Gå til hovedindhold
Politik

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt for Guldborgsund Kommune.

Indhold

  § 1. Guldborgsund Byråd består af 29 medlemmer.

  Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det det følgende kaldet Styrelsesloven).

  § 2. Borgmesteren indkalder stedfortræderen for et medlem, når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i Styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

  Stk. 2. De øvrige nærmere regler om forberedelse, indkaldelse til og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden, jfr. Styrelseslovens § 2.

  § 3. De nærmere regler om Borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i Forretningsordenen, jfr. Styrelseslovens §§ 8 og 30.

  § 4. Borgmesteren varetager, som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, de funktioner, der fremgår af Styrelseslovens kapitel 4.

  Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

  Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendige forsinkelser. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

  § 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Byrådet. Hvis Borgmesteren finder, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

  § 6. Følgende udvalg nedsættes:

  1.        Økonomiudvalg
  2.        Socialudvalg
  3.        Ældre og Omsorgsudvalg
  4.        Børn og Skoleudvalg
  5.        Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg
  6.        Beskæftigelsesudvalg
  7.        Teknik, Klima og Miljøudvalg
  8.        Erhverv og Udviklingsudvalg

   

  § 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

  Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

   

  § 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med deltagelse af Økonomiudvalget og Borgmesteren, jfr. Styrelseslovens §§ 18, 21 og 31 a.

   

  § 9. De stående udvalg sørger for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt et udvalg, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

   

  § 9 a. Når et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget så længe medlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned. Stedfortræderen for et byrådsmedlem kan kun udpeges, hvis Byrådet forinden har godkendt den pågældendes stedfortræders indtræden i Byrådet, jf. styrelsesvedtægtens § 2. 

  Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder også for alle øvrige udvalg nedsat af byrådet.

   

  § 9 b. Når et udvalgsmedlem forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet, bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling. Stedfortræderen for et byrådsmedlem kan kun udpeges, hvis Byrådet forinden har godkendt den pågældendes stedfortræders indtræden i Byrådet, jf. styrelsesvedtægtens § 2.

  Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder også for alle øvrige udvalg nedsat af Byrådet.

  § 10. Økonomiudvalget består af Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

  Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Det træffer herunder beslutning om principperne for indretningen af den kommunale administration. Udvalget fastsætter regler for Borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

  Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning, og det har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger, og det bistår de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for, at der er udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af de fremsatte planforslag, og det foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

  Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens gældsætning, garantiforpligtelser og låneoptagelser. 

  Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:
  Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt gennemførelse af alle kommunale byggearbejder, herunder energibesparende foranstaltninger, efter godkendt byggeprogram i de stående udvalg, i det omfang, hvori disse beføjelser ikke – helt eller delvist – ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg.

  Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om anlægsplaner vedrørende bygninger og anlæg inden for udvalgets område

  Stk. 8. Udvalget varetager de overordnede opgaver i forbindelse med kommunens it-strategi.

  Stk. 9. Udvalget forestår kommunens informations-, kommunikations- og markedsføringsopgaver.

  Stk. 10. Udvalget forestår de overordnede opgaver i forbindelse med kommunens internationale engagement, bl.a. i relation til venskabsbyerne, i fornødent samarbejde med de øvrige udvalg.

  Stk. 11. Udvalget varetager de strategiske aftaler med Business Lolland-Falster, Erhvervshus Sjælland og erhvervsklynger

  Stk. 12. Udvalget varetager de strategiske aftaler med Visit Lolland-Falster

  Stk. 13. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg, inden der iværksættes foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

   

  § 11. Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. Styrelseslovens § 42.

   

  § 12. Økonomiudvalget fastsætter regler om

  • indberetninger fra administrationen med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol
  • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres under hensyntagen til den vedtagne risikostyringspolitik
  • samordning af Kommunens indkøbsfunktioner.

   

  § 13. Økonomiudvalget fører tilsyn med:

  • at forvaltningen af de økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
  • at forvaltningen af evt. kommunale kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
  • at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er optaget i årsbudgettet, og de beløb, der er bevilget ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Byrådets samtykke
  • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
  • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. Styrelseslovens § 67.

