Gå til hovedindhold
Planer
Lokalplaner

Lokalplaner

Lokalplanen er grundstenen i det danske plansystem

Indhold

  Lokalplanen er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt område i kommunen.

  Byrådet har - med enkelte undtagelser - altid ret til at udarbejde en lokalplan for et hvilket som helst område inden for kommunens grænser.

  Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan før der gennemføres et projekt, der vil give væsentlige ændringer i det bestående miljø. Der er ikke nogen fast definition af hvad en væsentlig ændring er, og hvorvidt der skal udarbejdes en lokalplan afhænger af en konkret vurdering.

  Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg, hvis lokalplanen ønskes gennemført.

  Lokalplanen fastlægger hvordan et område skal anvendes, og den fastlægger omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer m.m. Lokalplanen kan også regulere et enkelt tema, fx skilte og facader.

  Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

  En eksisterende lokalplan kan kun ændres ved en ny lokalplan, medmindre ejendommen skal føres tilbage til jordbrugsformål eller naturområde, så kan planlægningen helt ophæves.

  Formålet med lokalplanlægningen er desuden at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal fremlægges i offentlig høring, hvor længden af høringsperioden afhænger af planens omfang og indvirkning på nærområdet. Høringen skal ske inden planen vedtages politisk. Den endelige lokalplan skal også offentliggøres.

  Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Anvendelses- og formålsbestemmelserne i lokalplanen er eksempler på principperne i planen. Der kan klages over kommunens beslutning om at give dispensation, se under klagevejledning.

  Information om dispensationsansøgning fra lokalplaner findes her.

  En lokalplanproces indeholder flere trin, se vejledende proces for udarbejdelse af lokalplaner.

  Hver gang en projektudvikler ønsker at igangsætte en ny lokalplan, skal ansøgningsskema til opstart af lokalplan udfyldes og fremsendes til kommunen.