Gå til hovedindhold

STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU er en visiteret ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke har de nødvendige kompetencer til at påbegynde og gennemfører en ordinær ungdomsuddannelse herunder FGU .

Indhold

  Hvad er STU?

  STU er en visiteret ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke har de nødvendige kompetencer til at påbegynde og gennemfører en ordinær ungdomsuddannelse herunder FGU.

  Indgangen til STU og til STU målgruppevurdering finder sted i et samarbejde med din uddannelsesvejleder. Hvis ikke du ved, hvem din uddannelsesvejleder er, kan du enten finde din vejleder på hjemmesiden www.uuguldborgsund.dk eller ved at kontakte Ungdommens Ungdomsuddannelse (UU) Guldborgsund på telefon 53 73 14 30.

  For dig der går i grundskolen vil afklaringsarbejdet frem mod en egentlig målgruppevurdering påbegyndes i starten af 9. klasse. Det er din uddannelsesvejleder, der har ansvaret for målgruppevurderingen og den udarbejdes i tæt samarbejde med dig og din familie/værge.

  Har du afsluttet grundskolen og eksempelvis forsøgt dig med arbejde eller anden uddannelse, har du også mulighed for at kontakte din uddannelsesvejleder med henblik på STU. I vil sammen afklare, om du er i målgruppen til uddannelsen.

  Når målgruppevurderingen er færdig og underskrevet af dig og/eller dine forældre/værge, er den klar til visitation. Det er din vejleder, der fremlægger målgruppevurderingen for visitationsudvalget, som efterfølgende træffer afgørelse. Du vil modtage afgørelsen i din digitale postkasse.

  Når du har modtaget din afgørelse, vil din vejleder indkalde dig til en vejledningssamtale om det videre forløb. Sammen vil I udarbejde en forløbsplan. I processen frem til den endelige plan vil du blive introduceret for forskellige uddannelsesmuligheder. 

  Når forløbsplanen er færdig og underskrevet af dig og dine forældre/værge sendes den til visitation. Det er din vejleder der fremlægger dit uddannelsesønske. Du vil modtage afgørelsen i din digitale postkasse.

  Din vejleder holder tæt kontakt til dig under processen, og vejlederen er med til at sikre din gode opstart på uddannelsen. Du vil altid kunne kontakte din vejleder under visitationsprocessen, og når du er i gang med din STU.

  Du skal huske at STU er et tilbud, og derfor ikke noget du skal. Du kan påbegynde en STU frem til, du fylder 25 år, men har du gennemført en anden ungdomsuddannelse, er du ikke i målgruppen til STU.

  Du kan læse mere om love og regler for STU på dette link UVM - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (nyt vindue)

   

  Visitationsudvalget er sammensat således, at de tre myndighedsområder Center for Børn & Læring, Center for Arbejdsmarked & Center for Trivsel & Social indsat er repræsenteret i udvalget. Din sag fremlægges af din uddannelsesvejleder, som har ansvaret for udarbejdelse af målgruppevurdering og forløbsplan. Begge dokumenter skal godkendes af visitationsudvalget. Du vil modtage en skriftlig afgørelse i din e-Boks, når visitationsudvalget har truffet afgørelse.

  Formandskabet varetages af Center for Børn & Læring v/Michael Sunke Jensen msj@guldborgsund.dk

  Visitationsudvalget afholder møde én gang om måneden.

  Når du afslutter STU, kan der være flere veje at gå. Uanset om du skal videre i uddannelse eller beskæftigelse, kan kommunens Jobcenter hjælpe dig på vej.

  Samarbejdet med jobcenteret starter oftest, når du er i gang med dit tredje STU-år. På det tidspunkt vil de fleste unge være fyldt 18 år. Ved behov kan samarbejdet dog indledes tidligere.

  Samarbejdet sker mellem dig, uddannelsesstedet, UU-vejleder og Jobcentret og skal sikre den gode overgang til ny aktivitet, uddannelse eller beskæftigelse efter endt STU. En sagsbehandler fra Jobcentret deltager typisk i et såkaldt udskolingsmøde på uddannelsesstedet sammen med dig og din UU-vejleder.   

  Som en del af den gode overgang udarbejdes et ressourcepapir, og du vil modtage et uddannelsesbevis, når du har gennemført STU.

  Guldborgsund Kommune har indgået kvalitetsaftaler med alle uddannelsessteder, hvor elever i Guldborgsund Kommune er indskrevet på en STU.

  Kommunen følger løbende op på kvalitetsaftalernes indhold. På den måde sikrer vi, at uddannelsesstederne lever op til lovgivningens og kvalitetsaftalernes krav. UU-vejlederne har løbende dialog med uddannelsesstederne, de unge og deres forældre/værge og er på den måde opmærksomme på kvaliteten, og om uddannelsesstedet lever op til kravene.

  Hvis et uddannelsessted ikke lever op til lovgivningens og kvalitetsaftalens krav, går kommunen i dialog med uddannelsesstedet herom med henblik på at få rettet op på forholdene. Lykkes det ikke, kan kommunens i sidste instans opsige kvalitetsaftalen og dermed samarbejdet med uddannelsesstedet.