Gå til hovedindhold

Grøn pulje

På denne side kan du læse mere betingelserne for at kunne søge Grøn pulje

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Grøn pulje har til hensigt at fremme accept af og engagement i udbygningen med solceller og vindmøller. 

  Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) pålægger opstillere af vedvarende energianlæg at indbetale et beløb pr. opstillet megawatt til den kommune, hvori anlægget opstilles. 

  Guldborgsund kommune administrerer midlerne, som du kan søge og anvende til projekter, der hovedsageligt ligger i nærhed af de nye vedvarende energianlæg. 

   

   

  Områder der kan søge grøn pulje

  Alle kan søge puljen, men det er primært foreninger og selvejende institutioner, der ligger tættest på det pågældende energianlæg, der vil blive prioriteret.

  Man kan som enkeltperson også søge puljen. Dog skal projektet fortsat være til glæde for hele området. 

  Hvis energianlægget er placeret i nærheden af en kommunegrænse, vil naboer til et energianlæg, der er bosiddende i nabokommunen, også kunne søge. 

  Midlerne i Grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål mv.

  Der kan søge tilskud til:

  • projekter, der styrker den lokale attraktionsværdi
  • projekter, der styrker de lokale fællesskaber
  • Almennyttige formål

  Der kan ikke søges tilskud, der kan betegnes som erhvervsstøtte eller som begunstiger enkeltpersoner. 

  Overordnet gælder:

  • At midlerne som hovedregel skal anvendes inden for en radius på 4,5 km. fra
   anlægget.
  • At der kan tages særligt hensyn til de allernærmeste naboer.
  • At der kan tages særligt hensyn til, at projektet er til gavn for en bred målgruppe

  Derudover kan administrationen for Grøn pulje lægge vægt på en eller flere af nedenstående
  elementer i vurderingen af ansøgningerne:

  • Projektets bidrag til at styrke lokalområdet
  • I hvor høj grad projektet forøger områdets attraktionsværdi
  • I hvor høj grad projektet skaber fornyelse i området
  • Projektets originalitet og nytænkning
  • I hvor høj grad projektet skaber grobund for udviklingspotentiale
  • Projektets deltagerkreds og sammenhængskraft
  • Ansøgers kapacitet til at gennemføre projektet
  • I hvor høj grad projektets aktiviteter, tidsplan og ressourcer er realistiske og gennemførlige
  • I hvilken grad projektet bringer medfinansiering eller anden finansiering ind

  Det er forvaltningen, der modtager ansøgningen, der sammen med ansøger sikrer, at materialet kan fremsendes til politisk behandling.

  Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget og Teknik, Klima og Miljøudvalget drøfter på deres
  fællesmøder ansøgningerne. På baggrund af drøftelserne på fællesmødet sker følgende:

  • Projektansøgninger med et samlet budget på under 1 mio. kr. besluttes herefter i
   Teknik, Klima og Miljøudvalget.
  • Projektansøgninger med et samlet budget på 1 mio. kr. og derover, indstiller Teknik,
   Klima og Miljøudvalget til Byrådet.

  Projekter, der får tildelt midler fra Grøn pulje skal dokumentere afholdte udgifter med regnskab vedlagt fakturaer samt fotodokumentation i forbindelse med projektets afslutning. 

  Som udgangspunkt udbetales den tildelte bevilling, når projektet er afsluttet og regnskab vedlagt dokumentation for afholdte udgifter og fotos af projektet er sendt til Guldborgsund Kommune.

  Hvis du som ansøger har brug for acontoudbetalinger i projektets forløb, kan der laves en aftale med Guldborgsund Kommune herom.

  I bevillingsbrevet, der følger med afgørelsen, vil rammerne for udbetalingen til det enkelte projekt være beskrevet.

  Som ansøger til Grøn pulje kan der være en række forhold, man skal være opmærksom på, når projektet skal gennemføres.

  Det kan f.eks. være hvorvidt der skal søges landzone- og/eller byggetilladelse. Skal projektet opføres på et areal man ikke selv ejer, skal der også indgås aftaler med ejer af arealet.

  I ansøgningen skal ligeledes beskrives:

  • En kontaktperson, der vil være kontaktpersonen mellem ansøger og forvaltning
  • Budget for gennemførelsen af projektet herunder evt. ansøgninger fra andre puljer samt egenbetaling

  Det er ansøger, der har ansvaret for den fremtidige drift og vedligeholdelse. Hvis projektet indeholder beplantning, skal der i ansøgningen også beskrives en pleje af beplantningen for de første tre år. 

