Gå til hovedindhold

Anmeld ændringer i naturen

Du skal anmelde visse aktiviteter i naturen til os, inden de bliver iværksat.

Indhold

  Læs mere om de enkelte aktiviteter herunder.

  Hvilke aktiviteter skal anmeldes?

  1. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.
  2. Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov.
  3. Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i Naturbeskyttelseslovens § 3.
  4. Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
  5. Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
  6. Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.
  7. Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
  8. Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
  9. Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet.
  10. Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning.
  11. Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
  12. Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

  Overblik over områder

  Du kan se vores Natura 2000-områder i Danmarks Miljøportals Arealinfo (nyt vindue).

  Hvordan gør jeg?

  Du henter og udfylder et anmeldelsesskema, som du finder på Naturstyrelsens hjemmeside. Hent skema her (nyt vindue).

  Du kan se direkte link til at sende hos skemaet med digital post under kontaktinformation. 

  Vi skal have mulighed for at vurdere virkningen af aktiviteterne på Natura 2000-området i forhold til naturområdets udpegningsgrundlag. Aktiviteten kan iværksættes, hvis vi ikke senest 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen har truffet afgørelse om at ville foretage en nærmere vurdering af aktiviteten.

   

  Du kan anmode os om at oplyse hvorvidt et areal er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven inden du iværksætter aktiviteter.

  Vi giver oplysning om, hvorvidt et areal, en sø eller et vandløb er omfattet af beskyttelsesordningen.

  Vi skal undersøge spørgsmålet inden for 4 uger.

  Har du ikke modtaget svar inden udløbet af fristen, kan en eventuel ændring af arealet gennemføres uden dispensation.

  Reglen gælder ikke for arealer, søer mv., der klart falder ind under beskyttelsesordningen. Reglen gælder heller ikke for vandløb, som er udpeget som beskyttede.

  Hvis vi inden udløbet af fristen har anmodet vedkommende ejer mv. om yderligere oplysninger, regnes fristen først fra modtagelsen af disse oplysninger.

  Læs mere i Naturstyrelsens vejledning om beskyttede naturtyper (nyt vindue).

  Hvis du ønsker at lade et areal ligge hen i ”naturtilstand” og samtidig bevare genopdyrkningsretten, skal du anmelde det til os.

  Med en anmeldelse kan du bevare retten til at dyrke jorden igen, selvom arealet med tiden udvikler sig til en natur, som opfylder betingelserne for beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven.

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anmelde arealer, der i dag er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

  Hvis du ikke modtager en begrundet afvisning inden 4 uger efter, at kommunen har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse, har du ret til at genopdyrke arealet indenfor de næste 15 år.
   
  Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender din anmeldelse.
   
  Find anmeldelsesblanket og lovgrundlag hos Naturstyrelsen .

   

  Ret og pligt
  En anmeldelse om genopdyrkningsret vil kræve en konkret vurdering af, om det pågældende areal er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven, jf. § 8 i Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper (nyt vindue).

  Selvom arealerne ikke er beskyttet efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven, kan der godt være beskyttede planter og dyr på arealet. Hvis der lever bilag IV-arter (nyt vindue) eller fredede arter på arealet, må det ikke genopdyrkes.

  Se også Artsfredningsbekendtgørelsen (nyt vindue).

  Du skal anmelde det til os inden du:

  • Nedlægger gennemgående veje og stier
  • Nedlægger veje og stier, der fører til visse naturtyper, samt
  • Nedlægger veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende.

   Vi har 4 uger til at vurdere aktiviteten.

  Hvis vi ikke senest 4 uger efter modtagelsen af meddelelsen har truffet afgørelse om at ville foretage en nærmere vurdering af vejens eller stiens rekreative betydning, kan nedlæggelsen iværksættes.

  Vi kan træffe afgørelse om, at vejen eller stien ikke må nedlægges, hvis vejen eller stien har væsentlig rekreativ betydning, og såfremt der ikke findes eller etableres tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder.