Gå til hovedindhold

Forlængelse af høring om ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende kystbeskyttelsesanlæg i Gedser ved området omkring Moltzaugade 15 og Stationsvejen

Frist 27. maj 2022

Indhold

  Guldborgsund Kommunes afdeling ”Projekt & Bygherre” i Center for Teknik & Miljø har i november 2021 ansøgt om tilladelse til udvidelse af et eksisterende kystbeskyttelsesanlæg ved, matrikel 42a og 7000h Gedesskov Huse, Gedesby på adressen Moltzaugade 15, 4874 Gedser. Supplerende ansøgningsmateriale er modtaget løbende og senest i februar 2022.

  Nogle steder i ansøgningsmaterialet er der ved en fejl angivet en tidligere matrikelbenævnelse og adresse i projektområdet, men det korrekte er det i denne høringstekst angivne. Dette er vurderet ikke at have væsentlig betydning for sagsbehandlingen af det ansøgte.

  I henhold til kystbeskyttelseslovens[1] § 5 skal kommunen foretage en høring. Vi skal også vurdere, om der skal udarbejdes konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter[2].

  Derudover skal vi afgøre om projektet kræver en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven[3].

  Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted ca. 200 meter fra nærmeste Natura 2000-område nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.

  Følgende kan oplyses om projektet:
  Det eksisterende kystbeskyttelsesanlæg i Gedser hovedsagligt bestående af et dige ønskes suppleret med en højvandsmur, et vejbump og et mindre jorddige til erstatning af et tidligere mobilt sikringsanlæg i området.

  Bemærkninger til ansøgningsmaterialet mm. skal fremsendes senest 27. maj 2022.

  Bemærkningerne skal sendes til Marlene Bendix Jensen, marlj@guldborgsund.dk eller til Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Der vil være klageadgang efter meddelelse af den endelige afgørelse.

  Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Guldborgsund Kommunes sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Guldborgsund kommunes afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

  Det samlede ansøgningsmateriale findes her: Link til materiale 

  Spørgsmål
  Spørgsmål til ansøgningsmaterialet kan rettes til Natur & Miljø ved Marlene Bendix Jensen tlf. 5473 2000/2518 2321 eller mail marlj@guldborgsund.dk.

   

  [1] Lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. maj 2020

  [2] Bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet, nr. 654 af 19. maj 2020, § 4.

  [3] Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021, § 35, stk. 1, nr. 1.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post (kræver NemID/MitID)