Gå til hovedindhold

Open Call til kunstnerisk vartegn ved Gedser Erhvervshavn

Guldborgsund kommune inviterer alle professionelt arbejdende billedkunstnere til at deltage i et Open Call på et kunstnerisk vartegn for Danmarks sydligste punkt ved Gedser.
Dette skal munde ud i udvælgelsen af tre kunstnere/kunstnergrupper, der hver udarbejder en udvidet skitse. Heraf udvælges ét værk til realisering.

Indhold

  Formål med og baggrund for Open Call 

  Guldborgsund Kommune har udviklet og godkendt en strategisk-fysisk plan for hele Sydfalster som samlet turistdestination. Over de næste 15-20 år skal området udvikles til én samlet destination, der tager udgangspunkt i den eksisterende turisme og konkret vil arbejde med at udvide sæsonen og styrke erhvervslivet og områdets attraktioner.

  Med udviklingsplanen skal der skabes sammenhæng i området, og det skal sikres, at de lokale potentialer fremhæves på den bedst mulige måde – til gavn for både borgere og turister.

  Scandlines og Visit Lolland-Falster har, i samarbejde med Guldborgsund Kommune, lavet en særskilt helhedsplan for udviklings- og investeringsmuligheder i Gedser Erhvervshavn. Det er med helhedsplanen blevet tydeligt, at området savner et oplevelsesprodukt i form af et unikt "fyrtårn", som ”lyser” så meget op, at det trækker besøgende til.

  Det skal et kunstnerisk vartegn ved Gedser Erhvervshavn ændre på. Vartegnet skal være en attraktion, markør eller et besøgsmål, som har en kvalitet og attraktivitet, så det i sig selv tiltrækker gæster til området. Det skal være med til at løfte overgangen mellem by og havn og være til gavn og glæde både for byens borgere og besøgende.

  Region Sjælland har støttet udviklingen af et vartegns-prospekt med 500.000 kr.

  På denne baggrund iværksættes nu et Open Call målrettet professionelt arbejdende billedkunstnere samt kunstnergrupper og/eller partnerskaber på tværs af billedkunst og arkitektur.

  Om udviklingsplanen 'Destination Sydfalster'

  Udviklingsplanen inddrager og skaber sammenhæng mellem de stedbundne kvaliteter og allerede eksisterende turistattraktioner på Sydfalster: den udnytter den attraktive nærhed til kyst og vand. Naturen, landskabet og historien rummer et stort potentiale og er en væsentlig del af grundoplevelsen på Sydfalster.

  Væsentligt er også at Sydfalster er placeret mellem to metropoler – København og Berlin. Sydfalster er porten til Europa mod syd, Skandinavien mod nord og hjørnestenen i Danmark. Centralt ligger Gedser by, der er opstået i forbindelse med havnefarten Gedser-Rostock. Byen fremstår homogen, med ensartede bygninger i en fint afstemt skala. Bygningerne er 1-2 etager og mange af dem afspejler de funktioner som byen er bygget op af; færgefart, banedrift og fiskeri.

  Bygningsmassen fortæller i sig selv en del af Danmarks historie. Man fornemmer, at Gedser er bygget på store visioner for fremtiden, men samtidig står man i en tidslomme, hvor tiden har stået stille i flere år.

  Ikke langt fra Gedser by ligger Gedser Odde - Nordens sydligste punkt og et af Europas bedste trækfuglesteder både forår og efterår. Der vil i de kommende år blive anlagt en såkaldt 'Stormflodsrute' fra Stubbekøbing på Falsters nordkyst, via Hesnæs på østkysten, ned omkring Gedser Odde og videre til Gedser by for endelig at fortsætte op langs Falsters vestkyst til Nykøbing F. Stormflodsruten etableres på eksisterende stier/veje. Der undersøges for muligheder for etablering af nye stiforløb. Den vil formidle Sydfalsters naturoplevelser og kulturhistorie og vil undervejs byde på en række kystperler i form af kunstoplevelser og rekreative udsigtspunkter. Den vil bidrage væsentligt til kernefortællingen om Sydfalster som besøgsmål og feriedestination.

