Gå til hovedindhold

Praktiksteder

Som kontorelev i Guldborgsund Kommune, har mulighed for at vælge mellem forskellige praktiksteder.

 • Læs op

Indhold

  Center for Arbejdsmarked

  Praktiksted /Afdeling(er)

  Arbejdsmarkedssekretariatet, Job & Virksomhedsservice.

  Vi beskæftiger vi os groft sagt med at få borgerne i job. Som kontorelev hos os har du mulighed for at sidde med økonomiske og administrative opgaver eller administrative opgaver med borgerkontakt.

  Vores opgaver kan kort beskrives som:

  • Økonomi/administration: Opgaver omhandler behandling af anmodning af diverse løntilskud til virksomheder, udbetaling af andre tilskud til virksomheder, fakturabetaling, telefonomstilling, posthåndtering og ad hoc opgaver for andre afdelinger.
  • Administrativ/arbejdsmarkedskonsulent: Borgerbetjening ved ansøgning om ydelser. Indkaldelser til samtaler, partshøringer ved udeblivelser, ad hoc opgaver, journalskrivning, afholdelse af telefoniske samtaler og samtaler ved fremmøde.

  Det vil du lære

  Hos os vil du få en bred viden omkring lovgivning på jobcenterområdet. Du vil få selvstændige opgaver, inden for det jobområde du arbejder med og får mulighed for at forme din elevtid, efter de kompetencer du har og vil afprøve.

  Fakta

  Antal ansatte: 282

  Fagområder: Administrative medarbejdere, økonomimedarbejdere, arbejdsmarkedskonsulenter.

  IT-systemer: Office-pakken, KMD Rollebaseret Indgang, Acadre, Fasit, KMD E-dagpenge, KMD Indkomst.

  Center for Borger & Branding

  Center for Børn & Læring

  Praktiksted /Afdeling(er):

  Center for Børn & Læring, Rådhuset

  Vores fokusområde er at sikre, at alle børn får et godt fundament for viden og udvikling, og at alle børn og unge udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan.
  Det gør vi via kommunens dagtilbud, skoler og SFO’er, hvor der arbejdes målrettet for at skabe trygge og gode læringsmiljøer for børn på de forskellige alderstrin.

  • Team Pladsanvisning/administration dagtilbud
   Teamets kerneopgave er at sikre, at alle forældre, der ønsker det, får tilbudt en plads i et dagtilbud til deres børn,
   Vores opgaver kan kort beskrives som:
   administration af økonomiske fripladstilskud, borgerhenvendelser – telefonisk, mails, personligt, budget og regnskab Dagtilbud, administration af tilskud til private dagtilbud.
  • Specialteamet:
   Teamet har sammen med dagtilbuds- og skolelederne i kommunen ansvar for kommunens specialtilbud
   Vores opgaver kan kort beskrives som:
   ydelse af vejledning og rådgivning, specialpædagogisk bistand både i forhold til folkeskole samt daginstitution, herunder visitation og sagsbehandling, udgivelse af et ydelseskatalog (systematisere og kvalitetsløfte området), mellemkommunal afregning, central elevadministration, kørsel/befordring, informationssikkerhed og GDPR, skoleindskrivning, budget/regnskab fælles udg./indt., anbragte børns skolegang, STU, klagesagsbehandling, mødeforberedelse og opfølgning, ad hoc sekretariatsopgaver.
  • Konsulentteamet
   Teamset kerneopgave er, at udvikle trivsels- og læringsværktøjer til de ansatte i dagtilbud, skoler og SFO’er.
   Vores opgaver kan kort beskrives som:
   Projekter

  Det vil du lære

  I Center for Børn & Læring vil du få mulighed for at møde mange forskellige typer af borgere (mest telefonisk og pr. mail) og hjælpe og vejlede dem, læse, forstå og omsætte lovstof til det virkelige liv, udvikle din talforståelse, få en forståelse for teorien, der udvikles i en forvaltning, der så bliver til praksis i dagtilbud, skoler og SFO’er, lære om de forskellige muligheder, kommunen tilbyder forældre og børn, der har fysiske eller psykiske udfordringer.

  Fakta

  Antal ansatte: 1.100 (22 på Rådhuset)

  Fagområder: Chef, vicechef, administrativ, socialpædagogisk konsulent, pædagogisk konsulent, specialkonsulent, konsulent, ergoterapeut

  IT-systemer: Office-pakken, KMD OPUS, KMD Rollebaseret Indgang, Acadre, KMD Elev, KMD Sag, KMD Institution, KMD Indkomst, KMD ProKap, KMD CICS, KMD Doc2Archive, DMD Doc2Mail, CPR

  Center for Politik & Personale

  Praktiksted /Afdeling(er)

  Byrådssekretariatet, Løn & Personale.

  • Løn & Personale
   I Løn & Personale beskæftiger vi os med alle de ansatte i Guldborgsund Kommune. Vores kommunikation sker primært via telefon og mail. Dog er personalekonsulenerne tit ude i vores organisation og være bisidder for lederne ved personalesager.
   Vores opgaver kan kort beskrives som:
   Lønindberetning, lønberegning, afstemning, konsulentbistand til ledere og vagtplanlæggere, bisidder for lederne ved personalesager og forhandling af løn og personalesager med de faglige organisationer. Vi sørger for, at alle ansatte bliver behandlet efter reglerne i overenskomsterne og får deres løn til tiden.
  • Byrådssekretariatet
   I Byråds- & Direktionssekretariatet betjener vi direktionen, chefgruppen, de politiske udvalg og Husleje-, Beboerklage- og Bevillingsnævn.
   Vores opgaver kan kort beskrives som:
   Opgaver som understøtter betjeningen af topledelsen og politikerne. Derudover løser vi en masse store og små opgaver fra, at have ansvaret når der afvikles valg, til at sikre korrekt anvendelse af vores dagsordenssystem Acadre MM, udarbejdelse af dagsordener og referater samt at sikre at der er bestilt mødelokaler og forplejning. Vi arbejder med masser af deadlines – og dage som kan være uforudsigelige.

