Gå til hovedindhold

Spildevandsplan 2014-2020

Guldborgsund Kommunes spildevandsplan 2014-2020 beskriver hvilken indsats der skal ske med spildevandshåndteringen i dit område.

Hesnæs strand
 • Læs op

Indhold

  Spildevandsplanen beskriver spildevandshåndteringen i dag (status) og hvad der skal ske fremover (plan). I spildevandsplanen nævnes også, hvad der kan forventes i fremtidige spildevandsplaner (perspektiv).

  En del ejendomme i Guldborgsund Kommune har kun mekanisk rensning af spildevandet. I planen kan du se om der skal ændres på dine spildevandsforhold. Det kan ske ved at ejendommen skal kloakeres eller at der skal etableres en lokal renseløsning.
  Spildevandsplan 2014-2020 er vedtaget af byrådet d. 11. september 2014. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til § 32 i Miljøbeskyttelsesloven.

  Hvad gælder på min adresse?

  I ejendomslisten kan du se, om din ejendom er omfattet af spildevandsplanen. Af listen fremgår det, hvad der skal ske og hvornår. I menuerne til venstre kan du læse mere om, hvad de forskellige tiltag betyder.

  Hvis din ejendom ikke er nævnt på listen kan den stadig være omfattet af perspektivdelen. Det betyder, at der ikke er taget endelig stilling til enten om der skal ske noget, hvad der skal ske, eller hvornår det skal ske. Dette kan kun besluttes når der vedtages en ny spildevandsplan.

  Alle områder – både status, planlagte tiltag og perspektivdelen, kan ses på det digitale kort, se link til højre.

  Miljøvurdering af planer og programmer

  Spildevandsplan 2014-2020 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og er derfor blevet miljøvurderet. Miljøvurderingen beskriver planens indvirkning på mennesker og miljø. Vurderingen har til formål at beskrive planens effekt i forhold til et 0-alternativ indenfor en række miljøparametre.

  Delvis separatkloakering

  I enkelte havnenære områder i Nykøbing planlægges delvis separatkloakering / fælleskloakering med begrænsninger. Ejendomme, der bliver berørt, fremgår af ejendomslisten efter matrikelnr., og på det digitale kort.

  Hvad omfatter delvis separatkloakering?
  Ved delvis separatkloakering etableres separat afledning af vejvand (fx i åbne render), og tagnedløb fra husfacader kobles til dette system. Resten af kloaksystemet forsat vil være fælleskloakeret. Afledning af vejvand kan ske i lukkede rør eller åbne render.

  Grundejere kan forvente omkostninger til at sløjfe tagnedløbsbrønde mod vej, samt montering af bøjning på nedløbsrøret.

  Kloakering

  Ejendomme, der er planlagt kloakeret, fremgår af ejendomslisten, sorteret efter adresse, og på det elektroniske kort.

  Hvad omfatter kloakering?

  I de oplande, der er angivet som eksisterende eller planlagt spildevandskloakerede, har grundejerne pligt til for egen regning at adskille regn- og spildevand på egen grund, samt at tilslutte spildevand fra ejendommen til Forsyningens kloak med mindre der er meddelt dispensation. Den sidste tømning af septiktanken inden denne sløjfes, er ikke omfattet af tømningsordningen.

  I forbindelse med detailprojekteringen vil det blive afgjort, om der etableres spildevandskloak med tryksatte systemer eller traditionelt gravitationssystem.

  Hvor der etableres et traditionelt gravitationssystem skal der etableres skelbrønd.

  Hvor der etableres spildevandskloak med tryksatte systemer, skal grundejeren tåle, at der etableres minipumpebrønd på grunden, med elforsyningen fra ejendommen. Minipumpebrønden tinglyses på ejendommen.

  Etablering af stik

  For ejendomme, der er placeret i umiddelbar nærhed af grundgrænse/skel føres stikledningen til skel, som beskrevet i Guldborgsund Forsynings leveringsbetingelser (nyt vindue).

  For ejendomme, med stor afstand fra beboelsesejendom til skel, vil stikledning – herunder pumpebrønd og trykledning – blive fremført til det sted, hvor spildevand kan afledes fra stueplan ved gravitation, indenfor en rimelig lægningsdybde af pumpebrønd. I disse tilfælde vil den endelige linjeføring, samt placering af brønd ske efter en forhandling mellem Guldborgsund Forsyning og ejendommens ejer. Privat spildevandledning defineres herefter, som ledning mellem beboelsesejendom og pumpebrønd. Spildevandsforsyningens spildevandsledning defineres som pumpebrønd, samt stikledning til afskærende ledning.

