Gå til hovedindhold

Omsorgstandpleje

Et tilbud for borgere, der er over 19 år, og ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Indhold

  Omsorgstandpleje

  Omsorgstandpleje kan tilbydes til borgere, der er tilmeldt folkeregistret i Guldborgsund kommune, og som på grund af kronisk nedsat funktionsevne eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte almindelig praktiserende tandlæge.

  Det betyder, at hvis borgerens egenomsorg er så begrænset, at der er brug for personlig og praktisk hjælp til almindelige daglige funktioner og for egentlig pleje, tilhører borgeren målgruppen for omsorgstandpleje.

  Borgeren bor i pleje- eller ældrebolig, på plejecenter, varig botilbud eller eget hjem, og modtager vidtgående hjælp fra hjemmepleje eller hjemmesygepleje.

  Visitation

  Borgeren skal henvises til omsorgstandplejen af en visitator i Myndighed i Center for Sundhed & Omsorg. Ansøgningen om tilmelding til omsorgstandpleje sendes via nedenstående selvbetjening.

  Ansøgning om tilmelding til omsorgstandpleje

  Hvad koster tilbuddet?

  Der er en egenbetaling på max. 570 kr. pr. 1. januar 2023, det vil sige et fast beløb på 48 kr. om måneden. Beløbet bliver reguleret hvert år.

  Hvordan foregår omsorgstandpleje?

  Omsorgstandpleje foregår som udgangspunkt der hvor borgeren bor, og omfatter efter behov følgende:

  • Regelmæssige undersøgelser jf. Nationale Kliniske Retningslinjer
  • Sundhedsfremme i form af information og instruktion i tand-, mund- og protesepleje til den enkelte patient og relevant omsorgspersonale
  • Forebyggende behandlinger: Afpudsning og fluoridbehandling af egne tænder
  • Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæber. Det drejer sig primært om behandling af smerter og infektioner.
  • Afhjælpning af proteseproblemer ved underforing, påsætning af tand mewd videre

  Formålet med omsorgstandpleje er at fastholde tand- og protesestatus i en sund mund.


  Al behandling foregår under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Tandplejen tilstræber at undgå større behandlinger, da det er belastende for kronisk syge, ældre og svage borgere.

  Undtagelsesvis tilbydes tandpleje på vores klinik i Nørregade 21 B, Nykøbing F. Klinikken er handicapvenlig og er forsynet med blandt andet loftlift. Borgeren betaler selv for transport, og skal have en ledsager med.

  Fokus er på omsorg for borgerens mundhygiejne. Da omsorgstandplejens borgere har en nedsat egenomsorg, kan der laves en individuel mundplejeplan for den enkelte borger, så plejepersonale kan understøtte god mundhygiejne for borgere med nedsat funktionsevne og behov for daglig hjælp til tand-, mund- og protesepleje. Det vil samtidig medvirke til at forhindre spredning af bakterier fra mundhulen til resten kroppen, så risikoen for lungebetændelser med videre undgås.

  Frit tandlægevalg

  Hvis en borger er visiteret til omsorgstandpleje, kan borgeren i stedet vælge at modtage tandpleje af almen praktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker, som skal være indstillet på at behandle borgeren i sit hjem.

  Kontakt

  Center for Trivsel & Social Indsats

  Guldborgsund Tandpleje

  Nørregade 21 b 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 25 60

  Send Digital Post (kræver MitID)