  § 14. Socialudvalget består af 5 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende social og handicapområdet, socialpsykiatri samt dele af sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende:

  • Socialpsykiatriske foranstaltninger, herunder opsøgende foranstaltninger, døgntilbud, beskyttet beskæftigelse og værkstedsfaciliteter
  • Ydelser og omsorg over for voksne fysisk og psykisk handicappede og udviklingshæmmede
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner og forsorgshjem inden for udvalgets område
  • Forebyggelse og behandling af misbrug af alkohol, euforiserende stoffer, tobak og lignende, bl.a. gennem egne ambulante tilbud og private døgntilbud
  • Sundhedspleje
  • Tandpleje
  • Sundhedsmæssige og andre forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger
  • Døgninstitution for børn og unge.
  • Ydelser til børn og unge med en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller et behov for særlig støtte.
  • Myndighedsopgaver vedrørende børn og unge i alderen 0 til 14 år.
  • Støtteforanstaltninger, pædagogisk-psykologisk rådgivning og anden bistand over for børn og unge
  • Godkendelse og overordnet tilsyn med privat døgnpleje, konkrete godkendte plejefamilier og netværksfamilier.

  Medmindre beføjelserne – helt eller delvist – ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg, jf. § 18.

   

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget
  • Regulativer, vedtægter og tilsvarende regler inden for udvalgets område
  • Takster for at benytte ydelser inden for udvalgets område
  • Anlægsplaner inden for udvalgets område
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.

   

  § 15. Ældre og Omsorgsudvalget består af 5 medlemmer.

   

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende ældre og pensionister samt en del af sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende:

  • Ældre- og plejeboliger og plejecentre
  • Hjemmesygepleje og hjemmepleje
  • Forebyggende hjemmebesøg etc.
  • Dagtilbud inden for udvalgets område
  • Overordnet tilsyn med plejecentre og friplejeboliger
  • Madservice
  • Hjælpemidler
  • Den aktivitetsbaserede medfinansiering i forhold til det regionale sundhedsvæsen
  • Sundhedsaftaler mellem kommunen og regionen
  • Rehabilitering
  • Genoptræning og andre træningsaktiviteter
  • Samarbejde med Frivilligcenteret
  • Samarbejde med frivillige foreninger og organisationer mv., herunder tilskud jf. servicelovens §§ 18 og 79.

   

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget
  • Regulativer, vedtægter og tilsvarende regler inden for udvalgets område
  • Takster for at benytte ydelser inden for udvalgets område
  • Anlægsplaner inden for udvalgets område
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. 

   

  § 16. Børn og skoleudvalget består af 5 medlemmer.

   

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende børn og uddannelse, herunder opgaver vedrørende:

  • Folkeskolen og ungdomsskolen
  • Ungdommens uddannelsesvejledning samt individuelt tilrettelagte ungdomsuddannelser
  • Dagpleje, dag-, og fritidsinstitutioner for børn og unge.
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

   

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget
  • Regulativer, vedtægter og tilsvarende regler inden for udvalgets område
  • Takster for at benytte ydelser inden for udvalgets område
  • Anlægsplaner inden for udvalgets område
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. 

   

  § 17. Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer.

   

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle, fritidsmæssige og bosætningsmæssige opgaver samt udvikling af kommunens landdistrikter, herunder opgaver vedrørende

  • Folkeoplysning og foreningsvirksomhed
  • Voksenundervisning
  • Fritidsvirksomhed for børn og unge
  • Fritidsforanstaltninger samt øvrige anliggender af kulturel beskaffenhed
  • Biblioteksforhold
  • Museumsforhold, herunder kunstforhold
  • Musikskole og andre musikaktiviteter
  • Kulturelle aktiviteter
  • Borgerservice
  • Den lille Turisme
  • Bosætning
  • Landdistriktsudvikling
  • Udlån og udleje af idrætsanlæg og lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.
  • Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg samt drift og indvendig vedligeholdelse af alle haller. 

