Gå til hovedindhold
Natur
Råd og nævn

Grønt Råd

Grønt Råd rådgiver byrådet i spørgsmål om planlægning og administration af natur-, klima- og miljøområdet samt Agenda 21 indenfor teknik- og miljøområdet.

Indhold

  Grønt Råd blev nedsat af Byrådet i begyndelsen af 2007 med det formål at rådgive Byrådet i spørgsmål om planlægning, administration og bæredygtig udnyttelse af natur og miljø.

  Grønt Råd mødes 3-4 gange årligt. Grønt Råd følger byrådsperioden, der vælges derfor et nyt Grønt Råd hvert fjerde år.

  Grønt Råd består af repræsentanter fra et bredt udsnit af organisationer og myndigheder:

  Danmarks Jægerforbund

  Danmarks Naturfredningsforening

  Danmarks Sportsfiskerforbund

  Dansk Landbrug

  Dansk Ornitologisk Forening

  Dansk Skovforening

  Friluftsrådet

  Naturstyrelsen

  Guldborgsund Kommune

  Guldborgsund Sports- og Idrætsråd

   

  Grønt Råd har blandt andet bidraget væsentligt til kommunens naturstrategi (nyt vindue).

  Kommissorium for Grønt Råd 2019

  1. Sammensætning

  Grønt Råd består af en formand, en leder fra Center for Teknik & Miljø, samt en repræsentant for hver af følgende organisationer:

  Danmarks Jægerforbund

  Danmarks Naturfredningsforening

  Danmarks Sportsfiskerforbund

  Dansk Landbrug

  Dansk Ornitologisk Forening

  Dansk Skovforening

  Friluftsrådet

  Folkeoplysningsudvalget repræsenteret ved Guldborgsund Sports- og Idrætsråd

  Naturstyrelsen.

   

  Organisationerne opfordres til at lade sig repræsentere ved lokale medlemmer.

  2. Formål

  Grønt Råd er et rådgivende forum for Kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune i spørgsmål vedrørende planlægning og administration af natur-, klima- og miljøområdet samt Agenda 21 inden for teknik- og miljøområdet.

  Der er aftalt et årligt dialogmøde med Teknik, Klima og Ejendomsudvalget.

  3. Mødefunktion

  Center for Teknik & Miljø fungerer som sekretær for rådet og udarbejder dagsorden for og referat fra møderne. Der afholdes tre ordinære møder om året. Møderne indkaldes af Center for Teknik & Miljø med mindst 14 dages varsel. Der kan efter behov indkaldes til ekstraordinære møder eller særlige emner kan sendes i høring blandt rådets medlemmer. Spørgsmål, der ønskes behandlet på et ordinært møde sendes til Center for Teknik & Miljø senest fire uger inden mødet.

  Guldborgsund Kommune yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse til Grønt Råds medlemmer.

  Grønt Råds møder er lukkede. Udtalelser fra det samlede råd og henvendelser til offentlige myndigheder, presse mv. besluttes i møde og påhviler normalt formanden.

  4. Udpegning og evaluering

  Rådets medlemmer udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode og mindst en gang i løbet af en valgperiode evaluerer rådet sit arbejde. Evalueringen forelægges Teknik, Klima og Ejendomsudvalget /Kommunalbestyrelsen til orientering.

  Januar 2022
  Guldborgsund Kommune