Gå til hovedindhold

Støtte & Vejledning Guldborgsund

Støtte & Vejledning Guldborgsund består af en bred vifte af forskellige sociale tilbud, som er beskrevet nedenfor. Klik på de forskellige afdelinger og læs om vores tilbud. Du finder kontaktoplysningerne til os i bunden af siden.

Indhold

  STU Guldborgsund

  Vores tilbud hører ind under lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 28. maj 2019, med de ændringer, der følger af lov nr. 731 af 13. juni 2023. 

  STU Guldborgsund er et tilbud, der består af en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov beliggende i Guldborgsund Kommune på adressen Kraghave Gaabensevej 100 i Nykøbing F. 

  Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – også kaldet STU. 

  Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt; eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 

  STU Guldborgsund er for en mangfoldighed af unge med særlige behov: 
  • Angst 
  • Autisme 
  • ADHD 
  • Psykiske lidelser 
  • Erhvervet hjerneskade 
  • Udviklingshæmning 

  Som en underafdeling til STU Guldborgsund tilbydes unge med fysiske handicaps og sværere funktionsnedsættelser et STU-forløb i det særligt tilrettelagte Sanseværksted. 

  Det er dog ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for, om den unge er i målgruppen for STU, men alene, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. 

  Den unge kan få tilbuddet om STU efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. År. 

  Ansøgning om optagelse og indhold 

  For ansøgning om optagelse på STU rettes henvendelse til UU-vejledningen i Guldborgsund Kommune på telefon 54 73 14 30 eller mail uu@guldborgsund.dk 

  STU Guldborgsund består af undervisning, praktiske og kreative aktiviteter, der er sammensat i et ugeskema efter den enkelte unges ønsker, behov og muligheder ud fra de rammer, vi i STU Guldborgsund kan tilbyde.

  STU tilrettelægges med minimum 840 timer om året og i videst muligt omfang under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.  

  Ungdomsuddannelsen udgør et planlagt og koordineret forløb, der sigter mod progression i den enkeltes udvikling, og der fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

  Uddannelsens elementer og forløb beskrives i en forløbsplan for uddannelsen, og der afholdes gennem hele forløbet i STU løbende og årlige møder med UU-vejledningen og andre relevante myndigheder.  

  I STU Guldborgsund tilbydes værksteder indenfor: 
  • Madlavning på større og mindre hold 
  • Håndværk og design / Kreative aktiviteter 
  • Træning i motionscenter 
  • Praktiske færdigheder i at passe grønne områder som græsslåning, fliselægning  / Grønt værksted 
  • Praktiske færdigheder i at snedkerere, ordne cykler, plante til og luge / Grønt værksted hjemme 
  • Praktiske færdigheder i oprydning på fodboldstadion, affaldsindsamling og transport / Praktisk hold 
  • Træning i sociale færdigheder / Socialt værksted 
  • Træning i dansk, matematik og engelsk / Fagværksted 
  • Medie med E-sport, sociale medier, vedligehold af IT / Medie værksted 
  • Boundervisning 
  • Køkkenarbejde i produktionskøkken 
  • Sanseværksted 
  Praktik, elevråd og kontakt 

  Praktik i virksomheder og institutioner, hvor den unge i praksis får mulighed for at afprøve praktisk arbejde i en virksomhed eller på institution samt tilegne sig færdigheder i tilknytning til arbejdsmarkedet. 

  På STU Guldborgsund har vi et aktivt elevråd, som der er valg til hvert år i september. 

  Ungbo (Lov om social service § 85) 

  Ungbo er et opgangsfællesskab for unge med særlige behov i alderen 18 til 30 år bosiddende i Guldborgsund Kommune. For at kunne få en lejlighed i Ungbo, skal man være i gang med en uddannelse; typisk et STU-forløb. 

  Målet for de unge er størst mulig selvstændighed og trivsel i daglige gøremål og opgaver omkring eget liv i egen bolig. Ungbo er centralt beliggende i Nyk. F., og lejlighederne lejes af boligselskabet Domea.

  Ungbo er et § 85-tilbud, hvor de unge kan få pædagogisk støtte til og vejledning i at bo i egen lejlighed af fastansat pædagogisk personale tilknyttet Ungbo.

  Omfanget af støtte- og vejledningstimer afgøres af visitationen fra Guldborgsund Kommunes Social Service, som bevilger støtten. 

