Gå til hovedindhold

Vandløb

Har du et vandløb på din grund, så har du en række forpligtelser i forhold til at vedligeholde vandløbet.

Vandløb

Indhold

  I vores kommune er der cirka 760 kilometer kommunevandløb hvoraf cirka 280 kilometer er rørlagt samt et stort antal private vandløb.

  Vi har ansvaret for vedligeholdelsen af offentlige vandløb. Det vil sige, at vi blandt andet har ansvaret for grødeskæring og oprensning af vandløbene.

  Vi er også myndighed for offentlige og private vandløb. Det betyder, at vi træffer afgørelser i vandløbssager.

  Bredejerne har selv ansvaret for vedligeholdelsen af private vandløb.

  Man er bredejer, når vandløbet befinder sig på ens ejendom eller danner skel mod nabo.

  Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejer, med mindre der foreligger en aftale eller en kendelse om anden fordeling af ansvaret for vedligeholdelsen.

  Man er bredejer når vandløbet befinder sig på ens ejendom eller danner skel mod nabo.

  Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på egen ejendom - det vil sige både at udføre og at betale for arbejdet med vedligeholdelse, som fx grødeskæring, oprensning, spuling, rodskæring, udskiftning af rør mv.

  Ansvaret gælder også, selv om bredejer ikke er bekendt med vandløbets eksistens.

  Vandløbet skal vedligeholdes, så vandløbets vandføringsevne bevares. Hvis vandløbet ikke er vedligeholdt tilstrækkeligt, risikerer bredejer at pådrage sig ansvar og dermed blive erstatningsansvarlig for eventuelle skader på andres ejendom.

  Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.

  Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden (kommunen) inden arbejdet gennemføres.