Gå til hovedindhold

Høring - Solcellepark ved Grænge - forslag til lokalplan 206 og kommuneplantillæg nr. 10 med miljøvurderingsrapport samt udkast til §25 tilladelse.

Høringsperiode 27. maj til 22. august 2021.

Indhold

  På grund af en teknisk fejl har alle berørte ikke modtaget høringsbrev, da det blev sendt ud den 27. maj. Derfor er høringsbrev sendt ud igen 7. juli, og samtidig forlænges høringsfristen til 22. august. Der holdes endnu et informationsmøde om projektet den 18. august klokken 17. 

  Projektet omfatter etableringen af en solcellepark på ca. 183 ha, og kan med sin størrelse opnå en årlig strømproduktion på ca. 185.000 MWh/år svarende til strømforbruget for ca. 45.000 boliger.

  Solcelleparken er beliggende i landzonen ved Grænge. Området grænser mod syd op til Nykøbingvej og Grænge landsby. Mod nord og øst grænser området op til henholdsvis Grænge Skov og Toreby Skov. En andel af solcelleparken gennemskæres af henholdsvis en højspændingsledning og et jernbanetracé.

  Området udlægges til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg, men solcelleparken skal desuden være en grøn multifunktionel park med fokus på bl.a. grundvandsbeskyttelse, biodiversitet og rekreative muligheder, som dermed kan være med til at tilføre merværdi lokalt.

  Der er udarbejdet en fælles miljøvurderingsrapport der omfatter såvel miljøvurdering af plangrundlaget og miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt. Rapporten belyser projektets konsekvenser for bl.a. landskab-, natur- og miljøforhold.  

  Læs høringsmateriale

  Læs høringsbrev (åbner i et nyt vindue)

  Læs lokalplan 206 og kommuneplantillæg nr. 10 med miljøvurderingsrapport samt udkast til §25 tilladelse. (åbner i et nyt vindue)

  Via ovenstående link kan du afgive høringssvar senest 22. august 2021.

  Fysisk borgermøde den 18. august kl. 17 på Guldborgsund Rådhus

  Guldborgsund Kommune holder borgermøde om solcelleparken i Grænge onsdag den 18. august kl. 17. Mødet foregår fysisk i byrådssalen på Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster.

  Det er det andet møde om solcelleparken i Grænge. Det første blev afholdt digitalt på Teams den 29. juni.

  På mødet vil projektet blive præsenteret, og du kan stille spørgsmål om planlægningen, de fysiske rammer mv.

  Deltagerne ved mødet er projektudvikler Better Energy, politikere fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt forvaltningen i Teknik og Miljø i Guldborgsund Kommune.

  Du behøver ikke at tilmelde dig for at deltage ved mødet.

  VE-møde med projektudvikler & Energistyrelsen

  Uafhængigt at dette informationsmøde skal opstiller afholde et offentligt informationsmøde om de erstatningsmuligheder (værditabserstatning, salgsoption, VE-bonusordning), der foreligger som følge af VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi).

  På mødet redegør opstilleren for projektets betydning for de omkringliggende beboelsesejendomme. Endvidere redegør Energistyrelsen for reglerne om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af opstillingen af projektet (værditabsordningen), samt nære naboers mulighed for salgsoption og VE-bonus.

  Alle naboer inden for en afstand af op til 1,5 km fra solcelleanlægget vil modtage en skriftlig invitation til mødet. Mødet vil blive afholdt 15. september. 

  Har du spørgsmål vedr. det informationsmøde som projektudvikler Better Energy skal afholde om erstatningsmuligheder sammen med Energistyrelsen, kan du sende en mail til grnge@betterenergy.dk