Gå til hovedindhold
Planer
Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan

Vi har i samarbejde med Guldborgsund Forsyning udarbejdet Klimatilpasningsplan 2014. Klimatilpasningsplanen beskriver de udfordringer som vi står overfor i forbindelse med de kommende klimaændringer: Øget nedbør, højere temperaturer, øget havvandsstand, ændret vandføring i vandløb, højere grundvandsstand og kraftigere vind.

Ved Klodskov

Indhold

  Disse klimaændringer medfører øget risiko for oversvømmelser. Det betyder bl.a., at der kommer øget belastning på dræn og pumper, og at de eksisterende diger og sluser ikke nødvendigvis længere er tilstrækkelige til at sikre imod indtrængende havvand.

  Det er ikke alle oversvømmelseshændelser, det er muligt at forebygge imod og ej heller er det økonomisk rentabelt. Derfor er der nogle oversvømmelser, som vi i fremtiden må acceptere kommer til at forekomme i hyppigere grad end tidligere. Når det er sagt, kan vi alligevel gøre en del for at minimere omkostningerne ved de ekstreme hændelser ved at indtænke klimaændringerne i nye projekter og ved at lede vandet væk fra vitale værdier, såsom industri, beboelse, institutioner m.m.

  Kommunens større byer ligger næsten alle kystnært, og der er derfor gode muligheder for afledning af vand til havet, når det regner meget. De kloakerede områder i kommunen har generelt ikke de samme udfordringer, som der er set i andre større byer. Det skyldes bl.a., at Guldborgsund Forsyning har fornyet og vedligeholdt ledningsnettet, og der samtidig er gode muligheder for at føre vandet ud af byerne.

  Landbrug og turisme er væsentlige interesseområder for Guldborgsund Kommune. Klimatilpasningsplanen indeholder også overvejelser angående landområderne og sommerhusområderne, der ligger uden for de kloakerede områder. Lavtliggende og inddæmmede områder i kommunen er særligt udsatte ift. klimaændringer. Det gælder særligt flere landområder og sommerhusområder, hvoraf nogle allerede har oplevet oversvømmelser.

  Det væsentligste element i klimatilpasningsplanen er risikokortlægningen, der inden for de kloakerede områder i købstæderne: Nykøbing, Nørre Alslev, Stubbekøbing, Sakskøbing og Nysted, sammenholder sandsynligheden for oversvømmelse med de værdier, der kan gå tabt. På baggrund af resultatet er udarbejdet en handlingsplan, der konkretiserer den planlagte indsats med beskrivelser af konkrete initiativer og projekter. Handlingsplanen skal primært følges af Guldborgsund Forsyning indenfor de kloakerede områder. Derudover er der en række initiativer, der blev iværksat efter ekstremnedbøren i sommeren 2011.

  Som udgangspunkt er det den enkelte lodsejers eget ansvar, at sikre sin grund imod oversvømmelser. Klimatilpasningsindsatserne kræver derfor at å-laug, grundejerforeninger, digelag, m.fl. aktivt involvere sig initiativer der kan minimere virkningerne af de kommende klimaændringer.

  Klimatilpasningsplanen er godkendt af Byrådet d. 11. december 2014.

  Links

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Natur

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  E-mail: natur@guldborgsund.dk

  Send digital post (kræver MitID)