Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstider

Der er regler for, hvordan vi skal behandle din sag. Dog er det forskelligt fra sag til sag, hvor lang tid der går, før du får svar. Svartiden afhænger af, hvad du har søgt om. Her kan du læse mere om vores svartider.

Indhold

  Når vi modtager din henvendelse, skal du som hovedregel have en kvittering for modtagelsen hurtigst muligt og senest inden 5 hverdage (reglen bortfalder, hvis der forinden er truffet en afgørelse).

  Af kvitteringen skal det fremgå, hvornår det forventes, at der træffes en afgørelse og hvilken afdeling der behandler din henvendelse.
  Som udgangspunkt kan du forvente et svar inden for 10 hverdage, men du skal være opmærksom på, at der på en række lovgivningsområder findes særlige sagsbehandlingstider.

  Nogle henvendelser er komplekse. Der kan være situationer, hvor det ikke er muligt at overholde en sagsbehandlingsfrist. Det kan for eksempel være i sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra eksterne personer eller myndigheder.

  Hvis det sker, at din henvendelse ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, så modtager du et brev med besked om grunden til forsinkelsen. I brevet skal det samtidig oplyses, hvornår der kan forventes et svar.

  • Lov om social pension §17, §18 og §20 – Ansøgning om påbegyndelse af førtidspensionssag. Tidsfrist 6 uger på det foreliggende grundlag.
  • Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. §16 – Ansøgning om behandling af bistands- og plejetillæg. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. §21 – Ansøgning om invaliditetsydelse (for personer, der er tilkendt førtidspension før 2003). Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om sygedagpenge §6 – Ansøgning om dagpenge ved sygdom - arbejdsgiver. Tidsfrist 5 uger.
  • Lov om sygedagpenge §38 – Ansøgning om dagpenge ved sygdom – borger. Tidsfrist 1 uge.
  • Lov om aktiv socialpolitik §5 – Ansøgning om hjælp til personer under kortvarige ophold i udlandet. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §11 og §25a – Ansøgning om hjælp til forsørgelse/engangshjælp. Tidsfrist 2 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §34 – Ansøgning om særlig støtte (boligudgift/forsørgerbyrde). Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §142 – Ansøgning om revalidering. Tidsfrist 13 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §63 – Ansøgning om særlig støtte til revalidender. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §116 – Ansøgning om fleksjob efter endelig vurdering foreligger. Tidsfrist 13 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §74 og §74e – Ansøgning om ledighedsydelse + særlig ydelse. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §81 og §81a– Ansøgning om enkeltudgifter. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §82 og §82a – Ansøgning om sygebehandling, medicin, tandbehandling m.v. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §83 – Ansøgning om særlig hjælp vedrørende børn. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §84 – Ansøgning om hjælp til forsørgelse af forældreløse børn. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om aktiv socialpolitik §85 – Ansøgning om hjælp til flytning. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §172 – Ansøgning om undervisningsmaterialer. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §175 – Ansøgning om befordringsgodtgørelse. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §176 – Ansøgning om godtgørelse til udgifter i forbindelse med tilbud. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om social service §32 - Særlige dagtilbudspladser. Hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Tidsfrist op til 16 uger.
  • Lov om social service §32a – Behandling af hjemmetræningsansøgning. Tidsfrist 3 måneder ift. målgruppebehandling. Behandling igangsættes 6 måneder fra målgruppevurderingen er udarbejdet.
  • Lov om social service §32a - Ansøgning om enkelte træningsredskaber. Tidsfrist 4 måneder.
  • Lov om social service §41 - Dækning af merudgifter ved handicappet barn. Tidsfrist 4 måneder.
  • Lov om social service §42 - Dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Tidsfrist 4 måneder. 
  • Lov om social service §45 - Ledsagelse til unge mellem 12-18 år. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §50, stk. 7 - Undersøgelse af et barn eller den unges forhold. Tidsfrist 4 måneder.
  • Lov om social service §52, stk. 3 nr. 1 - Konsulentbistand. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52, stk.3, nr. 2 – Praktisk, Pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52, stk. 3, nr. 3 – Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52, stk. 3, nr. 4 – Døgnophold, jf. §55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-3, 6 og 7, eller i et botilbud, jf. §107. Tidsfrist 16 uger.
  • Lov om social service §52, stk. 3, nr. 5 - Aflastning. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52, stk. 3, nr. 6 – Fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52, stk. 3, nr. 7 – Anbringelse af barnet eller den unge eller for hele familien Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52, stk. 3, nr. 9 - Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52a - Støtte til kost- eller efterskoleophold m.v. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service §52a - Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §83, Personlig og praktisk hjælp. Tidsfrist op til 6 uger.
  • Lov om social service §84, stk. 1 jf. §44 - Aflastning for børn, når behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnets funktionsnedsættelse, og når aflastningen sker af hensyn til den øvrige familie. Tidsfrist 2 måneder.
  • Lov om social service (serviceloven) §86, stk. 2 - Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Tidsfrist maksimalt 4 uger.
  • Lov om social service §159 - Fastsættelse af betaling for døgnophold. Tidsfrist 14 dage.
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §66 - Genvurdering af klage i fagområdet. Tidsfrist 4 uger.

