Gå til hovedindhold

Love, regler og vejledninger

Lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger og vedtægt

Indhold

  Hele det forvaltningsrettede område er reguleret af arkivlovgivningen med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger og cirkulærer. Det er regering og folketing, der fastsætter de overordnede rammer, mens Rigsarkivet er statens øverste myndighed på arkivområdet.

  I Guldborgsund Kommune er der oprettet et Stadsarkiv, også kaldt § 7-arkiv. Stadsarkivet er overordnet arkivmyndighed for Guldborgsund Kommune.

  På denne side finder du henvisninger til arkivlovgivning, bekendtgørelser, vejledninger og cirkulæreskrivelser, vedtægt (fra Rigsarkivet, Stadsarkivet, KL m.fl.) gældende for kommunale myndigheder og deres arkivalier.

  Stadsarkivet fører tilsyn med om kommunens forvaltninger og institutioner overholder arkivlovgivningen. Rigsarkivet tilrettelægger i samråd med stadsarkiverne (§ 7-arkiverne) periodevise tilsyn med kommunernes varetagelse af arkivmæssige hensyn. Stadsarkivets opgaver i forhold til Kommunen er godkendt af Guldborgsund Byråd og beskrevet i ”Vedtægt for Guldborgsund Stadsarkiv”, som kan ses nedenfor.

  Arkivloven – Lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28/09/2016.

  Gældende lov på arkivområdet i Danmark. Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning og domstolene samt anerkendte trossamfunds ministerialbogsførelse.

  Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed (”Arkivbekendtgørelsen”)

  Om bevaring og kassation, aflevering til offentligt arkiv, benyttelse og tilgængelighedsregler m.v. En uddybning af arkivloven.

  Vejledning om aflevering af arkivalier til offentligt arkiv, december 2014.

  En vejledning til kommuner og regioner om de hovedopgaver, der knytter sig til deres arkivalier, og hvordan disse opgaver kan løses.

  Vedtægt for Guldborgsund Stadsarkiv, april 2011.

  Grundlaget for Stadsarkivets virke. Heri beskrives bl.a. Stadsarkivets organisatoriske placering i Kommunen, arkivets beslutningskompetencer i forhold til den kommunale forvaltning, institutioner m.fl., reglerne for aflevering af arkivalier til arkivet, Stadsarkivets tilsynsforpligtelse, administration af tilgængelighedsregler m.v.

  Link til lovgivning, bestemmelser og vejledninger vedrørende bevaring og kassation af data i IT-systemer

  Om bevaring og kassation af data i IT-systemer i kommunerne frem til i dag.

  Link til lovgivning, bestemmelser og vejledninger vedrørende bevaring og kassation af papirarkivalier.

  Om bevaring og kassation af papirmateriale skabt i (sogne)kommunerne i perioden før kommunalreformen i 1970, fra primærkommunerne i perioden 1970 til 2006 samt i de nye kommuner efter den seneste kommunalreform i 2007.

  Bekendtgørelse nr. 575 af 16. juni 2003 om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne

  Om bevaring og kassation af arkivalier fra amtslige institutioner overtaget af kommunerne ved kommunalreformen i 2007.
  Gælder for alle arkivalier skabt 1970-2006.

   

  DigDag er en forkortelse for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi og er et forskningsprojekt finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under Den nationale pulje for forskningsinfrastruktur.

  Projektet kører fra 2009 til 2012 og har som mål at etablere en fælles historisk-geografisk database over Danmarks mange forskellige administrative enheder fra 1600 til i dag.

  Deltagerne i projektet inkluderer et bredt udsnit af danske historiske forskningsinstitutioner sammen med de største kulturhistoriske institutioner og arkiver, herunder Statens Arkiver, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Nationalmuseet, Geodatastyrelsen, Kulturstyrelsen og Det Kongelige Bibliotek.

  Databasen forventes at være tilgængelig medio 2012 og kan anbefales som indgang for den, der søger hurtige oplysninger om Danmarks administrative indretning fra 1600 til i dag. Se link nederst på siden.

