Gå til hovedindhold

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål om byggeriet.

Indhold

  Dette afhænger af bygningens højde og om der bygges i forbindelse med en bolig eller et sommerhus.

  Vi anbefaler at finde oplysninger i bygningsreglementet kapitel 8 – Byggeret og helhedsvurdering.

  For boliger/enfamiliehuse findes bestemmelserne i §§ 177, 180 og 181

  For sommerhuse findes bestemmelserne i §§ 178, 182 og 183

  Bemærk at hvis dit hus er omfattet af en lokalplan, kan der gælde andre regler. Ligeledes kan der være vejbyggelinjer man skal forholde sig til.

  Bebyggelsesprocenten skal du som udgangspunkt selv udregne. I visse tilfælde kan der være lavet en beregning i en tidligere byggesag. Du kan læse mere hvor du finder frem til tidligere byggesager under spørgsmålet ”Hvor finder jeg tegninger over min ejendom?”

  Bebyggelsesprocenten udregnes således:

  Samlede areal for bygninger på grunden x 100 / Grundarealet

  For småbygninger - såkaldt sekundært byggeri (garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger) - gives et fradrag for de første:

  • 50 m² pr. bolig under kategorierne: fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel og sommerhuse.
  • 20 m² pr. bolig under kategorierne: etageboligbyggeri, rækkehuse, gruppehuse og lignende former for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse.

  Er der lokalplan for området, kan ovenstående fradrag være mindre.

  Der kan i særlige tilfælde være andre forhold, der skal indgå i beregning. Dette kan man læse mere om i bygningsreglementets kapitel 23 - Beregningsreglerne.

  Når du skal ansøge om byggetilladelse skal dette gøres digitalt via hjemmesiden Byg & Miljø – www.bygogmiljoe.dk

  Du skal benytte MitID til at logge ind og indsende.

  En byggeansøgning skal indeholde en række oplysninger herunder tegninger. Dette vil som udgangspunkt være en situationsplan, en plantegning, en facadetegning.

  Du kan finde tegningseksempler på Byg & Miljøs hjemmeside.

  Der er igen forskel på måde du søger på og afgørelsen vil forsat være en byggetilladelse – også selvom byggeriet er færdigt. Det er en fordel fra start at oplyse hvornår byggeriet, tilbygninger eller ombygninger er udført.

  Vær opmærksom på, at der som udgangspunkt forudsættes at nugældende regler overholdes, medmindre man for de enkelte forhold søger dispensation til, opfyldes af krav i tidligere bygningsreglementer.

  Når du skal ansøge om byggetilladelse skal dette gøres digitalt via hjemmesiden Byg & Miljø – www.bygogmiljoe.dk

  Der er en række byggearbejder der ikke kræver byggetilladelsen. Du finder listen i bygningsreglementets kapitel 1 – Administrative bestemmelser, §§ 4 og 5.

  Alle byggesager bliver oprettet i BBR, men ændringer bliver ført indfør, når byggesagen er færdigmeldt.

  Færdigmelding skal ske via hjemmesiden Byg & Miljø – www.bygogmiljoe.dk

  Du skal benytte MitID til at logge ind og indsende.

  På Byg & Miljøs hjemmeside finder du hjælp til færdigmelding.

  LCA står for livscyklusvurdering og beskriver et byggeris klimapåvirkning. Fra 1. januar 2023 er indført krav om LCA-beregning for alle nybyggerier som opvarmes. Endvidere er indført en grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækv./m2/år. for nybyggerier på over 1.000 m².

  En byggesag der omhandler nybyggeri skal således indeholde en LCA-beregning. I lighed med øvrige tekniske krav, skal du først sende dokumentationen for denne beregning ind når du færdigmelder byggeriet.

  Vi anbefaler at du tidligt i processen går i gang med beregningerne, så værktøjet kan bruges aktivt i designfasen

  Du kan læse mere om krav og bestemmelser og finde vejledning til bygherres og rådgivers rolle hos Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger.

