Børnepasning i Guldborgsund

Her kan du læse om, hvilke muligheder du har for pasning af dit barn, pasningsgaranti, priser, specialtilbud og mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud.

To drenge i stort rør

Alle skal komme godt fra start i livet - gennem hele livet.

Børnepasning

Alle børn i Guldborgsund Kommune har ret til at blive passet i et dagtilbud fra barnet er 26 uger gammelt og indtil skolestart. Dit barn er garanteret en plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter den dato, hvor du opskriver dit barn til et dagtilbud.

Pasningsgarantien gælder i hele Guldborgsund Kommune. Det betyder, at dit barn ikke er sikret en plads i det eller de dagtilbud, du ønsker.

Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning ved at klikke på linket herunder (åbner i et nyt vindue).

Digital Pladsanvisning

Alderssvarende dagtilbud

Alderssvarende dagtilbud

I den måned, hvor dit barn fylder 2 år og 10 måneder, bliver det børnehavebarn.
I det år, hvor dit barn fylder 6 år, bliver det skolebarn. Dit barn bliver udmeldt af børnehaven den 31. marts, og du kan i stedet indmelde barnet i ”Forårs-SFO” med start den 1. april.

Pasningsgaranti

Du er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud senest 3 måneder efter, du har opskrevet dit barn.

Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud på Digital Pladsanvisning ved at klikke på linket herunder (åbner i et nyt vindue).

Digital Pladsanvisning


Dagpleje og vuggestue

Fra barnet er 26 uger til den måned, hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder

Du skal opskrive dit barn til dagpleje og eller vuggestue på Digital Pladsanvisning.


Børnehave

Fra den måned, hvor barnet bliver 2 år og 10 måneder til 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år

Du skal opskrive dit barn til børnehave på Digital Pladsanvisning.


SFO

Fra 1. april i det år, hvor barnet bliver 6 år

En indmeldelse i SFO betyder, at dit barn kan blive passet både morgen og eftermiddag.


Bemærk vedrørende SFO

Når du indskriver dit barn i skole, kan du vælge at indmelde dit barn i ”Forårs-SFO”

 • Dit barn er indmeldt i ”Forårs-SFO” i perioden 1. april til 31. juli
 • Dit barn bliver automatisk udmeldt af ”Forårs-SFO” den 31. juli
 • ”Forårs-SFO” er et tilbud til dig om, at dit barn får en blid overgang fra institution til skole
 • ”Forårs-SFO” er pasning både om morgenen og om eftermiddagen, og du betaler, hvad en almindelig SFO-plads koster
 • Det er ikke muligt kun at vælge Morgen-SFO i perioden 1. april til 31. juli, hvis det drejer sig om indmeldelse i ”Forårs-SFO”

SFO fra 1. august

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i SFO fra 1. august, har du mulighed for at vælge at indmelde med det samme, når du indskriver dit barn i skole.

Er dit barn ikke blevet automatisk indmeldt i SFO, fx hvis du er tilflytter til kommunen, skal du enten opskrive dit barn til SFO på Digital Pladsanvisning eller henvende dig til den skole, dit barn er indmeldt i eller skal indmeldes i.


Morgen-SFO

Har du kun brug for pasning om morgenen, kan du henvende dig til skolens kontor og bede om en overflytning af dit barn fra SFO til Morgen-SFO.

Du kan også gå på Digital Pladsanvisning og opskrive dit barn til Morgen-SFO.

Det er vigtigt, du ikke udmelder barnet fra SFO, når du ønsker Morgen-SFO, idet dit barn ikke kan blive meldt ind i et pasningstilbud før efter 3 måneder, hvis du har udmeldt barnet.

Udmeldelsesvarsel fra SFO til Morgen-SFO - eller omvendt - er mindst en måned.