  Klik her for at åbne DigDags hjemmeside

  DIS står for Data I Slægtsforskning. DIS-Danmark er en forening, hvis formål det er at skabe et forum for databehandling i slægts-, personal- og lokalhistorie ved:

  • at afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed
  • at medvirke til at gøre kilder tilgængelige i elektronisk form
  • at samarbejde nationalt og internationalt med andre foreninger med beslægtede formål
  • at udbrede kendskabet til IT i slægts-, personal- og lokalhistorie
  • at udgive bladet Slægt og Data og eventuelt andre former for publikationer
  • at støtte oprettelsen af lokalforeninger under DIS-Danmark

  Klik her for at åbne DIS-Danmarks hjemmeside

  Der er 10 lokalhistoriske arkiver i Guldborgsund Kommune. Se link nederst på siden.

  De lokalhistoriske arkiver indsamler, registrerer og bevarer arkivalier fra private foreninger, virksomheder og personer, f.eks. protokoller, skøder, diverse papirer og billeder. De lokalhistoriske arkiver har desuden en samling af lokalhistorisk litteratur og håndbøger. Læs mere om de lokalhistoriske arkiver i Guldborgsund Kommune på Lokalhistoriske Arkiver i Sydøstdanmark – LASA’s hjemmeside - se link nederst på siden, hvor du bl.a. også finder en arkivvejviser til lokalhistoriske arkiver og en sognevejviser, dvs. lister over sogne, herreder, kommuner, amter i et område svarende til tidligere Storstrøms Amt.

  Klik her for at åbne hjemmesiden for Lokalhistoriske arkiver i Guldborgsund Kommune

  Lolland-Falsters Historiske Samfund er 100-år gammel forening (stiftet den 27. juni 1912), hvis formål det er at styrke den lokalhistoriske interesse og kendskabet til Lolland-Falsters historie.

  Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum stiftet of den selvejende institution
  Museum Lolland-Falster og den kommunale institution Reventlow Museet Pederstrup ved en sammenlægning af de to museer pr. 1. juni 2010.

  Museum Lolland-Falsters geografiske ansvarsområde er Guldborgsund og Lolland kommuner. Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorien, herunder herregårdskultur og godslandskab på Lolland og Falster.

  Klik her for at åbne Museum Lolland-Falsters hjemmeside

  NEA er et netværk af kommuner med fokus på elektronisk arkivering, som Guldborgsund Kommune og Stadsarkiv er medlem af. Samarbejde, rådgivning og videndeling er nøgleordene i Netværket Elektronisk Arkivering (NEA). Netværket består af 25 kommuner øst for Storebælt, som med NEA’s konsulenter i ryggen løser de opgaver, der er forbundet med elektronisk arkivering.

  Klik her for at åbne Netværket Elektronisk Arkivering - NEA's hjemmeside

  Guldborgsund Stadsarkiv er medlem af ODA – Organisationen Danske Arkiver, som er en sammenslutning af danske § 7-arkiver og tilsvarende institutioner. ODA arbejder for fremme af danske arkivers samfundsmæssige placering og deres samarbejde, koordinering og udvikling til gavn for Danmarks arkivalske kulturarv. Find også kontaktoplysninger, hjemmesideadresser m.v. på andre stadsarkiver - se link nederst på siden.

  Klik her for at åbne Organisationen Danske Arkiver - ODA's hjemmeside

  Rigsarkivet er en institution under Kulturministeriet og fungerer som den øverste arkivmyndighed i Danmark. Rigsarkivet ledes af Rigsarkivaren.

  Rigsarkivet for kommunale myndigheder:
  Se mere om de regler, som også gælder for kommunale myndigheder på arkivområdet i link nederst på siden.

  Daisy:
  Søg i arkivalier afleveret til Rigsarkivet, herunder tidligere Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm i databasen Daisy - se link nederst på siden.

  Arkivalieronline:
  Søg i digitaliserede kirkebøger, folketællinger og brandforsikrings- og brandtaksationsprotokoller på Arkivalieronline - se link nederst på siden.

  Åbne Samlinger er resultat af et samarbejde mellem statsanerkendte museer, arkiver og beslægtede institutioner.

  Fra denne fælles portal og fra de enkelte institutioners hjemmesider tilbydes adgang til:

  • praktisk information
  • beskrivelse af aktiviteter, udstillinger og samlinger mv.
  • digitaliserede registranter
  • faglige artikler
  • historiske fortællinger
  • tema-materiale
  • undervisningsmateriale.