Gå til hovedindhold

Affald

Dagrenovation, genanvendeligt affald og afbrænding af gren- og haveaffald.

Indhold

  Byrådene i Guldborgsund og Lolland kommuner har overdraget opgaven med indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald til I/S REFA.

  I/S REFA er i henhold til Styrelseslovens § 60 en del af de to kommuner. Alle henvendelser skal rettes til:

  REFA Kundecenter

  Telefon 54 84 14 00
  Mail post@refa.dk

  Kundecenteret har åbent:

  • mandag – fredag kl. 8:00 – 16.00

  Døgnet rundt kan man benytte REFA Selvbetjening til henvendelser om:

  • Manglende tømning
  • Tømningsdage
  • Priser
  • Beholderskifte
  • Bestilling af storskrald

  Få mere information om dagrenovation og genanvendeligt affald hos REFA (nyt vindue)

   

  Hvad er affaldstræ?
  Alt træ fra nedrivninger betragtes som affaldstræ. Træpaller er også affaldstræ.

  Må jeg fyre med affaldstræ?
  Det er ulovligt at bruge affaldstræ til opvarmning i for eksempel brændeovn og brændefyr. Træet kan indeholde kræftfremkaldende stoffer, som så udledes hvis træet afbrændes.

  Hvad gør jeg, hvis jeg har modtaget affaldstræ?
  Det er ulovligt for virksomheder at aflevere affaldstræ til private borgere. Hvis du har fået leveret affaldstræ af en virksomhed, kan du kontakte virksomheden, og bede dem om at hente træet igen, da det er virksomhedens pligt, at aflevere det hos godkendte modtagere. Du har også mulighed for selv at aflevere træet på en af REFAs genbrugspladser.

   

  Regulativet for husholdningsaffald omfatter indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af husholdningsaffald og gælder for alle private husstande, herunder beboelse på landbrugsejendomme, sommerhuse, ubebyggede grunde og erhverv, hvorfra der fremkommer affald.

  Du finder Regulativ for husholdningsaffald i den nationale regulativdatabase NSTAR (nyt vindue).

  Den væsentligste ændring i det nye regulativ for husholdningsaffald er, at det ikke længere er tilladt at afbrænde haveaffald på egen grund, såfremt man bor i byzone, samt at der gælder visse afstandskrav, såfremt man bor i landzone og ønsker at afbrænde haveaffald.

   

  Fra den 1. januar 2010 er der vedtaget ens nationale regler for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr. Erhvervsaffaldsgebyret er et lovpligtigt gebyr, der dækker en andel af omkostningerne til drift af genbrugspladser, samt omkostninger til planlægning og administration i forbindelse med virksomhedernes affald.

  Gebyret opkræves efter de samme regler i hele landet, men beløbets størrelse er forskelligt fra kommunen til kommune, da det afhænger af de enkelte kommuners udgifter på området. Du kan læse mere om erhvervsaffaldsgebyret på REFAs hjemmeside.

  Du finder Regulativ for erhvervsaffald i den nationale regulativdatabase NSTAR (nyt vindue).

  Enhver type bygningsaffald skal sorteres og bortskaffes efter gældende regler. Miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen udgør regelgrundlaget for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

  Få information om reglerne for håndtering af bygge- og anlægsaffald på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).

  Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse

  Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse skal sorteres på stedet, i rene fraktioner og som minimum sorteres i følgende fraktioner:

  • Natursten, f.eks. granit og flint.
  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
  • Beton.
  • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
  • Jern og metal.
  • Gips.
  • Stenuld.

  Ved sorteret bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald sorteret efter Bekendtgørelse om affald. Det skal bemærkes, at det fremgår af Affaldsbekendtgørelsen, at asfalt og jord også skal håndteres som separate fraktioner.

  Det skal sikres, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er frasorteret og særskilt håndteret, herunder at PCB-holdigt fugemateriale er identificeret, frasorteret og særskilt håndteret.

  Termoruder skal udsorteres og om muligt genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genanvendelse, skal deponeres.

  Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

  Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse genanvendes til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, det vil sige genanvendelse af teglsten som tegl, forskallingsbrædder som sådanne, gulvbrædder som gulvbrædder etc. Uforurenet natursten, uglaseret tegl, beton og blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton, kan uden tilladelse og efter forarbejdning, herunder nedknusning, anvendes, som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder.

  Selv om man frit kan genanvende rent bygningsaffald, skal man som bygherre fremsende en anmeldelse til os senest 2 uger før byggearbejdet går i gang, såfremt renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg – målt på gulvarealet, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.

  En anmeldelse skal indeholde oplysninger om:

  • Bygherrens navn og adresse.
  • Dato.
  • Bygherrens underskrift.
  • Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.
  • De forventede affaldsmængder og –typer.
  • Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affald.

  se hvilke transportører, indsamler eller modtager, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at modtage og/eller transportere dit bygge- og anlægsaffald.