  Lejlighederne i Ungbo ligger primært samlet i én bygning med to etager med i alt 26 lejligheder samt en fælleslejlighed, som er åben i eftermiddags- og aftentimer på hverdage samt i weekends. 

  Desuden er der til Ungbo tilknyttet unge, som bor i egne lejligheder i nærområdet af Ungbo.

  I fælleslejligheden er der mulighed for at samles med og møde andre beboere fra Ungbo omkring morgen- og aftensmåltid samt at få støtte til tilberedelsen heraf.

  De unge i Ungbo kan søge om støtte til dagligdags funktioner som rengøring, madlavning, indkøb, hygiejne, økonomi, kommunikation m.m. 

  I sommertiden og løbende gennem året arrangerer personalet i Ungbo ture ud af huset til fx København, ud i naturen, til stranden og til lokale arrangementer som Royal Run og Revy. Sommer og vinter holdes der henholdsvis sommerfest og julearrangement. 

  Som ung bliver man visiteret og evt. skrevet på en venteliste til en lejlighed i Ungbo gennem Guldborgsund Kommunes Social Service i Center for Trivsel & Social Indsats.

  Kontaktinformationer

  Telefon 54 73 21 22

  Mandag – fredag kl. 9-12

  Beskyttet beskæftigelse (Lov om social service § 103)  

  Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse inden for gartneri, dyrehold, butik, landbrug, jern og metal, køkken og kantine, pakke og montage samt produktion. Vores tilbud er placeret i Nykøbing Falster og Sakskøbing. I vores arbejds- og uddannelsestilbud er ”arbejds- og læringsbegrebet” udgangspunkt for, hvordan dagen sammensættes. 

  Hvem er tilbuddet til? 

  Tilbuddet er til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, for hvem arbejde og uddannelse, er en vigtig del af hverdagen og identiteten. 

  Smedeværkstedet

  Smedeværkstedet er en del af tilbuddet på Københavnsvej 7 i Nykøbing F. 

  Her arbejdes der med jern og metal, og vi udfører montage og pakkeopgaver for private virksomheder. 

  Arbejdet foregår under kyndig vejledning af en værkstedsassistent. 

  Sæbefabrikken

  Sæbefabrikken er en privat virksomhed, som ligger i Nykøbing F. Vi har vores egen lille afdeling i virksomheden. Her udfører vi pakkeopgaver, etikettering, tapning og omtapning af rengøringsmidler med mere. 

  Arbejdsfællesskab Besøgsgården  

  Besøgsgården er et økologisk landbrug med dyrepension og en lille butik. Opgaverne består af pasning af dyr, markarbejde, græsslåning, vedligehold af arealer, butik med mere. 

  Der er forskellige dyr som heste, kødkvæg, geder, får, grise, med mere. 

  Vi har også en lille dyrepension, hvor vi kan passe for eksempel kaniner, marsvin, fugle og katte for private. 

  En del af beskæftigelsen på Besøgsgården kan også være rundvisning af de mange besøgende, der kommer året rundt. 

  Kødet fra vores økologiske husdyrhold kan købes i den lille butik, der er på Besøgsgården. 

   

  Gårdbutikkens åbningstider: 

  Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.00 

  Fredag fra kl. 8.00 til kl. 13.30 

  Lørdag, søndag og helligdage fra kl. 8.30 til kl. 13.30 

  Hvis du vil vide mere om Besøgsgården kan du følge os på facebook - Saxenhøj Økologi.  

  Arbejdsfællesskab Sax Café 

  Køkkentilbuddet er delt op i tre:

  1. Produktionskøkkenet/ Cafe på Saxenhøj
  2. Modtagerkøkken på Københavnsvej i Nykøbing
  3. Festsalen på Saxenhøj 

  I køkkenet på Saxenhøj arbejdes der med en madproduktion, der leverer mad til Døgnboligerne i Guldborgsund kommune, og hvor de beskyttede medarbejdere deltager i produktionen. Der produceres desuden morgenmad og frokost til salg i Caféen på Saxenhøj, hvor alle er velkommen. 

  Køkkenet på Københavnsvej fungerer som montagekøkken, hvor der produceres morgenmad og frokost til alle brugerne i huset.

  Arbejdsfællesskab Park, Træ & Montage 
  Park  

  På Saxenhøj passer vi en 30.000 m2 stor park. Vi slår græs, klipper hæk, luger ukrudt, planter blomster, samler affald og meget mere. 

  Om vinteren plejer vi maskinerne og deltager gerne i de øvrige pakkeopgaver. 

