Gå til hovedindhold

Fortidsminder og kulturmiljøer

Der er særlige regler, du skal være opmærksom på, hvis du bor tæt på et fortidsminde.

Indhold

  Både byerne og det åbne land i Guldborgsund Kommune rummer en righoldig kulturhistorisk arv, der vidner om menneskets påvirkning af omgivelserne fra forhistorisk tid til nutiden.

  Disse levn fra fortiden er kulturmiljøer og fortidsminder og er af stor kulturhistorisk værdi.

  Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Et kulturmiljø kan fx være en jernbanestrækning med stationer, et industrimiljø eller en landsby med tilknyttede ejerlavsgrænser.

  Dysser, jættestuer og gravhøje er de talrigeste af oldtidens synlige kulturspor. De er, ligesom de øvrige synlige fortidsminder, fredet efter bestemmelserne i Museumsloven.

  Ud over de synlige fortidsminder findes der utallige kulturspor, som fx bopladser og gravpladser, der ikke umiddelbart er synlige i terrænet.

  Med ganske få undtagelser er der en 100 meter beskyttelseslinje omkring disse fortidsminder. 

  Du kan se, om du har fortidsminder på eller i nærheden af din ejendom ved at søge på Det Kulturhistoriske Centralregister (nyt vindue) eller på Miljøportalens Arealinfo (nyt vindue)

  Fortidsminder er omfattet af en beskyttelseslinje på 100 meter fra fortidsmindets kant. Inden for de 100 meter må der ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet.

  Vi kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. (Søg om dispensation)

  2 meter-zone

  De fredede fortidsminder har også en 2 meter-zone fra fortidsmindets kant, inden for hvilken der ikke må gødes, sprøjtes, jordbehandles eller dyrkes. Der kan ikke dispenseres fra 2 meter-zonen.

  Beskyttelse af sten- og jorddiger

  Der må ikke foretages ændringer af sten- og jorddiger ifølge Museumsloven. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation.

  Læs mere hos Slots- og Kulturstyrelsen (nyt vindue).

  Inden der iværksættes større byggeri- og anlægsarbejder eller skovrejsnings- og naturgenopretningsprojekter skal der foretages en konkret vurdering af, om det kan skade kulturmiljøer. De kulturhistoriske elementer i landskabet skal så vidt muligt bevares og i nødvendigt omfang plejes.

  Byggeri, anlæg, vandindvinding, vandløbsregulering, fjernelse af gamle skelmarkeringer, levende hegn samt andre forhold, der ændrer kultursporenes tilstand, skal så vidt muligt undgås eller begrænses.

  Vi er ansvarlig for pleje af egne fortidsminder. Vi kan dog også vælge at pleje privatejede fortidsminder.

  Der er foretaget en registrering af kulturmiljøer i hele Guldborgsund Kommune. De første registreringer startede i 1980 og de sidste er fra 2013.

  Læs Kulturmiljøregistreringer for gamle Nykøbing Falster Kommune (nyt vindue)

  Læs Kulturmiljøregistreringer for gamle Nr. Alslev Kommune (nyt vindue)

  Læs Kulturmiljøregistreringer for gamle Sydfalster Kommune (nyt vindue)

  Læs Kulturmiljøregistreringer Østlolland, som er de gamle kommuner Nysted og Sakskøbing (nyt vindue)

  Læs Kulturmiljøer i Stubbekøbing Kommune (nyt vindue)

  I november 2005 udkom bogen 24 Kulturmiljøer i Storstrøms Amt. der fortæller om ét udvalgt kulturmiljø fra hver af det gamle Storstrøms Amts kommuner. 
  Læs bogen 24 kulturmiljøer i Storstrøms amt (nyt vindue)


  Ret og pligt 
  Inden der iværksættes større byggeri- og anlægsarbejder eller skovrejsnings- og naturgenopretnings-projekter mv., skal der foretages en konkret vurdering af, om det kan skade kulturmiljøer. De kulturhistoriske elementer i landskabet skal så vidt muligt bevares og i nødvendigt omfang plejes. Byggeri, anlæg, vandindvinding, vandløbsregulering, fjernelse af gamle skelmarkeringer, levende hegn samt andre forhold, der ændrer kultursporenes tilstand, skal så vidt muligt undgås eller begrænses.