Gå til hovedindhold

Kommunens projekter

Bliv klogere på alle de kommunale projekter, der er i gang for at give plads til biodiversitet. Siden opdateres løbende.

Indhold

  Naturgenopretning

  128 hektar tidligere dyrket jord omdannes til natur ved Marielyst på det sydlige Falster. Området bliver et eldorado for trækfugle og danner samtidig et større sammenhængende naturområde på 400 hektar sammen med Naturstyrelsens Bøtø Nor Fuglereservat og Naturfondens naturområde Bøtøskoven.

  Naturgenopretningen og driften af området gennemføres i et samarbejde mellem Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune.

  Læs mere hos Den Danske Naturfond (åbner i et nyt vindue)

  Et storstilet projekt til 15 millioner kroner omdanner 150 hektar mørke granbevoksninger til lyse skove med åbne sletter, der afgræsses af kvæg og vildheste.

  Det er blandt andet havørn, rødtoppet fuglekonge, sortstrubet bynkefugl, ni arter af flagermus og sommerfugle som for eksempel sort ildfugl, der skal have bedre levesteder.

  Det er Den Danske Naturfond, som har købt skoven, og naturopretningen og driften af området sker i samarbejde med Guldborgsund Kommune.

  Området er en del af et 400 hektar sammenhængende naturområde sammen med Naturstyrelsens Bøtø Nor Fuglereservat og Naturfondens naturområde Bøtøskoven.

  Området er ikke kun kommet naturen til gode - det er også blevet et nyt udflugtsmål på Sydfalster. 

  Læs mere hos Den Danske Naturfond (åbner i et nyt vindue)

   

  Det vilde liv ind i de private haver

  I Eskilstrup har vi i samarbejde med den lokale forening "44-Eskilstrup Styregruppe" forvandlet en tidligere græsplæne til en inspirationsplads for forskellige bivenlige blomsterbede. 

  Ni forskellige parceller inspirerer til forskellige sammensætninger af bede bestående af nektar- og pollenrige blomster.

  Her er beskrivelser af jordforhold og pasningsguides, så borgerne kan vælge det, der matcher deres haver og grønne fingre. 

  I alt er 850 kvadratmeter omlagt på Sundhedspladsen i Eskilstrup. 

  Medarbejder på Bibliotek og Borgerservice deler frøposer ud

  I september 2021 har vi delt gratis frøposer ud til private haveejere. Det giver i alt 25.000 kvadratmeter blomstrende kvadratmeter i private lokale haver. Frøposerne indeholder både et-årige, to-årige og flerårige blomster, der alle er bi- og insektvenlige. 

  De mange frøposer blev uddelt på de lokale biblioteker og i vores zoologiske have og blev alle udsolgt meget hurtigt. 

  Kommunale områder får plads til biodiversitet

  Børn fra 3. klasse på Eskilstrup Skole planter træer i Eskilstrup Folkeskov

  TV2, Danmarks Naturfredningsforening og ”Growing Trees Network” gennemførte den 14. september 2019 indsamlingsshowet ”Danmark Planter Træer”. Her gav danskerne donationer til at plante træer i hele Danmark. Der blev samlet ind til at plante mere end 1 million træer. Heraf fik Guldborgsund Kommune  doneret 71.960 træer, hvilket i alt er blevet til fem folkeskove på kommunalt ejede arealer. 

  De 5 bynære folkeskove dækker et areal på cirka 19 hektar. Arealerne var før opdyrket landbrugsjord. Tilskuddet fra ”Danmark Planter Træer” dækker udgifter til forarbejde, etablering og drift i 3 år. Herefter vil kommunen overtage driften af skoven, og skoven vil for fremtiden være fredsskov.

  Her finder du de fem nye skove:

  • Ved Eskilstrup Skole (Eskilstrup)
  • Ved Kringelborg (Nykøbing F)
  • Nord for Birkely sommerhusområde (Nysted)
  • Ved Nebøllevej/Smedevej (Nørre Alslev).
  • Ved Golfklubben Storstrømmen (Nykøbing F)

  3. klasse fra Eskilstrup Skole hjalp med at plante en del af Eskilstrup Folkeskov. Det er herfra billedet stammer. 

