Egen drikkevandsforsyning

Til ejere af ejendomme med egen vandsyning, der leverer vand til husholdningsbrug til sin egen ejendom/husstand.

Der er ikke længere krav om tvungen kontrol af dit drikkevand

Som ejer af en ejendom med egen brønd eller boring, har du været omfattet af krav om, du skulle kontrollere, at kvaliteten af dit drikkevand er tilfredsstillende. I henhold til den nye drikkevandsbekendtgørelse er der ikke længere krav om tvungen kontrol.

Men vi anbefaler du fortsat kontrollerer dit drikkevand

Af hensyn til dit helbred og for at beskytte den øvrige husstand eller andre mod fare for indtagelse af potentielt forurenet drikkevand, opfordrer Guldborgsund Kommune alligevel ejere af ejendomme med egen brønd/boring til minimum hvert femte år at få udtaget en drikkevandsprøve til analyse for følgende parametre:

Forenklet kontrol

ParameterEnhedBemærkninger

Vandets udseende

Mg Pt/l

Omfatter blandt andet farve og uklarhed.

Lugt og smag

Subjektiv bedømmelse

pH

Ledningsevne

mS/m

Vandets ledningsevne bør som
minimum være 30 mS/m ved 25 °C

Nitrat

mg NO3-/l

Asen

µg Ar/l

-

Coliforme bakterier

CFU/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

CFU/100 ml

Ved fund SKAL miljøstyrelsen

orienteres straks!

Kimtal ved 22 °C

Pr. ml

www.danak.dk (nyt vindue) kan du fremsøge en liste med akkrediteret analyselaboratorier, som du kan benytte dig af til at få udtaget en vandprøve til kontrol. Udgifterne til analysen betaler du selv.

Hvis du vil have vejledning i forhold til fortolkning af analysens resultater, kan du enten selv eller bede laboratoriet sende os kopi af rapporten til vand@guldborgsund.dk (nyt vindue)

Hvad nu hvis drikkevandet er forurenet

Som udgangspunkt vurderer kommunen om der er tale om forureninger, som umiddelbart er sundhedsfarlige at drikke, eller forureninger hvor der ikke er nogen umiddelbar sundhedsrisici. I begge tilfælde vurder kommunen om behovet for at gribe ind, jf. vandforsyningslovens § 62, stk. 4, jf. stk. § 62, stk. 1. Hvis drikkevandet bedømmes at være sundhedsfarligt, vil der blive udstedt påbud om fremskaffelse af tilfredsstillende vandkvalitet.

Er vores oplysninger opdateret?

Hvis din ejendoms vandforsyningsboring/brønd forsyner flere husstande ud over din egen med drikkevand, eller leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet (eksempel til bedrifter med produktionsdyr, institutioner, fritidsanlæg, udlejningsejendom, bed & breakfast, fødevarevirksomheder m.v.), har du en forpligtigelse til at oplyse Guldborgsund Kommune om hvilke ejendomme, og/eller hvilke kommercielle aktiviteter, der forsynes fra dit vandindvindingsanlæg.

Desuden vil din vandforsyning være omfattet af regler om en obligatorisk drikkevandskontrol. Kontakt os på vand@guldborgsund.dk (nyt vindue) for nærmere information om reglerne.

Hvis din ejendom ikke længere forsynes med drikkevand fra egen brønd eller boring, bedes du oplyse dette til kommunen, idet din ret til at indvinde grundvand dermed bortfalder. Af hensyn til beskyttelse af drikkevandsressourcen bør ubenyttede brønde/boringer sløjfes forsvarligt. Sløjfes boringen ikke, kan den i værste fald fungere som en direkte forureningskanal fra overflade til grundvandet.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)