  Der er krav om opfølgning, så det sikres, at midlerne anvendes i overensstemmelse med de vilkår, de er givet under. Det kan være i løbet af projektet, og som minimum foretages der syn med fotodokumentation, når projektet er afsluttet.

  De gældende betingelser for støtten vil fremgå af bevillingsbrevet.

  Områder der har fået tilskud fra Grøn pulje

  D. 24. oktober 2023 drøftede Landdistrikt, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik, Klima og Miljøudvalget på deres fællesmøde de ansøgninger, der var modtaget. Efterfølgende traf Teknik, Klima og Miljøudvalget at følgende ansøgninger har fået tilsagn om støtte fra Grøn pulje:

  Se udvalgssagen her (åbner i nyt vindue)

  Klik her

  • NFT Travklub - inventar

  Indkøb af 12 sæt borde med stole. Foreningens lokaler er beliggende som absolut nærmeste naboer - ca. 340 meter fra solcelleanlægget. 

  Lokalerne danner ramme om foreningens mødeaktiviteter samt fungerer som samlingssted for foreningens medlemmer. Lokalerne bruges  derudover til uddannelse- og kursusaktiviteter og til aktiviteter for kommunens unge i sommerferien. 

  Der gives tilsagn om 58.565 kr. 

   

  • Væggerløse boldklub - padelbane

  Medfinansiering til padelbane. Området er beliggende ved Væggerløse hallen og Væggerløse boldklub - ca. 1,2 km fra solcelleanlægget. 

  Ønsket om en padelbane kommer fra foreningerne Idestrup-Væggerløse Tennisklub, Skolebestyrelsen for Sydfalster Skole, Sydfalster Lokalråd, Væggerløse Badmintonklub og Væggerløse boldklub. 

  En padelbane vil ifølge ansøger øge attraktiviteten i lokalområder i Væggerløse ved at give styrkede foreninger og gode aktivitetstilbud. Padeltennisbanen vil desuden være til gavn for skolen, da den kan supplere idrætsmulighederne. 

  Der gives tilsagn om 350.000 kr. 

   

  • Sydfalster jagtforening - støjreduktionsskærme

  Tilskud til renovering af tag på klubhuset samt etablering af støjreduktionsskærme på skydebanen. Skydebanen er beliggende ca. 4,4 km fra solcelleanlægget.  

  Grundet puljens økonomiske begrænsninger gives der kun tilsagn til støjreduktionsskærmene. 

  Skærmene vil bidrage til at gøre forholdene på banen mere tidssvarende og moderne til glæde for de ca. 100 medlemmer og de gæster, der bruger banen. Skærmene vil desuden begrænse støjgener for turisterne i området. 

  Der gives tilsagn om 80.000 kr. 

   

  • Idestrup hallen - handicapvenlig indgang

  Etablering af handicapvenlig indgang til Idestruphallen, der er beliggende ca. 3,2 km fra solcelleanlægget. 

  Der er flere trapper og niveauforskelle ved indgangen til hallen, hvilket gør det vanskeligt, og nærmest umuligt for handicappede og gangbesværede at deltage i arrangementer i hallen. 

  Der gives tilsagn om 48.678 kr. 

   

  • Tjæreby bylaug - oprensning af gadekær

  Oprensning af gadekær i Tjæreby, der er beliggende ca. 1,5 km fra solcelleanlægget.

  Oprensningen vil sikre bedre vandkvalitet og mere biodiversitet for insekter og fugle. Gadekæret fungerer desuden som stop for cykelturister samt samlingspunkt for den lille landsby. Der er bl.a. juletræ i december og der flages ved særlige lejligheder. 

  Der gives tilsagn om 23.125 kr. 

   

  • Golfklubben Storstrøm - lindetræer

  30 lindetræer, som skal plantes mellem golfbanens hul 10 og Østerskoven. Trærækken markerer golfbanens grænse og fungerer som grønt islæt på offentlig sti. Golfbanen er beliggende ca. 3,9 km fra solcelleanlægget. 

  Da projektet kommer både golfklubbens brugere og borgere der benytter naturstien til gode, vurderes det at det vil være til gavn for en bred målgruppe på trods af afstand til solcelleanlægget.

  Der gives tilsagn om 45.000 kr.

   

  • Marielyst Petanque og Krolf klub - halvtag

  Halvtag, som beskytter klubbens facade og reducerer varmen i lokalet om sommeren samt kulderegulerer om vinteren. Projektet skal forbedre opholdsmulighederne i klubhuset samt nedsætte varmeforbruget. Klubben er beliggende ca. 4 km fra solcelleanlægget. 