  I hele 2021 er de to kunstnere Thomas Seest og Søren Lohse en del af Guldborgsund Kommune, som huskunstnere under Statens Kunstfonds "Artist-in-Residence-ordning".

  De to lægger i den periode byggestenene for en stor forvandling af kommunens rådhuspark i Nykøbing til en naturpark, der har fået navnet VILD-PARK.

  Målet er at opbygge en aktiv naturpark, som bliver levested for insekter og dyr og samtidig et attraktivt stykke natur at besøge for børn og voksne midt i byen. 

  Kunstnerne bringer nye tankegange og metoder ind i forvandlingen - for eksempel afprøver de nye kunstneriske workshops for børn og unge under overskriften "Bæredygtighed, Samarbejde og Utopi". 

  Visionen for VILD-PARK er, at den bliver et sted, som både kan huse udendørs undervisning for de nærliggende skoler og et sted, hvor foreninger og borgere kan samles, gå en tur med deres hund, dyrke økologiske grøntsager eller lege. Med andre ord et sted hvor der er plads til, at eksperimenter kan udvikle sig over tid, og hvor de besøgende selv kan være med til at bestemme udformning og indhold.

  I alt forvandles 16.000 kvadratmeter.  

  Hør kunstnerne fortælle om forvandlingen

  I Nykøbing er et 45.000 kvadratmeter stort område under forvandling. 

  Her har udgravningen af en såkaldt "klimasø" givet grobund for både et stort mountainbikespor og udviklingen af et helt nyt grønt område for byen.

  Klimasøen

  I 2019 blev klimasøen "Åhave Sø" udgravet. Søen skal aflaste Tingsted Å, som løber igennem Nykøbing, når der kommer store regnskyl og på den måde forebygge oversvømmelser i byen.

  Søen er forbundet til åen gennem en lille kanal. Når vandstanden bliver høj i åen, vil vandet løbe ind i søen. Når vandstanden så falder i åen, løber vandet ud af søen igen. Vandet har således været ”parkeret” i Åhave sø - i alt kan der være 24.000 kubikmeter vand. 

  Ud over at fungere som en klimasø, er søen samtidig centrum i et nyt grønt-og rekreativt område, som stadig er ved at tage form.

  Områdets plante- og dyreliv skal udvikle sig selv

  Vi har efterladt området med bar jord efter udgravningsarbejdet. Øverst er den næringsfattige jord lagt for at give plads til naturligt forekommende blomster og planter fra området.

  Vi lader nemlig både plante- og dyreliv udvikle sig selv. For ikke at de invasive arter skal overtage området, så er besøgende i området fra starten blevet opfordret til at knække eller fjerne arter som Rød Hestehov, Gyldenris og Pileurt, hvis de møder dem på deres gåture.

  I selve søen forventes, at især aborre vil kolonisere søen, sammen med en masse vandløbsinsekter og forskellige vandplanter.

  Overskydende jord er blevet til bikepark

  Den overskydende jord er blevet brugt til at anlægge en "bikepark" i den nordlige del af området for bmx- og mountainbikeryttere. Her kan der gives den gas i tre forskellige spor rundt i terrænet. 

  Hele området har sammenhæng til et eng-areal på 11.000 kvadratmeter. 

  På foreløbig 10 arealer er tidligere græsarealer forvandlet til bivenlige blomsterenge. I alt er der nu 21.007 kvadratmeter med blomsterenge på vores kommunale arealer. 

  Hvis du vil opleve de smukke blomsterenge blomstre, så finder du de største her: 

  Nørre Alslev mellem Smedevej og Peter Hviidsvej.
  Nørre Alslev - Bøstrupparken 
  Nysted - mellem Wichmandsvej og Skansevej
  Guldborg - Guldborghave

  Vi har siden 2017 været certificeret som bivenlig kommune, da vi er blandt de kommuner i landet, der har omlagt flest hektar til blomstereng. 

  En kommunalt eget tidligere losseplads og grenplads ved Marielyst, er blevet til et skovområde. Pladsen har igennem mange år ligget ubenyttet hen.

