Gå til hovedindhold

Praktiksteder

Som kontorelev i Guldborgsund Kommune, har mulighed for at vælge mellem forskellige praktiksteder.

Indhold

  Praktiksted /Afdeling(er)

  Arbejdsmarkedssekretariatet, Job & Virksomhedsservice.

  Vi beskæftiger vi os groft sagt med at få borgerne i job. Som kontorelev hos os har du mulighed for at sidde med økonomiske og administrative opgaver eller administrative opgaver med borgerkontakt.

  Vores opgaver kan kort beskrives som:

  • Økonomi/administration:
   • behandling af anmodning af diverse løntilskud til virksomheder
   • udbetaling af andre tilskud til virksomheder
   • betaling af fakturaer
   • telefonomstilling og posthåndtering
   • ad hoc opgaver for andre afdelinger.
  • Administrativ/arbejdsmarkedskonsulent:
   • borgerbetjening ved ansøgning om ydelser
   • indkaldelser til samtaler
   • partshøringer ved udeblivelser
   • journalskrivning
   • afholdelse af telefoniske samtaler og samtaler ved fremmøde
   • ad hoc opgaver

  Det vil du lære

  Hos os vil du få en bred viden omkring lovgivning på jobcenter området. Du vil få selvstændige opgaver, inden for det jobområde du arbejder med og får mulighed for at forme din elevtid, efter de kompetencer du har og vil afprøve.

  Fakta

  Antal ansatte: 282

  Fagområder: Administrative medarbejdere, økonomimedarbejdere, arbejdsmarkedskonsulenter.

  IT-systemer: Office-pakken, KMD Rollebaseret Indgang, Acadre, Fasit, KMD E-dagpenge, KMD Indkomst.

  Praktiksted /Afdeling(er):

  Center for Børn & Læring, Rådhuset

  Vores fokusområde er at sikre

  • at alle børn får et godt fundament for viden og udvikling
  • at alle børn og unge udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan.

  Det gør vi via kommunens dagtilbud, skoler og SFO’er. Her arbejdes målrettet for at skabe trygge og gode læringsmiljøer for børn på de forskellige alderstrin.

  • Pladsanvisning/administration dagtilbud
   Kerneopgaven er at sikre, at alle forældre, der ønsker det, får tilbudt en plads i et dagtilbud til deres børn.
   Vores opgaver består bl.a. af administration af økonomiske fripladstilskud. Derudover borgerhenvendelser, budget og regnskab samt administration af tilskud til private dagtilbud.

  • Specialområdet:
   Har sammen med dagtilbuds- og skolelederne i kommunen ansvar for kommunens specialtilbud.
   Vores opgaver består bl.a. af ydelse af vejledning og rådgivning, samt specialpædagogisk bistand både i forhold til folkeskole og daginstitution. Dertil kommer visitation og sagsbehandling. Vi udgiver et ydelseskatalog, og arbejder med anbragte børns skolegang, STU, og klagesagsbehandling. Derudover arbejder vi med skoleindskrivning, central elevadministration samt kørsel/befordring. Endelig ser vi også på
   • informationssikkerhed og GDPR
   • budget/regnskab
   • mellemkommunal afregning
   • ad hoc sekretariatsopgaver.

  • Konsulentområdet
   Væsentligste opgave er, at udvikle trivsels- og læringsværktøjer til de ansatte i dagtilbud, skoler og SFO’er. Desuden håndterer gruppen de fleste specialopgaver og projekter der skal gennemføres inden for skole- og dagtilbudsområdet.

  Det vil du lære

  I Center for Børn & Læring vil du møde mange forskellige typer af borgere (mest telefonisk og pr. mail) og hjælpe og vejlede dem. Du vil også møde ansatte (ofte ledere) i skoler og dagtilbud. Du vil komme til at læse, forstå og omsætte lovstof til det virkelige liv. Du vil også udvikle din talforståelse, samt få en forståelse for teorien, der udvikles i en forvaltning, der så bliver til praksis i dagtilbud, skoler og SFO’er. Endelig vil du lære om de forskellige muligheder, kommunen tilbyder forældre og børn, der har fysiske eller psykiske udfordringer.

