Gå til hovedindhold

Lokalplaner

Lokalplanen er grundstenen i det danske plansystem

Ved Klodskov

Indhold

  Lokalplanen er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt område i kommunen.

  Byrådet har - med enkelte undtagelser - altid ret til at udarbejde en lokalplan for et hvilket som helst område inden for kommunens grænser.

  Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan før der gennemføres et projekt, der vil give væsentlige ændringer i det bestående miljø. Der er ikke nogen fast definition af hvad en væsentlig ændring er, og hvorvidt der skal udarbejdes en lokalplan afhænger af en konkret vurdering.

  Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg, hvis lokalplanen ønskes gennemført.

  Lokalplanen fastlægger hvordan et område skal anvendes, og den fastlægger omfang, udformning og placering af bebyggelse, veje, friarealer m.m. Lokalplanen kan også regulere et enkelt tema, fx skilte og facader.

  Bestemmelser i lokalplaner kan normalt ikke tilsidesætte regler i anden lovgivning.

  Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

  En eksisterende lokalplan kan kun ændres ved en ny lokalplan, medmindre ejendommen skal føres tilbage til jordbrugsformål eller naturområde, så kan planlægningen helt ophæves.

  Formålet med lokalplanlægningen er desuden at give kommunens borgere kendskab til og mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Et forslag til en ny lokalplan skal derfor fremlægges i offentlig høring i mindst 2-8 uger, inden Byrådet kan vedtage planen endeligt. Den endelige lokalplan skal også offentliggøres.

  Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i planen. Anvendelses- og formålsbestemmelserne i lokalplanen er eksempler på principperne i planen. Dispensation kan som hovedregel kun meddeles efter forudgående orientering af naboer m.fl. Der kan klages over kommunens beslutning om at give dispensation, se under klagevejledning.

  Fra at det besluttes, at der skal laves en lokalplan og til den kan vedtages endeligt af Byrådet, går der normalt 10 måneder.