   

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget
  • Regulativer, vedtægter og tilsvarende regler inden for udvalgets område
  • Takster for at benytte ydelser inden for udvalgets område
  • Anlægsplaner inden for udvalgets område
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.

   

  § 18. Beskæftigelsesudvalget består af 5 medlemmer.

   

   Stk. 2.  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det beskæftigelsesmæssige område og opgaver vedrørende social bistand, samt erhvervsområdet, herunder opgaver vedrørende

  • Den samlede ordinære beskæftigelsesindsats over for ledige og sygemeldte, herunder afklaring og aktivering 
  • Integration og dansk sprogundervisning over for flygtninge og tilsvarende andre indvandrere
  • Ansøgninger om offentlige forsørgelsesydelser og enkeltydelser
  • Ansøgninger om tildeling af førtidspension
  • Uddannelsesalliancen Lolland-Falster
  • Samarbejde med erhvervslivet, Business LF og brancheforeninger om indgåelse af partnerskaber omkring arbejdsmarkedsrelaterede indsatser.
  • Børn og unge i alderen 15 til 23 år med en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller et behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11 og 12 og økonomiske tilskud m.m. efter servicelovens kapitel 9.
  • Myndighedsopgaver vedrørende børn og unge i alderen 15-17 år
  • Indsatsen i henhold til Serviceloven for unge – i aldersgruppen 18-24 år, som ikke modtager førtidspension – gældende for følgende paragraffer:
  • § 85 pædagogisk støtte
  • § 97 ledsagerordning
  • § 100 merudgifter
  • § 107 midlertidigt botilbud
  • § 108 varigt botilbud
  • § 109 krisecenter
  • §110 forsorgshjem

   

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget
  • Regulativer, vedtægter og tilsvarende regler inden for udvalgets område
  • Takster for at benytte ydelser inden for udvalgets område
  • Anlægsplaner inden for udvalgets område
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.

   

  § 19. Teknik, Klima og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

   

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område, herunder opgaver vedrørende:

  • Forslag til og byggemodning af arealer til byvækst
  • Ejendoms- og grundejer for kommunale ejendomme i samarbejde med de øvrige udvalg
  • Udlån, udleje, forpagtninger og benyttelsesaftaler m.v. uanset benyttelsesformål, i det omfang, hvori disse beføjelser ikke – helt eller delvist – ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg.
  • Udvendig vedligeholdelse af alle kommunale bygninger og anlæg, idet omfang, hvori disse beføjelser ikke – helt eller delvist – ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg.
  • Administration af planlovgivningen
  • Byudvikling, byfornyelse og bygningsforbedring
  • Bygge- og boligforhold
  • Naturbeskyttelse
  • Miljøbeskyttelse
  • Havmiljø
  • Kystsikring
  • Råstoffer
  • Jordforurening
  • Grundvand
  • Vandløb
  • Planlægnings- og myndighedsopgaver vedrørende vandforsyning, varmeforsyning, kloak og spildevand samt renovation og affaldsbortskaffelse
  • Veje, broer, stier, fortove og torve
  • Trafiksikkerhed
  • Parker og andre rekreative områder
  • Kollektiv trafik
  • Parkeringskontrol
  • Hyre-, rute- og fragtkørsel
  • Færgefart
  • At varetage ansvaret for lystbådehavnene i Guldborgsund Havne
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
  • Drift og indvendig vedligeholdelse af alle kommunens bygninger og anlæg, der er samlet under kommunens ejendomscenter, i det omfang disse opgaver ikke ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg, jf. § 17.   
  • Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med byggemodninger og tekniske anlæg

   

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget
  • Lokalplaner, i samarbejde med Økonomiudvalget
  • Regulativer og tilsvarende regler inden for udvalgets område
  • Takster for at benytte ydelser inden for udvalgets område
  • Anlægsplaner inden for udvalgets område
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.

