktikperioder. Det betyder, at uddannelsen kan gennemfører på max. 42 uger.

  Har du spørgsmål til SOSU Nykøbings uddannelser, kan du kontakte SOSU skolen på telefon 54 85 38 00 - eller læse mere på www.sosunyk.dk.

  Guldborgsund Kommune ansætter løbende PA-elever.

  Ansøgningsfrist og holdstart:

  Grundforløb - ansøgningsfrist sidst i april - holdstart september.

  Hovedforløb - ansøgningsfrist sidst i oktober - holdstart januar.

  Både på Grundforløb og Hovedforløb søger du om ansættelse som pædagogisk assistent-elev i Guldborgsund Kommune ved besvare stillingsoplag, som findes under kommunens annoncering af ledige jobs. Det er ikke altid, der er ledige elevstillinger, men følg med på oversigten over ledige job.

  Der åbnes for ansøgning 1 måned inden ansøgningsfristerne.

  Vi lægger vægt på, at du skriver en motiveret ansøgning, hvori du begrunder, hvorfor du gerne vil være pædagogisk assistent-elev.
  Det er Guldborgsund Kommune der vurderer hvilke ansøgere, der opfylder de formelle krav til at blive optaget på uddannelsen. Det er også Guldborgsund Kommune, der vurderer hvilke ansøgere, der kaldes til samtale.

  Har du søgt om voksenelevløn, er det Guldborgsund Kommune, der vurderer, om du er berettiget til voksenelevløn.

  Tilbydes du ikke en uddannelsesplads, vil du komme på venteliste til det pågældende PA-hold. Du kan da blive tilbudt en uddannelsesaftale helt op til 6 uger efter uddannelsens start.

  Som PA elev er du er omfattet af Ferieaftalens regler for elever med uddannelsesaftale efter Erhvervsuddannelsesloven, § 42.

  Har du feriekort fra en tidligere arbejdsgiver, skal du bruge det, når du afvikler ferie. Du skal sende en kopi af dit feriekort til HR og Personale, Guldborgsund kommune.

  Har du ikke ét feriekort, har du ret til én uges betalt ferie i det ferieår, hvor du starter din uddannelse, men kun hvis du er i skole eller der er ferielukket i praktik.
  Er du startet på PAU i august, så har du fri i uge 42 samme år.
  Hvis du er startet i januar, har du fri i uge 7 samme år.
  Der er i begge tilfælde tale om tvungen ferie, som ikke kan flyttes.

  De efterfølgende ferieår har du ret til 6 ugers betalt ferie, mens du er ansat som elev ved Guldborgsund Kommune. Det vil sige fra den 1. maj året efter, du er startet på din uddannelse til Pædagogisk Assistent.

  Ferie afvikles som fastsat i skole-praktikplanen for dit hold. Der er i skole-praktikplanen fastsat 5 ugers ferie.
  Den 6. ferieuge råder du selv over. Dog kan den 6. ferieuge ikke placeres i forlængelse af dine 3 ugers sommerferie.

  Du skal altid huske at indberette til Guldborgsund Kommune, hvornår du afholder dine feriedage. Det gør du ved at ringe til konsulent Birthe Kristensen, Guldborgsund kommune.

  Husk altid at drøfte afholdelsen af ferie med dit praktiksted.

  Det er som udgangspunkt ikke muligt at afholde ferieuge i en skoleperiode.

  Sygdom

  I tilfælde af sygdom er det vigtigt, at du giver besked samme dag.
  Hvis du er i praktik, melder du dig fraværende til dit praktiksted senest kl. 7.00.
  Er du på skoleforløbet melder du dig fraværende til SOSU skolen senest kl. 8.00

  Alle sygemeldinger og raskmeldinger skal desuden meddeles telefonisk til Guldborgsund Kommune samme dag til Birthe Kristensen på telefon 54 73 22 09.

  Al sygdom, som ikke er meddelt, betragtes som et brud på din uddannelsesaftale. Du vil blive trukket i løn og det kan få konsekvenser for din ansættelse.