  Sagsbehandlingsfristerne gælder også ved behandling af afgørelser efter serviceloven, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

  • Lov om social pension §14-14c - Personligt tillæg og helbredstillæg. Tidsfrist 2 uger. Status overholdt.
  • Lov om individuel boligstøtte §54-55 - Beboerindskudslån. Tidsfrist 1 uge. Status overholdt.
  • Folkeregister - Sager i Folkeregisteret. Tidsfrist 2 uger.
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §66 - Genvurdering af klage i fagområdet. Tidsfrist 4 uger. Status overholdt.
  • Lov om social service (serviceloven) §83, stk. 1, nr. 1 - Personlig hjælp og pleje. Ved akut behov iværksættes samme dag. Opfølgende hjemmebesøg efter individuel vurdering, senest inden for 6 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §83, stk. 1, nr. 2 - Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Ved akut behov for hjælp omkring indtagelse af mad og drikke samme dag. Ikke akut samt opfølgende hjemmebesøg efter individuel vurdering, senest inden for 6 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §83, stk. 1, nr. 3 - Madservice. Tidsfrist ved akut behov iværksættes samme dag. Ved ikke akut behov er tidsfristen op til 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §83a - Personlig hjælp og pleje (rehabilitering). Tidsfrist 0-6 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §84, stk. 1 - Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende. Tidsfrist 0-15 dage.
  • Lov om social service (serviceloven) §85 - Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §86, stk. 1 - Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom. Tidsfrist maksimalt 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §86, stk. 2 - Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Tidsfrist maksimalt 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §94 - Personlig hjælp og pleje, praktiske opgaver i hjemmet (personlig udpeget hjælper). Tidsfrist 0-6 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §95 - Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp. Tidsfrist 3 måneder.
  • Lov om social service (serviceloven) §96 - Personlig hjælperordning. Tidsfrist 5 måneder.
  • Lov om social service (serviceloven) §97 - Ledsageordning. Tidsfrist 8 uger jf. retssikkerhedsloven.
  • Lov om social service (serviceloven) §98 - Kontaktperson for døvblinde. Tidsfrist 12 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §100 - Diabetes. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §100 - Andre. Tidsfrist maksimalt 16 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §101a - Stofmisbrugsbehandling. Tidsfrist maksimalt 14 dage
  • Lov om social service (serviceloven) §102 - Tilbud af behandlingsmæssige karakter. Tidsfrist maksimalt 12 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §103 - Beskyttet beskæftigelse. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §104 - Aktivitets- og samværstilbud. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §107 - Midlertidigt botilbud. Tidsfrist 12 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §108 - Længerevarende botilbud. Tidsfrist 12 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Hjælpemidler, kropsbårne. Tidsfrist 12 uger. Ved genbevilling og 'tro & love erklæring': 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Hjælpemidler, kropsbårne specielle produkter, Freestyle, Libre, dropfodsstimulator, lymfepresmaskiner, Silversplints. Tidsfrist 20 uger. Ved genbevilling og 'tro & love erklæring': 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Hjælpemidler, kropsbårne diabetes. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Hjælpemidler, inkontinens hjælpemidler, bleer, urindomer, stomi-produkter, urinkateter. Tidsfrist 10 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Nødkald. Tidsfrist maksimalt 5 dage ved ikke akut behov. Ved akut behov er tidsfrist førstkommende hverdag.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Trykaflastende hjælpemidler. Tidsfrist maksimalt 3 dage ved ikke akut behov. Ved akut behov er tidsfrist førstkommende hverdag.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Genbrugshjælpemidler uden sagsbehandling (borgere der i forvejen har en indsats fra det specialiserede socialområde): badestol, badebænk, rollatorer, gangbuk og toiletforhøjer. Tidsfrist hurtigst muligt ved sandsynliggjort behov.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Genbrugshjælpemidler med sagsbehandling: manuelle kørestole, greb og lign. Tidsfrist 10 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Genbrugshjælpemidler: El-kørestol, trehjulede cykler og lign. Tidsfrist 16 uger. Ved genbevilling og 'tro & love erklæring': 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Genbrugshjælpemidler: Høre- og synstekniske hjælpemidler. Tidsfrist 14 dage for udredning.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Genbrugshjælpemidler: Informations- og kommunikationshjælpemidler. Tidsfrist 14 dage for udredning.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Førerhund. Tidsfrist 20 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §112 - Servicehund. Tidsfrist 32 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §113 - Forbrugsgoder. Tidsfrist 16 uger. Ved genbevilling og 'tro & love erklæring' 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §114 - Støtte til køb af handicapbil. Tidsfrist 32 uger. Ved udskiftning og 'tro & loveerklæring' 10 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §114 - Støtte til køb af særlig indretning (handicapbil). Tidsfrist 20 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §116 - Mindre boligindretning. Støtte til mindre boligindretning (fjernelse af brusekant, opsætning af ramper og lign.). Tidsfrist 10 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §116 - Mellemstore boligindretning. Støtte til større boligindretning i nuværende bolig (elevator, trappelift og lign.). Tidsfrist 26 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §116 - Stor boligindretning. Støtte til store boligindretninger (ombygning, tilbygning og skift af bolig). Tidsfrist 52 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §117 - Støtte til individuel befordring. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §118 - Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Tidsfrist 1-6 uger.
  • Lov om social service (serviceloven) §119 - Pasning af døende i eget hjem. Tidsfrist op til 1 uge.
  • Lov om social service (serviceloven) §122 - Sygeplejeartikler og lignende til døende. Tidsfrist 1 uge.
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §66 - Genvurdering af klage i fagområdet. Tidsfrist 4 uger.
  • Lov om almene boliger (almenboligloven) - Ældreboliger. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om almene boliger (almenboligloven) - Plejeboliger. Tidsfrist 8 uger.
  • Lov om tandpleje (sundhedsloven) - Omsorgstandpleje. Tidsfrist 6 uger.
  • Postloven - Post til døren. Tidsfrist 6 uger.