  Træ 

  I Snedkeriet har vi samarbejde med private virksomheder og private. 

  Vi har store maskiner, der kan håndtere store mængder træ, og vi laver små produkter til private, som for eksempel plantekasser, fuglekasser og lignende. 

  Montage 

  På Saxenhøj er der mulighed for pakkeopgaver, samle kasser, pakke brugsting i kasser, pakning og ompakning af porcelæn, klargøring af delelementer til rengøringsprodukter og meget mere. 

  Det Gule Hus (Lov om social service § 104).  

  § 104 aktivitets- og samværstilbud er målrettet borgere, som er tilkendt pension, og som ønsker et dagtilbud med aktiviteter, der har et kreativt og kulturelt indhold.  

  Vi planlægger aktiviteterne med henblik på at udvikle, styrke og vedligeholde færdigheder indenfor en lang række områder. Dette kan for eksempel være motoriske, sociale og kommunikative færdigheder. 

  Det Gule Hus er et kreativt tilbud med fokus på processen, ikke produktet. Aktiviteterne er centreret om håndarbejde, vævning, keramik, pileflet, læder, maleri, kortspil og brætspil med mere. Ligeledes er der mulighed for at deltage i forskellige hobbybetonede, kreative og fysiske aktiviteter. 

  Samvær og trivsel

  Samvær og trivsel vægtes højt, og her er også plads til bare at være. 

  Borgernes egne ønsker vægtes højt, og borgerne indgår derfor løbende i planlægningen af de forskellige aktiviteter. 

  Gennem støttende og anerkendende tilgang og metode gives mulighed for succesoplevelser, som styrker den enkeltes selvtillid og personlige udvikling, ligeledes understøtter arbejdsfællesskaberne den enkeltes mulighed for at indgå i sociale relationer og netværker. 

  Vi har indrettet lokaler, så der er mulighed for at trække sig helt eller delvist fra det øvrige fællesskab.

  Socialpædagogisk støtte (Lov om social service § 85)

  Socialpædagogisk støtte også kaldet Bostøtte, er et tilbud til dig, som på mange områder er i stand til at klare dig selv, men som har behov for støtte og vejledning på visse områder.  

  I den socialpædagogiske indsats arbejder vi multiteoretisk med afsæt i Recovery (det at komme sig) og den rehabiliterende tankegang (støtte samt redskaber og metoder til at komme sig).  

  Vi arbejder ud fra SMART mål, hvilket vil sige at indsatsen er:

  • Specifik - så alle er klar over, hvad der refereres til og hvad der skal opnås 
  • Målbar - dokumentation for at målet er nået 
  • Accepteret – målet giver mening for alle 
  • Realistisk – målet hænger sammen med virkeligheden 
  • Tidsbestemt – målet skal være nået til en aftalt tid 
  Hvem kan få §85 støtte? 

  For at du kan få tilbud om socialpædagogisk støtte jvf. Servicelovens §85, skal du være over 18 år og have nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det kan for eksempel være et fysisk og/eller psykisk udviklingshandicap, sindslidelse, krise og/eller sociale udfordringer.  

  Hvad er formålet med socialpædagogisk støtte? 

  Formålet med socialpædagogisk støtte er, at der, med udgangspunkt i dit behov, bliver støttet op om din positive udvikling og dit funktionsniveau gennem en vejledende, udviklende og rehabiliterende indsats. 

  Støtten vil altid tage udgangspunkt i at styrke dine muligheder for at mestre eget liv og tilværelse i størst muligt omfang, så du får mulighed for at indgå i relevante fællesskaber. 

  Hvordan får du støtten? 

  Du kan selv søge, pårørende/nærmeste eller sagsbehandlere kan søge på dine vegne.  

  Du kan søge §85 støtte via Afdelingen for Social Service, Center for Trivsel og Social indsats, Guldborgsund Kommune. 

  Når ansøgningen er modtaget, vil du blive inviteret til en samtale, det kan enten være hjemme hos dig eller i Social Service. Ved samtalen vil I sammen afdække dine ressourcer, ønsker og håb og ud fra disse sammen finde dine støttebehov.  

  Hvis du får bevilget socialpædagogisk støtte og enten har husdyr og/eller er ryger, skal du være opmærksom på følgende: 

  • Husdyr - eksempelvis hund, skal være i et andet rum, end der, hvor bostøtten skal arbejde. 
  • Røgfrit miljø - bostøtten skal, når de er i dit hjem, sikres et røgfrit arbejdsmiljø. Du må derfor ikke ryge, så længe bostøtten er i hjemmet, og du bedes lufte ud 30 minutter før besøget, hvis du ryger indendørs.  