  Du har selv ansvar for at holde øje med, at dit samlede fravær ikke bliver uacceptabelt højt.
  Ved for højt fravær bliver du indkaldt til fraværssamtale hos Birthe Kristensen

  Tjenestefri

  Når du er ansat som PA elev ved Guldborgsund Kommune, gælder de samme retningslinjer for tjenestefri med løn, som der gælder øvrige ansatte ved Guldborgsund Kommune.
  Det er dine kontaktpersoner i Guldborgsund Kommune, der bevilliger tjenestefri.
  I skoleperioder har du har pligt til at fortælle SOSU skolen, hvis du får bevilliget tjenestefri.
  Er du i praktik, har du pligt til at orientere dit praktiksted.

  Du kan bede om tjenestefri med løn på dagen i følgende situationer:

  • Egne runde fødselsdage
  • Eget eller børns bryllup
  • Eget kobber- eller sølvbryllup
  • Forældres og svigerforældres Sølv-, Guld, eller Diamantbryllup
  • Dåb og konfirmation af egne børn
  • Faders deltagelse ved barns fødsel
  • Begravelse af nære familiemedlemmer

  Konsultationer og behandlinger på sygehuse og ved speciallæger skal så vidt muligt planlægges udenfor normal arbejdstid. Er dette ikke muligt gives der tjenestefri med løn i et rimeligt omfang.

  Hvordan er økonomien som PA elev?

  Du får elevløn under uddannelsen. Guldborgsund Kommune betaler den gældende overenskomstmæssige lønsats for pædagogisk assistent-elever. Tallene gælder fra 1. januar 2020:

  • Under 18 år: 8.962 kr. om måneden
  • Over 18 år (det første år): 11.254 kr. om måneden
  • Over 18 år (efter det første år): 11.913 kr. om måneden

  Voksenelev

  Du kan få løn som voksen elev, hvis du ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år, og kan dokumentere 1 års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år før uddannelsesaftalens indgåelse (se kriterierne nedenfor). Ansættelse som elev medregnes ikke. Lønnen som voksen elev er pt. 21.203 kr. om måneden.
  Relevant beskæftigelse for at komme i betragtning til voksenelevløn er:

  • Som legepladsmedarbejder
  • Som dagplejer
  • Som pædagogmedhjælper
  • Som klubmedarbejder
  • Som ikke-pædagogisk uddannet eller anderledes kvalificeret pædagog i henhold til protokollat I til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v.
  • Som pædagog med dispensation for uddannelsen i det konkrete ansættelsesforhold.

  Det gælder at ansættelsen er med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansættelse med mellem 8-24 timer gennemsnitligt ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 %.

  Hvis du opfylder betingelserne for optag alder/erhvervserfaring/dansk-niveau, men ikke er i arbejde, skal du kontakte din A-kasse for at høre om mulighederne.

  Birthe Kristensen
  Konsulent ved Center for Trivsel & Social indsats, Guldborgsund Kommune.
  Alle syge- og raskmeldinger skal meddeles telefonisk til Birthe mellem kl. 8.00 og 9.00.
  Har du spørgsmål vedrørende voksenelevløn, fravær eller praktik, er det også Birthe, du skal ringe eller skrive til.
  Mail: bikr@guldborgsund.dk 
  Telefon 54 73 22 09
  Mobil 25 18 19 96

  Laila Jensen
  Lønkonsulent i Guldborgsund Kommune. Laila kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til din ferie eller løn som PA-elev.
  Mail: ljen@guldborgsund.dk 
  Telefon 54 73 10 73

  Bill Lehmann
  Faglig koordinator i Center for Børn & Læring, Guldborgsund Kommune.
  Har du spørgsmål til din praktik ved normalområdet, kan du skrive eller ringe til Bill.
  Mail: bleh@guldborgsund.dk
  Telefon 54 73 15 02

  Guldborgsund Kommune sørger for praktikplads i de praktikforløb, du kommer til at være på i løbet af uddannelsen. I praktikperioderne er der 37 timers arbejdsuge, hvoraf 4 timer skal bruges på studietid. Gennem hele praktikforløbet modtager du vejledning af en praktikvejleder.
  Praktikstederne er børnehuse, børnehaver, vuggestuer, SFO´er, klubber og specialinstitutioner i Guldborgsund Kommune.

  Der er mulighed for praktik i udlandet.

  Udfordringer i praktikforløbet

  Hvis der i praktikforløbet opstår problemer, der kan medføre tvivl om praktikkens gennemførelse, skal du henvende dig til Birthe Kristensen 54 73 22 09, Bill Lehmann 54 73 15 02 eller til uddannelsesvejleder på SOSU skolen Jane Nordahl 24 82 11 82.