Gå til hovedindhold

Udsatte & Rusmidler Guldborgsund

Vores tilbud er målrettet borgere, der er hjemløse og borgere, som har brug for midlertidigt og længerevarende ophold på botilbud eller anden hjælp. Tilbuddene er også målrettet borgere, der har brug for rusmiddelbehandling og afrusning, samt borgere, der har brug for støtte i eget hjem.

Indhold

  Udsatte & Rusmidler Guldborgsund er en enhed med tilbud til vores mest udsatte borgere. Det er her du finder tilbud målrettet borgere, der er hjemløse og som har brug for midlertidigt og længerevarende ophold på botilbud eller anden hjælp. Tilbuddene er også målrettet borgere, der har brug for rusmiddelbehandling og afrusning, samt borgere, der har brug for støtte i eget hjem. 

  I alle afdelinger under Udsatte & Rusmidler arbejdes der ud fra den svenske psykoterapeut Per Revstedts motivationsteori om, at ”Ingen er håbløs”. Ifølge denne metode har alle mennesker et ønske om at være aktive, konstruktive, målrettede og sociale.

  Vores vigtigste opgave er at få skabt en god relation til borgeren, og dernæst gennem motiverende samtaler at få styrket den positive kerne, hvorved der kan skabes motivation til en positiv forandring. Vi skal kunne se og rumme borgeren bagved misbruget. 

  Nøgleordene hertil er: kontakt, respekt, accept og tiltro til borgeren. 

  Der lægges desuden stor vægt på en jeg-støttende indsats, så borgerne bliver i stand til at rumme og håndtere det følelsesmæssige kaos, som de bærer på. 

  Personalet er uddannet i at have motivationssamtaler med borgerne ud fra metoden. 

  Forsorgshjemmet Saxenhøj er en boform efter Lov om Social Service (SEL) §110, målrettet borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Opholdet på forsorgshjemmet er midlertidigt, og det forventes, at borgeren er aktivt boligsøgende under opholdet. 

  Forsorgshjemmet Saxenhøj er beliggende på matriklen Saxenhøj i Sakskøbing, og alle boliger har eget køkken samt toilet/bad. 

  Borgeren kan selv henvende sig til Forsorgshjemmet, da Forsorgshjemmet er uvisiteret, hvis borger er i målgruppe for boformen. Derudover kan kommuner, regioner, pårørende og andre relevante parter henvende sig.  

  Ring altid før ankomst for ikke at gå forgæves. 

  Du kan kontakte Forsorgshjemmet Saxenhøj på tlf. 54 73 30 00. 

  Ophold på Forsorgshjemmet Saxenhøj 

  På Forsorgshjemmet Saxenhøj har borgene deres eget værelse med køkken og toilet/bad. Værelset er borgerens hjem under opholdet. 

  Efter flytning vil der blive udarbejdet en udredning og opholdsplan, som skal være med til at sikre, at borgeren får den nødvendige støtte, hjælp og vejledning i forhold til bolig, økonomi, arbejde med mere. 

  Borgerne er som udgangspunkt selvhjulpne med hensyn til kost.  

  På Forsorgshjemmet Saxenhøj er der en egenbetaling på logi og kost (hvis dette benyttes). Taksten fastsættes årligt, og kan findes i linket her til vores takster på hjemmesiden.

  Der udarbejdes en ind- og udflytningsrapport. 

  På Saxenhøj starter alle nye borgere med indskrivning, og der gennemgås de umiddelbare forventninger til opholdet. 

  Under opholdet bliver borgerne tildelt en kontaktperson, der i samarbejde med borgeren skal arbejde med en udredning og opholdsplan. 

  Borgerne kan under opholdet få hjælp og vejledning fra socialrådgivere omkring bolig, økonomi, arbejde mm. 

  Fjordvang er et botilbud efter Lov om Social Service (SEL) §§107 og 108, målrettet borgere med misbrug, udfordrende adfærd, psykisk sygdom, misbrugsskader samt alkoholdemens, og som ikke kan opholde sig i egen bolig, eller profitere af ordinære plejehjem eller støtteforanstaltninger. Undtagelsen er dog borgere med massivt stort plejebehov. 

