Gå til hovedindhold
Politik

Spørgetidsreglement

Regler for skriftlig spørgetid i forbindelse med byrådets møder.

Indhold

  1. Efter byrådets ordinære møder, og inden eventuelle sagers behandling for lukkede døre, afholdes offentlig spørgetid af indtil en halv times varighed.
   Foreligger der ingen spørgsmål eller udnyttes spørgetiden ikke fuldt ud, bortfalder denne eller den resterende del heraf.
   Spørgsmål, der ikke kan nås inden for den sædvanlige spørgetid, henvises til næste spørgetid.

  2. Spørgsmål kan stilles af borgere i Guldborgsund Kommune og kan rettes til enten byrådet eller til et enkelt af byrådets medlemmer.
   Spørgsmål skal i skriftlig form være indleveret til Ledelsessekretariatet senest onsdag kl. 12 ugen før byrådets møde.
   Byrådet skal være bekendt med spørgerens navn og adresse.

  3. Spørgsmål skal være korte og have karakter af spørgsmål og ikke debatindlæg.
   Spørgsmål skal kunne fremsættes på 2 minutter.
   Hver spørger kan maksimalt stille 3 spørgsmål.
   Spørgsmålene skal vedrøre kommunale forhold og i øvrigt være af almen interesse for kommunens borgere.
   Spørgsmål, der i første omgang rettelig bør stiles til den kommunale administration, kan henvises hertil.
   Følgende typer spørgsmål afvises af borgmesteren på byrådets vegne:
   Spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand eller som angår kommunens personale,
   Spørgsmål, som indeholder eller forudsætter røbelse af private/fortrolige forhold, eller vedrører andre sager, der ikke kan offentliggøres,
   Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

  4. Spørgsmål fremsat skriftlig indenfor ovennævnte tidsfrist fremsendes til byrådets medlemmer sammen med dagsordenen til mødet.

  5. Spørgeren skal være til stede under spørgetiden, og skal selv fremføre spørgsmålet. Borgmesteren kan dog undtagelsesvis efter anmodning herom oplæse spørgsmålet.

  6. Spørgsmål, der er rettet til et enkelt medlem af byrådet, besvares af dette medlem.
   Spørgsmål, der er rettet til byrådet, besvares af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget medlem af byrådet.
   Besvarelsen må højst vare 2 minutter.

  7. Efter besvarelsen af spørgsmålet kan spørgeren på ny begære ordet for at stille ét kort tillægsspørgsmål vedrørende samme emne, som det oprindelige spørgsmål.
    
  8. I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden i månederne august, september, oktober samt i november, såfremt byrådets møde afholdes før kommunalvalget.

  9. Spørgetiden ledes af borgmesteren, hvem det også tilkommer, at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement.

  Reglementet trådte i kraft pr. 4. januar 2007.
  Godkendt på byrådsmødet den 4. januar 2007 og ændret på byrådsmøderne den 13. december 2012 og 11. december 2014.

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Telefon: 54 73 10 00