Gå til hovedindhold
Politik

Forretningsorden

Forretningsorden for Guldborgsund byråd.

Indhold

  § 1

  Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette er nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed, jf. lov om kommunernes styrelse § 10, stk. 1. Dog skal sager om hjælp til enkeltpersoner behandles for lukkede døre, jf. § 17 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  Stk. 2. Borgmesteren angiver i dagsordenen, jf. § 3, stk. 2, hvis en sag efter borgmesterens opfattelse skal behandles for lukkede døre. Dette er ud over de i stk. 1, sidste pkt., nævnte sager, kun sager, under hvis behandling der vil blive eller forventes at blive fremdraget fortrolige oplysninger, jf. § 27 i forvaltningsloven.

  Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af byrådet eller borgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse § 10, stk. 1.

  Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst.

  Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Forstyrrer en tilhører forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller om nødvendigt samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.

  Stk. 6. Lyd-, film-, videooptagelse eller lignende, fotografering samt direkte radio- og tv-transmission kan kun ske mod forudgående tilladelse fra borgmesteren, der underretter byrådet om, at forhandlingerne optages, fotograferes eller transmitteres. Det åbne møde bliver livestreamet på kommunens hjemmeside og kommunens facebookprofil og er desuden tilgængeligt efter mødet på kommunens hjemmeside.  

  § 2

  Er et medlem forhindret i at deltage i et byrådsmøde, meddeler medlemmet borgmesteren dette, herunder fraværsårsagen, inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

  § 3

  Har et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde, jf. lov om kommunernes styrelse § 11, stk. 1.

  Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at en dagsorden formidles elektronisk til medlemmerne senest 4 hverdage inden Byrådets møder. Inden for samme frist formidles elektronisk det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, jf. lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 4 og § 8a.

  Stk. 3. Kan en sag ikke udsættes, kan byrådet træffe beslutning i sagen, selv om dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet. Borgmesteren skal sørge for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen, jf. i det hele lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 5. 

  Stk. 4. De i stk. 2 og 3 anførte bestemmelser gælder tilsvarende for ekstraordinære møder. 

  § 4

  Byrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. lov om kommunernes styrelse § 11, stk. 2.

  Stk. 2. Borgmesteren leder byrådets møder, jf. lov om kommunernes styrelse § 30, 2. pkt. Borgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Borgmesteren formulerer de punkter, der skal stemmes om.

  Stk. 3. Et medlem, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Begærer flere ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale. Ingen må tale uden at rejse sig fra sin plads, medmindre der foreligger fysiske hindringer herfor. Talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.

  Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan byrådet efter borgmesterens forslag nægte medlemmet ordet i dette møde.

  Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

  Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under borgmesterens afgørelse, afgøre af Byrådet.

  Stk. 7. Ved borgmesterens forfald leder første (anden) næstformand byrådets møder.

  § 5

  Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer. Borgmesteren kan fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Byrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer kræver afstemning herom.

  Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder om spørgsmål om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

  § 6

  En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller byrådet vedtager at undergive den to behandlinger, jf. lov om kommunernes styrelse § 12. Forslag til styrelsesvedtægt og til kommunens årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger, jf. lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2 og § 38, stk. 1.

  Stk. 2. Når en sag undergives 2 behandlinger, stemmes ved 1. behandlingen ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at udtale sig om den foreliggende sag, inden Byrådet træffer beslutning om sagens overgang til 2. behandling.

  § 7

  Byrådet nedsætter særlige udvalg efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse med det antal medlemmer, som byrådet fastsætter i det enkelte tilfælde.

  Stk. 2. Resultatet af udvalgets overvejelser, der gennem vedkommende stående udvalg/økonomiudvalget afgives til borgmesteren, indgår i det fornødne materiale, der udsendes med henblik på byrådets bedømmelse af sagen, jf. § 3.

  Stk. 3. Byrådet kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg.

  § 8

  Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i byrådets forhandling og afstemning om sagen, jf. lov om kommunernes styrelse § 14, stk. 1. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra at deltage i byrådets forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

  Stk. 2. Et medlem skal underrette byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

  § 9

  Medlemmerne kan kun deltage i byrådets afstemninger, når de er til stede under disse.

  § 10

  Afstemning sker ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser, ved håndsoprækning eller ved elektronisk afstemning. Kontraprøve foretages.

  Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er særligt bestemt i lovgivningen, jf. lov om kommunernes styrelse § 11, stk. 3.

  Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler borgmesteren dette med angivelse af sin opfattelse med hensyn til sagens afgørelse. Forlanger intet medlem herefter afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af borgmesteren angivne opfattelse.

  Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning, der ikke må være hemmelig. Stemmesedler tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borgmesteren det sandsynligt, at byrådet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan borgmesteren stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Forlanger intet medlem herefter sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.

  § 11

  Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2.

  Stk. 2. Byrådet kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, fastsætte en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag. I så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre byrådet med stemmeflerhed samtykker deri.

  Stk. 3. Er ændrings- og underændringsforslag ikke bragt til medlemmernes kundskab før 2. behandlingen af en sag, giver borgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes om ændringsforslagene, men afstemningen om disse skal altid ske før afstemningen om hovedforslaget, og afstemningen om underændringsforslag skal altid ske før afstemning om ændringsforslag. 

  Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg og andre procedureforslag kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Byrådet træffer beslutning om procedureforslaget.

  § 12

  Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren, jf. i det hele lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 1.

  Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde, jf. lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 2.

  § 13

  Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 1.

  Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler:

  Byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal dog foretages samme gruppeanmeldelse. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde, jf. i det hele lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 3.

  Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af byrådet, foretages valget af samtlige de medlemmer, byrådet skal vælge, ved et forholdstal for hvert udvalg m.v. for sig. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af byrådet, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat, jf. i det hele lov om kommunernes styrelse § 26.

  Stk. 4. Ved byrådets valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren eller en udvalgsformand skal have sæde, regnes den pågældendes plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for byrådet, som vedkommende ved det pågældende valg har anmeldt at tilhøre, jf. lov om kommunernes styrelse § 25, stk. 2.

  Stk. 5. Udpeges et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende af byrådet i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 6.

  Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, jf. lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 1.

  § 14

  Byrådets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af byrådets sekretær. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indføres, jf. lov om kommunernes styrelse § 30, 2. pkt.

  Stk. 2. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen, jf. lov om kommunernes styrelse § 13, stk. 2, 1. pkt. Ønsker medlemmet ved sagens fremsendelse at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, jf. lov om kommunernes styrelse § 13, stk. 2, 2. pkt., skal vedkommende meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

  Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet, jf. lov om kommunernes styrelse § 13, stk. 1. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

  § 15

  Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Byrådet i dennes næste møde.

  § 16

  Denne forretningsorden træder i kraft den 1. oktober 2023. 

  Stk. 2. Ændringer af forretningsordenen skal behandles i to ordinære byrådsmøder. 

  Stk. 3. Forretningsordenen skal være offentligt tilgængelig. 

  Vedtaget af Guldborgsund byråd i dets møder den 17. august og 14. september 2023.