Gå til hovedindhold

Naturstrategi Guldborgsund Kommune 2017

Her finder du Guldborgsund Kommunes Naturstrategi

Indhold

  Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for ”natur” er:

  • Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur
  • Bevare, udvikle og pleje natur og landskab samt genskabe levesteder for dyr og planter
  • Give bedre mulighed for, at naturen kan benyttes som et læringsrum for børn og unge
  • Udvikle nye metoder og processer for samskabelse med borgere og lokale foreninger.

  Indsatserne bidrager derved til følgende effektmål:

  • Det gode sunde liv – med gode levevilkår
  • Naturen som aktiv for borgere og turister i Guldborgsund Kommune
  • Samspil med borgerne om prioritering, tilpasning og udvikling af lokalområder.

  Vores vision for naturstrategien er:

  Vi vil bevare, pleje og værne om naturen samt landskaber og gennem dialog samt konstruktivt samarbejde med alle interessenter skabe muligheder for udvikling af friluftsliv, bosætning, erhverv og turisme.

  For os betyder det:

  1. At vi vil arbejde for at skabe større sammenhængende naturområder, der udvikles i forhold til såvel et rigt naturindhold som i forhold til bosætning, friluftsliv, turisme og erhverv for herigennem at sikre, at naturen bliver en del af borgernes hverdag.
  2. At vi vil bevare, udvikle og pleje bevaringsværdige naturtyper og arter samt egnskarakteristiske landskaber.
  3. At vi vil skabe og udvikle muligheder for oplevelser og læring i naturen for herigennem at skabe respekt om naturen.

  I. At vi vil arbejde for at skabe større sammenhængende naturområder, der udvikles i forhold til såvel et rigt naturindhold som i forhold til bosætning, friluftsliv, turisme og erhverv for herigennem at sikre, at naturen bliver en del af borgernes hverdag.

  Derfor vil kommunen:

  1. fokusere sin indsats i større sammenhængende områder som for eksempel Horreby Lyng, Maribosøerne, Sydfalster/Bøtø, Guldborgsund mv.
  2. kortlægge naturtyper og arter så øget biologisk viden opnås.
  3. undersøge muligheder for jordfordeling og naturprojekter der tilgodeser større sammenhængende områder som fx i vores ådale, søer og inddæmmede områder.
  4. under hensyntagen til klimaforandringer og afvanding af arealer at arbejde for forbedrede levevilkår for flora og fauna i vores vandløb og søer, så der bl.a. sikres selvreproducerende stammer af vores ferskvandsfisk.
  5. informere og bistå lodsejere i forhold til forbedret og mere effektiv naturpleje.
  6. informere lodsejere om deres særlige natur, arter og levesteder.
  7. arbejde for en tværkommunal indsats så forbedret biodiversitet går hånd-i-hånd med friluftsliv, erhverv, bosætning, turisme, sundhed og udvikling mm.
  8. arbejde for at sikre ekstern finansiering til projekter og aktiviteter.
  9. styrke og udvikle dialog og samarbejde for eksempel gennem brugerråd, følgegrupper, lokalråd, lodsejere mv.

  II. At vi vil bevare, udvikle og pleje bevaringsværdige naturtyper og arter samt egnskarakteristiske landskaber

  Derfor vil kommunen:

  1. A. sikre øget viden om status for naturtyper og arter.
  2. arbejde for at der etableres naturpleje og -genopretning gennem for eksempel vådområdeprojekter, klimaprojekter, hegningsprojekter, genåbning af gydemuligheder for brakvandsfisk mv.
  3. sikre en koordineret indsats gennem en overordnet naturkvalitetsplanlægning.
  4. tage hensyn til de særlige udsigter og oplevelser, som relaterer sig til landskabet, for eksempel kyster, herregårdslandskaber, skove mv.
  5. arbejde for at fremme biodiversiteten i det åbne land gennem for eksempel etablering og restaurering af vejbeplantning (alleer) eller skovrejsning.
  6. arbejde for at fastholde samt udvikle ledelinjer samt korridorer for dyr og planter både mellem de større og mindre naturområder.
  7. støtte op om initiativer i jordbruget (skovbrug, landbrug og gartneri), der skaber øget biodiversitet samt mindsker udledning af klimagasser.
  8. prioritere tilsynet med fredninger og at fredningsbestemmelserne overholdes.
  9. prioritere arbejdet med udarbejdelse og gennemførelse af regningslinjer for pleje af træer herunder træfældning, beskæring og plantning.

  III. At vi vil skabe og udvikle muligheder for oplevelser og læring i naturen for herigennem at skabe respekt om naturen.

  Derfor vil kommunen:

  1. fremme dialog med borgere, lokalsamfund, skoler, institutioner, organisationer og lodsejere omkring fastholdelse og udvikling af nye oplevelses- og læringsrum.
  2. fremme samarbejde med lokalsamfundene omkring udvikling samt drift af ”oplevelsesprojekter”, der sikrer en mangfoldighed af flora og fauna.
  3. tilskynde til udvikling og tilbud om friluftsaktiviteter der fremmer borgernes sundhed.
  4. fastholde og fremme etableringen af støttepunkter der formidler om oplevelser, kultur- og naturhistorie.
  5. sikre fortsat brug og udvikling af de kommunalt ejede arealer og oplevelsessteder/støttepunkter som for eksempel Horreby Lyng, Virket Hus, Holten Strand, Baunehøj Friluftsområde.
  6. fortsætte med at udvikle og optimere det etablerede stisystem (cykel, vandre, ride, sejlads), men kun på de steder, hvor naturen kan tåle det.
  7. arbejde for at styrke den natur- og kulturhistoriske formidling.
  8. prioritere formidlingsprojekter som for eksempel Naturlandet.dk
  9. fortsætte og øge den eksisterende naturvejlederordning.
  10. arbejde for at skabe bynære naturområder, herunder for eksempel skovrejsning samt bevarelse af allerede eksisterende grønne pletter og anlæg.
  11. fastholde og udvikle den gode samt konstruktive dialog med borgere gennem Grønt Råd, brugerråd, projektfølgegrupper mv.

   

  Naturstrategi - Grønt Råd - Januar 2017

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Natur

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  E-mail: natur@guldborgsund.dk

  Send digital post (kræver MitID)