  Indsatsen socialpædagogisk støtte kan foregå på følgende måder:  

  • Individuelt 
  • Kursusforløb 
  • Anden form for kontakt (f.eks. opringning, sms, virtuelt, mail) 
  Hvilke støtte kan indgå i indsatsen?  

  Ud fra en konkret og individuel vurdering kan støtten for eksempel omfatte: 

  • Støtte i forhold til relationer (ex. opbygning af samt samspil og kontakt med familie, venner, netværk mv., deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter f.eks. gennem civilsamfund, interesseorganisationer ol.) 
  • Støtte i forhold til mobilitet (ex. færdes med transportmidler, gå og bevæge sig ol.) 
  • Støtte til egen omsorg (ex. hygiejne, kost, seksualitet ol.) 
  • Støtte til praktiske opgaver (ex. strukturerer indkøb, opvask, rengøring, madlavning ol.) 
  • Støtte til kommunikation (ex. forstå og agere på post/meddelelser, samtaler, anvendelser af kommunikations udstyr og – teknikker ol.) 
  • Støtte til samfundsliv (ex. uddannelse, beskæftigelse, økonomi ol.) 
  • Støtten ydes altid i samarbejde og sammen med dig. 
  • Støtten udføres med udgangspunkt i de indsatser, som du er blevet bevilliget. 
  Hvem er vi? 

  Vi er teams bestående af medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, blandt andet socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter med flere. 

  Vi har tilsammen mange års erfaring indenfor det sociale og kommunale system. 

  Organisationen er desuden et uddannelsessted for både pædagogstuderende samt social- og sundhedsassistent elever. Derfor vil du kunne møde både studerende og elever. 

  Lokation for teams 

  §85 Bostøtte tilbud, dækker hele Guldborgsund Kommune med satellitter, som er placeret i Sakskøbing, Stubbekøbing, Nysted og Nykøbing Falster.   

  Guldborgsundlinjen (Lov om social service § 10, § 12, § 82 a + b) 
  Åben rådgivning 

  Guldborgsundlinjen er et tilbud til dig, der er over 18 år, som oplever psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, som du har behov for hjælp til. 

  Få vejledning og støtte til det, der udfordrer dig 

  Vi tilbyder støttende samtaler, vejledning og rådgivning til dig, der står med en udfordring eller oplever, at noget er svært at få hånd om i hverdagen. 

  Du er velkommen, når du har brug for det 

  Du kan komme i kontakt med os på forskellige måder. Du kan for eksempel ringe og få en aftale, sende os en mail eller møde op i vores åbningstid uden en aftale på forhånd. 

  Uanset din problemstilling er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan støtte dig i at finde løsninger på det, du har brug for. 

  Hvis vi ikke kan hjælpe dig, vil vi sørge for, at du bliver guidet videre til den rette hjælp hos private, frivillige og professionelle netværk. 

  Vi kan blandt andet hjælpe dig med: 
  • At få et overblik over din økonomi. 
  • At få et overblik over din situation. 
  • At skabe overblik i hverdagen. 
  • At læse og forstå din post eller tjekke e-boks. 
  • At få kontakt til frivillige organisationer. 
  • At være pårørende. 
  • Korte samtaleforløb. 
  • Korte kursusforløb. 
  • At få dialog med dit netværk. 
  • At få kontakt til offentlige myndigheder, for eksempel praktiserende læge, regional psykiatri og andre afdelinger i Guldborgsund Kommune. 
  Du sætter dagsordenen 

  Vi lægger stor vægt på, at rådgivningen tager afsæt i dit behov. Vi ved, at jo hurtigere man får hånd om det, der udfordrer, des bedre fungerer hverdagen. Uanset om du har psykiske, fysiske eller sociale udfordringer, eller har andre udfordringer i livet, så er du velkommen. 

  Alle over 18 år har mulighed for at benytte Guldborgsundlinjen. 

  Hvem er vi? 

  Vi er et team af fem socialkonsulenter med forskellige faglige baggrunde, blandt andet social- og sundhedsassistent, pædagoger og socialrådgivere. Vi har tilsammen mange års erfaring indenfor det sociale og kommunale system. 