  Fjordvang er beliggende på Saxenhøj matriklen i Sakskøbing, og alle boliger har eget toilet/bad.  

  På afdelingen er der ansat socialpædagoger og social- og sundhedsassistenter, som varetager den daglige støtte. Der er nattevagt tilknyttet Fjordvang, som tilser beboerne efter behov. 

  På Fjordvang er der et minimum af regler. Disse er for at sikre, at Fjordvang er et rart sted at opholde sig for såvel borgere som personale. 

  Det er ikke tilladt at indtage alkohol/stoffer på fællesarealerne. Der henvises til egen bolig, eller at gå udenfor matriklen. 

  Det er ikke tilladt at opholde sig på fællesarealerne i så påvirket tilstand, at det er til gene for andre borgere eller personalet. Der henvises til ophold i egen bolig. 

  Vold og trusler om vold accepteres ikke. 

  Du kan læse mere om Fjordvang på Tilbudsportalen, ved at trykke på dette link til Fjordvang på Tilbudsportalen. 

  Du kan kontakte Fjordvang på telefon 54 73 30 66. 

  Gartnervænget er et botilbud efter Lov om Social Service (SEL §§ 107 og 108), målrettet borgere med komplekse psykiatriske diagnoser og udfordringer, der på grund af adfærd og/eller misbrug har behov for middel til svær grad af personaledækning.  

  Gartnervænget er beliggende på matriklen Saxenhøj i Sakskøbing, og alle boliger har eget toilet/bad og køkken. Bygningsmassen er fleksibel, og kan derfor indrettes efter borgerens behov. 

  På Gartnervænget er der fokus på den enkeltes borgeres behov, og hjælp og støtte tilrettelægges derefter.  

  Der arbejdes med en recovery-orienteret tilgang til borgerne, hvor der er fokus på bevarelse og/eller udbygning af borgerens egne færdigheder. 

  På Gartnervænget er der fokus på sund og variereret årstidsbestemt kost, da kosten er vigtig for vores borgere, som ofte kan være småt spisende.  

  Du kan læse mere om Gartnervænget på Tilbudsportalen, ved at trykke på dette link: Gartnervænget på Tilbudsportalen. 

  Du kan kontakte Gartnervænget på telefon 54 73 30 00.

  Ekstern afdeling yder socialpædagogiskstøtte til borgere i eget hjem efter Lov om Social Service (SEL §§§§ 85, 85a, 99 og 110) og hører til på Højen i Sakskøbing, hvor personalet holder til. 

  Ekstern afdeling arbejder med udgangspunkt i Housing First metoderne CTI og ICM.

  CTI og ICM

  I et typisk CTI og ICM forløb er der i første fase hovedsageligt fokus på støtte omkring bolig og økonomi samt støtte til at agere i det offentlige system. Det kan fx dreje sig om hjælp til boligsøgning, hjælp når en bolig er tildelt, hjælp til at ansøge om boligstøtte, hjælp til at skifte folkeregisteradresse, hjælp til at indkøbe indbo mv.

  Der indgås ofte aftaler om administration af aftaler såsom husleje, el- og varmeregninger, medicinudgifter, afdragsordninger og andet. Når der er styr på økonomien, genereres der overskud hos borgeren til at fokusere på andre ting.

  CTI og ICM forløb indeholder også ofte ledsagelse i forbindelse med kontakt til offentlige instanser fx borgerservice, sygehus, jobcenter, distriktspsykiatri eller andre steder, hvor borgeren har vigtige aftaler, der skal overholdes for at undgå negative konsekvenser.

  Under hele forløbet afholder medarbejderen motivationssamtaler med den enkelte borger.

  Socialpædagogisk støtte efter SEL §§85 og 85a 

  For at modtage §85 støtte i eget hjem, skal borgeren visiteres gennem visitationen i hjemkommunen, hvor det vurderes, om borgeren er i målgruppe for §85 støtte.  

  §85 er målrettet borgere der har brug for hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

  Medarbejderen vil i samarbejde med borgeren udarbejde en pædagogisk plan, som sætter mål og retning for støtten. 

