Gå til hovedindhold

Olietanke

Olietanke er omfattet af en del regler. Årsagen er, at en forurening fra blandt andet tærede olietanke, defekte eller forkert opsatte rørledninger kan være meget bekosteligt og besværligt at rydde op efter.

Indhold

  Olietanke er omfattet af en del regler. Årsagen er, at en forurening fra blandt andet tærede olietanke, defekte eller forkert opsatte rørledninger kan være meget bekosteligt og besværligt at rydde op efter.

  For at forhindre, at der bruges rustne og utætte olietanke, er der sløjfningsterminer for de fleste olietanke, så de på et tidspunkt bliver ulovlige at bruge.

  Arbejde på rørføring/eksisterende tanke samt opsætning af nye olietanke skal udføres af sagkyndige håndværkere.

  Olietanke under 6000 l

  For olietanke under 6000 l er der regler for hvor længe de må anvendes, før de skal sløjfes. Bruges en olietank til fyringsolie primært beregnet til opvarmning af privat bolig, omtales den ofte som en villaolietank. Der kan dog sagtens være olietanke i brug til opbevaring af motorbrændstof, eller fyringsolie til virksomheder - alle disse olietanke er omfattet af de samme regler.

  Olietanke på 6000 l eller mere

  I modsætning til villaolietankene er der ingen sløjfningstermin for store olietanke. Derimod skal store olietanke inspiceres og tæthedsprøves af en sagkyndig med jævne mellemrum, og der er særlige krav til ejer/bruger i forhold til egenkontrol af tank og journalføring.

  Lejede tanke

  Det er ikke ualmindeligt, at leverandører udlejer og/eller opstiller olietanke hos kunder, så længe kunden benytter leverandøren. Disse olietanke er omfattet af de samme regler som alle andre olietanke.

  Det er både ejers (leverandørens) og brugers (kundens) ansvar, at olietanken bliver anmeldt korrekt til os.

  Ved opstillingen skal kunden have udleveret tankattesten, jævnfør Olietankbekendtgørelsens § 16.

  Få derfor afklaret med leverandøren hvem af jer, der anmelder olietanken til os før tanken stilles op.

  Når du skal etablere eller flytte en olietank, skal det anmeldes til kommunen.

  I anmeldelsen skal fremgå:
  Kopi af tankattesten eller overensstemmelseserklæring samt en skitse over hele ejendommen, hvor tankens placering er tydeligt markeret.

  Har du mistet tankattesten skal du aflæse det lille dataskilt, som skal være påhæftet tanken.
  Data er Producent, tankens nummer og G. nr., tanken størrelse (i liter) og om den kan placeres indendørs- eller udendørs.
  OBS! Du skal være opmærksom på at indendørs placering er, når tanken etableres i et rum, hvor der er opvarmning.

  Når du skal sløjfe en olietank, skal det anmeldes til kommunen.

  Med sløjfning menes at:

  1. tanken bundsuges og bortskaffes.
  2. Tanken bundsuges, studser fjernes og tanken afblændes, så der ikke kan fyldes på den, ved en fejl.

  I anmeldelsen skal det fremgå hvordan tanken er blevet sløjfet, og er den gravet op, skal du oplyse om der er fundet forurening i forbindelse med opgravningen.

  Du kan anmelde etablering og sløjfning af olietanke på flere måder:

  Du kan gøre det digitalt på borger.dk (nyt vindue) eller virk.dk (nyt vindue)

  eller på et pdf anmeldeskema (nyt vindue) som du sender til Center for Teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Du kan anmelde på pdf skema historiske olietanke her (nyt vindue).

  For nedgravede tanke har anmeldelse til kommune og indsendelse af tankattest været et lovkrav siden 1970. For overjordiske tanke blev det samme først gældende fra 1999.

  Du behøver ikke tilladelse fra os eller anden myndighed for at etablere en ny olietank. Men du skal fortælle os, hvilken type tank der etableres, hvor på grunden tanken skal være, hvornår den bliver etableret samt sende en kopi af tankattest eller overensstemmelseserklæring.

  Vi skal have oplysningerne senest 14 dage før du begynder at etablere olietanken. Du kan dog vente med at fremsende tankattesten eller erklæringen til tanken er etableret.

  Ved etablering af en tank skal du være opmærksom på reglerne i Olietankbekendtgørelsen. Du skal også være opmærksom på de særlige brandtekniske krav, der er til plasttanke.

  Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest eller overensstemmelseserklæring. Dette er din garanti for, at den købte olietank er godkendt til at opbevare fyringsolie i.

