Jordforurening

Her kan du se om din ejendom er lettere forurenet, og læse om anmeldelse af jordflytning, bortskaffelse af jord, og baggrund for områdeklassificeringen.

Jordbunke

Flytning af jord

Du skal anmelde jordflytning hvis det drejer sig om:

  • Flytning af jord der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet,
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet,
  • Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet,
  • Flytning af opgravet jord bort fra offentlige vejarealer,
  • Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificeringen, hvor den er opgravet,
  • Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord,
  • Flytter du mindre end 1 m3 jord, kan du gratis og uden analyser aflevere det på en af kommunens genbrugspladser. Hvis du vil flytte jorden til en anden ejendom, skal du altid kontakte os inden flytningen.
  • Har du et større parti jord - mere end 1 m3, du skal af med, skal jordflytningen anmeldes til os.

Du kan se om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen ved at følge dette link til kort der viser hvilke områder der er omfattet (nyt vindue).

Flytning af jord til godkendt modtageanlæg


Jorden må flyttes umiddelbart efter, at anmeldelsen er modtaget af os, hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg. Vi sender en kvittering på at anmeldelsen er modtaget.

Flytning af jord, der skal anvises eller genanvendes


Hvis det af anmeldelsen fremgår at jorden ønskes anvist eller skal genanvendes, må flytning først iværksættes fire uger efter anmeldelsen er modtaget af os, eller efter at vi har godkendt den måde, hvorpå jorden tænkes håndteret. Vi sender anmeldelsen tilbage i underskrevet stand.

Økonomi


Du skal regne med udgifter til analyser af jorden, og eventuelt omkostninger til bortskaffelse.

Ejendom med kortlagt forurening

Nogle ejendomme er helt eller delvist kortlagt som forurenede. Det er Region Sjælland, der kortlægger grunde med kraftigere forurening.

Før du påbegynder bygge- og anlægsarbejde på forureningskortlagt areal, skal du kontakte os for at høre, om arbejdet kræver en særlig tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Det er os, der meddeler tilladelse efter jordforureningslovens § 8, og regionen har efterfølgende 4 ugers frist til deres kommentarer, så henvend dig til os allerede tidligt i planlægningsfasen.

Du kan se kortlagte arealer i Region Sjælland ved at følge dette link til Region Sjællands hjemmeside (nyt vindue)

Nuanceret områdeklassificering

Med ændringen af Jordforureningsloven i 2008 blev al jord i byzone områdeklassificeret som lettere forurenet, og dermed omfattet af anmeldepligten for flytning af jord.

Områdeklassificering af byzoner er en meget grov definition på, hvor der findes lettere forurenet jord. Vi har derfor tilrettet og nuanceret områdeklassificeringen, så det er ikke alle områder indenfor byzone, der er omfattet.

Vi har endvidere inddraget enkelte områder uden for byzone. Nuancering af områdeklassificering er et administrativt arbejde, hvor vi har brugt vores viden om byerne og deres udvikling gennem tiden.

Der er altså ikke tale om en detaljeret udpegning på ejendomsniveau, men en udpegning af større sammenhængende områder, som undtages eller inddrages i områdeklassificeringen.

Kriterier for nuanceringen

I forbindelse med områdeklassificeringen er det som udgangspunkt områder i byzone, industriområder, jernbanestrækninger og landsbyer, der er vurderet.

Det er generelt alderen og størrelsen på byerne fra omkring år 1954, der har haft betydning i forbindelse med vurderingen.

Afgrænsningen af delområder følger generelt vejnet, landskabselementer, ubebyggede arealer eller andre tilsvarende fysiske forhold. I enkelte situationer er små klynger af ejendomme, der grænser op til byzonen, blevet beskrevet under et med det større område i byzonen.

Der er desuden lavet en grov vurdering af virksomhederne og deres branchetype. Den endelige vurdering er sammenholdt med vores viden om den aktuelle virksomhed.

I enkelte tilfælde har anden viden også haft betydning. For eksempel har medarbejderes og borgeres lokalkendskab til tidligere fyldpladser, industri, m.m. haft betydning for afgrænsning af nogle områder.

Det skal understreges, at områdeklassificeringen ikke er et nyt kortlægningssystem, hvor enkelte ejendomme bliver kortlagt som muligt forurenet eller konstateret forurenet, som det kendes fra regionens kortlægningsarbejde.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)