Gå til hovedindhold
Børnepasning
Forælder

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Her kan du læse om rammerne for det pædagogiske tilsyn i Guldborgsund kommune.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Rammer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud

  Lovgrundlag

  Efter dagtilbudslovens § 5 og § 78 stk. 2, er kommunalbestyrelsen forpligtet til, at føre tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynsforpligtelsen gælder alle former for dagtilbud i kommunen; kommunale, selvejende og private dagtilbud, samt dagplejen og private pasningsordninger. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

  Rammer for det pædagogiske tilsyn

  Formålet med tilsynet er dels at sikre, at det enkelte dagtilbud overholder gældende lovgivning og dels, at vejlede og rådgive på den pædagogiske praksis set i et udviklingsperspektiv. Kontrol af, at gældende regler og retningslinjer overholdes, samt tilsynsbesøg og dialog med dagtilbuddet, danner til sammen grundlag for at vurdere, hvorvidt -og hvordan dagtilbuddene lever op til bestemmelserne i dagtilbudsloven.

  For de kommunale dagtilbud gælder desuden, at det undersøges, hvorvidt kommunens politikker og rammer efterleves.

  Tilsynsrammen er udarbejdet med afsæt i lovgivningens krav om:

  • Brug af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
  • Brug af observationer 
  • Uvildighed i tilsyn
  • Dokumentation af tilsyn 
  • Skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan
  • At beskrive og offentliggøre kommunal tilsynspraksis
  • Offentliggørelse af tilsynsrapporter på dagtilbuddets hjemmeside.

  Tilsynskonceptet er udarbejdet, af en arbejdsgruppe bestående af medarbejderrepræsentanter fra Center-MED, lederrepræsentanter fra dagtilbuddene og forvaltningen i Center for Børn & Læring i 2021/2022.

  Politisk drøftelse af dagtilbudsområdet

  Dagtilbudslovens § 3a stk. 5. beskriver, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år. Denne drøftelse har udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelt prioriterede indsatser for området efter stk. 2 bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af lovens afsnit II.

  Som en del af denne politiske drøftelse hvert andet år vil der indgå en sammenfatning af de pædagogiske tilsyn med fokus på udviklingen i dagtilbuddenes pædagogiske kvalitet samt evt. behov for nye indsatser.

  Det løbende tilsyn

  Det løbende tilsyn udføres hver dag af ledere og medarbejdere i dagtilbuddet. Det kan være leder, pædagogiske leder eller afd. lederen, det pædagogiske personale, sundhedsplejerske, medarbejdere fra PPC, den pædagogiske konsulent m.fl. Hvis en fagperson oplever, at dagtilbuddet ikke sikre gode rammer for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, har medarbejderen et ansvar for, at formidle det direkte videre til dagtilbuddets ledelse, de pædagogiske konsulenter eller centerledelsen.

  Ud over det anmeldte tilsynsbesøg, der beskrives nedenfor, foretages der uanmeldte tilsynsbesøg af de pædagogiske konsulenter. Der foretages minimum ét uanmeldt tilsynsbesøg hvert andet år.

  Det ordinære, anmeldte pædagogisk tilsyn

  Tilsynsprocessen og rapporten bygger på den styrkede pædagogiske læreplan, hvor det pædagogiske grundlag og evalueringskultur er omdrejningspunktet.

  Der er tre hoved faser i den ordinære anmeldte pædagogiske tilsynsproces:

  1. Forberedelse af det pædagogiske tilsyn

  De tilsynsførende konsulenter fremsender datoerne for det anmeldte pædagogiske tilsyn og det skriftlige materiale, herunder rapporten til lederen af dagtilbuddet.

  I forberedelsen af tilsynet skal lederen af dagtilbuddet sikre, at der udfyldes dele af den skriftlige rapport (egenkontrol), som derefter sendes tilbage til de tilsynsførende. I rapporten indgår der et afsnit, som forældrebestyrelsen skal udfylde.

  De tilsynsførende forsætter med at skrive i den skriftlige rapport. Den kommer til at udgøre den endelige tilsynsrapport.

  2. Tilsynsførendes anmeldte besøg

  I den anden del af det pædagogisk tilsyn er de tilsynsførende på observation i dagtilbuddet.

