Skip to main content

Ansøgning om tilladelse til højvandsbeskyttelse ved Vesterhave 5, 4874 Gedser

Frist 1. oktober 2020

Indhold

  Guldborgsund Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af dige ved ejendommen Vesterhave 5, 4874 Gedser, jf. vedlagte ansøgningsmateriale. Guldborgsund Kommune behandler sagen efter § 3 i kystbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020).

  I henhold til kystbeskyttelseslovens § 5 skal kommunen foretage en høring. Vi skal også vurdere, om der skal udarbejdes konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, nr. 654 af 19. maj 2020, § 4.). Derudover skal vi afgøre om projektet kræver en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020, § 35, stk. 1, nr. 1.).

  Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i en afstand af ca. 30 meter til Natura 2000-område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.

  Følgende kan oplyses om projektet:

  • Der søges om etablering af et dige til højvandsbeskyttelse af ejendommen Vesterhave 5, 4874 Gedser.
  • Diget skal bestå af et ca. 39 meter langt tværdige syd for bebyggelsen, som drejer ud i et nord-syd gående stranddige på ca. 31 meter og afsluttes med et tværdige nord for bebyggelsen på ca. 38 meter.
  • Diget ønskes gennemført med en topkote svarende til 1,90 meter DVR90.
  • Udgifterne til sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse, tilsyn, drift, vedligeholdelse mm. er afholdt/afholdes af ejendomsejer, hvor diget fysisk er beliggende. Der foretages ikke ekspropriation. Der foretages ingen bidragsfordeling.

  Ansøgningsmaterialet indeholder:

  • Ansøgningsskema
  • Diverse supplerende oplysninger mv. på bilag

  Ansøgningsmaterialet kan findes her:

  Link til ansøgning incl. bilag

  Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal fremsendes senest den 1. oktober 2020.

  Bemærkningerne skal sendes til Marlene Bendix Jensen, marlj@guldborgsund.dk eller til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Der vil være klageadgang efter meddelelse af den endelige afgørelse.

  Spørgsmål til sagen kan rettes til Marlene Bendix Jensen mail marlj@guldborgsund.dk eller telefon 54 73 20 00.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)