  Det er en forudsætning for, at spildevandsforsyningen placerer spildevandanlæg på privat ejendom, at dette tinglyses på ejendommen.

  Kan der søges dispensation/fristforlængelse fra kloakering?

  Ejendomme, der tidligere har etableret en godkendt renseløsning, der lever op til rensekravet i det pågældende område, kan bliver undtaget fra kloakering. Undtagelsen gælder så længe spildevandet ledes til den eksisterende, lovlige renseløsning. Undtagelsen bortfalder, når renseløsningen eller belastningen heraf ændres.

  Ejendomme uden vandtilførsel og dermed uden udledning af spildevand, kan undtages fra kloakering. Har ejendommen vandforsyning skal denne lukkes og måleren afmonteres. Har ejendommen egen vandforsyning vil brønden/boringen normalt kræves lukket. Påbuddet kan forlanges tinglyst på ejendommen for grundejers regning.

  Ejendomme, der er kondemnerede eller nedrivningsmodne kan undtages fra kloakering. Undtagelsen forudsætter, at der er meddelt en nedrivningstilladelse.

  For alle kriterier for undtagelse gælder, at grundejeren skal oplyse Guldborgsund Forsyning og kommunen om forholdene så tidligt som muligt. Hvis der først er ført stik frem til grundgrænsen hæfter ejeren for tilslutningsbidraget.

  Hvornår skal der kloakeres?

  Det fremgår af adresselisten, hvornår kloakeringen tidligst gennemføres.

  Hvis ejendommen er nævnt som perspektiv, er der ikke truffet endelig beslutning om der skal kloakeres, og/eller hvornår der skal kloakeres. Dette besluttes ved et tillæg til spildevandsplanen.

  Hvad koster kloakering?

  Hvis din ejendom skal kloakeres for spildevand, skal du regne med følgende omkostninger:

  Tilslutningsbidrag til Guldborgsund Forsyning (2016):
  35.694,00 kr inkl. moms.

  For erhvervsejendomme gælder særlige beregningsregler.

  Omkostninger til kloakarbejde på egen grund:

  • Adskillelse af regn- og spildevand, hvis det ikke er gjort tidligere.
  • Fuldstændig tømning af septiktank (Forsyningens tømningsordning kan ikke benyttes).
  • Sløjfning af septiktank og tilslutning til minipumpebrønd

  For ældre huse kan det endvidere være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at renovere eller udskifte afløbsinstallationerne.

  Omkostningerne afhænger af forholdene på den enkelte ejendom. En autoriseret kloakmester kan vurdere de nødvendige arbejder og give et tilbud.

  Når kloakeringen er gennemført, skal du betale stiklednings- og vandafledningsbidrag til Guldborgsund Forsyning.

  Klik her for at se Guldborgsund Forsynings prisliste vedrørende spildevand (nyt vindue).

  Lokale renseløsninger

  Alle ejendomme der ligger i et forureningsfølsomt område, kan forvente et påbud om forbedret spildevandsrensning. De forureningsfølsomme områder (renseklasser) kan ses på det elektroniske kort.

  Hvis der er lagt en tidsplan for ejendommen, fremgår dette af ejendomslisten. Der er ikke lagt tidsplan for alle ejendomme, der ligger i et forureningsfølsomt område. Dette vil ske ved en revision af spildevandsplanen.

  Hvis der sker ændringer på en ejendom, der har betydning for spildevandsudledningen, kan der stilles krav om etablering af forbedret spildevandsrensning uanset om ejendommen er omfattet af spildevandsplanen. Sådanne ændringer kan være til-, ny- eller ombygninger, der omfatter køkken eller bad, etablering af bed & breakfast eller anden benyttelse af ejendommen, som spildevandsanlægget ikke dimensioneret til. Listen er ikke udtømmende.

  Hvad omfatter et påbud om lokal renseløsning?
  I de oplande, hvor der er planlagt lokale renseløsninger, har grundejerne pligt til for egen regning at adskille regn- og spildevand på egen grund, samt at etablere en lokal renseløsning. Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

  Hvad er en lokal renseløsning?
  En lokal renseløsning er et anlæg, der renser spildevandet fra en eller få ejendomme. Der findes en række forskellige renseløsninger, som hver har deres fordele og ulemper. Grundejeren bør orientere sig om de forskellige muligheder, før der vælges en løsning.

  På ejendomme, hvor der etableres lokal renseløsning, skal regn- og spildevands adskilles.

