Gå til hovedindhold
Sundhed
Sygdom

Erhvervet hjerneskade

Livet ændres radikalt, når man får en skade i hjernen. Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) tilbyder hjælp og støtte til dig, så du i videst muligt omfang kan genvinde tidligere funktionsevne.

Indhold

  Center for Hjerneskaderehabilitering er for alle over 18 år med følger efter hjerneskade forårsaget af for eksempel en blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi), hovedtraume, følger efter sygdom i hjernen, iltmangel mv.

  Vi tilbyder derudover indsatser til borgere med hørenedsættelser, stemmelidelser og til personer med behov for afprøvning og introduktion til kommunikationshjælpemidler.

  Du kan opleve:

  • Nedsat bevægelsesfunktion i arme og ben
  • Problemer med at spise, drikke og synke (dysfagi)
  • Aktivitetsbegrænsninger relateret til almindelige daglige opgaver
  • Sproglig funktionsnedsættelse og tale og/eller ingen mulighed for kommunikation (afasi og/eller dysartri)
  • Problemer i familien
  • Lette til moderate personlighedsændringer og/eller adfærdsforstyrrelse
  • Nedsat sygdomserkendelse og indsigt
  • Problemer med hukommelse, orientering og emotionelle funktioner af væsentlig betydning for funktionsevnen
  • Funktionsnedsættelser, der forudsætter særlige hjælpemidler, og som stiller krav til særlig faglig ekspertise
  • Udtrætning (mentalt og fysisk)
  • Vanskeligheder ved uddannelse- eller arbejdsfastholdelse.

  DØGNREHABILITERING
  CHR har syv døgnrehabiliteringspladser, som har til huse på Møllebakken 9, 4800 Nykøbing F. Fokus er på at få skabt en så god tilværelse som muligt efter endt træning og efter hjemkomst i eget hjem. Varigheden af opholdet vurderes individuelt.

  DAGTILBUD
  Dagtilbuddet er individuelt tilrettelagt og kan sammensættes af flere tilbud. For eksempel taleundervisning, specialpædagogisk støtte i eget hjem og aktivitets- og samværstilbud (§104).

  AMBULANT TRÆNING
  Ambulant træning omhandler træning hos fysioterapeut og/eller ergoterapeut. Visitation til træning sker på baggrund af en genoptræningsplan efter sygehusindlæggelse (§140).

  Derudover tilbyder vi/har vi:

  • Logopæd (taleundervisning)
  • Neuroteam
  • Neuropsykolog
  • Labyrinten
  • Klub senhjerneskade
  • Hørekonsulent
  • IKT-konsulent
  • Stemmekonsulent
  • Hjerneskadekoordinator
  • Pårørendetilbud.

  Alle kan frit henvende sig til CHR og få en vurdering af, om det er muligt at genoptræne eller kompensere for vanskelighederne.

  Du kan selv henvende dig, eller du kan få andre til at henvende sig på dine vegne (det kan være egen læge, pårørende eller sagsbehandler).

  • Kontakt CHR på hovedtelefon 54 73 22 30
   eller gruppeleder for CHR Helle Fejfer på telefon 25 18 05 19
  • Du kan også vælge at kontakte vores hjerneskadekoordinator Julie Ahrendt Christensen på telefon 25 18 05 40.
  • Når du henvender dig til CHR, er det vigtigt, at vi får information om dit sygdomsforløb. Du bedes derfor oplyse eller fremsende oplysninger, som fortæller os, hvad der er sket med dig. Efter nærmere aftale kan CHR indhente informationerne for dig.

  Når CHR har modtaget din henvendelse, vil du blive inviteret til en samtale, hvor vi vil starte med en udredning af dine vanskeligheder.

  Sammen med fagpersonalet tages der efterfølgende stilling til, om vanskelighederne kan afhjælpes eller begrænses ved undervisning, træning eller kompenserende strategier og/eller hjælpemidler.

  Træning og undervisning finder sted i Nykøbing F på:

  Møllebakken 9
  4800 Nykøbing F

  En skade på hjernen opstået efter en blodprop, en hjerneblødning, ulykke eller sygdom kan påvirke evnen til at kommunikere, dvs. evnen til at forstå talt sprog, til selv at formulere sig eller til at tale tydeligt.

