Gå til hovedindhold

Høring - Solcellepark ved Grænge - forslag til lokalplan 206 og kommuneplantillæg nr. 10 med miljøvurderingsrapport samt udkast til §25 tilladelse.

Høringsperiode 27. maj til 22. juli 2021.

Indhold

  Projektet omfatter etableringen af en solcellepark på ca. 183 ha, og kan med sin størrelse opnå en årlig strømproduktion på ca. 185.000 MWh/år svarende til strømforbruget for ca. 45.000 boliger.

  Solcelleparken er beliggende i landzonen ved Grænge. Området grænser mod syd op til Nykøbingvej og Grænge landsby. Mod nord og øst grænser området op til henholdsvis Grænge Skov og Toreby Skov. En andel af solcelleparken gennemskæres af henholdsvis en højspændingsledning og et jernbanetracé.

  Området udlægges til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg, men solcelleparken skal desuden være en grøn multifunktionel park med fokus på bl.a. grundvandsbeskyttelse, biodiversitet og rekreative muligheder, som dermed kan være med til at tilføre merværdi lokalt.

  Der er udarbejdet en fælles miljøvurderingsrapport der omfatter såvel miljøvurdering af plangrundlaget og miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt. Rapporten belyser projektets konsekvenser for bl.a. landskab-, natur- og miljøforhold.

  Læs høringsbrev (åbner i et nyt vindue)

  Læs lokalplan 206 og kommuneplantillæg nr. 10 med miljøvurderingsrapport samt udkast til §25 tilladelse. (åbner i et nyt vindue)

  Via ovenstående link kan du afgive høringssvar senest 22. juli 2021.

  Digitalt informationsmøde tirsdag d. 29. juni 2021 kl 17.00

  Guldborgsund Kommune inviterer til informationsmøde, hvor projektet bliver præsenteret. På mødet kan du stille spørgsmål til planlægningen og de fysiske rammer for solcelleparken ved Grænge.

  Sådan deltager du i mødet:

  Mødet bliver afholdt som en livebegivenhed på Teams.

  Deltag i mødet her (åbner i et nyt vindue)

  Under mødet kan du stille spørgsmål via et kommentarfelt.

  Du skal ikke tilmelde dig for at deltage.

  VE-møde med projektudvikler & Energistyrelsen

  Uafhængigt at dette informationsmøde skal opstiller afholde et offentligt informationsmøde om de erstatningsmuligheder (værditabserstatning, salgsoption, VE-bonusordning), der foreligger som følge af VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi).

  På mødet redegør opstilleren for projektets betydning for de omkringliggende beboelsesejendomme. Endvidere redegør Energistyrelsen for reglerne om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af opstillingen af projektet (værditabsordningen), samt nære naboers mulighed for salgsoption og VE-bonus.

  Alle naboer inden for en afstand af op til 1,5 km fra solcelleanlægget vil modtage en skriftlig invitation til mødet. Mødet vil blive afholdt på et senere og endnu ikke fastlagt tidspunkt.

  Har du spørgsmål vedr. det informationsmøde som projektudvikler Better Energy skal afholde om erstatningsmuligheder sammen med Energistyrelsen, kan du sende en mail til grnge@betterenergy.dk

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)