  Det kunstneriske vartegn skal ligge på Stormflodsruten på den indtegnede grund C1/D, der også omfatter en del af erhvervshavnens moleområde. Klik her og se kort- og billedmateriale til open call Gedser Markør (nyt vindue). Grunden er beliggende øst for færgehavnen og syd for Havnegade. Arealet for C1 er cirka 1000 kvadratmeter og for D cirka 1800 kvadratmeter.

  Den resterende del af grunden, øst for C1, indgår som en del af udviklingsplanen for Gedser Erhvervshavn, og tænkes derfor ind i forhold til eventuelle fremtidige investeringer i området. Der vil blive taget hensyn til vartegnets udtryk, når man ser på muligheder for fremtidige projekter på grunden.

  Vartegnet skal tale ind i nogle af de mange spændende historier om landskab, natur, fugletræk, klimaforandringer, kystsikring, den kolde krig, transit, koblingen til Europa, Danmarks spisekammer, geologi med videre, som Stormflodsruten trækker frem i lyset. Vartegnet er placeret et sted, hvor besøgende kan følge solens og lysets gang over himlen fra morgen til aften. Naturen er i konstant forandring ved Gedser, og derfor vil årstiden, vejret og tiden på døgnet præge den oplevelse, man får, når man besøger værket.

  Alle professionelt arbejdende billedkunstnere inviteres til at indsende et skitse-oplæg (maximalt 2 sider) til et værk på det grønne område sydøst for erhvervshavnen i Gedser, mellem Havnegade og vandet (område C1/D). Af de indsendte skitser vil der blive udvalgt tre kunstnere til at arbejde med en udvidet skitse.

  Læs mere om udviklingsplanen for Destination Sydfalster på www.guldborgsund.dk/destinationsydfalster (åbner i nyt vindue).

  Open Call - Gedsermarkør

  Fase 1

  Open Call for alle professionelt arbejdende kunstnere. Der indsendes en kortere idéskitse. 

  Fase 2

  Tre kunstnere/kunstnergrupper udvælges til at producere en udvidet skitse og indgå i en borgerinddragende proces. 

  Fase 3

  En kunstner/kunstnergruppe udvælges til at skabe et endeligt prospekt, der blandt andet skal indeholde en analyse af området, en mere dybdegående plan for drift og vedligehold samt konkrete bud på realisering af værket.

  • Et kunstnerisk-arkitektonisk vartegn i Gedser for borgere, besøgende og turister
  • Et værk, der inspirerer til en mere bæredygtig fremtid og forholder sig til områdets fremtidige påvirkning af klimaforandringer
  • Et værk, der udfolder stedets særlige historie, karakteristika og kvaliteter
  • Et værk, der inviterer til interaktion, går i dialog med den omgivende natur og/eller faciliterer et møde

  Bedømmelsesudvalget lægger vægt på

  • Professionel billedkunstnerisk praksis. Professionel billedkunstnerisk praksis defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse fra enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Medlemmer af BKF. Alle autodidakte billedkunstnere kan søge på baggrund af et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer
  • Forslag til sammenhængende område, der giver plads til både fællesskab og kontemplation
  • Borgerinddragelse. Kunstneren skal tænke lokale borgere ind i processen og/eller det færdige værk med henblik på at engagere og skabe medejerskab
  • Partnerskab med lokale- og regionale kulturaktører
  • Evne til at omsætte de ovenfor skitserede ønsker til værket til en original kunstnerisk idé
  • Eventuel tidligere erfaringer med kunst i det offentlige rum
  • I skitsen/prospektet lægges vægt på, at værket kan realiseres inden for et samlet budget på op til 8-9 millioner kroner

