Låne- og tilskudsmuligheder

Her får du information om låne- og tilskudsmuligheder, når du skal flytte, bo eller bygge.

Beboerindskudslån

Du kan ansøge om et lån til dækning af beboerindskuddet, hvis du flytter ind i et alment byggeri eller bliver anvist en lejlighed af kommunen.

Beboerindskudslån kan som hovedregel ikke udstedes til privat udlejning. I enkelte situationer er det dog muligt, hvis du fx er blevet anvist en bolig af kommunen.

Inden du starter selvbetjening, skal du have følgende klar:

  • Dokumentation for din husstands indkomster
  • Dokumentation for din husstands formuer
  • Lejekontrakt, hvis udlejer ikke har udfyldt punkt B på ansøgningsskemaet.
  • Kontooversigt fra din bank, så vi kan se din aktuelle formue.

Ansøg om lån til beboerindskud

Bevaringsfonden

Guldborgsund Bevaringsfond tager hånd om de bevaringsværdige huse - fordi de er guld værd, i vor tid og i fremtiden.

Der er intet ansøgningsskema. Ønsker du at søge om tilskud, kan du sende en ansøgning til Fondens sekretariat bilagt projektbeskrivelse, overslag fra to momsregistrerede håndværkere, samt tegninger, fotos og andet materiale, der illustrerer projektet.

Ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Møderne afholdes mindst en gang i kvartalet.

Vedtægter for Guldborgsund Bevaringsfond (nyt vindue).

Kontaktpersoner
Jannie Lund Bjørk, telefon 54 75 20 81, mail jab@guldborgsund.dk
Lene Pedersen, telefon 54 73 20 88, mail lep@guldborgsund.dk

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje.

Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Søg boligstøtte.

Hvis du har spørgsmål om boligstøtte, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Bosætningspulje

Få information om Bosætningspuljen her.

Fælles friarealer

Vi har i samarbejde med ejere af private udlejningsejendomme gennemført projekter til fælles friareal med støtte jf. Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Kravet for et projekt kan komme i betragtning er, at der er tale om flere ejendomme. Kontakt os for yderligere information.

Kvotebolig

Siden er under opdatering...

Kontakt
Jobcenter Guldborgsund, telefon 54 73 10 00, mail jobcenter@guldborgsund.dk

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan søge om lån til betaling af dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

Du kan endvidere søge om lån til tilslutningsudgifter til for eksempel tilslutning til fjernvarme, kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt.

Klik her for at få information om hvordan du søger om lån til betaling af ejendomsskat (nyt vindue).

Spildevand - lån og fristforlængelse

Hvis du ejer en ejendom, der får eller har fået krav fra os om bedre spildevandsrensning, kan du søge om at få fristen for tilslutning til kloak eller etablering af privat anlæg forlænget. Du kan ligeledes søge om et 20-årigt lån til udgifterne.

Ordningen gælder ikke for ejendomme, der allerede er tilsluttet Guldborgsund Forsynings kloak, og som blot skal adskille regnvand og spildevand (seperatkloakering).

Hvem gælder tilbuddet for?

Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor ejer har en samlet husstandsindkomst under 300.000,-kr. Beløbet forhøjes med 39.300,- kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år op til max. 4 børn.

Ansøgningsfrister

Ved nye påbud vil fristen fremgå af varslet.

Når vi har truffet afgørelse om at ejendommen er omfattet af reglerne og forlænget fristen for påbuddet med minimum 3 år, skal du skriftligt ansøge Guldborgsund Forsyning om låneordningen. Ansøgningen til Guldborgsund Forsyning skal gives senest 1 ½ år før påbuddet skal være opfyldt.

Guldborgsund Forsyning har herefter 4 måneder til at give tilbuddet, og du skal acceptere tilbuddet senest 1 år før påbuddet udløber.

Disse tidsfrister skal sikre at Guldborgsund Forsyning har mulighed at etablere spildevandsanlægget indenfor tidsfristen i kommunens påbud.

Hvordan søger jeg?

Du finder ansøgningsskemaet her (nyt vindue).

Vejledende notat til udfyldelse af ansøgningsskema kan hentes her (nyt vindue).

Når du har udfyldt skemaet, sender du det til os via mail til spildevand@guldborgsund.dk eller via brevpost til Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., hvorefter vi træffer afgørelse om, hvorvidt du er omfattet af reglerne.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskemaet kan du kontakte Borgerservice på telefon 54 73 10 00 eller spildevand@guldborgsund.dk

Har du spørgsmål til låneordningen kan du kontakte Guldborgsund Forsyning på telefon 72 44 12 12 eller info@guldborgsundforsyning.dk

Kontakt

Guldborgsund Kommune

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)