  Sagsbehandlingsfristerne gælder også ved behandling af afgørelser efter serviceloven, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

  Der kvitteres for alle henvendelser (der kræver sagsbehandling) - sendt til Teknik og Miljø - senest én uge fra modtagelsen, med mindre henvendelsen ekspederes indenfor samme tidsrum. Kvitteringsbrevet vil indeholde oplysning om, hvem der er sagsbehandler samt forventet sagsbehandlingstid.

  Er der tale om driftssager (henvendelse som f.eks. huller i vejen, væltede træer, skilte m.m.) vil sagen blive videresendt til Entreprenørvirksomheden, som hurtigst muligt vil følge op. Der vil i disse tilfælde ikke blive sendt supplerende kvitteringsbrev.

  Her kan du se sagsbehandlingstider for henvendelser til teknik- og miljøområdet:

  BBR, ejendomsskat og adresser

  • Behandling af matrikulære sager (udstykningssager): 6-8 uger
  • BBR-meddelelser: 1 uge
  • Fritagelse efter ejendomsskattelovens § 8 ved fremsendelse af ansøgning: 1 måned
  • BBR-rettelser efter skriftlig henvendelse fra ejere: 1 uge
  • Adressesager: 2 uger (+ yderligere 4 uger hvis der skal foretages nabohøring)

  Planer

  • Flexboligtilladelse/Weekendattester: 2 uger
  • Ejendomsavanceforespørgsler: 2 uger
  • Principielle henvendelser: 2 uger
  • Nedrivning af bevaringsværdige bygninger: 4 måneder
  • Landzonetilladelser: 4 måneder
  • Helårsbeboelse i sommerhus: 3 uger
  • §42-godkendelse: 1 uge
  • Igangsættelse af lokalplan (Politisk vedtagelse af at lokalplanforslaget kan udarbejdes): 2 måneder
  • Udarbejdelse af lokalplan (Frem til endelig vedtagelse af lokalplan): 10-12 måneder
  • Ansøgning til skilte og facadesager i de bevarende lokalplaner i byerne: 3-4 uger
  • Ansøgning til bevaringsfonden for Nykøbing F: 4-5 uger
  • Ansøgning efter byfornyelseslovens kapitel 4 (Ejer- og andelsboliger): 4-5 uger
  • Ansøgning efter byfornyelseslovens kapitel 4 (Udlejningsboliger): 4-8 uger

  Byggeri

  Veje og trafik

  • Ansøgning om gravetilladelse: 1-3 dage
  • Ansøgning om benyttelse af arealer til stadeplads : 1-3 dage
  • Ansøgning om opstilling af stilladser og containere m.m.: 1-3 dage
  • Klager over defekte signalanlæg: Straks
  • Klager over væltede træer og nedfaldne grene: Straks
  • Klager over manglende snerydning og saltning: Straks

  Her kan du læse mere om sagsbehandlingstiderne i Center for Børn og Læring 

  Sagsbehandlingstider (nyt vindue)