  Hvilke lokale renseløsninger kan jeg vælge?
  Miljøstyrelsen har udgivet vejledninger til forskellige lokale renseløsninger. Minirenseanlæg skal være typegodkendt.

  Renseløsningen skal rense så godt, at renseklassen (nyt vindue) for det pågældende område overholdes.

  I 2011 trådte der nye regler for bundfældningstanke (nyt vindue) i kraft. Kun få bundfældningstanke, der er etableret før den tid, opfylder disse regler. Berørte grundejere skal derfor påregne, at der skal etableres en ny bundfældningstank.

  RenseløsningOSOOPSOPBemærkninger
  Nedsivningsanlæg

  X

  X

  X

  X

  Nedsivningsanlæg skal placeres mindst 300 m fra drikkevandsboringer.
  Biologisk sandfilter

  X

  X

  Beplantede filteranlæg

  X

  X

  Rodzoneanlæg

  X

  Pilerenseanlæg

  X

  X

  X

  X

  Typegodkendte renseanlæg

  X

  X

  X

  X

  Renseklassen afhænger af typegodkendelsen
  Samletank for husspildevand

  X

  X

  X

  X

  Filtralite anlæg/NaturRen

  X

  X

  X

  X

  Renseklassen afhænger af udformningen


  Ny bundfældningstank

  Kontraktligt medlemskab
  Hvis der meddeles påbud til ejeren af en helårsbolig om forbedret spildevandsrensning for en eksisterende udledning, skal ejeren samtidig have tilbud om kontraktligt medlemskab af Guldborgsund Forsyning. Tilbuddet gælder ikke sommerhuse eller erhvervsejendomme.

  Grundejeren kan frit vælge mellem at etablere en renseløsning selv, eller tage imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab.

  Kontraktligt medlemskab indebærer, at man betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag til Guldborgsund Forsyning. Til gengæld etablerer og driver Guldborgsund Forsyning en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet. Ejeren skal dog selv bekoste en bundfældningstank, samt elektricitet til den renseløsning, som Guldborgsund Forsyning vælger.

  Reglerne om kontraktligt medlemskab fremgår af § 7a i Betalingsloven (nyt vindue) og er forklaret i kapitel 9 i vejledningen til loven (nyt vindue).

  Fælles renseløsninger
  To eller flere grundejere kan frivilligt gå sammen om at etablere en fælles renseløsning. Grundejerne skal blive enige om vedtægter til et spildevandslav, som tinglyses på ejendommene. Kommunen skal godkende vedtægterne. Hvis der skal renses spildevand fra mere end 30 personer, er der tale om et egentligt renseanlæg med krav til jævnlig prøvetagning.

  Hvornår skal der etableres lokale renseløsninger?
  Det fremgår af adresselisten, hvornår kommunen tidligst stiller krav om etablering af lokale renseløsninger.

  Hvad koster en lokal renseløsning?
  Hvis der skal etableres en lokal renseløsning, skal du påregne følgende omkostninger:

  - Adskillelse af regn- og spildevand, hvis det ikke er gjort tidligere.
  - Fuldstændig tømning af gammel septiktank (Forsyningens tømningsordning kan ikke benyttes).

  - Etablering af ny bundfældningstank (med mindre der er en bundfældningstank, der opfylder kravene fra 2011), ca. 15-20.000 kr.

  - Lokal renseløsning, ca. 40-100.000 kr, afhængig af type.

  Derefter skal der beregnes løbende driftsudgifter, ca. 1.200-4.500 kr/år afhængig af løsning.

  Renseklasser

  Hvilken renseklasse skal den lokale renseløsning på min ejendom leve op til?

  I vandplanerne er der angivet forureningsfølsomme områder, som svarer til oplandene til de vandløb, hvor målsætningen ikke er opfyldt. Områderne kaldes også renseklasser.

  Renseklassen angiver, hvor godt spildevandet fra enkeltejendomme i det åbne land skal renses.

  Med enkeltejendomme menes udledning af husspildevand op til 30 PE (personækvavilenter).

  Der er fire forskellige renseklasser:

  ForkortelseRenseklasse
  SOPSkærpede krav til rensning af organisk stof samt fosforfældning
  SOSkærpede krav til rensning af organisk stof
  OPNormale krav til rensning af organisk stof samt fosforfældning
  ONormale krav til rensning af organisk stof

  I nogle områder er der ikke udpeget renseklasser. Her fastsættes kravene ud fra en konkret vurdering.  