  §85a er målrettet borgere der har brug for hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder efter de specialiserede støttemetoder fra Housing First tilgangen (CTI eller ICM i Guldborgsund Kommune) til personer i hjemløshed eller risiko herfor, der har behov for støtte på grund af særlige sociale problemer. 

  Medarbejderen vil i samarbejde med borgeren udarbejde en pædagogisk plan, som sætter mål og retning for støtten. Man kan kun tilbydes §85a støtte, hvis man har været indskrevet på Saxenhøj. 

  Støtte kontaktperson (SKP-team) efter SEL 99 

  SKP er målrettet socialt udsatte borgere (misbrugere, hjemløse og/eller sindslidende mm.), som ikke almindeligvis selv gør brug af eller kan bruge de eksisterende tilbud. Tilbuddet er frivilligt og uden visitation. Der arbejdes individuelt og differentieret med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Derudover laves der opsøgende arbejde ift.  at opsøge hjemløse, der har brug for hjælp.  

  Bostøtte 

  Bostøtte er et tilbud målrettet unge mellem 18-29 år. Støtten gives til unge der står uden bolig og unge der har ophold på et forsorgshjem.  

  Bostøtten er et tilbud der skal begrænse unges ophold på forsorgshjem – enten ved at forebygge og/eller ved at give støtte til at komme i egen bolig, når den unge er skrevet ind på et forsorgshjem. 

  Du kan kontakte Ekstern afdeling på telefon 54 73 30 00.

  Rusmiddelbehandling er et ambulant alkohol- og stofbehandlingstilbud, til borgere der har ønske om og er motiveret for at ændre et uhensigtsmæssigt forbrug af henholdsvis alkohol og/eller stoffer. 

  Du kan kontakte Rusmiddelbehandling på telefon 54 73 24 50.

  Stofmisbrugsbehandling 

  Ambulant stofmisbrugsbehandling er et tilbud til borgere, der har et ønske om, og er motiveret for, at ændre sin adfærd i forhold til euforiserende stoffer, og er fyldt 26 år. Borgeren tilbydes som udgangspunkt individuelle samtaler. Der udarbejdes en behandlingsplan i forbindelse med behandlingen. 

  I henhold til Serviceloven har borgeren krav på at modtage et tilbud om behandling senest 14 dage efter, at vedkommende har henvendt sig til kommunen. Desuden har borgeren krav på at få en samtale med vores lægekonsulent inden for 14 dage, hvis du har behov for abstinensbehandling. Der følges løbende op på behandlingen i henhold til behandlingsplanen. 

  Stofmisbrugsbehandling for unge 

  Vi er et tilbud til borgere der er under 26 år, og ønsker at ændre sit forbrug af stoffer. Borgeren tilbydes individuelle samtaler med en behandler. 

  Hvis borgeren er fyldt 18, er der mulighed for på alle hverdage at komme i vores ungecafe. Cafeen er et sted, hvor der er mulighed for at møde andre unge, som ønsker at ændre deres forbrug af stoffer og/eller alkohol. 

  I henhold til Serviceloven har borgeren krav på at modtage et tilbud om behandling senest 14 dage efter, at vedkommende har henvendt sig til kommunen. Desuden har borgeren krav på at få en samtale med vores lægekonsulent inden for 14 dage. Der følges løbende op på behandlingen i henhold til behandlingsplanen. 

  Alkoholbehandling 

  Ambulant alkoholbehandling er et tilbud til borgere, der har et ønske om, og er motiveret for at ændre et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol.  Borgeren tilbydes som udgangspunkt individuelle samtaler, men der vil også være mulighed for gruppebehandling. Vi følger løbende op sammen med borgeren på, hvor langt vedkommende er i behandlingen i forhold til behandlingsplanen. 

  I henhold til Sundhedsloven har borgeren krav på at modtage et tilbud om behandling senest 14 dage efter, at vedkommende har henvendt sig til kommunen. Borgeren har ligeledes mulighed for at modtage behandlingen anonymt. Desuden giver lovgivningen borgeren mulighed for frit at vælge behandling i en anden kommune. 

