Gå til hovedindhold

Vedligeholdelse af private vandløb

Om vedligeholdelse af private vandløb.

Indhold

  Hvem vedligeholder private vandløb?

  Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne.

  Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på egen ejendom - det vil sige både at udføre og at betale for arbejdet med vedligeholdelsen.

  Hvem er bredejer?

  Man er bredejer når vandløbet befinder sig på ens ejendom eller danner skel mod nabo.

   

  Hvordan skal et privat vandløb vedligeholdes?

  Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

  Åbne vandløb:

  Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring eller eventuel opgravning. Der er også mulighed for at plante skyggegivende træer på vandløbets bredder.

  Afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.

  Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, skal fjernes, så det ikke føres videre til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet løber ud i.

  Rørlagte vandløb:

  Vedligeholdelse omfatter spuling, rodskæring og rensning af brønde.

  Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.

  Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

  Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes.

  Tilslutning til rørlagte vandløb kræver normalt en tilladelse til medbenyttelse fra vandløbsmyndigheden. Her kan der blive tale om, at den nye medbenytter skal betale til rørledningens fremtidige vedligeholdelse.

  Hvad er vandløb?

  Vandløb ifølge Vandløbsloven alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande (§ 2 i Vandløbsloven).

   

  Kan vandløbsmyndigheden fastsætte bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb?

  Vandløbsmyndigheden kan ikke udarbejde regulativer for private vandløb.

  Vandløbsloven giver mulighed for, at vandløbsmyndigheden kan udarbejde bestemmelser for vedligeholdelsen omfang og udførelse. Sådanne bestemmelser vil nøje følge vand-løbslovens ordlyd om vedligeholdelse af vandløb.

  Kan der blive tale om erstatningsansvar?

  Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme m.v.

  Skader skal kunne henføres til den manglende/dårlige vedligeholdelse af vandløbene.

  Krav om erstatning kan rejses ved civilt søgsmål eller ved taksationsmyndigheden. Den, der søger erstatning, indbringer sagen.

  Lovgivning

  Kapitel 7 i Vandløbsloven beskriver hvordan offentlige og private vandløb skal vedligeholdes. Vandløbsloven kan læses på biblioteket eller på www.retsinfo.dk

   

  Skal berørte parter give oplysninger?

  Den enkelte lodsejer skal give alle oplysninger, som er nødvendige for vandløbsmyndighedens vurdering af aktuelle sager, herunder dokumentation for, at/om pligten til at vedligeholde egne vandløb er overholdt. Denne pligt er beskrevet i Vandløbslovens § 58.

  Hvorfor indeholder loven regler for vedligeholdelse af private vandløb?

  En af vandløbslovens funktioner er at løse konflikter mellem grundejere om vandløbenes brug og vedligeholdelse. Konflikterne bunder ofte i spørgsmål om, hvorvidt der er sket ændringer i vandføringen.

  Vandløbsloven indeholder derfor beskrivelser af:

  • Vedligeholdelse af alle vandløb uanset deres klassifikation
  • De enkelte bredejeres pligter og rettigheder.

  Offentlige og private vandløb

  Vandløb er inddelt i offentlige og private (kapitel 4 i Vandløbsloven). Et vandløb er privat, hvis der ikke er klassificeret som offentligt. På kommunens hjemmeside kan man finde et kort over offentlige vandløb.

   

  Vandløbsloven indeholder desuden bestemmelser om, at ændringer af vandløbene skal godkendes af vandløbsmyndigheden, samt om hvordan sådanne godkendelser skal udføres.

  Der er således:

  • Pligt til at udføre vedligeholdelse
  • Pligt til ikke at ændre forholdene uden tilladelse.

   

   

  Natur, Miljø & Plan, januar 2011.

  Vandløb

  Har du et vandløb på din grund, så har du en række forpligtelser i forhold til at vedligeholde vandløbet.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)