Muligheder for pasning

Du har følgende muligheder for pasning af dit barn

 • Kommunal institution
 • Kommunal dagpleje
 • Privat institution
 • Privat pasningsordning
 • Tilskud til pasning af egne børn
 • Deltidsplads 30 timer i enten kommunal institution eller dagpleje
 • Deltidsplads 30 timer i privatinstitution
 • Kombinationsplads i kommunal institution / dagpleje + fleksibel pasningsordning
 • Kombinationsplads i privat institution + fleksibel pasningsordning
 • Pasning over kommunegrænser
 • Morgen-SFO
 • SFO (heldags)

Læs mere om de forskellige pasningsmuligheder

Dagplejen

 • Dit barn skal være mellem 26 uger og 2 år og 9 måneder
 • Dit barn bliver passet i et privat hjem
 • Dagplejeren har 3 til 4 børn
 • Maden er inkluderet i prisen
 • Ved sygdom og ferie vil dit barn blive tilbudt pasning hos en gæstedagpleje
 • Dagplejeren mødes med andre dagplejere og ”deres” børn i legestue hver eller hver anden uge
 • Åbningstiderne varierer fra dagpleje til dagpleje
 • En fuldtidsplads er 48 timer
 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

Integreret dagtilbud

 • En institution, hvor der både er vuggestue og børnehave ”under samme tag”, så dit barn ikke behøver skifte dagtilbud, når det skifter fra at være vuggestuebarn til at blive børnehavebarn
 • Når dit barn er mellem 26 uger og 2 år og 9 måneder, er dit barn vuggestuebarn
 • Når dit barn er mellem 2 år og 10 måneder til 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år, er dit barn børnehavebarn
 • Dit barn er sikret en plads i institutionens børnehave, når det går i vuggestue her og bliver automatisk overflyttet fra vuggestue til børnehave
 • Normeringen er forskellige i de forskellige integrerede dagtilbud
 • Det varierer fra institution til institution, om der er madordning. Nogle institutioner har madordning for vuggestuebørnene men ikke for børnehavebørnene
 • Åbningstider er som udgangspunkt mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 17.00 og fredag fra kl. 6.30 til 16.00. Se nærmere på den enkelte institutions hjemmeside
 • En fuldtidsplads er 51 timer
 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

Børnehave

 • En institution, der KUN har børnehavebørn; altså børn mellem 2 år og 10 måneder og frem til 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år
 • Normeringen er forskellige i de forskellige børnehaver
 • Det varierer fra institution til institution, om der er madordning
 • Åbningstider er som udgangspunkt mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 17.00 og fredag fra kl. 6.30 til 16.00. Se nærmere på den enkelte institutions hjemmeside
 • En fuldtidsplads er 51 timer
 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

Kombinationstilbud

 • Dit barn kan blive passet i et kombinationstilbud fra det er 26 uger og frem til skolestart
 • Et dagtilbud, hvor du dels får dit barn passet i et dagtilbud (institution/dagpleje), dels af en fleksibel pasningsordning
 • Du skal have et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Er du samboende, skal I begge have arbejdstider, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider
 • Dit barn skal passes mindst 10 timer i den fleksible pasningsordning
 • Du kan kombinere pasning i den fleksible pasningsordning med kommunale dagtilbud (institution/dagpleje) og private institution men IKKE med en privat pasningsordning
 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud til betalingen af dagtilbuddet, men ikke til betalingen til den fleksible pasningsordning

Deltidspladser 30 timer

 • Du skal have enten barselsorlov eller forældreorlov
 • Dit barn kan være indmeldt i en deltidsplads fra det er 26 uger og frem til 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år
 • Du har mulighed for at søge om en deltidsplads i kommunale institutioner, kommunale dagpleje og private institutioner
 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

Private institutioner

 • Der er 7 private institutioner i Guldborgsund Kommune
 • Vuggestue-/børnehavealderen samt skolealderen følger Guldborgsund Kommunes
 • Normeringen er forskellige i de forskellige private institutioner
 • Guldborgsund Kommune giver driftstilskud til pladsen
 • De private institutioner bestemmer selv deres pris for børnepasning – prisen vil typisk følge prisen for pasning i en kommunal daginstitution
 • Du søger om plads og udmelder direkte i den private institution
 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud

Private pasningsordninger

 • Der er 12 private pasningsordninger i Guldborgsund Kommune
 • De 4 er ”store” private pasningsordninger, hvor det er et par, der passer op til 10 børn
 • De private pasningsordninger har mellem 5 og 10 børn
 • Guldborgsund Kommune giver et tilskud svarende til 75% af de dokumenterede forældreudgifter
 • Du søger om plads og udmelder direkte hos den private pasningsordning
 • Dit barn skal være opskrevet til et kommunalt dagtilbud for, du kan få tilskud
 • De private pasningsordninger bestemmer selv deres pris for børnepasning
 • Du kan IKKE bevilges økonomisk fripladstilskud