  I henhold til Serviceloven har borgeren krav på at modtage et tilbud om behandling senest 14 dage efter, at vedkommende har henvendt sig til kommunen. Desuden har borgeren krav på at få en samtale med vores lægekonsulent inden for 14 dage, hvis borgeren har behov for abstinensbehandling. 

  Anonym stofmisbrugsbehandling 

  Anonym stofmisbrugsbehandling er et tilbud til borgere, der ønsker at være anonym. Borgeren kan deltage, hvis misbruget er af en karakter, hvor borgeren ikke behøver abstinensbehandling og ikke har andre sociale problemer. 

  Behandlingen består af én udredende samtale efterfulgt af seks gange i gruppebehandling med minimum fem deltagere. Anonym stofmisbrugsbehandling tilbydes i samarbejde med Lolland, Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner. Der er ingen behandlingsgaranti, og der skal derfor påregnes ventetid. 

  Hvis du ønsker anonym behandling, kan du kontakte os på telefon 25 18 96 00. 

  Familie og alkohol 

  Familie og Alkohol er et tilbud til borgere der lever i en familie, hvor alkohol er begyndt at fylde for meget. Det påvirker måske hverdagen og trivslen? Eller relationer, så I let kommer op at skændes? 

  Det kan vi sammen lave om på. 

  Vi tilbyder samtaler og forløb, der kan hjælpe borgeren og familien hertil tilbage på en bedre kurs. Vi tager udgangspunkt i hele familien, og borgeren kan være med, uanset om vedkommende vil deltage alene eller sammen med sin partner, børn eller andre borgeren har et nært forhold til. 

  Har borgeren lyst, har vi i perioder også gruppeforløb for unge, familier og pårørende, hvor der er mulighed for at møde andre, der måske er i samme situation. “Se videoen,  Når alkoholen fylder familien” 

  Pårørende 

  Pårørendebehandling er et tilbud til borgere, der er fyldt 18 år, og har en relation til en person med misbrug af rusmidler. Der tilbydes 3-5 individuelle samtaler og/eller gruppebehandling. Der er mulighed for at deltage i pårørendebehandling i ca. 1 år. I starten af behandlingen udarbejdes der i samarbejde med borgeren mål for behandlingen, og der vil løbende blive fulgt op i forhold til dette. 

  Socialmedicinsk afdeling er et botilbud efter Lov om Social Service (SEL) §110, målrettet borgere der af forskellige årsager er hjemløse eller funktionelle hjemløse på grund af alkoholafhængighed. Afdelingen henvender sig til borgere med alkoholproblemer, idet der tilbydes ophold med henblik på afrusning under støttende og omsorgsgivende forhold. Borgeren skal selv henvende sig til afdelingen, hvis der ønskes en afrusning. 

  Socialmedicinsk afdeling er beliggende på Saxenhøj matriklen i Sakskøbing, og alle boliger har eget toilet/bad. 

  På afdelingen er der tilknyttet læge, og alle indskrivninger foregår via en lægesamtale. Personalet i afdelingen består af socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedsassistent elever og køkken-/rengøringspersonale.   

  Der serveres morgen, frokost og aftensmad på afdelingen. Den varme mad kommer fra Fjordvang. 

  Der er en egenbetaling på Socialmedicinsk afdeling, for logi og kost. Taksten fastsættes årligt, og kan findes i linket her til Guldborgsund Kommunes takster.

  På Socialmedicinsk afdeling er der få regler der skal overholdes: 

  • Afdelingen må ikke forlades uden samtykke fra personalet. 
  • Det er ikke tilladt at indtage alkohol/stoffer under opholdet. 
  • Ved mistanke om promille skal der pustes i alkometer. 
  • Der må ikke indtages anden medicin, end det ordinerede af lægen på afdelingen. 
  • Vold, og trusler om vold, accepteres ikke. 

  På afdelingen tilbydes der: 

  • Gruppesamtaler 
  • Motiverende samtaler 
  • NADA 
  • Pædagogisk massage 
  • Gåture 

   Du kan kontakte Socialmedicinsk afdeling på 54 73 30 69.

  Kontakt