Gå til hovedindhold

Jord og jordforurening

Myndighedsopgaverne i forbindelse med håndtering af jord ved anlægsarbejde og byggeri samt jordforureninger varetages af henholdsvis Guldborgsund Kommune og Region Sjælland, med kommunen som myndighed på de fleste områder

Indhold

  Guldborgsund Kommunes myndighedsområder

  • Områdeklassificering (inddrage eller udtage områder med terrænnær, lettere forurenet jord i byer).
  • Godkendelse af flytning af forurenet jord.
  • Påbud om undersøgelser og oprensning ved jordforureninger.
  • Tilsyn med sager om påbud.
  • Tilladelser efter jordforureningsloven for bygge- og anlægsarbejder på forurenede ejendomme. Tilladelser udarbejdes i samråd med Region Sjælland.
  • Tilladelse til opbevaring af forurenet jord efter § 19 og § 33-i Miljøbeskyttelsesloven.
  • Akutte forureninger – ofte i samarbejde med Politi, Beredskab og Miljøvagt.

  Region Sjællands myndighedsområder

  • Kortlægning af jord- og grundvandsforureninger, herunder en nuancering af forureningen. Ligeledes er Regionen myndighed, hvis en ejendom ønskes undtaget fra kortlægning.
  • Bindende udtalelser til § 8-tilladelser, som Guldborgsund Kommune udarbejder i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på forurenede ejendomme.

  Få yderligere oplysninger om jord, forurening, kortlægninger, områdeklassificeringer og lovgrundlag på de sider der linkes til nedenfor.

  Anmeld jordflytning

  Du skal anmelde jordflytning hvis det drejer sig om:

  • Flytning af jord der er forurenet
  • Flytning af jord fra en kortlagt ejendom, eller en del af en kortlagt ejendom
  • Flytning af opgravet jord bort fra offentlige vejarealer
  • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificeringen
  • Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord,

  Flytter du mindre end 1 m3 jord, kan du gratis og uden analyser aflevere det på en af kommunens genbrugspladser, med mindre din grund er forurenet. Hvis du vil flytte jorden til en anden ejendom, skal du altid kontakte os inden flytningen.

  Har du et større parti jord - mere end 1 m3, du skal af med, skal jordflytningen anmeldes til os.

  JordWeb, den digitale anmeldelse

  Guldborgsund Kommune bruger JordWeb til anmeldelse af jordflytning. 

  Der vil fra d. 1. januar 2023 blive opkrævet et gebyr for kommunens administrative håndtering af jordflytninger beskrevet ovenfor. Dette gebyr vil blive opkrævet via jordweb.dk. Gebyrerne kan ses i JordWeb eller i kommunens gældende takster.

  Anmeld jordflytning hos JordWeb (nyt vindue)

  Du finder kommunens gældende takster her.

  Flytning af jord til godkendt modtageanlæg

  Jorden må flyttes umiddelbart efter, at anmeldelsen er modtaget af os, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg. Vi sender en kvittering på at anmeldelsen er modtaget.

  Flytning af jord, der skal anvises eller genanvendes

  Hvis det af anmeldelsen fremgår at jorden ønskes anvist eller skal genanvendes, må flytning først iværksættes fire uger efter anmeldelsen er modtaget af os, eller efter at vi har godkendt den måde, hvorpå jorden tænkes håndteret. Vi sender anmeldelsen tilbage i underskrevet stand.

  Sorter jorden og undgå sammenblanding af ren og forurenet jord

  Du skal så vidt muligt sortere jorden så fyldjord og intakt jord ikke blandes sammen. Hvis du på forhånd kender forureningsgraden af jorden, skal du undgå at blande forurenet jord sammen med ren jord.

  Beton, brokker, tegl og asfalt m.v. skal sorteres fra, inden jorden kan genanvendes, deponeres eller renses.

  Kontakt os hvis du støder på ukendt forurening under gravearbejdet

  Hvis du under et bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, støder på en uforudset forurening af jorden, skal du standse arbejdet og underrette os. Det gælder også for et kortlagt areal, hvor du konstaterer en forurening, der ikke er beskrevet i kortlægningen eller i graveplanen.

  Økonomi

  Du skal regne med udgifter til analyser af jorden, og eventuelt omkostninger til bortskaffelse.

  Ved en akut forurening af jord, grundvand og recipienter (søer og åer) skal Alarmcentralen straks kontaktes på telefonnummer 114. Alarmcentralen kontakter Beredskabet, som kontakter en miljøvagt.

  Det er meget vigtigt, at den opståede skade straks anmeldes for at reducere omfanget af den akut opståede forurening. Såfremt forureningen sker på egen ejendom bør ens eget forsikringsselskabet også straks orienteres.

  Kontakt endvidere Guldborgsund Kommune indenfor normal åbningstid. Vi varetager den myndighedsmæssige side af miljøsagen, herunder eventuelle påbudsmuligheder efter gældende lovgivninger, herunder jordforureningsloven.