  Hele området er blevet tilplantet med ”børn” af kæmpeegene fra Corselitzeskovene på Østfalster, og har da også fået navn efter egetræerne - "Kæmpeskoven".

  Kæmpeskoven er på 2,4 hektar.

   

  Hvert år i slutningen af maj kan du begynde at møde vores slåmaskiner rundt omkring i kommunen.

  Fra 2021 slås et mindre skår i vejrabatterne for at give plads til biodiversitet.

  Vi har nemlig indkøbt mindre skærehoveder til maskinerne, så mere af rabatten får lov at stå uberørt tilbage til glæde for vilde blomster og insekter. De nye skærehoveder er cirka 40 procent mindre end hidtil.

  Enkelte steder slår vi slet ikke grøfterne, men på grund af hensynet til trafiksikkerheden, så slår vi langt de fleste steder en smal stribe i rabatterne yderst mod vejen.

  Læs mere her om ændringerne i vores græsslåning

  Ny parkeringsplads på Møllebakken plantes til med bivenlige stauder

  En tidligere boldbane til en nu nedlagt skole er blevet til en stor parkeringsplads tæt ved Nykøbing Sygehus.

   

  På pladsen er kloakkerne erstattes af naturlig nedsivning af regnvandet gennem pladsens belægning. Men ved de store regnskyl er der brug for ekstra kapacitet, så her er der indrettet regnvandsbede, som opsamler det overskydende regnvand.

   

  Det stiller krav til meget hårdføre planter, der både kan holde til en lille oversvømmelse og meget tørre perioder.

   

  Så de mest hårdføre og samtidig insektvenlige planter er valgt. Mere end 6000 planter, træer og buske er der plantet. Størstedelen er stauder, der giver masser af nektar til svirrefluer, sommerfugle og andre insekter.

   

  I alt er der  etableret 1.400 m2 grønne bede.

   

  Du finder parkeringspladsen mellem Ejegodvej og Møllebakken, og du kan holde her så længe du vil. Du kan også få strøm på elbilen - i de båse kan du dog kun holde tre timer.

   

  Ved havnen i Nykøbing er også lavet en lille parkeringsplads efter samme opskrift. Den finder du ved Fejøgade. 

  Samarbejdsprojekter med erhverv, landbrug mv.

  Billede af pistemaskine

  Færre markskader og mere biodiversitet. Sådan kan et nyt stort naturprojekt kort beskrives. Projektet bidrager vi som kommune til sammen med lodsejere, jægere, landbruget og Aarhus Universitet. Vores del af projektet er venligst finansieret med 1 million kroner fra 15. juni Fonden.

  Baggrunden for projektet er et stigende antal bramgæs, som giver anledning til flere markskadeproblemer. 

  Igennem de sidste to år har Aarhus Universitet undersøgt bramgæssenes udnyttelse af landbrugslandskabet på Lolland-Falster. En af konklusionerne er, at der er behov for flere arealer med vedvarende græsmarker og strandenge, der kan tjene som naturlige aflastningsområder, og således kan medvirke til at reducere skader på afgrøderne. Udfordringen er også, at gæssene helst vil have ”ankelkort græs” – max 5-10 cm, når de ankommer i oktober, så der er behov for et højt græsningstryk.

  Vores del af projektet er at tilgodese behovet for flere enge til gæssene, samtidig med at engene får en bedre naturtilstand, gæssene har rigeligt med mad, og koholdernes behov kan imødekommes.  

  Det vurderes, at det er en win-win situation både for biodiversiteten og for landbruget. Flere vedvarende græsningsarealer vil få gæssene væk fra landbrugsarealerne, samtidig med at en ændret driftsform vil reducere ”tagrørs-ørkener”, så områderne omdannes til åbne mosaiklandskaber med en øget biodiversitet.

  I Nykøbing har Boligselskabet Fjordparken afdelingerne Teglgården og Strandparken. Her trængte udearealerne til en opdatering, så de har grebet biodiversitetsbolden og meldt sig til Vores Vilde Guldborgsund.

  I de to afdelinger er 650 kvadratmeter i foråret 2021 blevet sået til med bi- og insektvenlige-frøblandinger, så der er bragt masser af farver og liv ind i afdelingerne.