Pasning af eget barn

 • Tilskuddet omfatter børn fra 24 uger til 2 år og 9 måneder
 • Tilskudsperioden er minimum 8 uger og maximalt 1 år
 • Dit barn skal være skrevet op til et kommunalt dagtilbud
 • Tilskuddet følger det maksimale beløb
 • Du må IKKE have anden indkomst
 • Du skal have opholdt dig i ”Riget” i 7 ud af de senest 8 år (Danmark, Grønland og Færøerne)
 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst
 • Tilskudsperioden kan deles mellem barnets forældre

Deltidspladser 30 timer

Deltidspladser 30 timer

Hvis du holder barsels-/forældreorlov, har ældre søskende mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud, Ældre søskende har også mulighed for en deltidsplads under graviditeten og efter fødslen.
Ældre søskende er: Biologiske børn, adoptivbørn, plejebørn og sammenbragte børn på bopælsadressen

Hvilke forældre er berettiget

 • Forældre, der holder barselsorlov fra arbejde, uddannelse eller anden beskæftigelse
 • Forældre der har adopteret et barn
 • Forældre der holder forældreorlov
 • Fraværet fra dit arbejds- /uddannelsessted skal minimum være 7 timer pr. uge

Hvilke børn kan få en deltidsplads

 • Det barn, du holder barsels-/forældreorlov på (minimum 7 timer)
 • Ældre søskende der bor hos den forælder, som holder barsels-/ forældreorlov
 • Ældre søskende fra vuggestuealder (26 uger) og frem til skolestart

Krav til ansøgning om deltidsplads

 • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
 • Du skal angive den periode, du ønsker deltidsplads til dit barn
 • En periode begynder altid den 1. i en måned og slutter den sidste dag i en måned
 • Du skal sammen med ansøgningen medsende dokumentation for, du holder barsels-/forældreorlov. Dokumentation kan være kopi af vandrejournal eller en barselsaftale med arbejdsgiver eller uddannelsessted
 • Du skal sende ansøgningen som digital post (Se linket "Send digital post" forneden på denne side)

Hvilke dagtilbud har deltidspladser

 • Kommunale vuggestuer og børnehaver
 • Kommunale dagplejere
 • Private vuggestuer og børnehaver

Anvendelse af deltidsplads

 • Dit barn kan maksimalt benytte dagtilbud 30 timer om ugen
 • Dit barn skal som udgangspunkt bruge sin deltidsplads mellem kl. 8-14 i dagtilbuddets åbningstid
 • Dit barn skal have mulighed for at deltage i dagtilbuddets pædagogiske tilbud – herunder større planlagte begivenheder som fx udflugter, teaterbesøg eller andre kulturelle tilbud
 • Dit barn kan benytte sampasningsordning i Firkløveren i Nykøbing på de kommunalt fastlagte lukkedage
 • Ved sammenhængende barselsperioder kan dit barn beholde sin deltidsplads, hvis der er mindre end 5 uger mellem hver barselsperiode

Opsigelse og ophør af deltidsplads

 • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør
 • Slutdato er den sidste dag i en måned. Slutter din barsel midt i en måned, skal du derfor beslutte, om du ønsker af opsige deltidspladsen FØR eller EFTER din barsel slutter
 • Deltidspladsen afbrydes med det samme, hvis forældrenes ret til barsels- /forældreorlov ophører
 • Deltidspladsen afbrydes, hvis dit barn ikke benytter pladsen i flere end 5 sammenhængende uger, og dit barn vil automatisk blive indmeldt på en fuldtidsplads

Økonomi

 • Forældrebetalingen for deltidspladser er 25% af bruttodriftsudgifterne
 • Du kan bevilges økonomisk fripladstilskud til en deltidsplads
 • Du er berettiget til søskendetilskud