  I Olietankbekendtgørelsen stilles der en lang række krav, som skal opfyldes. Eksempelvis skal arbejdet udføres af en sagkyndig. Det vil sige en person, som dels er tilknyttet en virksomhed, som udfører det aktuelle arbejde, og dels på grund af erfaring eller uddannelse er kvalificeret dertil. Virksomheden skal have tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker den pågældende type arbejde.

  Desuden skal følgende afstandskrav mellem olietank og vandindvindingsanlæg overholdes:

  • 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg.
  • 25 meter til andre boringer og brønde.

  Der kan søges om tilladelse til lempelse af afstandskravet. Kontakt os for nærmere vejledning.

  Opsætning af plastolietanke

  Der er nogle brandmæssige foranstaltninger der skal overholdes, når du vælger at opsætte en plastolietank. Beredskabsstyrelsens vejledning om plasttanke skal overholdes.  

  Når brugen af en olietank varigt ophører – f. eks. når du skifter fra nedgravet til overjordisk tank, eller der f.eks. bliver indlagt fjernvarme – skal ejeren sørge for, at tankanlægget sløjfes. Tankanlægget er tank med tilhørende rørsystem. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at olietanke er sløjfet forskriftsmæssigt.

  Sløjfning foregår ved at:

  • Eventuelt restindhold i anlægget fjernes, anlægget gennemskylles, og efter en passende tid, hvor eventuel restolie har fået tid til at flyde ned ad tankens vægge til bunden, bundsuges igen.
  • Anlægget fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.

  En nedgravet tank, der ligger på et areal, hvor der køres – eksempelvis en indkørsel - bør fyldes op med dertil egnet sand.

  Du skal anmelde til os, når du sløjfer en olietank. Anmeldelse om, at anlægget er sløjfet samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indsendes senest 4 uger efter sløjfningen.

  Vi anbefaler, at du graver din gamle tank op, når du sløjfer den.

  Hvis der skulle være en uopdaget jordforurening under eller omkring en tank og/eller forsyningsrør, så dækker olietanksforsikringen kun 6 måneder, fra anlægget er taget ud af drift. Hvis skaden bliver opdaget senere, kan det derfor have store økonomiske konsekvenser for grundejer.

  Vi anbefaler, at du lader et firma med speciale i jordforurening dokumentere, at tankgraven er ren. Som udgangspunkt skal der laves mindst 3 analyser, fra bund og sider i en tankgrav eller andre udgravninger, hvis man skal være sikker på at undgå en senere kortlægning efter jordforureningsloven.

  Tanken skal bortskaffes til en godkendt modtager, eksempelvis på genbrugspladsen eller til en produkthandler.

  Tanke til fyringsolie kan give jordforurening. Erfaringer viser, at især fyringsolietanke, såvel overjordiske som nedgravede, kan give kraftige jordforureninger. Grundejer er selv ansvarlig for tanke på boliggrunden.

  Hvis din olietank lækker olie skal du forsøge at stoppe uheldet. Derefter skal du kontakte os og dit forsikringsselskab. 

  Hvis det sker pludseligt eller kraftigt skal du ringe 114

  Det er lovpligtigt for alle tankejere at have en ansvarsforsikring, der kan dække udgifter i forbindelse med jordforureninger ved olieudslip.

  Villatankejere med en olietank mindre end 6.000 l, hvor mindst 50 % af det opvarmede areal, er bolig er automatisk omfattet af en forsikringsordning gennem Topdanmark Forsikring A/S, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation, eller fra olieleverandører, der får olie fra disse.

  Forsikringen dækker oprydninger ved jordforureninger efter olieudslip fra lovlige olietankanlæg. Det er en forudsætning, at du ikke har forårsaget skaden med vilje. Forsikringsbetingelserne kan downloades fra Topdanmarks hjemmeside.  

  Olietankforsikringen bortfalder 6 måneder efter anlægget er ude af drift.
   
  Forsikringen dækker kun udgifter i forbindelse med jordforureninger. Skader på bygningsdele dækkes evt. af egen husforsikring – spørg dit forsikringsselskab.

  Olietanke holder kun et begrænset antal år. Der kan være forskel fra type til type, og alt efter om de er gravet ned, står frit ude eller står indendørs. Se mere under Nyttige links

  Hvis du er i tvivl om din olietanks alder, type og/eller tilstand, kan du kontakte en oliefyrstekniker, der kan foretage et miljøtjek af tanken.

  Har du en gammel olietank på din grund, eller er den blevet fjernet?
  Som ejer af en ejendom har du altid pligt til at sørge for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte. Det gælder også oplysninger om olietanke.

  Vi kan se i BBR, at der ligger mange gamle oplysninger om olietanke, og mange af disse er måske forældede, fordi tankene måske er fjernet. Vi har derfor brug for ejernes hjælp til, at få styr på olietankene.