  Kortlagte ejendomme

  En ejendom er kortlagt som forurenet når der er en konkret mistanke om forurening (Vidensniveau 1 = V1) eller en konkret viden om forurening (Vidensniveau 2 = V2).

  Det er Region Sjælland, som i dag er myndighed i forbindelse med kortlægninger af forureninger.

  Når en ejendom bliver kortlagt som forurenet, er der forskellige vilkår, der skal efterkommes ved fremtidig brug af ejendommen. Vilkårene kan ses i den afgørelse som myndigheden har udarbejdet om kortlægningen af ejendommen. Er man ikke i besiddelse af afgørelsen om kortlægningen så kontakt enten Region Sjælland eller Guldborgsund Kommune for en kopi.

  Før du påbegynder bygge- og anlægsarbejde på forureningskortlagt areal, skal du kontakte os for at høre, om arbejdet kræver en særlig tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Det er os, der meddeler tilladelse efter jordforureningslovens § 8, og regionen har efterfølgende 4 ugers frist til deres kommentarer, så henvend dig til os allerede tidligt i planlægningsfasen.

  Du kan se kortlagte arealer i Region Sjælland her (nyt vindue).

  Områdeklassificering

  Med ændringen af Jordforureningsloven i 2008 blev al jord i byzone områdeklassificeret som lettere forurenet, og dermed omfattet af anmeldepligten for flytning af jord.

  Områdeklassificering af byzoner er en meget grov definition på, hvor der findes lettere forurenet jord. Vi har derfor tilrettet og nuanceret områdeklassificeringen, så det er ikke alle områder indenfor byzone, der er omfattet.

  Vi har endvidere inddraget enkelte områder uden for byzone. Nuancering af områdeklassificering er et administrativt arbejde, hvor vi har brugt vores viden om byerne og deres udvikling gennem tiden.

  Der er altså ikke tale om en detaljeret udpegning på ejendomsniveau, men en udpegning af større sammenhængende områder, som undtages eller inddrages i områdeklassificeringen.

  Kriterier for nuanceringen

  I forbindelse med områdeklassificeringen er det som udgangspunkt områder i byzone, industriområder, jernbanestrækninger og landsbyer, der er vurderet.

  Det er generelt alderen og størrelsen på byerne fra omkring år 1954, der har haft betydning i forbindelse med vurderingen.

  Afgrænsningen af delområder følger generelt vejnet, landskabselementer, ubebyggede arealer eller andre tilsvarende fysiske forhold. I enkelte situationer er små klynger af ejendomme, der grænser op til byzonen, blevet beskrevet under et med det større område i byzonen.

  Der er desuden lavet en grov vurdering af virksomhederne og deres branchetype. Den endelige vurdering er sammenholdt med vores viden om den aktuelle virksomhed.

  I enkelte tilfælde har anden viden også haft betydning. For eksempel har medarbejderes og borgeres lokalkendskab til tidligere fyldpladser, industri m.m. haft betydning for afgrænsning af nogle områder.

  Det skal understreges, at områdeklassificeringen ikke er et nyt kortlægningssystem, hvor enkelte ejendomme bliver kortlagt som muligt forurenet eller konstateret forurenet, som det kendes fra regionens kortlægningsarbejde.

  Du kan se om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen på dette kort (nyt vindue).

  Når du skal lave boringer til undersøgelser, grundvandssænkning, vandindvinding og lignende, skal du anmelde eller ansøge om borearbejdet til os.

  Der er to typer af boringer: A-boringer og B-boringer:

  • A-boringer kræver tilladelse
  • B-boringer skal blot anmeldes

  Både A- og B-boringer samt sløjfning af boringer skal udføres af fagpersoner.

  Du kan læse mere om hvad A-boringer er i kapitel 1 § 2 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

  Du kan læse om hvad B-boringer er i kapitel 1 § 3 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

  Anmeldelse af B-boringer

  Du skal anmelde etablering af B-boringer ved at sende os digital post. Se vores kontaktoplysninger nederst på siden.

  Husk at vedhæfte en skitse af boringernes placering med nummerering. Borearbejdet kan påbegyndes 14 dage efter vi har modtaget anmeldelsen, medmindre vi har gjort indsigelser forinden. Kommunen skal orienteres om det præcise tidspunkt for arbejdets påbegyndelse.

  Geotekniske boringer uden filter- eller forerør skal ikke anmeldes.

  Der kan være tilfælde, hvor en boring er udført som en kategori B-boring, men hvor der bliver behov for at beholde boringen til overvågning af grundvandet. I det tilfælde skal du søge om at ændre boringens status til en A-boring.

  Ansøgning om A-boringer

  Du skal søge om tilladelse til etablering af A-boringer ved sende os digital post. Se vores kontaktoplysninger nederst på siden.

  Husk at vedhæfte en skitse af boringernes placering med nummerering.

  Borearbejdet må ikke startes op, før du har tilladelse fra os.

  Sagsbehandlingstiden for ansøgninger til A-boringer er cirka 14 dage, ekskl. 4 ugers klagefrist.

  Vi skal orienteres om det præcise tidspunkt for borearbejdet senest 10 dage før arbejdet påbegyndes.