Deltidspladser på tværs af kommunegrænser

 • Du skal søge 2 måneder før, du ønsker plads til dit barn i en anden kommune end den, du bor i. Ansøgningen skal sendes til Guldborgsund Kommune
 • Der kan derfor være forskel på retningslinjerne og i betalingen for deltidspladsen, hvis du ikke bor i Guldborgsund Kommune
 • Er du i tvivl om retningslinjer eller betaling, skal du kontakte Pladsanvisningen i den kommune, hvor dit barn går i dagtilbud
 • Du skal søge om økonomisk fripladstilskud i din bopælskommune

Kombinationstilbud - En fleksibel pasningsordning

Kombinationstilbud

Du har mulighed for at søge om at få passet dit barn i et kombinationstilbud, hvis du har behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af dine arbejdstider.
I et kombinationstilbud bliver dit barn passet dels i et dagtilbud, dels af en fleksibel pasningsordning, som du selv ansætter.
Den fleksible pasningsordning skal udgøre minimum 10 timer pr. uge i gennemsnit fra den første til den sidste dag i en måned.

Hvilke forældre er berettiget?

 • Enlige forældre, der har et dokumenteret behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider
 • Samboende forældre / forælder med partner, der begge har et dokumenteret behov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid på grund af arbejdstider

Hvilke børn er ikke berettiget?

 • Børn i et obligatorisk sprogstimuleringstilbud er ikke berettiget til et kombinationstilbud
 • Børn, der bliver passet i en privat pasningsordning

Krav til ansøgning om kombinationstilbud

 • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
 • Du skal indsende et ansøgningsskema, hvor du oplyser det antal timer, du ønsker dit barn passet i henholdsvis dagtilbuddet og af den fleksible pasningsordning
 • Du skal indsende en arbejdsgivererklæring samt en arbejdsplan til Pladsanvisningen
 • Der skal medsendes arbejdsgivererklæring og vagtplaner fra begge forældre / forælder og partner, hvis I er samboende


Her finder du online-blanketterne:

(åbner i et nyt vindue)

Ansøgningsskema

Arbejdsgivererklæring

Lønkvittering/timeseddel


Krav til ansøgning om en fleksibel pasningsordning

 • Du skal søge mindst 2 måneder før dato for start
 • Du skal indsende en pasningsaftale mellem dig og den fleksible pasningsordning. Denne aftale er en privatretlig aftale og indgås mellem forældre og den fleksible pasningsordning. Den fleksible pasningsordning skal godkendes af kommunen


Her finder du online-blanketten:

(åbner i et nyt vindue)

Pasningsaftale

Hvilke dagtilbud har et kombinationstilbud

 • Kommunale vuggestuer og børnehaver
 • Kommunale dagplejere
 • Private vuggestuer og børnehaver

Anvendelse af et kombinationstilbud

 • Dit barn skal minimum passes 10 timer om ugen af den fleksible pasningsordning, som du har ansat
 • Dit barn kan benytte et kombinationstilbud fra vuggestuealder (26 uger) til skolestart
 • Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe dit barn kan benytte et kombinationstilbud
 • Dit barn kan tidsmæssigt maksimalt blive passet i et kombinationstilbud i, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud (51 timer i institution og 48 timer i dagpleje)
 • Dit barn kan blive passet af den fleksible pasningsordning om aftenen, om natten eller i weekenderne, alt efter dit pasningsbehov

Opsigelse og ophør af kombinationsplads

 • Opsigelse skal ske mindst en måned før ophør
 • Slutdato er den sidste dag i en måned
 • Ved ophør af kombinationstilbuddet bevarer dit barn sin plads i dagtilbuddet. Kombinationstilbuddet bliver konverteret til en almindelig indmeldelse i dagtilbud
 • Hvis du ikke kan dokumentere et arbejdsbetinget behov for at dit barn benytter en kombinationsplads, vil denne blive konverteret til en almindelig indmeldelse i dagtilbud

Økonomi

 • Forældrebetalingen opkræves forud for en plads i et dagtilbud
 • Tilskuddet til den fleksible pasningsordning udbetales forud og til den sidste hverdag i måneden
 • Du skal hver måned indsende en kopi af din lønkvittering/timeseddel til Pladsanvisningen som dokumentation for, at dit barn er berettiget til et kombinationstilbud
 • Du er berettiget til søskendetilskud
 • Du kan blive bevilget økonomisk fripladstilskud til dagtilbuddet men ikke til fleksible pasningsordning
 • Kombinationstilbuddet kan ikke kombineres med tilskud til en privat pasningsordning

Pasning af egne børn

Pasning af eget barn

Du har mulighed for at søge om tilskud til pasning af eget barn. Tilskuddet kan søges af både far og mor i en periode på maksimalt 1 år.