  Kontaktinformationer til Guldborgsundlinjen 

  Telefon 54 73 25 80 

  Telefonen er åben: 

  Mandag: 10.00-15.00 

  Tirsdag og onsdag: 9.00-15.00 

  Torsdag: 10.00-17.00 

  Fredag: 9.00-13.00 

   

  Personlig henvendelse: 

  Vi har åben rådgivning  mandag kl.10-15 og torsdag kl. 13.00-16.00 (Derudover efter aftale). 

  Adresse: 

  Nørre Skole 

  Thorsensvej 11 BLOK B 

  4800 Nykøbing F 

  Du kan læse mere om Guldborgsundlinjen på vores hjemmeside Guldborgsundlinjen.dk.

  Fleksibel Bostøtte (Lov om social service § 85)  

  Fleksibel Bostøtte er et tilbud til dig, der kan få brug for at tale med en støttekontaktperson om aftenen, i nattetimerne eller i weekenden/helligdage. 

  Vi er tilgængelige alle dage efter kl. 16.00.

  Fleksibel Bostøtte vil ofte fungere som et supplement til den støtte, du får i dagtimerne. 

  Hvordan gives støtten? 

  Fleksibel Bostøtte gives primært over telefon – enten når du ringer til os eller hvor vi ringer dig op.  

  Støtten kan dog også foregå ved besøg, hvis vi aftaler det. 

  Omfanget af støtten afhænger af de individuelle aftaler, der er indgået med den Fleksible Bostøttes personale og i samarbejde med din sagsbehandler.  

  Hvordan kan du få støtte? 

  For at få støtte skal du visiteres hertil af din sagsbehandler i Social Service.

  Det gøres sådan: 

  • Sammen med din sagsbehandler vurderer I, om du har behov for støtte fra Fleksibel Bostøtte. 
  • Din sagsbehandler taler med koordinator af Fleksibel Bostøtte, som vurderer om Fleksibel Bostøtte kan løse opgaven. 
  • Hvis sagsbehandler og koordinator af Fleksibel Bostøtte er enige om, at Fleksibel Bostøtte kan give dig den rette støtte, bliver du visiteret hertil. Du får besked af din sagsbehandler. 
  • Når du er blevet visiteret, aftaler vi et opstartsmøde med dig før støtten går i gang. 
  Kontaktinformationer til Fleksibel Bostøtte? 

  Når du er visiteret til Fleksibel Bostøtte kan vi kontaktes på telefon nummer 54 73 23 55. 

  Boligerne (Lov om social service § 105/85) 

  Boligerne er et botilbud, som ligger i udkanten af Nykøbing F.  

  Boligerne er et botilbud efter §105 med §85 støtte. De fysiske rammer er klyngebyggeri, med selvstændige lejligheder, der er fælles gårdhave, en fællesstue og overdækket terrasse.  

  Der er personaledækning fra kl. 07.00-23.00 med mulighed for visitering til fleksibel bostøtte fra kl. 23.00-08.00, hvis du har behov for kontakt i nattetimerne.  

  Målgruppe  

  Målgruppen er borgere +30 år, som har et afdækket rehabiliteringspotentiale.  

  Du har en psykiatrisk diagnose, en personlighedsforstyrrelse, et mindre misbrug og/eller kognitive udfordringer.  

  Du her en betydelig nedsat funktionsevne og overvejende moderat behov for personalestøtte.  

  Støtten

  Støtten gives efter §85 og kan f.eks. bestå af følgende:  

  • Støtte i forhold til relationer  
  • Støtte i forhold til mobilitet  
  • Støtte til egenomsorg  
  • Støtte til praktiske opgaver  
  • Støtte til kommunikation  
  • Støtte til samfundsliv  

  Støtten ydes altid i samarbejde med dig, og med udgangspunkt i de indsatser der er bevilget. 

  Der arbejdes ud fra en recovery og rehabiliterende tilgang, med fokus på at din funktionsevne vedligeholdes/og eller udvikles, så du sikres mulighed for at mestre eget liv og indgå i relevante fællesskaber, i det omfang du magter.  

  Kraghaven (Lov om social service § 66 stk. 1 nr. 7) 

  Kraghaven er et socialpædagogisk aflastningstilbud, hvor børn og unge oplever en aktiv og meningsfuld fritid i de rette rammer sammen med ligestillede jævnaldrende.  

  Kraghaven er beliggende i naturskønne grønne omgivelser i udkanten af Nykøbing F. ganske få meter fra Bangsebroskoven.    