  Ja, udendørsarrangementer hvor der samles mere end 150 personer skal meddeles til kommunen senest 4 uger før afholdelse. Såfremt bygningsreglementets krav med præ-accepterede løsninger overholdes, skal arrangementet blot meddeles til kommunen. Er dette ikke tilfældet, kræver det en fuldt belyst ansøgning om byggetilladelse.

  Ja, indendørsarrangementer i bygninger som ikke er godkendt til forsamlingslokale – eksempelvis en lade, en maskinhal eller en lagerhal, kræver ansøgning om byggetilladelse. Der gives ved denne type arrangementer maksimalt lov til ophold for 1.000 personer samtidig.

  En meddelelse eller ansøgning om byggetilladelse skal fremsendes digitalt via hjemmesiden Byg & Miljø – www.bygogmiljoe.dk

  Du kan flere oplysninger og vejledning i bygningsreglementet Bilag 11, 11a og 11c til kapitel 5 vedrørende brand.

  Ja, kommunen skal modtage en meddelelse ved midlertidige overnatninger. Er antallet af overnattende under 150 skal kommunen have besked senest 2 uge før. Er det flere skal kommunen have besked senest 4 uge før. Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Dette omfatter også forsamlingshuse, idrætshaller, børnehaver og/eller lignende.

  Midlertidige overnatning i kontorer, butikker, virksomheder eller andet kræver forudgående byggetilladelse. Fyldestgørende ansøgning skal være modtaget senest 4 uger før overnatningen.

  En meddelelse eller ansøgning om byggetilladelse skal fremsendes digitalt via hjemmesiden Byg & Miljø – www.bygogmiljoe.dk

  I mange tilfælde vil din nabo inden opførelse have været i dialog med kommunen. Overholder byggeriet byggeretten vil kommunen typisk undlade at orientere dig som nabo.

  Som kommune anbefaler vi altid at naboer husker at skabe en relation til hinanden og ligeledes husker at holde denne ved lige. Samtaler både før, under og efter nyt byggeri er altid gavnligt.

  Ja. Som hovedregel må der ikke placeres sommerhusbebyggelse tættere på skel end 5,0 meter og sekundært bebyggelse skal placeres mindst 2,5 meter fra skel.

  Vi anbefaler at finde oplysninger i bygningsreglementet kapitel 8 – Byggeret og helhedsvurdering.

  For sommerhuse findes bestemmelserne i §§ 178, 182 og 183.

  Bemærk at hvis dit hus er omfattet af en lokalplan, kan der gælde andre regler.

  På hjemmesiden WebLager – www.weblager.dk

  Hvis kommunen har en eller flere tegninger over din ejendom, vil de ligge offentligt tilgængeligt på denne hjemmeside. 

  Bemærk at du i byggesagsarkivet ikke kan finde igangværende byggesager, byggesager vedrørende banker, militære anlæg eller sager som indeholder personfølsomme oplysninger.

  Hvis du ikke kan finde en bestemt byggesag, eller hvis du finder dokumenter som ligger forkert, kan du sende en mail til weblager@guldborgsund.dk. Beskriv problemet og husk at notere ejendommens adresse, årstal for sagen og eventuelt journalnummer.

  Skulle du finde personfølsomme oplysninger, bedes du ligeledes sende en mail weblager@guldborgsund.dk, så vi hurtigst muligt kan rette op på dette.

  Ja. Afdelingen har 2 timers telefontid dagligt.

  Mandag til onsdag 9–11
  Torsdag 15–17
  Fredag 9–11

  Det vil være en fordel at have så mange af følgende oplysninger klar som muligt.

  • Adressen som henvendelse drejer sig om
  • Byggesagsnummeret på den konkrete sag
  • Navn på den konkrete sagsbehandler, som har sagen

  Bolig og Byggesags direkte telefonnummer er: 54 73 20 95