  Herudover lægges der vægt på følgende

  • Projektet er slidstærkt, benytter (vejr)bestandige materialer og er udført bæredygtigt, eventuelt med tanke på cirkularitet. Kunstens grundelementer skal overordnet set kunne opretholdes permanent og uden særlige driftsomkostninger ud over almindeligt (bæredygtigt) vedligehold. Den forventede levetid på kunsten er minimum 15-20 år
  • Projektet overholder gældende regler for funktionalitet: det udviser omtanke for materialitet
  • Eventuel belysning må ikke interferere med færgedrift, og der skal hensyn til sejladssikkerhed
  • Liza Kaaring, Fuglsang Kunstmuseum
  • Karin Ringsing, borgerrepræsentant fra Gedser Bylaug
  • Oliver Stilling, Guldborgsund Billedkunstråd
  • Anette Ustrup Svendsen, Kommunikationschef Scandlines
  • Marie Dylov Kristiansen, Konsulent, Region Sjælland
  • Julie Damgaard Nielsen, Kulturkonsulent, Guldborgsund Kommune
  • Frederik Cordes, Projektleder, Guldborgsund Kommune
  • Stine Villadsen, Udviklingskonsulent, Guldborgsund Kommune

  Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft følgende bilag

  • Ansøgning på én side med kort skitsering af idé og motivation (maximum 2500 tegn inklusiv mellemrum) samt råskitse på 1 side
  • CV på én side
  • Billeddokumentation på maximum 10 sider fra den enkeltes kunstneriske praksis samt eventuelt link til hjemmeside

  Bilagene kan med fordel samles til én pdf.

  Ansøgningsfristen var den 24. maj 2024 og der kan dermed ikke længere indsendes ansøgninger.

  Alle ansøgere vil modtage svar senest den 23. juni 2024.

  Afgørelserne bliver sendt ud via mail til den mailadresse, du oplyser i ansøgningsskemaet.

  Skulle et medlem i bedømmelsesudvalget erklære sig inhabil i forbindelse med behandlingen af en ansøgning, vil dette blive anført i brevet med afgørelsen.

   

  Både idéskitse og efterfølgende udvidede skitse skal være realisérbare.

  Til orientering skal den udvidede skitse indeholde følgende

  • Beskrivelse af den kunstneriske idé og intention (tekst). Maximum 4 sider
  • Visuel beskrivelse af forslaget og dets fysiske, rumlige tilstedeværelse på det grønne område ved Gedser Erhvervshavn (for eksempel tegninger, visualiseringer, model med videre)
  • En borgerinddragende proces
  • Beskrivelse af forslagets tekniske opbygning, materialer med videre (for eksempel tekst, datablade, prøver, modeller med videre).
  • Budget for realisering af forslaget, baseret på indhentede tilbud (kunstner arbejder med produktionsbudgettet med henblik på den mest fordelagtige udførelse i forhold til kvalitet, tid og økonomi)
  • Udførelsesplan
  • Drift og vedligeholdelsesplan med estimerede årlige omkostninger samt evt. omkostninger ved reetablering

  Samlet maximum 20 sider.

  Proces

  Projektet igangsættes med et open call uden honorar til kunstnere, der kan komme med en idéskitse til projektet. 

  Bedømmelsesudvalget udvælger på baggrund af dette open call tre kunstnere/kunstnergrupper, som hver laver en udvidet skitse i dialog med borgerne i Gedser. Den borgerinddragende proces understøttes af Guldborgsund Kommune.

  Af disse tre udvidede skitseforslag udvælges én, der skal udvikles til et endeligt prospekt.

  De tre udvidede skitseforslag samt indstilling til vinderprospektet forelægges Guldborgsund Kommunes Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg til godkendelse forud for udførelse af prospektet.