  Vanskeligheder med kommunikation kan komme til udtryk på følgende måder:

  • Afasi
   Afasi betyder nedsat evne til at anvende sproget. Afasi kommer til udtryk ved vanskeligheder med at finde ordene, eller der bruges forkerte ord og vendinger. Der kan også være vanskeligheder med at forstå sproget ligesom evnen til at læse og skrive kan være påvirket.
  • Dysartri
   Dysartri betyder nedsat evne til at tale tydeligt. Dette skyldes en kraftnedsættelse og/eller nedsat evne til at koordinere talemuskulaturen fx tunge og læber.
  • Kognitiv kommunikationsforstyrrelse
   Kognitiv kommunikationsforstyrrelse betyder vanskeligheder med andre dele af kommunikationen. Det kan komme til udtryk ved vanskeligheder med at tage initiativ til samtale, overdreven talestrøm, at holde fokus i samtalen (”at holde den røde tråd”) eller at aflæse og udtrykke ikke sproglige signaler som fx kropssprog, mimik, tonefald.
  • Aleksi og agrafi
   Aleksi betyder tab af eller forstyrrelser af evnen til at læse. Agrafi betyder tab af skriveevnen.

  Hvordan kan vi hjælpe?

  Logopædteamet tilbyder:

  • Talepædagogisk undersøgelse
   Gennem samtale og testning afdækker vi aktuelle vanskeligheder, som danner baggrund for rådgivning/vejledning og vurdering af, om vanskelighederne kan afhjælpes eller begrænses ved undervisning.
  • Eneundervisning
   Her arbejdes målrettet med at forbedre kommunikationen gennem specifik sproglig træning målrettet den enkelte. Der arbejdes med indsigt og forståelse af de vanskeligheder, der er opstået, for herigennem at styrke erkendelsen af egne kommunikationsevner og ressourcer.
  • Holdundervisning
   Her arbejdes der med at forbedre de kommunikative evner i en social sammenhæng sammen med andre med lignende problemstillinger.
  • Pårørenderådgivning
   Pårørende tilbydes efter behov rådgivning og vejledning i specifikke kommunikationsstrategier, for at støtte kommunikationen med den ramte. Herunder oplysninger om de følgevirkninger, som ikke umiddelbart er synlige, men som kan være med til at give større forståelse for de vanskeligheder, som den ramte har.

  Vi har et tæt tværfagligt samarbejde med neuropsykolog, hørekonsulent, ergo –og fysioterapeut, IKT-konsulent, neuropædagog, og vores døgnborgere har vi derudover et tæt samarbejde med det sundhedsfaglige personale.

  Hvordan kommer du i kontakt med os?

  Alle kan frit henvende sig til CHR og få en vurdering af, om det er muligt at genoptræne eller kompensere for vanskelighederne.

  Du kan selv henvende dig, eller du kan få andre til at henvende sig på dine vegne (det kan være egen læge, pårørende eller sagsbehandler).

  • Kontakt CHR på telefon 54 73 22 30 eller
  • Via digital post - hav din MitID klar, og gå ind på borger.dk
  • Du kan også vælge at kontakte vores hjerneskadekoordinator på telefon 25 18 05 40 eller gruppeleder for CHR, Helle Fejfer, på telefon 25 18 05 19.

  Når du henvender dig til CHR, er det vigtigt, at vi får information om dit sygdomsforløb. Du bedes derfor oplyse eller fremsende oplysninger, som fortæller os, hvad der er sket med dig. Efter nærmere aftale, kan CHR indhente informationerne for dig.

  Hvordan foregår udredningen?

  Når CHR har modtaget din henvendelse, vil du blive inviteret til en samtale, hvor vi vil starte med en udredning af dine vanskeligheder. Sammen med fagpersonalet tages der efterfølgende stilling til, om vanskelighederne kan afhjælpes eller begrænses ved undervisning, træning eller kompenserende strategier og/eller hjælpemidler.

  Hvor foregår det?

  Træning og undervisning finder sted i Nykøbing F på:

  Møllebakken 9
  4800 Nykøbing F

  Du er altid velkommen til at kontakte CHR, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger.

  Støtte til borgere i eget hjem efter servicelovens § 85

  Vi yder neuropædagogisk støtte og vejledning for at skabe og fremme dine kompetencer via helhedsorienteret og handlepræget pædagogik. Sammen finder vi mulige kompenserende strategier på de givne problemstillinger.