  Til observationen benyttes der en observationsguide. Observationsguiden tager afsæt i det pædagogiske grundlag fra den styrkede læreplan.

  I forbindelse med observationsdagen, er de tilsynsførende på en rundvisning med nogle børn. Børnenes perspektiv indgår i den faglige dialog med dagtilbuddet.

  Efter observationen afholdes faglig dialog. Deltagerne i den faglige dialog er: ledere, pædagogiske medarbejdere og forældrerepræsentanter. Hensigten med den faglige dialog er, at inddrage flere perspektiver, samt at sikre faglig refleksion og udviklingsmuligheder.

  Den faglige dialog er kendetegnet ved tilbagemelding af de tilsynsførendes observationer, drøftelser af dagtilbuddets beskrivelser i den skriftlige rapport, samt fælles refleksion over dagtilbuddets pædagogiske praksis.

  3. Opfølgning på det pædagogisk tilsyn

  Afslutningsvis samler de tilsynsførende konsulenter alle elementerne af det pædagogiske tilsyn i tilsynsrapporten. Rapporten videregives til tilsynsudvalget, der træffer den endelig konklusion og vurdering af det pædagogisk tilsyn. Det pædagogiske tilsynsudvalg består af: centerledelse, de tilsynsførende og lederrepræsentanter fra dagtilbuddene.

  Der vil altid indgå udviklingspunkter i det pædagogiske tilsyn, som oftest er kendetegnet ved at videreudvikle nuværende praksis. Dette er for at understøtte det udviklende perspektiv i tilsynet. Udviklingspunkter gives med en forventning om, at dagtilbuddet selv kan arbejde videre med disse frem mod næste tilsyn.

  Nogle dagtilbud vil få opfølgningspunkter. Disse vil være kendetegnet af et behov for, at udvikle nuværende praksis, og der vil være en opfølgningsproces. Når der er opfølgningspunkter, skal dagtilbuddets ledelse eller pædagogiske leder og afd. leder, udarbejde en opfølgningsplan i samarbejde med de faglige fyrtårne. Forældrebestyrelsen skal ligeledes inddrages.

  Både udviklingspunkter og opfølgningspunkter vil blive udformet som spørgsmål. På den måde har dagtilbuddet selv mulighed for, at beskrive deres indsats og tage afsæt i deres nuværende praksis og kontekst.

  Endelig kan der på baggrund af et pædagogisk tilsyn, iværksættes et skærpet tilsyn i dagtilbuddet. I givet fald skal dagtilbuddet udarbejde en handleplan. Skærpet tilsyn og beslutningsprocessen er beskrevet i nedenstående.

  Tilsynsrapporten med udviklings-, opfølgnings- eller handleplanspunkter skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside jf. dagtilbudsloven. For at sikre, at opfølgningen på det pædagogiske tilsyn er transparent, vil opfølgningsplanen samt beslutningsreferater fra opfølgningsmøder ligeledes være tilgængelige på hjemmesiden.

  Uvildigheden jf. § 5 a, stk. 2 og 3 er i tilsynsprocessen understøttet af metoden og rammen:

  • Observationsguiden er rammesættende for, hvad der observeres efter.
  • Der er to tilsynsførende i den pædagogiske tilsynsproces, dette er for at understøtte, at flere perspektiver gør sig gældende for vurderingen.
  • Børne- og forældreperspektivet inddrages.
  • Selve opfølgningen og konklusionen på et tilsyn, bygger på en beslutning i det pædagogiske tilsynsudvalg, der er uafhængigt af det enkelte dagtilbud.

  Det skærpede pædagogiske tilsyn

  Det skærpede tilsyn er en foranstaltning, der iværksættes efter en endelig beslutning fra centerchefen i Center for Børn & Læring. Beslutningen træffes på baggrund af en konkret vurdering og tungtvejende årsager som for eksempel:

  • Hvis det ordinære pædagogiske tilsyn, fører til en samlet vurdering fra de tilsynsførende af, at dagtilbuddet ikke efterlever gældende lovgivning og kommunens politikker og rammer.
  • Hvis den pædagogiske kvalitet ikke understøtter børnenes udvikling og trivsel, men derimod giver anledning til bekymring.
  • Hvis der på baggrund af henvendelser og klager fra f.eks. forældre, borgere eller medarbejdere opstår mistanke om svigt i dagtilbuddets drift og/eller ledelse og/eller bekymring for kvaliteten i det enkelte dagtilbud, herunder for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  De tilsynsførendes opgave er, at afdække problemstillingen så grundigt som muligt, for derefter at vurdere forskellige løsningsmuligheder sammen med lederen af dagtilbuddet.