  Der gives tilsagn om 15.000 kr. 

   

  • Tjærby Bylaug - hjertestarter

  Opsætning af hjertestarter i Tjæreby. Der er indgået aftale med Guldborgsund Forsyning om opsætning på deres pumpehus, der ligger midt i landsbyen. Der er desuden indgået aftale med en lokal elektriker om vederlagsfri montering. Tjæreby ligger imellem de to byer Væggerløse og Idestrup, hvor der er hjertestartere, men det er minimum 1,6 km. væk. Der er planlagt hjertestarterkursus for alle interesserede i løbet af efteråret 2023. Det er en læge bosiddende i Tjæreby, der afholder kurserne vederlagsfrit. Guldborgsund Forsyning vil stå for strømforsyningen, og Tjæreby Bylaug vil stå for vedligeholdelse af elektroder, batteri mv.

  Hjertestarteren vil blive opsat ca. 1,4 km fra solcelleanlægget

  Der gives tilsagn om 13.743,75 kr. 

   

  • Væggerløse pensionistforening - Teknisk udstyr

  Teknisk udstyr, der skal anvendes i Væggerløse Forsamlingshus. Udstyret består af transportabelt højtaleranlæg, projektor og fremvisningsskærm. Foreningen samler områdets pensionister og efterlønsmodtagere til underholdende og opmuntrende socialt samvær i nærområdet. Til dette er der et stigende behov for teknisk udstyr for at leve op til medlemmernes og gæstende kunstnere og foredragsholderes forventninger til udstyr, hvilket har indvirkning på kvaliteten af arrangementerne.

  Foreningen har 400 medlemmer, og møderne afholdes i Væggerløse Forsamlingshus. Der er en stærk lokal forankring og opbakning. 

  Forsamlingshuset er beliggende ca. 900 meter fra solcelleanlægget. 

  Der gives tilsagn om 22.625 kr.

   

  • Senior Datastue Væggerløse - hjertestarter

  Medfinansiering af hjertestarter ved Blisgårdcentret i Væggerløse samt førstehjælpskursus til 12 frivillige.

  Der er en større gruppe seniorer, som bruger huset, der ligger op ad 12 seniorboliger og er beliggende ca. 950 meter fra solcelleanlægget. 

  De nærmeste døgn-tilgængelige hjertestarter er ved Væggerløsehallen ca. 600 meter væk. 

  Der gives tilsagn om 30.000 kr. 

   

  • Stovby bylaug - oprensning af gadekær 

  Midler til at oprense Stovbys gadekær for en meget aggressiv vandplante, der dækker hele vandoverfladen, og kvæler alt liv. Samtidig ønskes det at rydde op i beplantningen omkring gadekæret og få ny beplantning, der er til gavn for insekter, fugle og padder. Stedet er et pausested for cyklister, og man ønsker derfor at opstille en ”tænkebænk” med tid til ro og refleksion. Derudover ønsker man at lave informationsplancher til et eksisterende udhængsskab.
  Gadekæret fungerer som samlingssted for byens borgere, og er stedet hvor juletræ og fællesarrangementer 
  afholdes. 
  Der er indledt et samarbejde med Tjæreby Gadekær, der ligeledes søger midler til oprensning, da de to byer 
  ligger på Cykelruten Gedser Landevej, - Tjæreby – Pregehøjvej – Stovbyvej mod Sildestrup. 

  Gadekæret er beliggende ca. 1,4 km fra solcelleanlægget.

  Der gives tilsagn om 91.250 kr. 

   

  • Hasselø Beboerforening - forskønnelse af fællesareal

  Retablering og forskønnelse af fællesareal. Der har tidligere været etableret slæbested, en lille havn og borde/bænkesæt for enden af en lille stikvej fra Hasselø ned mod Guldborg Sund. Området er misligholdt og tilgroet. Man søger derfor midler til at retablere og forskønne området samt opsætte en ny  simpelbade/bådebro. Hasselø Beboerforening vil gerne gøre området mere anvendeligt for borgere, 
  besøgende og turister (fx områdets mange cykelturister).

  Udover opsætning af bade/bådebro ønsker man at opsætte 3 borde/bænkesæt med underliggende flisebelægning, forlængelse af kørefast areal, retablering og planering af hele området samt oprydning og generel forskønnelse af arealet.

  Fællesarealet er beliggende ca. 1,3 km fra solcelleanlægget.

  Der gives tilsagn om 131.000 kr. 