  Fakta

  Antal ansatte: ca. 1.400 (22 på Rådhuset)

  Fagområder: Chef, afdelingsleder, administrativ, socialpædagogisk konsulent, pædagogisk konsulent, specialkonsulent, ergoterapeut

  IT-systemer: Office-pakken, KMD OPUS, KMD Elev, KMD Personale, KMD Sag, KMD Institution, KMD Indkomst, KMD ProKap, KMD CICS, KMD Doc2Archive, Doc2Mail, CPR, eDoc

  HR, Økonomi & Indkøb og Direktions- & Byrådssekretariatet

  HR:

  • HR er delt i fire områder – HR Løn, HR Personale, HR Arbejdsmiljø og HR Organisation. I HR beskæftiger vi os med alle de ansatte i Guldborgsund Kommune. Vores kommunikation sker primært via telefon og mail. Dog er personalekonsulenterne og arbejdsmiljøkonsulenterne tit ude i vores organisation.

  Som elev vil du primært blive tilknyttet HR Løn, hvor vores opgaver kan kort beskrives som:

  • Lønindberetning, lønberegning, afstemning, refusionssøgning og konsulentbistand til ledere og vagtplanlæggere. Vi sørger for, at alle ansatte bliver behandlet efter reglerne i overenskomsterne og får deres løn til tiden.

  Økonomi & Indkøb:

  • Økonomi består af Økonomi- og Indkøbsfunktion.
  • I Økonomi servicerer vi alle fagområder og institutioner i Guldborgsund Kommune. Vores kommunikation sker primært via telefon og mail.

  Vores opgaver kan kort beskrives som:

  • Økonomi: Konsulentbistand, intern kontrol af bogførte bilag, leasing, afstemninger, kommunens indbetalinger, bogføring.
  • Indkøb: Bestilling af varer, Controlling.

  Derudover vil du få kendskab til budgetlægning. budgetopfølgning og regnskabsafslutning.

  Byråds- & Direktionssekretariatet:

  • I Byråds- & Direktionssekretariatet betjener vi direktionen, chefgruppen, de politiske udvalg og Husleje-, Beboerklage- og Bevillingsnævn.

  Vores opgaver kan kort beskrives som at understøtte betjeningen af topledelsen og politikerne Derudover løser vi en masse store og små opgaver fra

   • at have ansvaret når der afvikles valg
   • sikre korrekt anvendelse af vores dagsordenssystem
   • udarbejdelse af dagsordener og referater
   • sikre at der er bestilt mødelokaler og forplejning

  Vi arbejder med masser af deadlines – og dage som kan være uforudsigelige.

  Det vil du lære

  I Center for Personale & Politik vil du i HR komme til at lære at læse lovstof, fx overenskomster. Du vil lære nogle nye IT-systemer, som kun bruges i HR Løn. Du lærer at tale i telefon (det lyder fjollet, men det er ikke så let som det lyder). Dét at lave løn er et speciale i specialet. Der er ikke mange der kan, så din ekspertise kan blive værdifuld, når du er færdiguddannet.

  I Økonomi & Indkøb får du mulighed for at arbejde med tal og regneark. Du vil få en god baggrundsviden, som du kan bygge videre på i dit fremtidige job i en økonomifunktion.

  I Byråds- & Direktionssekretariatet vil du lære at udarbejde dagsordener, oprette sager, lave partshøringer og sagsfremstillinger for nævnene. Derudover vil du indgå i løsningen af de mange forskellige andre opgaver, eksempelvis betjening af ledelsen og politikere. Vi lægger vægt på at sikre at de opgaver, du kommer til at arbejde med, er opgaver, som du fremadrettet vil kunne anvende. F.eks. at lave dagsordener.

  Fakta

  Antal ansatte: ca. 150 (Centret består af: HR, Økonomi & Indkøb, Byråds- & Direktionssekretariatet, Strategi & Udvikling, IT og Informationshåndtering, Stadsarkiv & Jura)

  Stillingsbetegnelser: Økonomikonsulent, Lønkonsulent, Personalekonsulent, Arbejdsmiljøkonsulent, Udbuds- og Indkøbskoordinator, Analysekonsulent, Digitaliseringskonsulent, Faglig Koordinator, Leder, Konsulent, Sekretær, Kontorassistent m.m.

  IT-systemer: Office-pakken, KMD OPUS Personale, KMD OPUS Økonomi/Debitor, KMD Rollebaseret Indgang, OPUS Vagtplan, eDoc, Virk, Rakat.

  Praktiksted: Center for Sundhed & Omsorg

  Vores opgaver på de forskellige områder kan kort beskrives som:

  Udvikling & Uddannelse

  En tværgående stabsafdeling med fast base på Rådhuset, som leverer serviceopgaver til driften i form af:

  • Uddannelse af SSH- og SSA-elever
  • Systemadministration
  • Statistik og dataindsamling
  • Kvalitets- og udviklingsarbejde
  • Dagsordensproduktion
  • Kommunikation
  • Mellemkommunal refusion
  • Økonomi
  • Hygiejne.

