Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstider

Der er regler for, hvordan vi skal behandle din sag, dog er det forskelligt fra sag til sag, hvor lang tid der går, før du får svar. Svartiden afhænger af, hvad du har søgt om. Her kan du læse mere om vores svartider.

Dekorativt billede - Slotsbryggen Nykøbing

Indhold

  Når vi modtager din henvendelse, skal du som hovedregel have en kvittering for modtagelsen hurtigst muligt og senest inden 5 hverdage (reglen bortfalder, hvis der forinden er truffet en afgørelse).

  Af kvitteringen skal det fremgå, hvornår det forventes, at der træffes en afgørelse og hvilken afdeling der behandler din henvendelse.
  Som udgangspunkt kan du forvente et svar inden for 10 hverdage, men du skal være opmærksom på, at der på en række lovgivningsområder findes særlige sagsbehandlingstider.

  Nogle henvendelser er komplekse. Der kan være situationer, hvor det ikke er muligt at overholde en sagsbehandlingsfrist. Det kan for eksempel være i sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra eksterne personer eller myndigheder.

  Hvis det sker, at din henvendelse ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, så modtager du et brev med besked om grunden til forsinkelsen. I brevet skal det samtidig oplyses, hvornår der kan forventes et svar.

  • Lov om social pension §17, 18 og 20 – Ansøgning om påbegyndelse af førtidspensionssag. Tidsfrist 6 uger på det foreliggende grundlag.
  • Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. §16 – Ansøgning om behandling af bistands- og plejetillæg. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. §21 – Ansøgning om invaliditetsydelse (for personer, der er tilkendt førtidspension før 2003). Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om sygedagpenge §6 – Ansøgning om dagpenge ved sygdom - arbejdsgiver. Tidsfrist 5 uger.
  • Lov om sygedagpenge 38 – Ansøgning om dagpenge ved sygdom – borger. Tidsfrist 1 uge.
  • Lov om aktiv socialpolitik §5 – Ansøgning om hjælp til personer under kortvarige ophold i udlandet. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §11 og §25a – Ansøgning om hjælp til forsørgelse/engangshjælp. Tidsfrist 2 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §34 – Ansøgning om særlig støtte (boligudgift/forsørgerbyrde). Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §142 – Ansøgning om revalidering. Tidsfrist 13 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §63 – Ansøgning om særlig støtte til revalidender. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §116 – Ansøgning om fleksjob efter endelig vurdering foreligger. Tidsfrist 13 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §74 og §74e – Ansøgning om ledighedsydelse + særlig ydelse. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §81 og §81a– Ansøgning om enkeltudgifter. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §82 og §82a – Ansøgning om sygebehandling, medicin, tandbehandling m.v. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §83 – Ansøgning om særlig hjælp vedrørende børn. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §84 – Ansøgning om hjælp til forsørgelse af forældreløse børn. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §85 – Ansøgning om hjælp til flytning. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §172 – Ansøgning om undervisningsmaterialer. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §175 – Ansøgning om befordringsgodtgørelse. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §176 – Ansøgning om godtgørelse til udgifter i forbindelse med tilbud. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) kap. 5.1 - Dagtilbud for børn. Tidsfrist 1 uge.
  • Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) kap. 5.2 - Tilskud til nedsat betaling, økonomisk. Tidsfrist 2 uger.
  • Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) kap. 5 - Tilskud til nedsat betaling, pædagogisk. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) kap. 5 - Tilskud til privat pasning. Tidsfrist 2 uger.
  • Lov om social service §52. stk. 3, nr. 8 Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. - Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §76 - Tilbud til de over 18-årige om efterværn. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om social service §160 - Fastsættelse af betaling for døgn- og udslusningsophold udover det 18. år. Tidsfrist ved beslutningen.

  Sagsbehandlingsfristerne gælder også ved behandling af afgørelser efter Serviceloven, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

   