  Teknisk bistand i processen

  Der stilles ekstern faglig sparring/rådgivning til rådighed for de kunstnere, der bliver udvalgt til at levere en udvidet skitse. Der er afsat en ramme på op til 10.000 kroner til ekstern faglig sparring/rådgivning for hver inviteret kunstner/kunstnergruppe. Der kan bidrages med rådgivning om

  • Valg af materialer, skala for kunstopgaven eller realisérbarhed i forhold til budget
  • Hvilke leverandører, der kan være relevante for udførelsen af skitseforslaget
  • Hvis relevant overholdelse af bygningsreglement og eventuel myndighedsbehandling af skitseforslaget før udførelsen kan igangsættes. 

  Den eksterne faglige rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af et skitseforslag består typisk i rådgivning om følgende

  • Budget, baseret på indhentede tilbud
  • Tidsplan i forhold til realiseringen af kunstopgaven
  • Estimat for drift og vedligehold af kunstopgaven

  Den eksterne faglige rådgiver skal opretholde en ansvarsforsikring til dækning af eventuelle krav som direkte eller indirekte følge af opgaveløsningen.

  Hvis der er brug for byggeteknisk rådgivning til at detaljere projektet yderligere i forbindelse med realisering, skal der afsættes økonomi til det i budgettet, og det skal dækkes af den samlede økonomiske ramme til realisering af projektet.

  Dato/tid og aktivitet

  • Januar 2024 - Bedømmelsesudvalg udpeges
  • 19. februar 2024 kl. 14:30-15:30 - Første møde i bedømmelsesudvalget (godkendelse af open call)
  • 6. marts 2024 - Udsendelse af open call
  • 24. maj 2024 - Deadline for open call
  • 13. juni 2024 kl. 9-12. - Andet møde i bedømmelsesudvalget (udvælgelse af tre kunstnere/kunstnergrupper, der skal levere udvidet skitse)
  • Juni 2024 - Offentliggørelse af de tre kunstnere/kunstnergrupper
  • 15. oktober klokken 12.00 - Deadline for udvidede skitser
  • 31. oktober 2024 klokken 9-13 - Tredje møde i bedømmelsesudvalget (udvælgelse af kunstner til prospekt) De tre kunstnere præsenterer hver deres skitse
  • 17. december 2024 - Beslutningssag på LKF - godkendelse af valg af kunstner til prospekt
  • Forår 2025 - Fjerde møde i bedømmelsesudvalget (præsentation af prospekt)
  • Forår 2025 - Offentliggørelse af prospekt
  • Sommer 2025 - Femte møde i bedømmelsesudvalget (plan for fundraising og evaluering af proces)

  Såfremt Guldborgsund Kommune vælger at realisere et projekt, indgås der kontrakt mellem kunstner og Guldborgsund Kommune, og der fundraises til projektet.

  Økonomi

  I den udvidede skitsefase har Guldborgsund Kommune afsat en økonomisk ramme på 50.000 kroner eksklusiv moms per kunstner/kunstnergruppe til honorar inklusiv rejseomkostninger samt et beløb til en borgerinddragende proces samt formidlingsmateriale/model udviklet i dialog med Guldborgsund Kommune. Herudover bevilges der, som nævnt ovenfor, 10.000 kroner til ekstern faglig sparring.

  Forslaget honoreres, såfremt skitsematerialet er rettidigt afleveret, og det opfylder konditionerne beskrevet ovenover og efterlever kunstopgaven. Dette er uanset, om Guldborgsund Kommune i sidste ende vælger at udføre skitseforslaget.

  Bedømmelsesudvalget udvælger en enkelt kunstner eller kunstnergruppe blandt de tre finalister til at skabe et endeligt prospekt.

  Udbetaling

  Kunstnerhonorar udbetales til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.
  Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

  Ejerskab og rettigheder

  Skitseforslaget er kunstnerens ejendom og kunstner har ophavsretten. Guldborgsund Kommune og Region Sjælland har dog retten til at anvende materialet i ikke-kommercielle sammenhænge.