  Målgruppen er borgere med erhvervet hjerneskadede over 18 år. Hvis du er inden for vores målgruppe, vil du blive tilknyttet teamet i en tidsbegrænset periode.

  Vi laver opfølgning og evaluering af de aftalte indsatsområder.

  Hvordan foregår undervisning og vejledning?

  Vi tilbyder kompenserende undervisning, rådgivning og vejledning til dig og dine pårørende. Tilbuddet tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og kan bestå af eneundervisning, holdundervisning eller en kombination.

  Tilbuddet sigter på:

  • at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen gennem målrettet kompenserende undervisning
  • at fremme mulighederne for aktivt at kunne deltage i samfundslivet
  • at forbedre funktionelle færdigheder og personlige kvalifikationer.

  Vi tilbyder neurofaglig udtalelse/udredning både i relation til konkrete enkeltsager og i relation til generelle problemstillinger, der vedrører hjerneskaden. Vi deltager også gerne i møder med offentlige instanser herunder jobcentret.

  Hvordan kommer du i kontakt med os?

  Alle kan frit henvende sig til CHR og få en vurdering af, om det er muligt at genoptræne eller kompensere for vanskelighederne.

  Du kan selv henvende dig, eller du kan få andre til at henvende sig på dine vegne (det kan være egen læge, pårørende eller sagsbehandler).

  • Kontakt CHR på telefon 54 73 22 30
  • Hjerneskadekoordinator på telefon 25 18 05 40 eller
  • Gruppeleder for CHR, Helle Fejfer, på telefon 25 18 05 19.

  Når du henvender dig til CHR, er det vigtigt, at vi får information om dit sygdomsforløb. Du bedes derfor oplyse eller fremsende oplysninger, som fortæller os, hvad der er sket med dig. Efter nærmere aftale, kan CHR indhente informationerne for dig.

  Ved ansøgning om Socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85) rettes henvendelse til Myndighed i Center for Socialområdet.

  Klik her for at se kontaktoplysninger og ansøgningsprocedure.

  Hvordan foregår udredningen?

  Når CHR har modtaget din henvendelse, vil du blive inviteret til en samtale, som tager udgangspunkt i en udredning af dine vanskeligheder. Sammen med fagpersonalet tages der efterfølgende stilling til, om vanskelighederne kan afhjælpes eller begrænses ved undervisning, træning, brug af kompenserende strategier og/eller hjælpemidler.

  Hvor foregår det?

  Vi holder til på Møllebakken 9, 4800 Nykøbing F.

  Du er altid velkommen til at kontakte CHR, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger.

  Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) har tilknyttet en neuropsykolog, som indgår i det tværfaglige team og varetager en række opgaver, herunder:

  • Undersøgelse af følger efter skader i hjernen, fx hukommelse, koncentration og problemløsning
  • Vurdering af rehabiliteringsbehov og –potentiale
  • Rådgivning og undervisning til andre fagligheder på CHR
  • Samtaler med borger og dennes pårørende
  • Tilrettelæggelse af og deltagelse i pårørendegruppe.

  Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse? Få svar hér (nyt vindue).

  HUSK

  Hvis du enten selv er ramt af, eller du er pårørende til en person, som er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom som fx en hjerneskade, kan du med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling.

  CHR tilbyder et gruppeforløb for pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade.

  Hvordan kommer du i kontakt med os?

  Henvendelse kan rettes til Genoptræningen på telefon 54 73 22 30.

  Guldborgsund Kommune har to aktivitets- og samværstilbud (SEL §104), som er særligt målrettet voksne borgere, der på grund af erhvervet hjerneskade, har fysiske, kognitive eller sociale vanskeligheder, som påvirker dagligdagen.

  Specialtilbuddene er bemandet med personale, der har indgående kendskab til målgruppen. Nogle har neuropædagogisk baggrund/erfaring andre er uddannede ergoterapeuter.

  Labyrinten
  Labyrinten er beliggende på Møllebakken 9, Nykøbing F. Her gives borgere i alderen 18-65 år et varieret og individuelt tilpasset tilbud, samt støtte i at få struktur og indhold i dagligdagen med henblik på at øge livskvaliteten.