  Sekretariater

  Sekretariat for Plejecenter området holder til på plejecentret Bakkehuset. Hjemme- og Sygepleje området holder til på det gamle rådhus i Sakskøbing. Disse steder byder bl.a. på følgende opgaver:

  • Servicering af borgere og ansatte
  • Postfordeling (fællespostkasser), telefonpasning og andre administrative ad hoc opgaver
  • Bestilling af kontorartikler, it-udstyr m.m.
  • Personaleadministration i forhold til overenskomst FOA og DSR
  • Aktindsigt og GDPR
  • Bogføring i KMD Opus
  • BUM-ressourcestyring.

  Det vil du lære

  • Grundlæggende indføring i og viden om nogle af de store administrative opgaver i Center for Sundhed & Omsorg
  • Administrative IT-systemer, som kan effektivisere arbejdsgangene
  • Praktisk uddannelse, hvor du selv kan bidrage til opgaveløsningen
  • Forståelse for blandt andet HR- og økonomiopgaver i et stort center som vores.

  Af faste opgaver for vores elever kan bl.a. nævnes:

  • Daglig telefonbetjening af elevtelefonen
  • Registrering af syge- og raskmeldinger
  • Daglig posthåndtering
  • Betaling af regninger
  • Dagsordner og referater til personalemøder.

  Hvorfor vælge os?

  Du skal vælge at blive elev hos os, hvis du har lyst til at blive en del af en attraktiv og specialiseret arbejdsplads med høj trivsel. Vi har fokus på ens service, stærk faglighed og kvalitetsudvikling i sikker drift.

  Som elev hos os vil du primært være tilknyttet Uddannelsesadministrationen i Udvikling & Uddannelse. Her ligger dine daglige opgaver, men du vil i løbet af din elevtid komme rundt og opleve, hvad de øvrige opgaver i afdelingen byder på. Derudover vil du også få mulighed for at komme i praktik i et af de mindre sekretariater i din elevtid. Her vil du opleve at være tættere på driften.

  Fakta

  Antal ansatte: 28 medarbejdere i Udvikling & Uddannelse, og 12 medarbejdere i to sekretariater. Derudover ca. 1.200 medarbejdere i driften i hele ældreplejen.

  IT-systemer: Office-pakken, KMD Rollebaseret Indgang, KMD Opus, KMD Nexus, Acadre, Rakat, EduAdm, Emply, KVAS, Sitecore, Arrangementssystem.

  Praktiksted /Afdeling(er):

  Vores opgaver kan kort beskrives som:

  • Park & Vej: Planer for vedligeholdelse af veje / asfalt, Parkeringspladser/-forhold, Planer for vedligeholdelse af grønne områder, gadelys m.v.
  • Ejendomscenter Guldborgsund: Drift af kommunale ejendomme (økonomi, vedligehold af skoler m.v.), Køb/salg/udleje af grunde og ejendomme, Byggesager (bl.a. nybyggeri, tilbygning m.v.)
  • Natur: Naturbeskyttelse, Naturgenopretningsprojekter, Tilsyn med bl.a. vandløb og landbrug
  • Miljø: Håndtering af spildevand, Klima, Miljøbeskyttelse
  • Land & By: Lokalplaner/kommuneplan (hvordan et område kan/må anvendes), Byfornyelsesprojekter
  • Informatik: GIS – kortlægning, BBR – ejendomsoplysninger, planlægning af møder samt ”servicering” af ledelse/udvalg
  • Entreprenørvirksomheden: Vedligeholdelse/renholdelse af veje og grønne områder, Vintertjeneste (snerydning), Indkøb af og vedligeholdelse af kommunens biler

  Det vil du lære

  I Center for Teknik & Miljø vil du, overordnet, komme til at ”snuse” lidt til nogle af de mange af opgaver, der ligger i de enkelte fagområder/afdelinger. Vi prøver – så vidt det er muligt – at planlægge dit praktikforløbet, så det passer med dine eventuelle ønsker eller interesseområder.

  Af faste opgaver for vores elever kan blandt andet nævnes: Daglig posthåndtering, Indkøb af kontorartikler, Betaling af regninger osv.

  Fakta

  Antal ansatte: Ca. 100 i administrationen på rådhuset - derudover ca. 200 uden for rådhuset (i driften under Ejendomscenter Guldborgsund og Entreprenørvirksomheden)

  IT-systemer: Acadre, forskellige fagsystemer afhængig af, hvilket fagområde/enhed/afdeling man er tilknyttet.