  Se hvilke virksomheder der indsamler, behandler og transporterer affald på Energistyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

  Særlige regler for PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

  PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Stoffet er en miljøgift, der blev brugt i byggematerialer som for eksempel fugemasser og termoruder i perioden 1950-1977. PCB er i dag optaget på EUs liste over farlige stoffer, og skal derfor håndteres særskilt i forbindelse med renovering og nedrivningsarbejder.

  Såfremt den ejendom man skal renoverer eller river ned er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977 eller man skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977, skal bygherren foretage en screening af ejendommen for at afdække om der kan være anvendt PCB-holdigt materiale i forbindelse med opførelsen eller renovering af bygningen.

  Screeningen kan gennemføres ved hjælp af dette skema (nyt vindue)

  Kan du sige nej til samtlige punkter i skemaet, så skal du ikke foretage dig yderligere, udover at du selvfølgelig skal anmelde din nedrivning/renovering til kommunen.

  Anmeldelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Bygherrens navn og adresse.
  • Bygherrens underskrift.
  • Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.
  • Byggeår og evt. renoveringsår.
  • Screeningsskemaet for PCB – ovenstående skema.
  • De forventede affaldsmængder og –typer.
  • Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

  Kan du sige ja til ét eller flere punkter i skemaet, så skal anmeldelsen som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Bygherrens navn og adresse.
  • Bygherrens underskrift.
  • Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen.
  • Dato for kortlægningen.
  • Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.
  • Byggeår og eventuelle renoveringsår.
  • Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver.
  • Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale.
  • Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.
  • Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.
  • Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret.
  • De forventede affaldsmængder og –typer.
  • Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

  Find anmeldelses- og screeningsskemaer her (nyt vindue)

  Læs mere om PCB her (nyt vindue).

  Hvis du vil afbrænde gren- og haveaffald, er der en række love og regler, du skal være opmærksom på

  For private grundejere

  • Afbrænding af gren- og haveaffald er ikke tilladt for private grundejere.

  For virksomheder 

  • For gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v er det tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald, jf. affaldsbekendtgørelsens § 47, stk. 1.
  • Guldborgsund Kommune tillader at landbrug afbrænder grenaffald fra læhegn hele året, såfremt det ikke kan genanvendes ved for eksempel flisning. Haveaffald må kun afbrændes mellem 1. december og 1. marts.
   Landbrug betragtes som ejendomme, der er noteret med landbrugspligt (større ende 2 ha.), eller er opført i CVR-registret med branchekode, der hører under landbrugsdrift.
  • Afbrænding af haveaffald er forbudt i byzone, sommerhusområde og samlet bebyggelse i landzone. Ved afbrænding i landzone henvises der til brandmyndighedernes krav.
  • For virksomheder, der ikke har tilladelse til at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald gælder følgende:
   Haveaffald kan komposteres på egen matrikel, enten for sig eller sammen med vegetabilsk affald.
  • Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde fra skovbrug, jf. affaldsbekendtgørelsens § 46, stk. 3.
  • Virksomheder har adgang til at aflevere affaldet på genbrugspladserne mod aflevering af en eller flere affaldskuponer, der er udstedt af REFA, jf. regulativets § 11.

   Reglerne for håndtering af haveaffald for virksomheder kan findes i § 21 i regulativet for erhvervsaffald (nyt vindue).

  Generelle regler for alle typer afbrænding:

  • Afbrændingen må tidligst begyndes ved solopgang, og må fortsætte indtil 1 time efter solnedgang. I særlige tilfælde – f.eks. til Sankt Hans – kan afbrændingen efter aftale med Lolland-Falsters Brandvæsen fortsætte udenfor den ovennævnte periode.
  • Afbrænding må ikke foretages i hård vind eller derover. Hvis vinden ændrer styrke eller retning under afbrændingen, kan det blive nødvendigt at slukke bålet, hvis bålet er til fare eller væsentlig ulempe for værdier eller personer.
  • Afbrænding må ikke foretages i perioder, hvor Byrådet eller Lolland-Falster Brandvæsen har udstedt afbrændingsforbud, f.eks. i særligt tørre perioder.
  • Afbrænding må ikke foregå, hvis Lolland-Falster Brandvæsen vurderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at foretage afbrænding.
  • Afbrænding må ikke foretages, hvis det er til ulempe for omgivelserne, naboer, vejtrafikken eller lufttrafikken.
  • Afbrænding må ikke foretages, hvis luftledninger eller master udsættes for varmepåvirkning.

  Bekendtgørelser

  Som udgangspunkt skal afbrændingen overholde følgende 2 bekendtgørelser:

  • Affaldsbekendtgørelsen, herunder kommunens regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.
  • Afbrændingsbekendtgørelsen.

  Affaldsbekendtgørelsen omhandler afbrænding af haveaffald og lignende hvor afbrændingsbekendtgørelsen beskriver andre afbrændinger herunder festblus samt de afstandskrav og sikkerhedskrav, der stilles til en afbrænding m.v.

  Læs mere om hos Lolland-Falster Brandvæsen (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Affald og genbrug

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)