  På kommunens digitale kort kan du se hvilken renseklasse, der som udgangspunkt gælder for din ejendom. Afgrænsningen er kun vejledende. Det skyldes to forhold:

  • Renseklasserne er udtryk for den bedst tilgængelige viden om, hvor spildevandet løber hen.
  • Enkelte steder er afgræsningen af renseklasserne i Vandplan 2009-2015 behæftet med fej.

  Før der meddeles påbud, bliver det undersøgt, hvor spildevandet ledes hen. Har du selv ansøgt om byggeri eller andet, der indebærer etablering af forbedret spildevandsrensning, skal du redegøre for, hvor spildevandet ledes hen. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at spørge kommunen, om der er oplysninger i arkivet.

  Indenfor de udpegede oplande findes søer og moser, hvor det af tekniske grunde ikke har været muligt at markere oplandet. Ejendomme, der afleder spildevand til sådanne søer eller moser med et areal større end 100 m², og hvor der endnu ikke er meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning, er omfattet af supplerende krav til rensning for fosfor.

  Separatkloakering

  Ejendomme, der skal separatkloakeres, fremgår af ejendomslisten, sorteret efter adresse, og på det elektroniske kort.

  Hvis området og ejendommen er benævnt med plan, betyder det, at der skal separatkloakeres det år, som er nævnt samme sted.

  Hvis området og ejendommen er benævnt med perspektiv, betyder det at ejendommen måske skal separatkloakeres senere. I givet fald skal der vedtages en ny spildevandsplan.

  Hvad omfatter separatkloakering?
  I oplande, der er angivet som planlagt separatkloakerede, har grundejeren pligt til for egen regning at adskille regn- og spildevand på egen grund, samt at foretage de nødvendige omkoblinger. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

  I forbindelse med detailprojekteringen vil det blive afgjort, om der etableres spildevandskloak med tryksatte systemer eller traditionelt gravitationssystem.
  Hvor der etableres et traditionelt gravitationssystem skal der etableres en skelbrønd på spildevandsledningen.

  Hvor der etableres spildevandskloak med tryksatte systemer, skal grundejeren tåle, at der etableres minipumpebrønd på grunden, med elforsyningen fra ejendommen. Minipumpebrønden tinglyses på ejendommen.

  Kan der søges dispensation/fristforlængelse fra separatkloakering?
  På ejendomme uden vandtilførsel og dermed uden afløb af spildevand, kan fristen for separatkloakering forlænges på ubestemt tid. Vandforsyningen skal lukkes og måleren afmonteres. Påbuddet kan forlanges tinglyst på ejendommen for grundejers regning.

  Hvornår skal der separatkloakeres?
  Det fremgår af adresselisten, hvornår separatkloakeringen tidligst gennemføres.

  Hvad koster separatkloakering?
  Du skal betale en kloakmester for at adskille regn- og spildevand, og for at tilslutte afløbene korrekt.

  Hvis regn- og spildevand allerede er adskilt på grunden, skal du betale en kloakmester for at tilslutte ledningerne til det nye system. Det kan være nødvendigt at kloakmesteren undersøger systemet og indsender dokumentation til kommunen.

  Omkostningerne afhænger af forholdene på den enkelte ejendom. En autoriseret kloakmester kan vurdere de nødvendige arbejder og give et tilbud.

  Du skal ikke betale tilslutningsbidrag. Stiklednings- og vandafledningsbidrag skal betales som hidtil.

  Oversigt over autoriserede kloakmestre.

  Vakuumkloak

  De vakuumkloakerede områder i Sildestrup Strand og Elkenøre Strand fremgår af de digitale kort.

  Eksisterende forhold
  I de vakuumkloakerede områder ledes sort spildevand (toiletspildevand) vakuumkloak, mens gråt spildevand (afløb fra bad, køkken mm.) nedsives på grunden.

  Ved ombygninger, der har indflydelse på afledningen af spildevand (herunder nyt køkken, bad, toilet, eller nye afløbsinstallationer), skal der ansøges om en godkendt renseløsning til det grå spildevand.

  Planlagte forhold
  Det eksisterende kloaksystem skal på sigt erstattes af et kloaksystem, der kan aflede alt husspildevand. I planperiode undersøges mulighederne for at erstatte det eksisterende anlæg.

  Etablering af et nyt anlæg vil kræve et tillæg til eller revision af spildevands­planen. Når der etableres et nyt kloaksystem, kan grundejerne forvente omkostninger til nyt toilet og nye afløb eller en vakuumbrønd, samt tilslutning af det grå spildevand.

  Der kan ikke opkræves supplerende tilslutningsbidrag.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)