   

  • Idestrup Privatskole - motorikbane

  Midler til en helt ny motorikbane. På Idestrup Privatskole er der en ”Specialundervisningsprofil”, og der er derfor behov for en større og mere specialiseret legeplads. En ny motorikbane og legeplads kan give elever med specialbehov mulighed for at udvikle deres motoriske færdigheder, sociale interaktion og legende læring i et tilpasset miljø.

  Skolens udendørsarealer og faciliteter er tilgængelige for lokalsamfundet uden for skolens åbningstid, og bliver allerede nu flittigt brugt i forlængelse af fodboldklubbens faciliteter.

  Skolen er beliggende ca. 3 km fra solcelleanlægget.

  Der gives tilsagn om 87.030 kr. 

  Den 23. april 2024 drøftede Landdistrikt, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknik, Klima og Miljøudvalget på deres fællesmøde de ansøgninger, der var modtaget. Efterfølgende traf Teknik, Klima og Miljøudvalget, at følgende ansøgninger har fået tilsagn om støtte fra Grøn pulje:

  Se udvalgssagen her (åbner i nyt vindue)

  Klik her

  • Den private daginstitution i Kettinge - skab til hjertestarter

   Indkøb af et udendørs skab, hvor hjertestarteren som Børnehytten har købt kan sættes i, så den kan blive tilgængelig for byens borgere døgnet rundt. Det særlige ved denne hjertestarter er, at den kan bruges på børn under 8 år. 

   Der gives tilsagn om 7.000 kr. 

   

  • Frejlev-Vantore Skytteforening - digitale skydeskiver

   Skytteforeningen søger 20.000 kr. som medfinansiering til digitale skydeskiver, som kan bruges udendørs om sommeren og indendørs om vinteren. Skydeskiverne bruges til træning og konkurrence.

   Disse skydeskiver vil styrke foreningen ved, at de vil kunne tilbyde bedre træning og konkurrence idræt.

   Der gives tilsagn om 12.500 kr. 

   

  • Eventyrlige Nysted - Eventyrligt julemarked

   Foreningen har de sidste to år stået bag julemarkedet i Nysted, hvor byens borgere, foreninger, butikker,
   lokale aktører mv. samles. Forventes at der igen i år også kommer mange besøgende fra nær og fjern, som oplever de mange standeholdere. Julemarkedet har tidligere fået flotte tilbagemeldinger fra besøgende.

   Foreningen er nu i gang med at planlægge årets julemarked, og har fokus på at inddrage borgene og skabe et fællesskab. Der lægges mange frivillige timer i planlægning og udførsel, og der søges støtte til tambourkorps, plakater og forplejning til de frivillige under julemarkedet. 

   Projektet ligger inden for en radius på 4,5 km, og vil umiddelbart komme de nærmeste naboer til gavn, da julemarkedet foregår i Nysted by. Det vurderes desuden, at det er til gavn for en bred målgruppe, da det er et offentligt tilgængeligt julemarked, som er gratis at deltage i.

   Der gives tilsagn om 12.000 kr.

   

  • B1990 - Petanquebane

   Boldklubben B1990 ønsker at anlægge en petanquebane på deres område. Via denne bane ønsker foreningen at tilbyde en aktivitet som kan skabe fællesskab og gode oplevelser på tværs af alder, køn og social status.
   Banen vil være tilgængelig for alle byens borgere og gæster hele året rundt uden betaling. B1990 påtager sig ansvaret for vedligeholdelse og pleje af petanquebanen.

   Projektet ligger inden for en radius på 4,5 km, og vil umiddelbart komme de nærmeste naboer til gavn, da de er tilgængelige for Nysteds borgere. Det vurderes desuden, at det er til gavn for en bred målgruppe. 

   Der gives tilsagn om 20.000 kr.


  • Nysted Kajak- og Roklub - bordbænkesæt

   Klubben søger midler til bordbænkesæt, der er placeres ved Kajak- og Roklubben på Nysted Havn. Formålet er at give klubbens medlemmer, Nystedborgere samt turister et sikkert sted at indtage mad, kaffe og lignende ved. De placeres med udsigt til Aalholm slot og Nysted Nor, og der er fri afbenyttelse af både bordbænkesæt og klubbens grill. Ansøger står selv for vedligeholdelse, ligesom de har gjort af de nuværende bordbænkesæt, der pga. vind og vejr trænger til udskiftning. Der er tænkt i at købe nogle robuste sæt, som kan holde til stedets vejrforhold. 

   Der gives tilsagn om 17.794 kr.