  Kraghaven er et socialpædagogisk alternativ til aflastningsfamilier og en professionel støtte til familierne og plejefamilierne.   

  Dagene i Kraghaven 

  Dagene i Kraghaven er bygget op omkring en struktur, som er genkendelig og visualiseret for alle børn og unge.  

  Vi støtter barnet og den unge til at deltage i aktiviteter og fællesskaber, som passer til forudsætninger og dagsform.  

  Vi er ofte på gå-, cykel- eller busture ud af huset.

  Vi har forskellige legemiljøer både inde og ude, hvor børnene er delt op i grupper efter funktionsniveau, alder og rollemodeller. I de forskellige legemiljøer har vi taget udgangspunkt i hvad børnene og de unge har interesse for, men vi vælger også at give dem udfordringer. 

  Vores aktiviteter og ture tager udgangspunkt i forskellige temaer og traditioner.  

  Fysiske rammer 

  Alle børn og unge har deres eget værelse når de er i Kraghaven. Vores 15 værelser er inddelt i fire grupper, som kan lukkes af efter behov, så det er muligt at indrette mindre børne- og ungegrupper. I hver gruppe er der badeværelse og fælles stuekøkken.  

  Vi har også en hyggefilmstue, et ”Gamerrum”, et rum med ”Active Floor”, et Sanserum og en stor gymnastiksal.  

  Udearealerne er blandt andet fodboldbane, legeplads, og en gårdsplads, som vi flittigt bruger som cykelbane. 

  Ganske få meter fra Kraghaven ligger Bangsebroskoven, hvor der er bålhytter, cykelstier med mere.   

  Forældresamarbejde 

  Som forældre er I vores vigtigste samarbejdspartnere, og vi vægter derfor dette samarbejde meget højt.  

  Alle forældresamarbejder har forskellige forudsætninger. Nogle af jer vil vi møde ofte, når I henter og bringer, andre af jer møder vi sjældent fordi jeres barn eller unge kører med bus. Dette bevirker også, at det vil være forskelligt hvordan og hvor ofte vi taler sammen. 

  Vi sender jævnligt nyhedsbreve ud samt ringer og sender sms. Vi arbejder på at komme på Aula, så vi kan få mulighed for at kommunikere med jer på den platform. 

  Vi holder statusmøder mindst en gang om året.  

  Målgruppe 

  Kraghaven er aflastningsinstitution til børn og unge i alderen 0 - 17 år - jf. SEL § 66 stk. 1 nr. 7 

  Kraghaven er for børn og unge med fysisk og eller psykisk funktionsnedsættelse. Kraghaven modtager børn og unge fra alle kommuner.

  Hvordan bevilges aflastning? 

  Det er sagsbehandleren i kommunen, der bevilliger aflastningsdøgn til det enkelte barn jf. SEL § 84 eller § 52. 

  Aflastningsopholdene kan sammensættes på mange forskellige måder, så det tilgodeser barnet/den unge og familiens behov.  

  Vi anbefaler nedenstående modeller for aflastningsophold, så der højst går cirka en uge imellem hvert aflastningsophold:  

  4 døgn - hver mandag eller hver torsdag 

  6 døgn - et weekendophold og tre mandage eller tre torsdage  

  8 døgn - to weekendophold og to hverdage, som ikke ligger i forlængelse af weekendopholdet                

  10 døgn - to weekendophold og fire hverdage, to hverdage som ligger i forlængelse af weekendopholdene, og 2 øvrige hverdage 

  11-14 døgn - to weekendophold og 5-8 hverdage.  

  Aflastningsdøgnene ligger fast i fire ugers rul, og weekendophold ligger fast i enten lige eller ulige uger.  

  Antal pladser/ledige døgn 

  Vi har 15 pladser.

  Om natten er der både vågen nattevagt, og en rådighedsvagt. 

  Åbningstid 

  Mandage og torsdage fra kl. 14.00 til efterfølgende morgen kl. 08.00. 

  Weekender fra fredag kl. 14.00 til mandag morgen kl. 08.00. 

  Studerende 

  I Kraghaven modtager vi pædagogstuderende fra Professionshøjskolen Absalon. 

  Vi modtager studerende i 2. og 3. praktik. Som praktiksted hører vi under Social- og specialpædagogik.  

  Kontakt

  Kontakt

  Støtte & Vejledning Guldborgsund

  Telefon 54 73 23 40

  Mandag-torsdag kl.08.00-15.00.

  Fredag kl.08.00-12.00.