Gå til hovedindhold

Rørlagte vandløb

Fejl ved dræn og rørlagte vandløb.

Indhold

  Hvor ligger de rørlagte vandløb?

  Som hovedregel ligger de større rørlagte vandløb i det oprindelige vandløbs leje, dvs. lavest liggende strækning i terrænet.

  Brønddæksler viser, hvor rørledningerne ligger.

  Bredejerne bør have det oprindelige projektmateriale, som viser rørledningernes beliggenhed.

  Hvad er vandløb?

  Vandløb ifølge vandløbsloven alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande (§ 2 i Vand-løbsloven).

   

  På kommunens hjemmeside (www.guldborgsund.dk) og hos Kort- & Matrikelstyrelsen (www.kms.dk) kan du endvidere se forskellige kort:

  • Historiske kort: Rørlagte vandløb vil ofte ligge hvor der tidligere har ligge et åbent vandløb eller grøft. Se især høje og lave målebordsblade.
  • Luftfoto: På nogle luftfoto kan rørlagte vandløb anes. Se især Forårs ortofoto 2010.

  Desuden kan der eventuelt findes oplysninger hos vandløbsmyndigheden, landinspektører, landsarkivet eller hos Hedeselskabet (nu Orbicon).

  Hvem er bredejer?

  Man er bredejer når vandløbet befinder sig på ens ejendom eller danner skel mod nabo.

   

  Hvem vedligeholder de rørlagte vandløb?

  Private rørlagte vandløb:

  Enhver form for vedligeholdelse udføres og betales af de enkelte bredejere.

  Vedligeholdelse er eksempelvis spuling, rodskæring og rensning af brønde.

  Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.

  Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

  Offentlige og private vandløb

  Vandløb er inddelt i offentlige og private (kapitel 4 i Vandløbsloven). Et vandløb er privat, hvis der ikke er klassificeret som offentligt. På kommunens hjemmeside kan man finde et kort over offentlige vandløb.

   

  Offentlige rørlagte vandløb:

  Almindelig vedligeholdelse udføres og betales af vandløbsmyndigheden. Udskiftning af enkelte rør indgår i vedligeholdelsen.

  Udskiftning af længere strækninger med nye rør med samme beliggenhed og koter og med samme diameter samt udskiftning til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden. De berørte bredejere skal deltage i betalingen.


  Hvordan undersøger du for mulige fejl i de rørlagte vandløb?

  Hvor gamle er rørene? Kunne det tænkes, at de er ved at være udtjente?

  • Hvilken type rør er anvendt? Ler, beton, plastik?
  • Hvordan hænger rørene sammen: Er de blot stødt op til hinanden, er der muffer, eller er det hele plastrør?
  • Er rørledningen blevet vedligeholdt (repareret, spulet eller rodskåret) for nyligt? Trænger rørledningen til at blive vedligeholdt, eller kunne rørledningen have taget skade i forbindelse med vedligeholdelsen?
  • Er der skarpe knæk på rørledningen? De skarpe knæk udgør sårbare steder på rørledning.
  • Er rørudløbet frit eller helt eller delvist dækket af mudder?
  • Er der våde pletter eller små søer i lavninger, der viser, at rørled-ningen kan være stoppet eller faldet sammen?
  • Er der opstået huller i jorden over ledningen, som kan vise, at rørledningen er faldet sammen?
  • Er der højdeforskelle på vandspejlet i to brønde på vandløbet? Det viser, at der er stoppet mellem de to brønde.
  • Er brøndene fyldt med sand eller jord?
  • Står der træer over eller i nærheden af rørledningen, så der er risiko for rødder i rørledningen?
  • Løber rørledningen gennem mosejord eller anden ustabil jordbund, så der er risiko for sætninger?
  • Kan rørledningen have sat sig eller kan rørene være gået fra hinanden?
  • Ligger rørledningen i pløjelaget, så de store landbrugsmaskiner kan have skadet rørledningen?
  • Er jorden frossen, så vandet ikke kan trænge ned til rørledningen?
  • Har der været foretaget reparationer af eller foretaget gravearbejder i nærheden af rørledningen for nylig, så der kunne være sket skader på rørledning?
  • Er der tilsluttet dræn, tagvand o.l. til rørledningen for nyligt, som kan belaste rørledningen mere end tidligere?

  Entreprenører har mulighed for at foretage forskellige undersøgelser og reparationer i rørlagte vandløb:

  • TV-inspektioner
  • Spulinger
  • Rodskæring
  • Sugning af brønde
  • Etablering af brønde
  • Udskiftning af delstrækninger.

  Lovgivning

  Kapitel 7 i vandløbsloven beskriver hvordan offentlige og private vandløb skal vedligeholdes. Vandløbsloven kan læses på biblioteket eller på www.retsinfo.dk

   


  Natur, Miljø & Plan, januar 2011

  Vandløb

  Har du et vandløb på din grund, så har du en række forpligtelser i forhold til at vedligeholde vandløbet.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)