Gå til hovedindhold

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet er et tvistnævn, som træffer afgørelse i sager, hvor lejere og udlejere i almene boliger og boligorganisationer er uenige om en række forhold.

Indhold

  Beboerklagenævnet behandler sager om:

  • Forbrugsregnskaber (varme- og vandregnskaber)
  • Istandsættelse ved fraflytning
  • Tilbagebetaling af depositum
  • Udlejers pligt til vedligeholdelse af lejemålet
  • Lejers pligt til vedligeholdelse af lejemålet
  • Husordensovertrædelser

  Råd og vejledning

  Beboerklagenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer. Beboerklagenævnet er et uvildigt tvistnævn og varetager både lejer og udlejers interesser. Nævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke typer sager du kan indbringe for beboerklagenævnet og praktiske forhold i forbindelse med sagen.

  Har du brug for rådgivning: Klik her for at se kontaktoplysninger over Advokatvagten og Lejernes landsorganisation.

  Sagsbehandlingstiden varierer efter sagens indhold og omfang.

  For at fremme sagsbehandlingen kan du gøre følgende selv:

  • Fremsend kun relevante dokumenter
  • Fremsender du fotos, så skal der fremgå dato og sted (angivelse af rum)
  • Brug blanketten, der er lavet til indbringelse af sag, som du finder herunder.

  Godt at vide:

  • Partshøringer og afgørelser fremsendes altid via Digital Post (borger.dk, e-Boks eller mit.dk)
  • Fremsendte lydfiler og videoer indgår ikke i nævnets behandling
  • Fremsendt materiale indgår i høring af modparten
  • Har du valgt at lade dig repræsentere af for eksempel en organisation/advokat, så er det denne vi korresponderer med i forbindelse med sagsbehandlingen og efterfølgende sender afgørelsen til
  • Hvis du indbringer en sag for en anden person, skal der foreligge en fuldmagt. Blanket vedrørende fuldmagt finder du herunder.

  Blanketter

  Blanket til indbringelse af sag for Beboerklagenævnet - digital løsning (nyt vindue)

  Fuldmagt - digital løsning (nyt vindue)

  Har du ikke mulighed for at udfylde blanketterne digitalt, kan du hente blanketterne herunder og udfylde dem.

  Du kan enten sende dem med posten eller aflevere dem på rådhuset. Adressen er Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Indbringelse af sag for Beboerklagenævnet (nyt vindue)
  Fuldmagt (nyt vindue)

  Hvordan indbringes en sag for Beboerklagenævnet, og hvad koster det?

  Indbringelse af en sag for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad du ønsker, nævnet skal tage stilling til.
  Ved indbringelsen skal relevant dokumentation vedlægges (kopi af lejekontrakt og relevant korrespondance i sagen).

  Det koster 167 kr. (2024) at få behandlet én sag i Beboerklagenævnet. Beløbet indbetales til Danske Bank reg.nr. 4343 konto 3219 60 45 72. Ved indbetaling skal lejemålets adresse oplyses.

  Klagen sendes til:

  Beboerklagenævnet
  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Hvordan behandler Beboerklagenævnet sagen?

  Beboerklagenævnet indhenter de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt offentlige myndigheder. Oplysninger, der er relevante for nævnets afgørelse, bliver sendt i høring hos sagens parter. I tilfælde, hvor en part ikke giver oplysninger i sagen, træffer nævnet afgørelse på det foreliggende grundlag.

  Der kan ikke foregå en egentlig bevisførelse under nævnets behandling af sagen. Det betyder, at nævnet må afvise at tage stilling til sagen, hvis det efter sagens indbringelse viser sig, at den af bevismæssige årsager ikke kan afgøres af nævnet. Sagen henvises i disse tilfælde til Boligretten.

  Hvordan klager du over Beboerklagenævnets afgørelse?

  Ønsker du at klage over Beboerklagenævnets afgørelse, kan du inden 4 uger, efter du har modtaget afgørelsen, indbringe den for Boligretten. Det skal ske ved henvendelse til Retten i Nykøbing Falster. Har du brug for hjælp, kan du kontakte en advokat, lejer- eller udlejerorganisation eller Advokatvagten.

  Hvilke sager behandles?

  • Forbrugsregnskaber (varme- og vandregnskaber)
  • Istandsættelse ved fraflytning
  • Tilbagebetaling af depositum
  • Udlejers pligt til vedligeholdelse af lejemålet
  • Lejers pligt til vedligeholdelse af lejemålet
  • Fejl og mangler i lejemålet
  • Husordensovertrædelser
  • Lejers ret til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet. Råderet.
  • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer.

  Hvilke sager behandles ikke?

  • Sager om erhvervslejemål
  • Sager om opsigelse og ophævelse af lejemål
  • Sager som kræver egentlig bevisførelse

  De sager, som Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle, skal i stedet indbringes for Boligretten.

  Beboerklagenævnet træffer afgørelser i konkrete tvister mellem lejere og udlejere.

  Beboerklagenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer. Beboerklagenævnet er et uvildigt tvistnævn og varetager både lejer og udlejers interesser.

  Nævnets sekretariat yder dog vejledning om hvilke typer sager du kan indbringe for Beboerklagenævnet og praktiske forhold i forbindelse med sagen.

  Byrådet har i møde af 20. januar 2022 besluttet, at reglerne om beboermaksimum i lovens § 52a-c ikke skal være gældende i Guldborgsund Kommune.

  Beboerklagenævnet består af tre medlemmer - en formand samt en udlejer- og en lejerrepræsentant.

  Formanden er jurist og udpeges af Bolig- og Planstyrelsen efter indstilling fra Byrådet. De to andre medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra de almene boligselskaber og lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal begge have viden om almene boligforhold.

  Ved behandling af sager om overtrædelse af ejendommens husorden tiltrædes nævnet af et socialt sagkyndigt medlem.

  Udnævnelsen af formand og øvrige medlemmer sker for en 4-årig periode og følger Byrådets valgperiode.

  Beboerklagenævnets sammensætning for perioden 2022-2025:

  Formand
  Cand.jur. Flemming Frydendal
  Beskikket af Bolig- og Planstyrelsen

  Suppleant
  Cand.jur. Dorthe Sølling
  Beskikket af Bolig- og Planstyrelsen

  Medlem - lejerepræsentant
  Amanda Vilms
  (Indstillet af Lejernes Landsorganisation Sydsjælland og Lolland Falster) - Udpeget af byrådet

  Suppleant - lejerrepræsentant
  Carsten Olsen
  (Indstillet af Lejernes Landsorganisation Sydsjælland og Lolland Falster) - Udpeget af Byrådet

  Medlem - udlejerrepræsentant
  Anita Ulrik Sørensen 
  (Indstillet af Boligselskabet Fjordparken, Boligforeningen Lolland og Sakskøbing Boligselskab) - Udpeget af Byrådet

  Suppleant - udlejerrepræsentant
  John Nilsson
  (Indstillet af Nykøbing F. Boligselskab) - Udpeget af Byrådet

  Social sagkyndig i husordensager
  Kirsten Mikkelsen, Børn og Familie - Udpeget af Byrådet

  Suppleanter
  Charlotte Høy Jensen, Myndighed - Udpeget af Byrådet
  Lene Sembach, Myndighed - Udpeget af Byrådet