  Dagtilbudslederen skal på den baggrund fremlægge en handleplan for, hvordan der rettes op på de problemstillinger, der har udløst det skærpede tilsyn.

  Efter en konkret vurdering, kan centerchefen i Center for Børn & Læring pålægge dagtilbuddet en bestemt løsning. Der kan og vil, blive tilbudt relevante understøttende foranstaltninger, samt rådgivning og hjælp.

  Skærpet tilsyn sker i dialog med dagtilbuddet og er en kombination af kontrol og udvikling. Tilsynet kan indebære anmeldte og uanmeldte besøg i dagtilbuddet i en afgrænset periode.

  I de kommunale dagtilbud, har dagtilbudslederen pligt til at informere forældrebestyrelsen i det dagtilbud, der er under skærpet tilsyn, hvorefter de samlet melder ud til den øvrige forældregruppe.

  I private institutioner informerer og inddrager forvaltningen institutionens bestyrelse. Det vil fremgå af Guldborgsund Kommunes hjemmeside, hvis et dagtilbud er under skærpet tilsyn.

  Tilsynskonceptet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af medarbejderrepræsentanter fra Center-MED, lederrepræsentanter fra dagtilbuddene og forvaltningen i Center for Børn & Læring i 2021/2022.

   

  Tilsynsforpligtigelsen for dagplejen og private pasningsordninger, hører under den samme lovgivning og retningslinjer som for øvrige dagtilbud.

  De løbende tilsyn i dagplejen

  De tilsynsførende pædagoger har ansvaret for tilsynet, i det enkelte dagplejehjem og i dagplejens legestuer. Der ydes vejledning til dagplejeren, både med hensyn til det daglige pædagogiske arbejde og med henblik på at forebygge, at der opstår problemer hos det enkelte barn, eller i forholdet mellem dagplejer og forældre.

  Der føres også et årligt tilsyn med fokus på dagplejehjemmets fysiske rammer, sikkerhed og hygiejne. Tilsynene udføres af uddannede pædagoger, som er ansat under dagplejen.

  Tilsynene omhandler endvidere det pædagogiske arbejde med børnene, den styrkede pædagogiske læreplan, Guldborgsund Kommunes mål og rammer, forældresamarbejde, legestuer og samarbejde i dagplejen generelt.

  Det ordinære anmeldte pædagogiske tilsyn i dagplejen

  Hvert andet år er der et fælles pædagogisk tilsyn i dagplejen, som tager afsæt i det samme materiale og i den samme proces, som beskrevet under det ordinære anmeldte tilsyn ved daginstitutioner ovenfor.

  Observationsdelen bygger på, at dagplejepædagogerne observerer den pædagogiske praksis i alle legestuer. Dagplejepædagogerne observerer hinandens dagplejegrupper, for at styrke uvildigheden i tilsynet. Grundet aldersgruppen foretages dog ikke rundvisning med børn.

  Derefter vil der være en proces omkring faglig dialog og opfølgning på tilsynet, på samme måde som det øvrige dagtilbudsområde.

  Tilsyn i private pasningsordninger

  Hvert andet år er der et pædagogisk tilsyn i alle private pasningsordninger. Dette tilsyn er et anmeldt tilsyn. Den private pasningsordning skal inden tilsynet udfylde og fremsende det udsendte spørgeskema.

  Proces for tilsynet

  1. Observation af pædagogisk praksis.
  2. Præsentation af observation, faglig dialog opsamling af tilsyn for perioden.
  3. Opfølgning, udarbejdelse af opfølgningsplan og tilsynsrapport.

  Forældrene i den private pasningsordning er velkommen til, at vælge en forældrerepræsentant, der kan deltage i del 2 og 3 af tilsynsprocessen.

