Gå til hovedindhold

Bøtø Nor

Guldborgsund Kommune har i 2015 og igen i 2020 udført et større naturgenopretningsprojekt af cirka 250 hektar af det tidligere Bøtø Nor i samarbejde med Den Danske Naturfond, private lodsejere og Naturstyrelsen.

Udsigt fra stiforløbet, der er lavet gennem Bøtø Nor

Indhold

  Guldborgsund Kommune har i 2015 og igen i 2020 udført et større naturgenopretningsprojekt af cirka 250 hektar af det tidligere Bøtø Nor i samarbejde med Den Danske Naturfond, private lodsejere og Naturstyrelsen.

  Naturgenopretningsprojektet gennemføres fordi den sidste del af det oprindelige nor, Bøtø Nor Fuglereservatet, ikke har været stort nok til at skabe den optimale beskyttelse af dyre- og plantelivet mod forstyrrelser og eksterne påvirkninger.

  Flere private lodsejere viste dengang interessere i at sikre området for eftertiden. Der blev indgået aftaler, hvor lodsejerne indvilligede i at omlægge landbrugsarealer til natur for eftertiden. I 2020 er flere arealer kommet med i naturgenopretningsprojektet via arealer erhvervet af Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune.

  Ideen med naturgenopretningsprojektet er blandt andet at lave tiltag, så området bliver fremtidssikret som vådområde. Det sker ved omlægning og tilstopning af grøfter samt dræn. Derudover er der blevet etableret søer, som tilbageholder regn- og overfladevand så lang tid som muligt. Der er tillige blevet identificeret, at underjordiske vandførende lag dræner området, ved at vandet siver ud primært i Sydkanalen. Ved at nedgrave plastikmembraner langs kanalen har man sikret tilbageholdelsen af vand inde i projektområdet. På denne måde vil der opstå et slags tæt ”badekar”, der vil fastholde regnvand, grundvand og overfladevand i så lang tid som muligt. På vestsiden af projektområdet ud mod Sydkanalen er der etableret såkaldte overløbsbygværk. Det har en fastsat overkant og sikrer, at vandet vil løbe ud af området, når vandstanden når en vis højde.

   

  Filmen viser et sammendrag af de initiativer, der blev igangsat i 2015 og som er videreført i 2020.

  Bøtø Nor har oprindeligt været en fjord med et stort fladt strandsø- og strandengsområde på cirka 2.000 hektar. Fjorden var cirka 15 kilometer lang og op til en kilometer bred. Det dybeste sted i fjorden er i dag 2,5 meter under havets overflade. Noret var en mosaik af strandsøer, hav- og strandengsområde. Landskabet kan groft opdeles i tre elementer: Klitlandskabet langs østkysten, noret og bakkelandet mod vest som er rester af en istidslinje ud mod farvandet Guldborg Sund.

  Den voldsomme stormflod i 1872 blev starten på en effektiv sikring og udnyttelse af de lavtliggende arealer i noret. Et godt 20 kilometer langt dige blev etableret fra Elkenøre i nord til omkring Birkemosen ved Gedser Odde. Inden for diget blev der anlagt et netværk af kanaler og pumpestationer, som bevirkede, at man kunne udnytte jorden til landbrugsland.

  Et område på 175 hektar blev i 1975 fredet for at bevare fuglelivet i området. Af dette areal er 105 hektar udlagt til fuglereservat populært kaldet Bøtø Nor Fuglereservatet, og resten er landbrugsjord med jagtfredning. Reservatet er et vådområde med enge, rørskov og småsøer.

  Bøtø Nor er en del af et netværk af europæiske naturområder et såkaldt Natura 2000-område, hvor Danmark har forpligtet sig til at sikre, at dets tilstand forbedres eller fastholdes. Området er udpeget på grund af sine enestående forekomster af vandfugle primært gæs, svaner og ænder. Det er Guldborgsund Kommunes opgave som myndighed at løfte denne opgave i samarbejde med lodsejerne ad frivillighedens vej.

  Under de voldsomme skybrud i 2011 oplevede flere, at Bøtø Nor Fuglereservatet fungerede som opsamlingsbassin for de store regnmængder. Projektområdet er tillige designet således, at hvis denne 100 års hændelse skulle indtræffe igen, vil område kunne huse store mængder af regnvand.

  Der er etableret en vandrerute ud i noret på cirka 15 kilometer ”Spor Bøtø Nor”, hvor der er adgang via fem forskellige p-pladser. 

  Sporet går fra Bøtøskoven i øst til Bøtø Nor Gl. Pumpestation ved Marrebæk i vest. Sporet fører dig ud i det åbne land langs grøfter, kanaler og markveje. På ruten kommer du forbi intensivt dyrkede landbrugsområder samt naturområder i form af vådområder og tørre overdrev.

  Der er to fugletårne med udsyn ud over området ved Bøtø Nor Fuglereservatet. Dernæst er der i bunden af noret lavet et fugleskjul på Bøtø Enge, hvor du i ly af skjulet og vegetationen kan komme tæt på fuglelivet. Der er opsat infotavler, en stormflodspæl samt borde- og bænkesæt langs sporet.

  Se folderen Spor i Bøtø Nor (nyt vindue)

  Se folderen Spor i Bøtø Nor, engelsk udgave (nyt vindue)

  Se folderen Spor i Bøtø Nor, tysk udgave (nyt vindue)

  I 2015 blev forprojektet fuldt finansieret af 15. juni fonden og NaturErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

  Anlægsprojektet blev i 2015 finansieret af NaturErhverv, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med ca. 6 mio. kr. (Puljen for etablering af naturlige vandstandsforhold indenfor Natura 2000) samt af Naturstyrelsen, Storstrøm og Guldborgsund Kommune.

  I 2020 er forprojektet finansieret af Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune. Anlægsprojektet er i 2020 fuldt finansieret af Guldborgsund Kommune med ca. 1. mio. kr.