  Så har du kendskab til, at der har været gamle tanke på din ejendom, eller de stadig er der, så tjek dine oplysninger på  www.ois.dd (nyt vindue) > BBR-oplysninger > BBR-meddelelse, og fortæl os, hvis der er noget, der ikke passer.

  Brug skemaet ”Meddelelse om historisk olietank”, som du finder her. Medsend gerne dokumentation for ændrede forhold.

  Lækage fra rørføringen til olietanke er skyld i flere olieforeningerne om året. Vi beder dig derfor tjekke om alt er i orden hos dig.
  Rundt omkring i Danmark opdages flere olieforureninger, hvor forureningen skyldes lækage fra rørføringen til tanken.

  I forbindelse med en tilsynskampagne i første halvdel af 2014, blev det konstateret at hver 4. nyere tank med nedgravede rør er etableret med ulovlig rørføring.

  De mange ulovlige rør skyldes til dels uautoriseret arbejde, men primært uvidenhed, fordi mange VVS-ere ikke var opmærksomme på de nye regler, da de trådte i kraft den 1. december 2000.

  Det har siden den 1. december 2000 været et lovkrav, at nedgravede kobberrør og kobberrør indstøbt i murværk skal være plastbelagte fra fabrik ved nyetablering samt udskiftning af tank eller rørsystemer.

  Hvis ikke kobberrørene er plastbelagte, kan de tære i fugtig jord. Det kan medføre en udsivning af olie, der kan stå på i lang tid, inden utætheden opdages.

  Normalt er du dækket af en kollektiv forsikring, hvis der opstår en forurening. Men forsikringen dækker ikke, hvis rørføringen ikke opfylder gældende krav. Oprensning af en olieforurening kan i værste fald koste flere millioner kroner.

  Tjek etableringen af din tank

  Vi vil med denne information opfordre dig til at sikre, at din tank er etableret med lovlige typegodkendte rør, hvis du har skiftet tank efter den 1. december 2000.

  Hvis du er i tvivl om rørene til olietanken lever op til de nye krav, bør du tage kontrakt til din VVS-mand eller oliefyrstekniker og få det undersøgt.

  Eventuel udskiftning af rør skal foretages af en sagkyndig, som har en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker den pågældende type arbejde.

  www.ois.dk (nyt vindue) kan du selv se hvor mange olietanke, der er registreret på din ejendom. 

  Hvis du allerede har sikret dig, at rørføringen til tanken lever op til de nye krav, skal du ikke foretage dig mere.

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

  Olieselskabernes forsikring af olieforurening oplever ekstra mange skader på plastolietanke.

  Forsikringen oplyser på sin hjemmeside:
  I løbet af sommeren 2018 er der konstateret et øget antal revner og skader på plasttanke. Dette skyldes sandsynligvis den øgede lys- og varmepåvirk­ning, forårsaget af den varme sommer og høje temperatur. Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader — især hvis din tank:
  - Står udendørs og ikke er overdækket
  - Er udsat for direkte sollys og varme

  Har du en utæt olietank, kan du ringe alarm til 114 og bede om Miljøvagten. 

  I 2010 trådte der nye regler i kraft for mellemstore tanke, dvs. nedgravede tanke på 6.000-100.000 liter og overjordiske tanke på 6.000-200.000 liter.

  Ved tanke på 6.000 og derover skal man være særlig opmærksom på følgende forhold i Olietankbekendtgørelsen:

  • Egenkontrol, bilag 9.
  • Inspektion og tæthedsprøvning § 42.
  • Kontrol/udskiftning af nedgravede rør § 48.

  Retningslinjer for tæthedsprøvning og inspektion af mellemstore olietanke og deres rørsystemer

  • Udførelse og dokumentation af inspektion og tæthedsprøvning af tank og rørsystemer skal overholde samtlige krav i Olietankbekendtgørelsens bilag 8.
  • Dokumentation for inspektion og tæthedsprøvning kan indsendes til os.
  • Hvis tanken i forbindelse med inspektion og tæthedsprøvning renoveres, skal der indsende tankattest eller tillæg til tankattest til os.

  Inspektion og tæthedsprøvning af tanke skal udføres af en sagkyndig, altså en virksomhed med rutine i opgaven.

  Hvis tanken også skal renoveres, f.eks. ved genskabelse af korrosionsbeskyttelse eller indgreb i tankens stålkonstruktion, skal den udførende virksomhed være godkendt af PUFO (Prøveudvalget for olietanke).

  Vi anbefaler, at tankejer/tankbruger benytter et inspektionsfirma, som også er godkendt til renovering.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Olietanke

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post (kræver MitID)