  Det vil du lære

  I Center for Personale & Politik vil du i afdelingen Løn & Personale komme til at lære at læse lovstof, fx overenskomster. Du vil lære nogle nye IT-systemer, som kun bruges i Løn & Personale. Du lærer at tale i telefon (det lyder fjollet, men det er ikke så let som det lyder. Dét at lave løn er et speciale i specialet. Der er ikke mange der kan, så din ekspertise kan blive værdifuld, når du er færdiguddannet.

  I Byråds- & Direktionssekretariatet vil du lære at udarbejde dagsordener i Acadre MM, oprette sager, lave partshøringer og sagsfremstillinger for nævnene. Derudover vil du indgå i løsningen af de mange forskellige andre opgaver, eksempelvis betjening af ledelsen og politikere. Vi lægger vægt på, at sikre at de opgaver, du kommer til at arbejde med er opgaver, som du fremadrettet vil kunne anvende - det kan f.eks. være at kunne lave dagsordener.

  Fakta

  Antal ansatte: 50 (i Centret som består af: Løn & Personale, HR & arbejdsmiljø, Byråds- & Direktionssekretariatet, Erhverv & Udvikling, Juridisk Afdeling, Informationshåndtering & Stadsarkiv og Kommunikation.)

  Fagområder: Lønkonsulent, personalekonsulent, økonomikonsulent, leder, konsulent, sekretær, kontorassistent, faglig koordinator m.m.

  IT-systemer: Office-pakken, KMD OPUS Personale, KMD Rollebaseret Indgang, Citrix Vagtplan, Acadre, Virk.

  Center for Teknik & Miljø

  Praktiksted /Afdeling(er):

  Arbejdsmarkedssekretariatet, Job & Virksomhedsservice

  Hos os er der fokus på - på tværs af alle afdelinger - at skabe nye løsninger i et tæt samarbejde med kommunens borgere. Arbejdsområdet er meget bredt. Oversigten giver en indikation af hvad vi arbejder med.
  Vores opgaver kan kort beskrives som:

  • Park & Vej: Planer for vejvedligeholdelse/ asfalt, Parkeringspladser/-forhold, Planer for vedligeholdelse af grønne områder, gadelys m.v.
  • Ejendomscenter Guldborgsund: Drift af kommunale ejendomme (økonomi, vedligehold af skoler m.v.), Køb/salg/udleje af grunde og ejendomme, Byggesager (bl.a. nybyggeri, tilbygning m.v.)
  • Natur: Naturbeskyttelse, Naturgenopretningsprojekter, Tilsyn med bl.a. vandløb og landbrug
  • Miljø: Håndtering af spildevand, Klima, Miljøbeskyttelse
  • Land & By: Lokalplaner/kommuneplan (hvordan et område kan/må anvendes), Byfornyelsesprojekter
  • Informatik: GIS – kortlægning, BBR – ejendomsoplysninger, Mødeplanlægning og ”servicering” af ledelse/udvalg
  • Entreprenørvirksomheden: Vedligeholdelse/renholdelse af veje og grønne områder, Vintertjeneste (snerydning), Indkøb af og vedligeholdelse af kommunens biler

  Det vil du lære

  I Center for arbejdsmarked vil du, overordnet, komme til at ”snuse” lidt til nogle af de mange af opgaver, der ligger i de enkelte fagområder/afdelinger. Vi prøver – så vidt det er muligt – at planlægge dit praktikforløbet, så det passer med dine eventuelle ønsker eller interesseområder.

  Af faste opgaver for vores elever kan blandt andet nævnes: Daglig posthåndtering, Indkøb af kontorartikler, Betaling af regninger osv.

  Fakta

  Antal ansatte: Ca. 100 i administrationen på rådhuset - derudover ca. 200 uden for rådhuset (i driften u/Ejendomscenter Guldborgsund og Entreprenørvirksomheden)

  IT-systemer: Acadre, forskellige fagsystemer afhængig af, hvilket fagområde/enhed/afdeling man er tilknyttet.

  Center for Økonomi & IT

  Praktiksted /Afdeling(er):

  Økonomi

  Økonomi består af Budget & Regnskab og Styring, Innovation & Indkøb.

  I Økonomi servicerer vi alle fagområder og institutioner i Guldborgsund Kommune. Vores kommunikation sker primært via telefon og mail.

  Vores opgaver kan kort beskrives som:

  • Budget & Regnskab: Konsulentbistand, intern kontrol af bogførte bilag, leasing, afstemninger, kommunens indbetalinger, bogføring.
  • Styring, Innovation & Indkøb: Bestilling af varer, Controlling.
   Derudover vil du få kendskab til budgetlægning. budgetopfølgning og regnskabsafslutning.

  Hvad vil du lære

  I Center for økonomi & IT får du mulighed for at arbejde med tal og regneark. Du vil få en god baggrundsviden, som du kan bygge videre på i dit fremtidige job i en økonomifunktion.

  Fakta

  Antal ansatte: 37 (økonomi)

  Fagområder: Økonomikonsulent, Faglig koordinator, Udbuds- og indkøbskoordinator, Analysekonsulent, Digitaliseringskonsulent, Leder

  IT-systemer: KMD Opus Økonomi, Office-pakken, Acadre, Bubo