Du skal ansøgning om tilskuddet på Digital Pladsanvisning ved at klikke på linket herunder (åbner i et nyt vindue).

Digital Pladsanvisning

Om tilskuddet

 • Tilskuddet omfatter børn fra 26 uger til 2 år og 9 måneder.
 • Tilskuddet følger det maksimale beløb, som udgør 7.063 kr. i 2020.
 • Minimumsperioden er 8 uger.
 • Maksimumsperioden er 1 år.
 • Barnet skal være skrevet op til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune. Tilskuddet kan bevilges fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et dagtilbud.
 • Tilskuddet kan bevilges fremadrettet fra den 1. i måneden efter, vi har modtaget ansøgningen.
 • Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.
 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst, der indeholdes dog ikke arbejdsmarkedsbidrag.
 • Tilskuddet udbetales bagud og indsættes på din NEM-konto den sidste hverdag i måneden.
 • Pladsanvisningen kan anmode om dokumentation for at der ikke er anden indtægt.
 • Tilskuddet skal ansøges via Digital Pladsanvisning.
 • Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til pasning af eget barn, hvis hensynet til barnet taler for, at det skal i et dagtilbud.

Betingelser for at kunne blive bevilget tilskud

 • Ansøger skal have opholdt sig i ”Riget” i 7 ud af de seneste 8 år (Danmark, Grønland og Færøerne). Kravet om ophold gælder dog ikke for EU-EØS-borgere, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten.
  Ansøger kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst, SU eller have arbejdsindkomst; herunder selvstændig erhvervsvirksomhed og udlejning af ejendom (du har mulighed for at sætte dit CVR-nr. i bero - husk at ændre din forskudsopgørelse også)
 • Ansøger må ikke være omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik.

Muligheder for tilskuddet

 • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to
 • Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles mellem barnets forældre. Det betyder, at forældre kan dele tilskudsperioden for det enkelte barn op i maksimalt to dele, som samlet set ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode på 1 år
 • Hvis du fx har to børn, kan du blive bevilget tilskud til første det ene barn i 1 år afløst af tilskud i endnu 1 år til dit andet barn. Dermed bliver tilskudsperioden 2 år. Du må passe begge børnene hjemme, men du får kun tilskud til det ene barn
 • Du har også mulighed for at lade dine to børns tilskudsperioder overlappe hinanden i en periode. I den periode, hvor du er bevilget tilskud til begge dine børn, vil du modtage 2 x tilskud
 • Har du været bevilget Tilskud til pasning af eget barn i en anden kommune, vil den periode skulle fratrækkes tilskudsperioden på maksimalt 1 år i Guldborgsund Kommune

Stop af tilskud

 • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, skal du kontakte os via Digital Pladsanvisning eller via digital post - Digital Post til Dagtilbud
 • Hvis du ønsker at forkorte tilskudsperioden, kan dit barn tilbydes plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter opskrivningsdatoen. Du skal opskrive dit barn på Digital Pladsanvisning
 • Hvis du flytter fra Guldborgsund Kommune, vil tilskuddet stoppe på dagen for fraflytning
 • Hvis du har haft en anden indkomst, vil tilskuddet stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst. Du vil blive tilbudt en plads i et dagtilbud senest tre måneder efter stop af tilskudsperioden, hvis du har skrevet dit barn op til et dagtilbud. Det skal du gøre på Digital Pladsanvisning

Økonomi

 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst; der indeholdes dog ikke arbejdsmarkedsbidrag
 • Tilskuddet udbetales bagud og indsættes på din NEM-konto den sidste hverdag i måneden
 • Pladsanvisningen vil hver måned tjekke i SKATs indkomstregister, om du har haft en anden indkomst. Er dette tilfældet, vil vi kræve tilbagebetaling af tilskuddet, og det vil stoppe den sidste dag i måneden før, du har haft en indkomst
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge

Pasning på tværs af kommunegrænser

Du har mulighed for at få passet dit barn i en anden kommune end den, du bor i

Du har mulighed for at bo i Guldborgsund Kommune og få dit barn passet i en anden kommune. Du har også mulighed for at bo i en anden kommune og få dit barn passet i Guldborgsund Kommune.

