Skip to main content

Dispensationer fra den gældende lokalplan 194 for matr. nr. 2a Rørbæk By, Sakskøbing

Frist 18. december 2020

Indhold

  I forbindelse med en byggeansøgning på matrikel nr. 2a, Rørbæk By, Sakskøbing har Guldborgsund kommune meddelt følgende dispensationer fra den gældende lokalplan 194, vedtaget af byrådet d. 16-12-2019:

  • Der dispenseres fra lokalplanens § 8.9, således at parkeringspladser kan etableres med asfalt i stedet for en permeabel belægning.

  • Der dispenseres fra lokalplanens § 10.1 således, at der kan terrænreguleres med mere end 0,5 meter.

  • Der dispenseres fra lokalplanens 10.2 således, at der kan terrænreguleres tættere på skel end 1 meter.

  De nævnte dispensationer vurderes ikke at være i strid med lokalplanens principper.


  Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Se klagevejledning (nyt vindue).

  Klagefristen er 4 uger fra dispensationen er offentliggjort med udløb d. 18-12-2020.

  Der er et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis du får medhold i klagen. Link til klagevejledning, klik her: https://www.guldborgsund.dk/borger/natur-og-landskab/klagevejledning-efter-planloven

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)