   

  § 20. Erhverv og Udviklingsudvalget består af 7 medlemmer

   

  Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det erhvervs- og udviklingsmæssige område, herunder opgaver vedrørende

  • at være politikskabende i forhold til den lokale, regionale og nationale erhvervspolitiske dagsorden
  • at medvirke til at skabe optimale rammevilkår for at sikre en aktiv, visionær og dynamisk indsats til vækst og udvikling indenfor området
  • at medvirke til at skabe og fastholde en effektiv, lokal og specialiseret erhvervsservice i samarbejde med Business LF, Erhvervshus Sjælland og erhvervsklynger
  • at varetage den kommunale erhvervspolitik og Videnplatform Guldborgsund, herunder at understøtte lokale erhvervspolitiske initiativer inden for fødevarer og sundhed, medmindre beføjelser helt eller delvist ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andet udvalg jf. §18.
  • at varetage den kommunale turismepolitik, medmindre beføjelser helt eller delvist ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andet udvalg jf. §17. Udvalget varetager samarbejdet med Visit Lolland-Falster.
  • at varetage ansvaret for udvikling af havneområdet i Nykøbing Falster.
  • at varetage ansvaret for erhvervshavnene i Guldborgsund havne
  • at varetage køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

   

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget jfr. § 10.
  • Anlægsplaner vedrørende bygninger og anlæg inden for udvalgets område

  § 21. Formanden for Socialudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af Borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 2. Formanden for Ældre og Omsorgsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af Borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 3. Formanden for Børn og Skoleudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af Borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 4. Formanden for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af Borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 5. Formanden for Beskæftigelsesudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af Borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 6. Formanden for Teknik, Klima og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af Borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 7. Formanden for Erhverv og Udviklingsudvalget modtager et vederlag, som udgør 20 % af Borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 8. Formanden for Børn og Ungeudvalget, jfr. § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, modtager et vederlag, som udgør 15 % af Borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 9. Formanden for Folkeoplysningsudvalget, jfr. § 34 i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), modtager et vederlag, som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag.

   

  § 22. Næstformanden for Socialudvalget modtager et vederlag, som udgør 5,5 % af borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 2. Næstformanden for Ældre og Omsorgsudvalget modtager et vederlag, som udgør 5,5 % af borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 3. Næstformanden for Børn og Skoleudvalget modtager et vederlag, som udgør 5,5 % af borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 4. Næstformanden for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget modtager et vederlag, som udgør 5,5 % af borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 5. Næstformanden for Beskæftigelsesudvalget modtager et vederlag, som udgør 5,5 % af borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 6. Næstformanden for Teknik, Klima og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 5,5 % af borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 7. Næstformanden for Erhverv og Udviklingsudvalget modtager et vederlag, som udgør 5,5% af borgmesterens vederlag.

   

  Stk. 8. Næstformand for Børn og Ungeudvalget, jfr. § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, modtager et vederlag, som udgør 2,68 % af Borgmesterens vederlag.

   

  § 23. Når et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for udvalget i en periode på mindst 2 uger, modtager vedkommende i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jfr. § 21, stk. 1-8.

   

  Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder.

  § 24. Direkte under Byrådets myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. Styrelseslovens § 65 e.

   

  Stk. 2. Borgerådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Byrådet fastsatte rammer herfor, og skal bistå Byrådet med tilsyn med kommunens administration.

   

  Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed

  § 25. Stedfortrædere, som indkaldes efter § 9 a til at deltage i enkelte møder i et udvalg nedsat af Byrådet, ydes diæter i overensstemmelse med bestemmelserne i vederlagsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2.

  § 26. Denne vedtægt træder i kraft den 5. marts 2024. Samtidig ophæves den Styrelsesvedtægt, som Byrådet vedtog i dets møder den 24. november 2021 og 1. december 2021. 

  Stk. 2. Forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum, jfr. Styrelseslovens § 2, stk. 2.

  Således vedtaget af Guldborgsund Byråd i dets møder den 26. februar 2024 og 4. marts 2024.

   

  Simon Hansen

  Borgmester                                     /Søren Bonde

                                                       Kommunaldirektør