Du skal henvende dig til den kommune, hvor du bor, for at få oplyst den pris på dagtilbud, du skal betale.

Du bor i Guldborgsund Kommune og vil have dit barn passet i en anden kommune


 • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud i den anden kommune. Det kan du gøre på Digital Pladsanvisning eller ved at henvende dig til den anden kommunes Pladsanvisning
 • Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, skal du huske at udmelde dit barn. Hvis du glemmer at udmelde dit barn, risikerer du at skulle betale for to pladser, hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i både Guldborgsund Kommune og den anden kommune
 • Hvis du ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, skal det ske i Guldborgsund Kommune på Digital Pladsanvisning
 • Du risikerer en egenbetaling for dit barns plads i et dagtilbud i en anden kommune, selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud

Du bor i en anden kommune og vil have dit barn passet i Guldborgsund Kommune

 • Du skal opskrive dit barn til et dagtilbud i Guldborgsund Kommune. Det kan du gøre på Digital Pladsanvisning
 • Hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i en anden kommune, skal du huske at udmelde dit barn. Hvis du glemmer at udmelde dit barn, risikerer du at skulle betale for to pladser, hvis dit barn er indmeldt i et dagtilbud i både den anden kommune og Guldborgsund Kommune
 • Hvis du ønsker at søge om økonomisk fripladstilskud, skal det ske i den kommune, du bor i på Digital Pladsanvisning
 • Du risikerer en egenbetaling for dit barns plads i et dagtilbud i Guldborgsund Kommune, selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud

Hvornår kan egenbetaling forekomme?

En kommune giver kun tilskud til, hvad en plads i et alderssvarende tilbud (bruttodriftsudgifterne) koster i deres egen kommune. Hvis du bor i en kommune, hvor bruttodriftsudgifterne for en vuggestueplads er på 11.416 kr., og du vil have dit barn passet i en kommune, hvor bruttodriftsudgifterne for en vuggestueplads er på 12.788 kr., vil du selv skulle betale 1.372 kr., selvom du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud.

I Guldborgsund Kommune er dit barn:

 • Vuggestuebarn fra 0 år til 2 år og 9 måneder
 • Børnehavebarn fra 2 år og 10 måneder til den 31. marts i det år, hvor barnet bliver 6 år
 • Skolebarn (SFO) fra 1. april i det år, hvor barnet bliver 6 år

I andre kommuner bliver et barn først børnehavebarn, når det er 3 år, eller barnet er indmeldt i børnehave til det bliver skolebarn 1. august.

Hvis du fx bor i Guldborgsund Kommune, har et barn, der skal starte i skole i august i en anden kommune og vil have dit barn passet i et dagtilbud indtil skolestart i en anden kommune, så kommer du til at betale prisforskellen mellem den anden kommunes bruttodriftsudgift for børnehave og Guldborgsund Kommunes bruttodriftsudgift for SFO.

Eksempel:

Bruttodriftsudgifterne for en SFO plads i Guldborgsund Kommune er 1.875 kr., mens bruttodriftsudgifterne for en børnehaveplads i en anden kommune koster 6.936 kr. Den 1. april bliver dit barn SFO-barn i Guldborgsund Kommune, mens det stadig er børnehavebarn i den anden kommune indtil 1. august. Du er bevilget 100 % økonomisk fripladstilskud, men du kommer alligevel til at betale 5.061 kr. for børnehavepladsen i den anden kommune fra den 1. april til den 31. juli, fordi Guldborgsund Kommune kun giver tilskud til en SFO-plads i den periode.

Er der et dagtilbud i nærheden ... ?

Find det nærmeste dagtilbud

For at finde ud af, hvor det nærmeste dagtilbud er i forhold til din bopæl, skal du via kommunens kort-oplysninger.

Klik her for en vejledning til brug af kommunes kort-oplysninger. (åbner i et nyt vindue)

Kontakt

Center for Børn & Læring

Pladsanvisningen

Telefon: 54 73 34 34

Send Digital Post (kræver NemID)