  Gennem dagligdags gøremål, håndværk og fysisk udfoldelse er der mulighed for at udfordre sig selv afprøve egne ressourcer. Hjælpemidler gør det muligt at kompensere for de vanskeligheder, der begrænser udfoldelsesmulighederne.

  De forskellige aktiviteter i Labyrinten kan inspirere til at udvikle nye interesser, være sammen med ligestillede og modvirke social isolation.

  Labyrinten er åben mandag kl. 9-14, onsdag kl. 9-14 og fredag kl. 9-12.

  Klub SHS (SenHjerneSkade)
  Klub SHS har samme adresse som Labyrinten, men er hovedsagelig for midaldrende og ældre borgere. Her er der mest fokus på det sociale samvær og netværksdannelse.

  Klub SHS er åben to gange om ugen tirsdag kl. 10.30-14.30 og torsdag kl. 10.30-14.30.

  Som bruger af tilbuddene skal man være selvhjulpen ved spisning og toilet. Tilbuddene er ikke målrettet borgere med progressive lidelser eller aktivt misbrug.

  Er du interesseret i at vide mere om et aktivitets- og samværstilbud i Labyrinten eller Klub SHS, kan du kontakte os på telefon, Sonja 25 18 17 62 eller Mette 25 18 96 24, for at aftale et besøg.

  Borgere, der ønsker et aktivitets- og samværstilbud i Labyrinten eller Klub SHS, skal visiteres gennem Myndighed i Center for Socialområdet.

  Klik her for at se kontaktoplysninger og ansøgningsprocedure.

  Der kan forekomme ventetid for optagelse i specialtilbuddene.

  Høreområdet for voksne er organisatorisk placeret under Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR).

  Kommunens hørekonsulent tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning og udredning til hørehæmmede borgere og pårørende vedrørende

  • Brug af høreapparat
  • Hørevanskeligheder i dagligdagen
  • Hørevanskeligheder i forbindelse med uddannelse eller erhverv
  • Høretaktik
  • Skelnetab
  • Høretekniske hjælpemidler
  • Tegnstøttet kommunikation (TSK)
  • Auditory Processing Disorder (APD)
  • Tinnitus og/eller hyperacusis
  • Ménière
  • Cochlear Implant (CI)
  • Undervisning af andre faggrupper vedr. høreproblemer.

  Undervisningen foregår primært ved faglig information, dialog, rådgivning, vejledning og praktiske øvelser, hvor det findes relevant.

  For mennesker med hørevanskeligheder er målet gennem viden og gode råd at få bedre kendskab til egen situation, og derved få en nemmere dagligdag.

  At få (nye) høreapparater kræver tålmodighed og tilvænning. For at du kan få det bedste udbytte og være tilfreds med dine høreapparater, kan det hjælpe at vide mere om ens hørenedsættelse og høreapparatets muligheder. For nogle kan det være nødvendigt med yderligere høretekniske hjælpemidler, hvilket kan udredes og afprøves ved hørekonsulenten. Hvis du har brug for mere information og viden, kan du kontakte hørekonsulenten for gratis råd og vejledning.

  Klik her for at se spørgsmål og svar vedr. høreområdet i Guldborgsund Kommune (nyt vindue).

  Sådan får du hjælp

  Hvis du er over 18 år og er udredt ved ørelæge og/eller på høreklinikken, kan du kontakte kommunens hørekonsulent hos Center for Hjerneskaderehabilitering vedrørende dine hørevanskeligheder. Du finder kontaktoplysninger i boksen til højre.

  Er du under 18 år skal du kontakte Psykologisk Pædagogisk Center (PPC).

  Stemmekonsulenten tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til voksne med stemmevanskeligheder. Det kan være:

  • Uhensigtsmæssig stemmebrug
  • Sygdomme på stemmen
  • Stemmebrug ved Parkinson, ALS og for transkønnet
  • Stemmegener ifm. operation/strålebehandling
  • Udtalevanskeligheder
  • Undervisning af andre faggrupper.

  Stemmevanskeligheder

  Det er individuelt, hvordan stemmevanskelighederne viser sig. Nogle har mange gener og andre har få. Måske har du et stemmekrævende arbejde eller fritidsliv, hvor du ikke længere kan gøre dig gældende med den stemme, du har. Du kan opleve gener som:

  • Hæshed
  • Stemmetræthed
  • Klumpfornemmelse
  • Rømmetrang
  • Anstrengt tale
  • Svag stemme
  • Spændinger
  • Smerter
  • Udtalebesvær.