  • Lov om social service §32a – Behandling af hjemmetræningsansøgning. Tidsfrist 5 måneder
  • Lov om social service §41 - Dækning af merudgifter ved handicappet barn. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om social service §42 - Dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Tidsfrist 4 uger. 
  • Lov om social service §45 - Ledsagelse til unge mellem 12-18 år. Tidsfrist 6 uger.
  • Lov om social service §50, stk. 7 - Undersøgelse af et barn eller den unges forhold. Tidsfrist 4 måneder.
  • Lov om social service §52, stk. 3 nr. 1 - Konsulentbistand. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52, stk.3, nr. 2 – Praktisk, Pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52, stk. 3, nr. 3 – Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52, stk. 3, nr. 4 – Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, 6 og 7, eller i et botilbud, jf. § 107. Tidsfrist 12-16 uger.
  • Lov om social service §52, stk. 3, nr. 5 - Aflastning. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52, stk. 3, nr. 6 – Fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52, stk. 3, nr. 7 – Anbringelse af barnet eller den unge eller for hele familien Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52, stk. 3, nr. 9 - Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52a - Støtte til kost- eller efterskoleophold m.v. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52a - Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §159 - Fastsættelse af betaling for døgnophold. Tidsfrist ved beslutning om anbringelse.
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §66 - Genvurdering af klage i fagområdet. Tidsfrist 4 uger. 
  • Sagsbehandlingsfristerne gælder også ved behandling af afgørelser efter Serviceloven, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.
  • Lov om social pension §14-14c - Personligt tillæg og helbredstillæg. Tidsfrist 2 uger. Status overholdt.
  • Lov om individuel boligstøtte §54-55 - Beboerindskudslån. Tidsfrist 1 uge. Status overholdt.
  • Folkeregister - Sager i Folkeregisteret. Tidsfrist 2 uger.
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §66 - Genvurdering af klage i fagområdet. Tidsfrist 4 uger. Status overholdt.
  • Lov om social service (serviceloven) §83, stk. 1, nr. 1 - Personlig hjælp og pleje. Tidsfrist 0-15 hverdage. Ved akut behov samme dag.
  • Lov om social service (serviceloven) §83, stk. 1, nr. 2 - Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Tidsfrist 0-15 hverdage. Ved akut behov samme dag efter individuel vurdering.
  • Lov om social service (serviceloven) §84 - Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende. Tidsfrist 15 hverdage.
  • Lov om social service (serviceloven) §85 - Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Tidsfrist 3 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §86, stk. 1 - Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom. Tidsfrist maksimalt 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §86, stk. 2 - Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Tidsfrist maksimalt 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §95 - Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp. Tidsfrist 3 måneder.
  • Lov om social service (serviceloven) §96 - Personlig hjælperordning. Tidsfrist 6 måneder.
  • Lov om social service (serviceloven) §97 - Ledsageordning. Tidsfrist 0-8 uger jf. retssikkerhedsloven.
  • Lov om social service (serviceloven) §98 - Kontaktperson for døvblinde. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §100 - Diabetes. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §100 - Andre. Tidsfrist maksimalt 10 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §102 - Tilbud af behandlingsmæssige karakter. Tidsfrist maksimalt 8 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §103 - Beskyttet beskæftigelse. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §104 - Aktivitets- og samværstilbud. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §107 - Midlertidigt botilbud. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §108 - Længerevarende botilbud. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §112-113 - Hjælpemidler, tidsfrist 10 hverdage. Forbrugsgoder tidsfrist 15 hverdage.
  • Lov om social service (serviceloven) §114 - Støtte til køb af handicapbil. Tidsfrist 40 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §116 - Støtte til boligindretning. Tidsfrist 15 måneder.
  • Lov om social service (serviceloven) §117 - Støtte til individuel befordring. Tidsfrist 3 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §118 - Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Tidsfrist 1 uge.
  • Lov om social service (serviceloven) §119 - Pasning af døende i eget hjem. Tidsfrist 1 uge.
  • Lov om social service (serviceloven) §122 - Sygeplejeartikler og lignende til døende. Tidsfrist 1 uge.
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §66 - Genvurdering af klage i fagområdet. Tidsfrist 4 uger.

  Sagsbehandlingsfristerne gælder også ved behandling af afgørelser efter Serviceloven, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

  Der kvitteres for alle henvendelser (der kræver sagsbehandling) - sendt til Teknik og Miljø - senest én uge fra modtagelsen, med mindre henvendelsen ekspederes indenfor samme tidsrum. Kvitteringsbrevet vil indeholde oplysning om, hvem der er sagsbehandler samt forventet sagsbehandlingstid.

  Er der tale om driftssager (henvendelse som f.eks. huller i vejen, væltede træer, skilte m.m.) vil sagen blive videresendt til Entreprenørvirksomheden, som hurtigst muligt vil følge op. Der vil i disse tilfælde ikke blive sendt supplerende kvitteringsbrev.

  Her kan du se sagsbehandlingstider for henvendelser til teknik- og miljøområdet:

  BBR, ejendomsskat og adresser

  • Behandling af matrikulære sager (udstykningssager): 6-8 uger
  • BBR-meddelelser: 1 uge
  • Fritagelse efter ejendomsskattelovens § 8 ved fremsendelse af ansøgning: 1 måned
  • BBR-rettelser efter henvendelse fra ejere (efter skriftlig henvendelse): 1 uge
  • Adressesager: 2 uger (+ yderligere 4 uger hvis der skal foretages nabohøring)

  Planer

  • Flexboligtilladelse/Weekendattester: 2 uger
  • Ejendomsavanceforespørgsler: 2 uger
  • Principielle henvendelser: 2 uger
  • Nedrivning af bevaringsværdige bygninger: 4 måneder
  • Landzonetilladelser: 4 måneder
  • Helårsbeboelse i sommerhus: 3 uger
  • §42-godkendelse: 1 uge
  • Igangsættelse af lokalplan (Politisk vedtagelse af at lokalplanforslaget kan udarbejdes): 2 måneder
  • Udarbejdelse af lokalplan (Frem til endelig vedtagelse af lokalplan): 10-12 måneder
  • Ansøgning til skilte og facadesager i de bevarende lokalplaner i byerne: 3-4 uger
  • Ansøgning til bevaringsfonden for Nykøbing F: 4-5 uger
  • Ansøgning efter byfornyelseslovens kap. 4 (Ejer- og andelsboliger): 4-5 uger
  • Ansøgning efter byfornyelseslovens kap. 4 (Udlejningsboliger): 4-8 uger

  Byggeri

  Veje og trafik

  • Ansøgning om gravetilladelse: 1-3 dage
  • Ansøgning om disponering over arealer til handel: 1-3 dage
  • Ansøgning om opstilling af stilladser og containere m.m.: 1-3 dage
  • Klager over defekte signalanlæg: Straks
  • Klager over væltede træer og nedfaldne grene: Straks
  • Klager over manglende snerydning og saltning: Straks