  Det løbende tilsyn i private pasningsordninger

  Der føres minimum tre tilsyn pr. år, i en privat pasningsordning. De tre tilsynsbesøg har hver deres tema:

  Ved første besøg er der fokus på udvikling, leg og læring, samt pædagogiske læringsmiljøer.

  Ved andet besøg er der fokus på trivsel, børnesyn, sundhed og kost.

  Det tredje besøg handler om sikkerhed, fysiske rammer og hygiejne. Det er de samme retningslinjer for sikkerhed og hygiejne der gælder i private pasningsordninger som i den kommunale dagpleje. 

  Den kommunale dagplejes retningslinjer for sikkerhed og hygiejne, er de samme retningslinjer der gælder for de private pasningsordninger.

  Opfølgning på tilsyn

  Der følges op på tilsynet, såfremt dette har givet anledning til nogle særlige bemærkninger. Hvis det vurderes, at der er anledning til bekymring i form af én eller flere problemstillinger, kan lederen af dagplejen vurdere, at der skal føres skærpet tilsyn og centerledelsen inddrages i dette.

  Den tilsynsførende er forpligtet til at gennemføre uanmeldt, eller anmeldt tilsyn efter modtagelse af bekymrings-henvendelse eller klage. Dette gælder både i dagplejen og private pasningsordninger.

   

  Ud over det pædagogiske tilsyn er der i dagtilbuddene følgende tilsyn:

  Bygningstilsyn

  For de kommunalt ejede bygninger foretager Ejendomscenteret løbende bygningsvurderinger, med henblik på vedligeholdelse.

  De private institutionsbestyrelser, som selv ejer deres bygning, eller bor til leje, er selv ansvarlig for deres bygninger.

  Brandsyn

  Lolland-Falster Brandvæsen gennemgår bygninger en gang årligt. Her kontrolles brandmateriel og flugtveje.

  Hygiejnetilsyn

  Kommunens sundhedsplejersker besøger kommunens daginstitutioner og legestuer, for at tilse og drøfte de hygiejniske forhold minimum hvert andet år.

  Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne i daginstitutioner, vurderes dagtilbuddets indretning, inventar, toiletforhold, rengørings niveau m.m. sammen med leder/tilsynsførende fra dagplejen.

  Der drøftes også procedurer og rutiner, der kan have betydning for hygiejne, miljø og indeklima i den enkelte institution/legestue. Efter besøget udarbejdes en rapport med konklusioner og anbefalinger.

  Rengøringstilsyn

  Rengøringen i daginstitutioner/legestuer udføres af private udbydere. Der føres løbende tilsyn med rengøringsstandarden fra firmaet, Ejendomscenteret og leder.

  Levnedsmiddelkontrol af køkkener

  I Guldborgsund Kommunes dagtilbud, er der to typer køkkener, der er godkendt til brug for henholdsvis anretning og produktion af fødevarer i dagtilbuddet.

  Det er Fødevarestyrelsen, der har tilsynet med dagtilbuddenes køkkener, der hvor der er frokostordning. Fødevarestyrelsens smiley hænger synligt i dagtilbuddet.

  Legepladstilsyn

  En certificeret legepladsinspektør gennemfører et årligt tilsyn på alle legepladser i de kommunale og private institutioner, samt i dagplejens legestuer. Der afleveres en rapport til leder. Rapporten omhandler legepladsens tilstand, sikkerhed og eventuelle henstillinger, samt forslag til forbedringer.

  Økonomitilsyn (gælder kun kommunale dagtilbud)

  Dagtilbuddene i Guldborgsund har økonomitilsyn, ved økonomifunktionen og centerchefen. Der er budgetopfølgning to gange om året, samt en årlig opfølgning i forbindelse med regnskabsafslutning og overførelsessagen til Byrådet. Derudover kan der komme interne revisionsbesøg, både anmeldte og uanmeldte. Disse foretages af Budget og Regnskab, der tilser økonomien i samarbejde med dagtilbuddets leder.

  Arbejdstilsyn

  Arbejdstilsynet (AT) fører jævnligt tilsyn i dagtilbuddene. Arbejdstilsynet kan komme på detailtilsyn, eller på tilsyn i forhold til særlige indsatser. Arbejdstilsynets besøg følges op af en tilbagemelding, der kan indeholde vejledninger og forskellige typer af påbud.