  Da generne kan påvirke både arbejdsliv og livskvalitet, bør du søge hjælp til at afhjælpe problemet.

  Formål

  • At generne forsvinder eller mindskes.
  • At der opnås en stemmebrug, der kan leve op til de krav, der stilles til den.
  • At talelyst, socialt samspil og livskvalitet bevares.

  HUSK
  Inden opstart af undervisning skal du som oftest være undersøgt af en øre-næse-halslæge for at udelukke sygdomme på stemmebånd eller andre lidelser, som kræver lægebehandling. Dette kræver ingen henvisning.

  Hvordan kommer du i kontakt med os?

  Du kan kontakte CHR på tlf. 54 73 22 30.

  Hvordan forholder man sig, når man har fået en hjernerystelse? Må man se ubegrænset fjernsyn og bruge sin smartphone, arbejde ved computeren eller sin tablet? Og hvor længe skal man mon holde sig i ro?

  Hjernerystelse er for langt de fleste en forbigående tilstand. Hjernen arbejder på at reparere sig selv og genoprette balancen efter at være blevet rystet af et hårdt slag.

  Det er vigtigt at leve så normalt som muligt, når man begynder at få det bedre. Hvis man ikke får hovedpine eller bliver svimmel og utilpas af at se fjernsyn, læse og bruge sin smartphone, er der ingen grund til at afholde sig fra det.

  Når man begynder på arbejde eller i skole igen, er det vigtigt at holde nogle pauser i løbet af dagen og få planlagt dagen, så den passer til det, man kan klare uden at blive overbelastet.

  Oplever du følgevirkninger efter en hjernerystelse?

  Hvis du oplever, at du har nogle følgevirkninger efter hjernerystelsen, kan vi hjælpe dig.

  CHR’s tilbud har til formål at understøtte en tilbagevenden til uddannelse eller beskæftigelse og til et så vidt muligt aktivt hverdagsliv.

  Hvad kan være symptomer på følgevirkninger?

  Symptomerne på følgevirkninger efter hjernerystelse kan være:

  • Fysiske problemer
  • Træthed/hjernetræthed
  • Hovedpine og nakkespændinger
  • Svimmelhed, kvalme, balanceproblemer
  • Synsforstyrrelser, lyd– og lys overfølsomhed
  • Psykiske problemer
  • Irritation, vrede
  • Tristhed, svingende humør
  • Bekymringer og ængstelighed
  • Kognitive problemer
  • Hukommelses– og koncentrationsbesvær
  • Nedsat evne til at træffe beslutninger
  • Vanskeligt ved at bevare overblikket.

  Hvem er målgruppen for tilbuddet?

  Tilbuddet er for personer over 18 år med følger efter en nyerhvervet hjernerystelse.

  Hvad kan vi tilbyde?

  En individuel samtale, som tager udgangspunkt i dine oplevede problemer efter hjernerystelsen. Herefter sammensættes i samråd med dig et rådgivnings- og vejledningsforløb vedrørende:

  • Tilbagevenden til job/uddannelse
  • Kompenserende strategier
  • Energiforvaltning
  • Struktur og planlægning
  • Erkendelse og indsigt.

  Hvordan kommer du i kontakt med os?

  Alle kan frit henvende sig til CHR og få en vurdering af, om det er muligt at få råd og vejledning af CHR’s Neuropædagogiske Team.

  Du kan selv henvende dig eller du kan få andre til at henvende sig på dine vegne (det kan være egen læge, pårørende eller sagsbehandler).

  • Kontakt CHR på telefon 54 73 22 30 eller
  • Neuropædagogisk Team direkte på telefon 25 18 04 39 eller 25 18 20 48.

  Når du henvender dig til CHR, er det vigtigt, at vi får information om dit sygdomsforløb. Du bedes derfor oplyse eller fremsende oplysninger, som fortæller os, hvad der er sket med dig. Efter nærmere aftale, kan CHR indhente informationerne for dig.

  Hvor foregår det?

  Råd og vejledning finder sted på Møllebakken 9, Nykøbing F.

  Du er altid velkommen til at kontakte CHR, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger.

