Skip to main content

Høring - ansøgning om tilladelse til højvandssikring ved Alstrup Strand, Alstrup Strandvej, 4840 Nørre Alslev

Frist 30. juni 2020

Indhold

  Guldborgsund Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere diger samt gennemføre vedligehold/forhøjelse af højvandssluse ved, Alstrup Strand, Alstrup Strandvej, 4840 Nørre Alslev, jf. vedlagte ansøgningsmateriale. Sagen behandles efter § 3 i Kystbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 57 af 21. januar 2019).

  I henhold til kystbeskyttelseslovens § 5 skal kommunen foretage en høring. Vi skal også vurdere, om der skal udarbejdes konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, nr. 1062 af 21. august 2018, § 4.). Derudover skal vi afgøre om projektet kræver en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 35, stk. 1, nr. 1.).

  Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted indenfor Natura 2000-område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.

  Følgende kan oplyses om projektet:

  • Der søges om etablering af diger samt gennemførsel af vedligeholdelse/forhøjelse af bygværk med højvandssluse til højvandsbeskyttelse.
  • Digerne skal bestå af en længere sammenhængende digestrækning mod nord på ca. 1.100 meter fra Alstrup Strandvej 7 til matrikel 8a Alstrup By, Brarup. I dette digeforløb indgår et bygværk med højvandssluse.

  Desuden indgår en digestrækning mod syd på ca. 160 meter omkring ejendommen Alstrup Strandvej 5.

  • Der er indgået en frivillig aftale mellem lodsejerne om, at udgifterne til sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse, tilsyn, drift, vedligeholdelse mm. afholdes af de ejendomsejere, hvor højvandsbeskyttelsen fysisk er beliggende (undtaget ejere af landbrugsarealer). Guldborgsund kommune indgår i finansiering af vedligeholdelse/forhøjelse af højvandsslusen. Der foretages ikke ekspropriation. Lodsejere forestår selv bidragsfordeling med udgangspunkt i indgåede aftaler.

  Ansøgningsmaterialet indeholder:

  • Ansøgningsskema
  • Diverse supplerende oplysninger mv. på bilag

  Se ansøgningsmaterialet her.

  Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal fremsendes senest den 30. juni 2020.

  Bemærkningerne skal sendes til Marlene Bendix Jensen, marlj@guldborgsund.dk eller til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Der vil være klageadgange efter meddelelse af den endelige afgørelse.

  Spørgsmål til sagen kan rettes til Marlene Bendix Jensen mail marlj@guldborgsund.dk eller tlf. 54 73 20 00.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)