Gå til hovedindhold

Fire indsatser arbejdes der videre med

På baggrund af de mange idéer, der er kommet ind til udviklingen af Sakskøbing, så har den tidligere styregruppe peget fire konkrete indsatser ud.

Indsatserne er blevet endeligt besluttet af byrådet. 

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Arbejder ud fra fire konkrete indsatser

  Havnen er udvalgt, da det er Sakskøbings største uudnyttede potentiale. Havnen er et naturligt sted for turister og indbyggere at drages mod, og er med til at få naturen helt ind i bykernen, og giver mulighed for flere aktiviteter med tilknytning til vandet ud over dem, som allerede eksisterer på havnen og Maltrupvænge i dag. Under Sakskøbing Byrum er formålet for havnen at: Skabe et havnemiljø der motiverer folk til at bruge området aktivt på land og vand. Her udover skabe mulighed for flere boliger på og omkring havnen. Kan sammentænkes med aktivitetsrum.

  Der er således tale om en generel forskønnelse af området, men med indarbejdelse af nye aktiviteter, som kan udnytte vandet. Om det er muligt at komme i vandet i inderfjorden er usikkert, men der findes også
  mange aktiviteter, hvor man kan komme tæt på vandet uden nødvendigvis at komme i det.

  Det geografiske fokus er selve havnefronten på vestsiden af fjorden fra Brogade til og med Sakskøbing Roklub. Desuden er der mulighed for også at lave en satellit-indsats ved Maltrupvænge, hvor der er større
  chance for at kunne komme i vandet. De indkomne borgerforslag peger på mange forskellige anvendelser fra kommercielle tilbud såsom overnatningsmuligheder for turister og madboder til aktiviteter såsom paddleboards, turbåd og plads til dans.

  I den efterfølgende proces vil grundejere, brugere af havnen og borgerne generelt blive inddraget i udviklingen af havnens udvikling. Ved siden af Sakskøbing Byrums fokus på havnefronten, vil der blive kigget på, om der kan skabes rammer til byfortætning med boliger på de bagvedliggende arealer. Boliger, som med fordel kan kombineres med ferieovernatning eller mindre butikker såsom isbar, der kan være med til til at skabe mere liv på havnen i sommerperioden.

  Aktivitetsrum er en direkte afledt indsats ud fra mange borgerønsker for en større offentlig legeplads, plads
  til at hygge med familien og mulighed for at træne udendørs.

  Indsatsen skal have noget for alle aldre, men styregruppen vil have et særligt fokus på unge, som har deres helt egne behov og ønsker. Processen vil derfor ikke alene inddrage byens borgere, men vil skulle rumme en specifik inddragelse af de unge, så vi sikrer en by, hvor der er et fedt ungemiljø.

  Formålet er derfor at: Eksisterende og nye rum udvikles til aktivitetsområder som del af en aktiv byidentitet, hvor der opmuntres til leg og bevægelse for alle aldre, med et særligt fokus på de unge. Kan sammentænkes med havnen, for at sikre synlighed i bybilledet.

  Geografi en for indsatsen er ikke fastlagt, da det vil afhænge af inddragelsesprocessen, så vi sikrer, vi får udviklet de rigtige områder til de rigtige brugergrupper.

  Der er dog et ønske, at indsatsen også bliver synlig på havnen, så livet og aktiviteterne er med til at bringe livet ind til bykernen. Desuden rummer havnen muligheder for særlige aktiviteter omkring vand, som kan underbygge allerede eksisterende aktiviteter og skabe grobund for nye tiltag – hvilke vil dog afhænge af lokale kræfter og ikke mindst vandkvaliteten.

  Med en udvikling af havnen vil det være naturligt også at sikre havnens sammenhæng til bymidten – her i særdeleshed Torvet, så der opnås en stærk og sammenhængende bymidte. Styregruppen har derfor udpeget forbindelse mellem torvet og havnen som en indsats.

  Formålet er at: Styrke forbindelser mellem torvet og havnen for bløde trafikanter, ved at gøre dem tydelige og inspirerende, så folk ønsker at bevæge sig mellem dem. Flere forbindelser er en mulighed.

  Det handler om at lede folk gennem nysgerrighed og ikke direkte skiltning. Det kan gøres på mange måder gennem eksempelvis særlig belægning eller belysning.

  Beplantning kan også være med til at lede folk, ved at skabe grønne gaderum, som står markant ud fra de andre gader og samtidig kan bestå af frugttræer, der er med til at formidle Sakskøbings byrolle med fødevarer.

  Desuden er der flere borgerønsker om mere grønt i byen, hvilket det også kan understøtte.

  Geografisk er der fokus på en forbindelse via Torvegade og herfra via Havnegade og/eller over parkeringspladsen ved sognegården. Den endelige forbindelse vil afhænge af dialog med grundejere og hvad der giver mest mening i forhold til udviklingen af havnen.

  Torvet er et helt centralt rum i Sakskøbing og er et naturligt sted at søge mod. Torvet vil typisk være det sted, besøgende søger mod, og Torvet er derfor tit det første – og måske eneste - indtryk en turist får af Sakskøbing som by.

  Styregruppen har derfor udpeget Torvet som en indsats under Sakskøbing Byrum, men der er ikke tale om et anlægsprojekt inden for de nuværende rammer.

  Der er derimod afsat midler til at inddrage og udvikle torvet, så der kan udarbejdes et projekt der kan søges anlægsbevilling på baggrund af.

  Formålet med torvet er at skabe: Et torv der forstærker identitet omkring fødevarer og giver plads til arrangementer og udeservering. Torvet skal markedsliggøres, så det understøtter restaurationsliv.

  Torvet skal således være den primære bærer af Sakskøbings identitet omkring fødevarer og gastronomi, så ingen besøgende kan overse, at her er en by med et helt særligt fokus. Det kan gøres ved at skabe gode rammer for bl.a. restaurationsliv og markeder, men også ved at indarbejde frugttræer og krydderurter i
  torvets grønne elementer.

  I udformningen af et nye torv er det også vigtigt at sikre fleksibilitet. Torvet skal kunne understøtte store arrangementer med mange mennesker såsom Frugtfestivallen, men det skal også kunne stå næsten mennesketomt på en våd og kold december dag uden at virke trist.

  Geografi en for indsatsen er det centrale torv og den mindre plads mod Juniorsgade. Pladsen mod kirken med paraplypigen er ikke indtænkt, da rummet virker fint, som det står i dag. Det kan dog være muligt at kigge på det, hvis dialog med interessenter og design taler herfor.