  Flere videnskabelige studier tyder på, at infektion med Covid-19 hos nogle patienter også rammer hjernen og derved kan give neurologiske følgevirkninger. Hertil kommer, at et sygdomsforløb i forbindelse med Covid-19 af mange kan opleves som stærkt belastende.

  Der er endnu ikke meget viden om de neurologiske følgevirkninger, men følgende symptomer kan muligvis forekomme:

  • Tab af lugte- og/eller smagssans
  • Hukommelses- og indlæringsproblemer
  • Koncentrationsbesvær
  • Nedsat initiativ og motivation
  • Personlighedsforandringer (evt. observeret af pårørende)
  • Gennemgribende træthed

  Det er vigtigt, at sådanne følgevirkninger tages alvorligt hos patienter, der har været smittet med Covid-19, da de ikke nødvendigvis kan forventes at gå væk af sig selv.

  Hvis symptomerne ikke forsvinder i løbet af nogle uger, anbefales det at få opfølgning hos egen læge eller neurolog.

  Henvisning til Center for Hjerneskaderehabilitering

  I de tilfælde, hvor egen læge eller neurolog konstaterer, at der er tale om vedvarende neurologiske senfølger efter et Covid-19 sygdomsforløb, kan der efterfølgende henvises til en vurdering på CHR.

  Når et menneske rammes af en hjerneskade, påvirker det ikke kun den ramte, men også familie og venner.

  Som pårørende kan man føle sig overladt til sig selv med de bekymringer og overvejelser, som naturligt opstår, når sygdom kommer tæt ind på livet.

  Du står pludselig med helt andre og flere opgaver og kan have svært ved at finde dig til rette i den nye hverdag. Derfor tilbyder Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) et gruppeforløb for at støtte pårørende.

  Pårørendeforløb

  Tilbuddet er målrettet voksne pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade.

  Formål og indhold

  • Oplæg ved fagpersonale og dialog, hvor du selv er deltagende.
   At have fokus på dig selv som pårørende og din proces, er en vigtig del af at komme videre i livet med de ændrede livsvilkår. I tilbuddet rejses forskellige emner om rollen som pårørende, og du får mulighed for at stille spørgsmål til fagprofessionelle for på bedst mulig vis at støtte dig igennem dit eget forløb.
  • Det hjælper at tale med andre i samme situation.
   Når du er pårørende til én med erhvervet hjerneskade, er det ikke dig, der er blevet syg. Så måske kan du have svært ved at møde forståelse hos andre mennesker. I gruppen får du mulighed for at dele ud af dine egne erfaringer, og du møder andre, som står i en lignende situation. Det kan være svært at dele dine oplevelser, men at møde mennesker, som gennemgår det samme som dig, kan hjælpe dig til at føle dig forstået.

  Hvornår og hvor er det?

  Pårørendegruppen mødes på Møllebakken 9, 4800 Nykøbing F.

  Møderne er i mindre grupper.

  Hvordan kommer du i kontakt med os?

  Tilmelding og spørgsmål henvendes til:

  Julie Ahrendt Christensen på telefon 25 18 05 40.

  Livet ændres radikalt, når man får en skade i hjernen.

  Du kan få lammelser, så helt almindelige dagligdags ting bliver svære at udføre, personligheden kan ændres, du kan have svært ved at tale, og måske reagerer du helt anderledes på andre mennesker, end du gjorde før, du fik en hjerneskade.

  Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) tilbyder hjælp og støtte til dig, så du i videst muligt omfang kan genvinde tidligere funktionsevne i forhold til hukommelse, adfærd, intellekt, følelsesliv og fysisk formåen.

  Vi rummer mange fagligheder såsom ergo- og fysioterapeut, talepædagoger, neuropædagoger, hjerneskadekoordinator, neuropsykolog, IKT-konsulent (kommunikationshjælpemidler), hørekonsulent samt sundhedsfagligt personale.

  Alle indsatser er helhedsorienterede, koordinerede i miniteams og udarbejdet i samarbejde med borgeren selv og eventuelt pårørende. Indsatsen består både af kompenserende og genoptrænende tilgange.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Guldborgsund Genoptræning & Center for Hjerneskaderehabilitering

  Telefon: 54 73 22 30

  Send Digital Post (kræver MitID)